ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

advertisement
II.G. CZĘŚĆ EKOLOGICZNO-TECHNICZNA W DZIEDZINIE
1) „OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU I JEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO”
2) „MONITORING ŚRODOWISKA”
3) „ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA SKUTKÓW POWAŻNYCH
AWARII I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH”
4) „ZADANIA MIĘDZYDZIEDZINOWE” *
UWAGA: Państwowe jednostki budżetowe składają wnioski na odrębnych wzorach.
1. Nazwa zadania:
2. Dane dotyczące zadania:
a) opis stanu istniejącego i uzasadnienie konieczności realizacji zadania:
b) opis zadania planowanego do realizacji, w tym podstawowe dane techniczne:
c) planowany efekt rzeczowy zadania:
3. Lokalizacja zadania, charakterystyka obszaru objętego zasięgiem oddziaływania:
4. Zgodność zadania z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
Lp.
VI
VI.1
VI.2
VI.3
VI.4
VI.5
VIII
VIII.1
Kryterium selekcji cz. B
Ograniczenie emisji hałasu i jego oddziaływania na środowisko
Opracowywanie map akustycznych wraz z planami działania oraz programów ochrony
przed hałasem
Zapobieganie i ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko
Wprowadzanie technologii i urządzeń pozwalających na zmniejszenie emisji hałasu
Budowa ekranów akustycznych
Zakup wyposażenia, urządzeń i pojazdów o niskiej emisji hałasu
Monitoring
Rozwój bazy laboratoryjnej w zakresie monitoringu środowiska, w tym głównie
TAK
VIII.2
VIII.3
VIII.4
VIII.5
IX
IX.1
IX.2
IX.3
IX.4
X
X.1
X.2
X.3
X.4
X.5
X.6
X.7
X.8
X.9
X.10
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (zakupy aparatury kontrolnopomiarowej, wyposażenia laboratoryjnego, budowa i rozbudowa oraz adaptacja
pomieszczeń laboratoryjnych, sprzęt transportowy, zakupy i remonty infrastruktury
technicznej) oraz rozwój sieci pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania
informacji, służących badaniu stanu środowiska
Prowadzenie pomiarów, badań analitycznych stanu środowiska oraz opracowywanie i
publikowanie ich wyników w szczególności realizowanych na podstawie
wojewódzkiego programu monitoringu opracowanego przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Prowadzenie monitoringu przyrodniczego
Tworzenie systemów informatycznych Państwowego Monitoringu Środowiska
Monitorowanie systemu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód
podziemnych oraz wód powierzchniowych
Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych
Dofinansowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, w tym poważnym
awariom i klęskom żywiołowym oraz likwidacja ich skutków dla środowiska
Wspomaganie tworzenia i rozbudowy systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ratownictwa
chemicznego i ekologicznego, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu i
specjalistycznego wyposażania
Remont i odtwarzanie obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej zniszczonych
przez powódź i inne klęski żywiołowe
Wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki
Zadania międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń - wprowadzanie nowoczesnych technik i
technologii opartych na czystszej produkcji oraz międzynarodowych systemów
proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem
Badania naukowe, ekspertyzy, programy badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe służące
ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska
Tworzenie i rozwój systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za
korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów
korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat
Przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi, w tym plany i programy oraz oceny i studia
wykonalności
Realizacja projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z
udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami
międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej
Nabywanie, utrzymanie, obsługa i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń
technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
Rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem
do informacji o środowisku
Przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i
audytu (EMAS).
5. Zgodność zadania z regionalnymi programami i planami ochrony środowiska.
Lp.
1.
2.
Nazwa dokumentu
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska
2
Tak/nie
tak
nie
tak
nie
Rozdział,
strona
3.
Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem
4.
Program Państwowego Monitoringu Środowiska
Województwa Opolskiego na lata………..
tak
nie
tak
nie
6. Termin realizacji zadania.
Rozpoczęcie:
Zakończenie:
a) realizacja inwestycji
b) uzyskanie efektu ekologicznego
c) wystąpienie z wnioskiem o
pozwolenie na użytkowanie lub
zawiadomienie o zakończeniu
budowy
d) przekazanie do użytkowania
/eksploatacji/:
7. Cele zadania:
8. Planowany efekt ekologiczny:
- inne efekty ekologiczne:

stan przed realizacją zadania:
stan po zrealizowaniu zadania:
Efekt ekologiczny:
9.
10.
Koszt uzyskania efektu ekologicznego:
Koszt inwestycji
Wielkość charakterystyczna
1
2
Wskaźnik jednostkowych
kosztów inwestycji
3=1/2
Potwierdzenie terminu zakończenia oraz uzyskania efektu rzeczowego i
ekologicznego:
Lp.
Rodzaj dokumentu
1. Protokół odbioru końcowego zawierający wyszczególnienie
obiektów podlegających odbiorowi, określonych fizycznymi
jednostkami charakterystycznymi, ze szczegółowością nie
mniejszą niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym
2. Zawiadomienie właściwego powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego o zakończeniu realizacji zadania
3
Tak/nie
tak
nie
tak
nie
3.
4.
5.
8.
Sprawozdania z wykonania pomiarów hałasu i pól
elektromagnetycznych,
Protokoły odbioru oraz przekazania zakupionego sprzętu do
jednostek
ratowniczo-gaśniczych
straży
pożarnych
w
województwie opolskim wraz z tabelarycznym zestawieniem
danych zawartych w protokołach
Wyniki pomiarów natężenia hałasu
9.
Inne (wpisać jakie)
6.
7.
11.
Wystąpienie do właściwego powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie
Sprawozdania z wykonania badań monitoringu wód
powierzchniowych
Roczna ocena jakości powietrza,
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
Przygotowanie zadania do realizacji:
a) dokumentacyjne
Rodzaj i zakres projektu budowlanego
Data opracowania
Autor
b) postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
Rodzaj i zakres
przedsięwzięcia
Data opracowania raportu
o oddziaływaniu na
środowisko
Autor
c) w zakresie decyzji administracyjnych i pozwoleń:
Rodzaj decyzji
/ pozwolenia
Organ
wydający
Nr decyzji
/pozwolenia
Data wydania
d) w zakresie wyboru wykonawcy/dostawcy
Wykonawca
Nr i data
zawarcia
umowy
Zakres
robót objęty
umową
4
Wartość robót
netto
brutto
Termin realizacji
rozpoczę- zakończecie
nie
12.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania
* Niepotrzebne skreślić
Potwierdzam(y) prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku
........................................... dnia .............................
(miejscowość)
....................................................
(pieczątki i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania wnioskodawcy)
Załączniki do Wniosku.
Pozostawić tylko te dokumenty, które są dołączone do wniosku. Pozostałe usunąć.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Dokumentacja budowlana (zostanie zwrócona wnioskodawcy po zweryfikowaniu wniosku).
Kosztorysy (zostaną zwrócone wnioskodawcy po zweryfikowaniu wniosku) – należy dołączyć tylko
wtedy, gdy wniosek jest składany przed zawarciem umowy z wykonawcą lub gdy część zadania nie ma
charakteru proekologicznego.
Kalkulacje kosztów badań.
Pozwolenia administracyjne
Umowy z wykonawcami.
Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo żądania dokumentów uzupełniających.
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards