[MW] Moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł

advertisement
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI
UNIA EUROPEJSKA
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Załączniki do wniosku
Elementy wybrane
Departament Ochrony Klimatu
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Poruszane zagadnienia
•
Podstawowe wymogi jakie musi spełniać projekt
•
Załącznik ekologiczno techniczny
•
Opinia akredytowanej jednostki, potwierdzająca
informacje zawarte we wniosku, dotyczące
wysokosprawnej kogeneracji
•
Wskaźniki obowiązkowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Podstawowe wymogi jakie musi spełnić projekt
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG

• Układ musi być zaprojektowany w oparciu o zapotrzebowanie
na ciepło użytkowe
• PES ≥ 10%
• Średnioroczna sprawność układu η ≥ 75%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


1

PES  1 
 CHP _ H CHP _ E


ref _ H
ref  E



 x100%



CHP_H - roczna produkcja ciepła użytkowego podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do
wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji (tj. energia
chemiczna zawarta w spalonym paliwie)
ref_H - wartość referencyjna wydajności dla produkcji ciepła w układzie rozdzielonym
CHP_E - roczna produkcja energii elekrycznej podzielona przez wsad paliwa wykorzystany do
wyprodukowania sumy ciepła użytkowego i energii elektrycznej z kogeneracji (tj. energia
chemiczna zawarta w spalonym paliwie)
ref_H - wartość referencyjna wydajności dla produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Podstawowe wymogi jakie musi spełnić projekt
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007
w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty
zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej w w wysokosprawnej kogeneracji

• Szczegółowe zasady obliczania ilości energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
• Wskaźniki referencyjne dla obliczenia PES
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Załącznik eklogiczno-techniczny
•
Niezbędny do oceny merytorycznej I stopnia
Zakres wymaganych danych:
– Stopień wykorzystania energii pierwotnej (%)
(ilość energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, ilość ciepła użytkowego, ilość
paliwa, wartość opałowa paliwa)
– Nakład inwestycyjny na 1 MW instalowanej mocy elektrycznej
(całkowite nakłady inwestycyjne netto, moc zainstalowana)
– Roczny koszt eksploatacyjny (RKE) w stosunku do rocznej
produkcji energii elektrycznej
(całkowite koszty eksploatacyjne, produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji)
– Redukcja (uniknięcie ) emisji CO2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Załącznik eklogiczno-techniczny
•
Najczęściej popełniane błędy:
– wykazywanie całkowitej ilości produkowanego ciepła zamiast ciepła
użytkowego
– błędne wartości opałowe, przyjęte jednostki
– obliczony stopień wykorzystania (%) niezgodny ze średnioroczną
sprawnością wykazaną w wniosku i innych dokumentach
– wykazywanie wartości projektu odnoszącej się do kosztów
kwalifikowanych zamiast całkowitych
– wykazywanie niepełnych kosztów eksploatacyjnych (różnicowych in plus)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Opinia akredytowanej jednostki
Niezbędny do oceny merytorycznej II stopnia
•
Zakres wymaganych danych:
– Moc generatora
– Rodzaj paliwa, jego wartość opałowa oraz zużycie
– Ilość ciepła użytkowego (całkowita, w kogeneracji)
– Sprawności referencyjne (dla en. elektrycznej oraz cieplnej)
– Ilość energii elektrycznej (całkowita, w wysokosprawnej
kogeneracji oraz poza tym procesem
Opinia potwierdza w/w dane, wskazuje osiągany PES oraz
średnioroczną sprawność układu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Wskaźniki obowiązkowe
Wskaźniki zawarte są w umowie dotacyjnej i podlegają obowiązkowi
sprawozdawczemu w okresie trwałości projektu
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
Moc zainstalowana energii elektrycznej [MW]
Moc zainstalowana energii cieplnej [MW]
Moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w
kogeneracji [MW]
Moc zainstalowana energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w
kogeneracji [MW]
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
WSKAŹNIKI REZULTATU
1.
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów
[GJ/rok]
2.
Uniknięte emisje CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku
realizacji projektów [tys. ton]
3.
Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji [MWh/rok]
4.
Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji [MWh/rok]
5.
Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł
odnawialnych [MWh/rok]
6.
Ilość wytworzonej energii cieplnej w kogeneracji ze źródeł
odnawialnych [MWh/rok]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
www.nfosigw.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Download