Nowe technologie wytwarzania energii 10_03_2010

advertisement
Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy POWERPOL
Nowe technologie wytwarzania energii
i ich możliwy rozwój w warunkach polskich
Przyszłość kogeneracji w energetyce polskiej
Kogeneracja = Efektywność + Ekologia
Marian Babiuch
Prezes PTEZ
Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010
Potencjał ciepłownictwa systemowego
 Moc zainstalowana
61,5 tys. MW
 Moc wykorzystana
44 tys. MW
 Ciepło z systemów ciepłowniczych
ok. 300 PJ
 Pokrycie zapotrzebowania przez
ciepło systemowe w miastach
ok. 60 %
 ok. 15 mln ludzi korzysta z ciepła systemowego
Źródło: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
kogeneracja w ciepłownictwie systemowym
Większość polskich miast posiada scentralizowane
systemy ciepłownicze zasilane głównie z ciepłowni
Ok. 20% systemów ciepłowniczych zasilanych jest ze źródeł
kogeneracyjnych
Należy dążyć aby scentralizowane systemy ciepłownicze
polskich miast zasilane były ciepłem produkowanym
w skojarzeniu z energią elektryczną
Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji:
 w Polsce tylko 16%
 w Danii prawie 60 %
Kogeneracja w dokumentach rządowych
Polityka Energetyczna Polski do roku 2030
/dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10.11.2009r./
zakłada między innymi:
Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej
„Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji,
w porównaniu do produkcji w 2006r.”
Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej
„Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia,
z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW,
oraz odpowiednią politykę gmin”
Kogeneracja w dokumentach rządowych
Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
 szczegółowym celem w tym obszarze jest między innymi:
„Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających
scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast
źródłami kogeneracyjnymi”
 zostaną podjęte działania obejmujące:
„Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod
kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych
oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło”
„Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii
zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych”
Kogeneracja w dokumentach rządowych
Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi
na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny między innymi być:
 „Zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych,
jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych
i dużych obiektów w energię”
„Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych,
który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów
ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia
lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego”
Kogeneracja w dokumentach rządowych
Inne dokumenty tego problemu nie zauważają
W opracowanym w maju 2009 r. przez Zespół Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów dokumencie
„Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe”
w opisie dotyczącym „bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego”
o potrzebie stymulowania rozwoju kogeneracji wspomina się hasłowo tylko
jeden raz!
W projekcie „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020”
w obszarze energetyki – w żadnym aspekcie NIE UWZGLĘDNIA SIĘ
KOGENERACJI!
Wnioski
Należy dążyć do kompatybilności zapisów w dokumentach rządowych
dotyczących energetyki
Warunkiem rozwoju energetyki jest stabilność regulacji prawnych
dotyczących inwestowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę, prawa
drogi etc.
Warunkiem poprawienia efektywności gospodarowania energią jest
wdrożenie na szeroką skalę technologii kogeneracyjnych i generacji
rozproszonej
Warunkiem koniecznym rozwoju energetyki, szczególnie w kontekście
nowych inwestycji jest podnoszenie świadomości energetyczno –
ekologicznej i ekonomicznej społeczeństwa oraz kształcenie kadr dla
energetyki
(zasada 4xE: E – Energia, E – Ekonomia, E – Ekologia, E – Edukacja)
Download