Bezpieczny Gaz Ziemny

advertisement
„Bezpieczny Gaz
Ziemny”
Kogeneracja gazowa –
ekologiczna przyszłość
Co to jest kogeneracja?
Kogeneracja czyli oszczędzanie
energii
Aby zgłębić zagadnienie kogeneracji
należy najpierw odpowiedzieć na
pytanie: czym różni się elektrownia od
elektrociepłowni. Podstawową różnicą
jest produkt, który powstaje w
każdym z tych miejsc. W przypadku
elektrowni powstaje jedynie energia
elektryczna, a produkt uboczny w
postaci ciepła odprowadzany jest do
otoczenia. Elektrociepłownie natomiast
wykorzystują zarówno energię
elektryczną jak i ciepło jako produkt
dostarczany odbiorcom. Wytwarzanie
tych dwóch produktów w jednym
procesie technologicznym nazywane
jest kogeneracją. Produkcja ciepła w
skojarzeniu z energią elektryczną
postrzegana jest jako przyjazna
środowisku naturalnemu i jest
popierana w krajach Unii Europejskiej.
Więc:
Kogeneracja jest procesem
wytwarzania energii, w którym
jednocześnie generowana jest
energia elektryczna oraz
ciepło. Jest to proces
wysokosprawny, w którym
energia wytwarzana jest z
użyciem relatywnie czystych
paliw takich jak gaz ziemny czy
biogaz. Kogeneracja
przyczynia się do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń oraz
zmniejszenia zużycia paliw
kopalnych.
Dlaczego warto?
Mniej kominów dzięki kogeneracji
Inwestycje w bloki grzewczoenergetyczne są wspierane
systemem certyfikatów
energetycznych. Dzięki temu
inwestycja w agregat
grzewczo-energetyczny
zwraca się w przeciągu 2-3
lat, a przez kolejne
kilkanaście urządzenie
generuje czysty zysk.
Dzięki wytwarzaniu ciepła w procesie
technologicznym, w którym powstaje
energia elektryczna unikamy dodatkowej
emisji zanieczyszczeń i substancji
szkodliwych, które powstałyby gdyby były
produkowane podczas odrębnych procesów
produkcyjnych. Kogeneracja zwiększa
bowiem o 30% stopień wykorzystania
energii zawartej w paliwie do produkcji
energii elektrycznej. Przekłada się to na
oszczędność milionów ton węgla rocznie.
Produkt uboczny w postaci ciepła powstaje
również w dużych zakładach
przemysłowych, gdzie wykorzystywany jest
pod postacią pary technologicznej w
różnych procesach technologicznych.
Dlaczego warto?
Chłód z ciepła
Sprawność systemu kogeneracyjnego spada
w okresie letnim, kiedy dostawy ciepła nie są
w takim stopniu potrzebne. Podjęto więc
działania, aby wyprodukowanym ciepłem
zaspokoić potrzebę chłodu. W tym celu
ciepło dostarczane do klienta zostaje
przetworzone w wodę lodową, która chłodzi
pomieszczenia. Jest ona szczególnie
potrzebna w pomieszczeniach
technologicznych, w których do tej pory
stosowano instalację wentylacyjno
chłodniczą, wykorzystującą szkodliwe
substancje freonowe. Drugim sposobem na
dostarczenie wody lodowej jest
wyprodukowanie jej w centralnej instalacji
chłodniczej i dostarczenie przez specjalnie
wybudowaną do tego celu sieć.
Korzyści
Korzyści eksploatacyjne:
Urządzenie kogeneracyjne jako podstawowe źródło zasilania elektrycznego
Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii
Większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Możliwości produkcji pary wodnej
Trigeneracja z wykorzystaniem nadmiaru ciepła w absorpcyjnych agregatach chłodniczych
Korzyści środowiskowe:
Obniżenie ilości zużywanego paliwa
Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
Niskie straty przesyłowe za względu na położenie względem zaopatrywanego w energię obiektu
Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne
Zmniejszenie emisji tlenków siarki z powodu wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa zamiast
węgla kamiennego lub węgla brunatnego
Korzyści finansowe:
Obniżenie kosztów użycia energii pierwotnej
Elastyczne rozwiązania dotyczące zakupu technologii
Stabilne koszty energii elektrycznej w ustalonym okresie
Niższe koszty inwestycji w urządzenia towarzyszące np. kotły
Zarządzanie środkami trwałymi w sposób efektywny z punktu widzenia opodatkowania
Zbywalne prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii
Korzyści prawne:
Możliwości zwiększenia produkcji energii bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2
Możliwość umorzenia świadectw pochodzenia energii z wysoko sprawnej kogeneracji
Układ kogeneracyjny
Zastosowanie
Kogeneracja jest najbardziej odpowiednia do zastosowania w przypadku stałego zapotrzebowania
na energię cieplną oraz znacznego obciążenia podstawowego instalacji elektrycznej.
Możliwość zastosowania kogeneracji
należy rozważyć:
Podczas projektowania nowego
budynku
Podczas instalowania nowej kotłowni
Podczas modernizacji istniejących
budynków
Gdy ma być zapewniona ciągłość
dostaw energii elektrycznej
Gdy ma być zapewniona większa
sprawność energetyczna instalacji
Gdy mają zostać osiągnięte lepsze
wyniki finansowe firmy
Gdy ma zostać zmniejszona
uciążliwość instalacji dla środowiska
Gdy ma zostać uwypuklony wizerunek
firmy dbającej o środowisko
Miejsca typowych zastosowań
kogeneracji:
Hotele i ośrodki wypoczynkowe
Obiekty sportowe - hale i kryte pływanie
Osiedlowe instalacje grzewcze (dla biur i
lokali mieszkalnych)
Szpitale i bazy wojskowe
Szkoły, uczelnie, budynki rządowe i
komercyjne
Budynki użyteczności publicznej
Przemysł - hale produkcyjne, procesy
technologiczne
Handel - super- i hipermarkety, centra
logistyczne
Ogrodnictwo - uprawy
kwiatów, warzyw i owoców
Porty lotnicze
Żółte certyfikaty
Instalując blok grzewczo-energetyczny inwestor staje się przedsiębiorstwem
energetycznym. Korzysta z ciepła wyprodukowanego przez agregat (na ogół
na potrzeby własne, chyba że agregat jest częścią ciepłowni miejskiej /
osiedlowej), energii elektrycznej (którą można również zużyć na potrzeby
własne, jak również sprzedać do sieci) oraz z żółtych lub czerwonych
certyfikatów. Wyprodukowane ciepło obniża koszty ogrzewania.
Wygenerowana energia elektryczna pomniejsza rachunki za prąd lub generuje
dodatkowy przychód z jego sprzedaży do sieci. Natomiast żółte lub czerwone
certyfikaty stanowią dodatkową premię dla przedsiębiorstwa energetycznego,
za to że wytwarza energię w wysokosprawnym źródle, jakim jest agregat
kogeneracyjny (blok grzewczo energetyczny). Certyfikaty te są prawami
majątkowymi, podlegającymi obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.
Nabywcami certyfikatów są podmioty zajmujące się sprzedażą energii
elektrycznej do odbiorców końcowych, które mają urzędowo narzucony
obowiązek dostarczania części sprzedawanej energii ze źródeł odnawialnych i
kogeneracji. Z roku na rok procentowy udział "czystej" energii elektrycznej w
globalnej ilości sprzedanej do odbiorców końcowych energii musi rosnąć. Ze
względu na fakt, iż w większości przypadków podmioty te nie dysponują
własnymi instalacjami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz
kogeneracji, muszą zakupić ją na rynku w postaci certyfikatów (zielonych dla
energii odnawialnej, żółtych dla kogeneracji gazowej oraz czerwonych dla
kogeneracji opalanej innymi paliwami). System ten gwarantuje, iż popyt na
certyfikaty będzie stały z tendencją rosnącą.
Dziękuję za uwagę
Przygotowała:
Katarzyna Sawicka kl. ID
ZSO Nr 7 ,V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
ul. Krasickiego 2, 10-685 Olsztyn
tel. szkoły: 89 542 99 53
e-mail: [email protected]
opiekun: pani Monika Dudda
Download