2007_10_Wplyw_kogeneracji_emisyjnosc

advertisement
Wpływ kogeneracji
na osiągane parametry
emisyjności produkcji
Warszawa, Październik 2007
Udział kogeneracji
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu
Produkcja energii
”czarnej”
Produkcja
w kogneracji
Dane za rok 2006
20.428 GWh/rok
137.210 GWh/rok
85%
13%
3%
Produkcja
energii z OZE
4.221 GWh/rok
Oszczędność paliw
pierwotnych
Produkcja energii
”czarnej”
Produkcja
w kogneracji
Dane za rok 2006
20.428 GWh/rok
137.210 GWh/rok
x 10.000 GJ/GWh
85%
/ 20 GJ/Mg
Oszczędność
13%
3%
5.617.700 Mg
Produkcja
energii z OZE
4.221 GWh/rok
(-)
10.214.000 Mg
x 4.500 GJ/GWh
/ 20 GJ/Mg
4.596.300 Mg
Efekt emisyjny
wynikający z istnienia kogeneracji
Wytwarzanie w kogeneracji to osiągana nawet 24% oszczędność energii pierwotnej
paliw oraz podobne ograniczenie emisji spalin - CO2 i SO2, w porównaniu do rozdzielonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
35,5
50
ELEKTROWNIA
100
11
29,5
6
50
STRATY
20,5
ELEKTROCIEPŁOWNIA
CIEPŁOWNIA
44
76
Efekt emisyjny
wynikający z istnienia kogeneracji
Wykorzystanie potencjału rozwojowego wytwarzania w kogeneracji to duże
oszczędności paliw (głównie węgla) oraz korzyści środowiskowe, w tym praktycznie
nieosiągalna innymi metodami redukcja emisji CO2. Nowoczesne kogeneracyjne
systemy, w porównaniu z również sprawnym ale rozdzielonym wytwarzaniem ciepła
i energii elektrycznej pozwoliły osiągnąć, w skali kraju, następujące średnioroczne
efekty:
Dane szacunkowe na podstawie produkcji energii
elektrycznej w kogeneracji za rok 2006
Potencjał kogeneracyjny
w Polsce
Eksperci*) oceniają, że w Polsce zapotrzebowanie
na ciepło może być pokryte w ok. 46% przez
źródła kogeneracyjne
*)
Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki
Warszawskiej oraz Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Całkowite
zapotrzebowanie
na ciepło
1138
1098
Maksymalny
potencjał produkcji
w kogeneracji
1008
895
437
277
494
277
512
277
528
277
Aktualna produkcja
w kogeneracji
Potencjał oszczędności
paliw pierwotnych przełożonych na emisję
Prognoza na rok 2010
Efekt wprowadzenia dyrektywy
kogeneracyjnej
Likwidacja obowiązku zakupu energii
Wprowadzenie świadectw pochodzenia i opłaty
zastępczej na poziomie 18 zł
Efekt:
Znaczące obniżenie ceny energii elektrycznej
wyprodukowanej w skojarzeniu, skutkiem czego będzie
podwyższenie ceny ciepła
Cena energii
bezpośrednio przed
wprowadzeniem dyrektywy
Cena energii
w pierwszym dniu
obowiązywania dyrektywy
ca 145 zł
131,50 zł
max. cena za świadectwo pochodzenia
113,50 zł
18,00 zł
cena energii czarnej
po wprowadzeniu
dyrektywy (lipiec 2007)
Bariery
wykorzystania potencjału
W 2006 roku w Polsce wyprodukowano 277 PJ ciepła w skojarzeniu, co oznacza, że
wykorzystano zaledwie 64% potencjału uznanego za ekonomiczny oraz 21,7 TWh
energii elektrycznej, co stanowi 36% energii potencjalnie możliwej do wyprodukowania
przy wykorzystaniu całego potencjału ekonomicznego.
Podstawowe bariery niedostatecznego rozwoju kogeneracji:
ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła nie kreują
sygnałów inwestycyjnych
brak związku między wartością świadectwa pochodzenia a wielkością PES, tj.
współczynnikiem oszczędności paliwa pierwotnego; obecnie cena świadectwa
pochodzenia wynosi ok. 18 zł/MWh, wg analiz powinna wynosić 50 zł/MWh
wysokie koszty jednostkowej instalacji małej mocy ograniczające stosowanie
kogeneracji rozproszonej
system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (w przypadku wysokich cen
uprawnień dochody ze sprzedaży uprawnień mogą znacząco przewyższać
dochody ze sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia)
brak planów zagospodarowania przestrzennego skorelowanych z polityką
energetyczną kraju propagujących wysokoefektywne systemy wytwarzania
Dziękuję
za uwagę
Download