4_ Prezentacja p_ M_ Augustyna

advertisement
Znaczące ograniczenie uprawnień do emisji CO2 dla
elektrociepłowni zagrożeniem rozwoju kogeneracji w
Polsce
Marian Augustyn
Członek Zarządu PTEZ
Warszawa, 22 Stycznia 2008 r.
1
Specyfika pracy Elektrociepłowni Zawodowych
1. Produktem podstawowym jest ciepło dla potrzeb
mieszkańców aglomeracji miejskich
2. Z produkcją ciepła wytwarzana jest energia
elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji
3. Efektywna realizacja niskiej emisji w
aglomeracjach miejskich
2
Elektrociepłownie Zawodowe – główny dostawca ciepła dla
aglomeracji miejskiej
Ciepło dostarczone do sieci w 2006r. w Polsce.
Źródło danych: Gospodarka Paliwowo-Energetyczna, Statystyka Ciepłownictwa Polskiego
Elektrociepłownie zawodowe zaopatrują w ciepło 7 mln obywateli.
Elektrociepłownie zawodowe dostarczają 56% zużywanego na cele
grzewcze ciepła w Polsce
3
Kogeneracja w Elektrociepłowniach Zawodowych
Cechy wysokosprawnej kogeneracji:

Kogeneracja to technologia o najwyższej sprawności
wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W technologii tej zużywa się od 20 do 30% mniej paliwa
pierwotnego niż w układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii
elektrycznej, a sprawności netto przekraczają 80 %.

W technologii tej emituje się od 20 do 30% mniej CO2 niż w
układzie rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej,
roczna redukcja w sektorze elektrociepłowni zawodowych jest nie
mniejsza niż 7 mln ton.
4
Kogeneracja w Polsce i Unii Europejskiej
Ze względu na efektywność i minimalną emisje CO2 oraz innych
zanieczyszczeń (SO2, pyły, NOx) kogeneracja jest promowana przez UE
oraz Rząd RP. Akty prawne regulujące zasady wspierania kogeneracji:
 Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG
 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne,
ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i
przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 07.185.1314)
5
Cel Rządu RP w zakresie kogeneracji w Polsce
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty
zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 07.185.1314)
Rozporządzenie nakłada obligatoryjny cel zwiększenia
do roku 2012 odbioru produkcji energii elektrycznej
pochodzącej z kogeneracji aż do 23,2% .
6
Wykorzystanie istniejącego potencjału kogeneracji

Obecnie zainstalowana moc urządzeń nie jest w pełni wykorzystywana

W roku 2005 w skojarzeniu wytworzone zostało 21,7 TWh energii
elektrycznej *

Wykorzystuje się zaledwie 36% efektywnego ekonomicznie potencjału
kogeneracji *

Ograniczając przydziały emisji CO2 dla Elektrociepłowni Zawodowych
blokuje się możliwość zwiększenia wykorzystania istniejącego
zainstalowanego potencjału wytwórczego w przyszłości

Niewykorzystanie
potencjału
kogeneracyjnego
Elektrociepłowni
Zawodowych pozbawia skutecznego narzędzia obniżenia emisji CO2,
SO2, NOx , pyłów etc.
* Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu energii
elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej
7
Likwidacja niskiej emisji a Elektrociepłownie Zawodowe

Elektrociepłownie Zawodowe są najbardziej efektywnymi, skutecznymi
i przyjaznymi dla środowiska realizatorami programów niskiej emisji w
aglomeracjach miejskich.

Elektrociepłownie Zawodowe przejmują odbiorców starych i
niskosprawnych ciepłowni węglowych oraz klientów posiadających
indywidualne piece węglowe.

Realizowane programy są efektywne. Technologia produkcji w
kogeneracji wytwarza ciepło grzewcze znacznie tańsze niż ciepło
otrzymywane z innych źródeł ( gaz, olej opałowy, elektryczność etc.)
8
Ocena projektu KPRU z 28.12.2007
Tabela
Podsektor
KPRU I
Średnia emisja
2005-2006
Mg
Mg
wykorzystanie
KPRU II*
alokacji
%
Mg
średnia emisja
(2005i2006)/ KPRU II
%
Podsektor A
1. ELEKTROWNIE ZAWODOWE
2. ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE
126 725 500
120 762 202
95
94 284 623
78
32 031 900
28 417 882
89
22 182 206
78
158 757 400
149 180 084
94
116 466 829
78
3. CIEPŁOWNIE ZAWODOWE
12 211 094
9 893 293
81
11 633 607
118
4. PRZEMYSŁ RAFINERYJNY
8 084 100
6 870 485
85
8 891 007
129
SUMA
Podsektor B
5. PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY
6. HUTNICTWO ŻELAZA I STALI
7. PRZEMYSŁ WAPIENNICZY
8. PRZEMYSŁ CEMENTOWY
9. PRZEMYSŁ SZKLARSKI
10. PRZEMYSŁ CERAMICZNY
3 983 600
2 505 301
63
3 088 816
123
15 506 475
8 138 532
52
14 477 936
178
2 227 700
1 538 504
69
2 151 248
140
11 326 400
8 858 821
78
12 500 026
141
2 002 225
1 450 921
72
2 071 920
143
839 236
590 214
70
991 345
168
11.PRZEMYSŁ PAPIERNICZY
2 304 195
1 497 101
65
2 164 043
145
12. PRZEMYSŁ CUKROWNICZY
2 225 375
1 391 618
63
1 428 929
103
13. PRZEMYSŁ CHEMICZNY
5 847 800
4 812 410
82
6 801 903
141
863 027
614 423
71
1 650 011
269
15. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE
8 074 545
6 154 619
76
7 640 068
124
16. PRZEMYSŁ POZOSTAŁY
2 661 739
2 550 277
96
4 390 367
172
78 157 511
56 866 516
73
79 881 226
140
236 914 911
206 046 599
87
196 348 055
95
14. PRODUKCJA MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH
SUMA
RAZEM
*Projekt Rozdziału Uprawnień z 28.12.2007 r.
9
Ocena projektu KPRU z 28.12.2007
Wykorzystanie alokacji z KPRU I

Ciepłownie
81% alokacji z KPRU I

Elektrociepłownie Przemysłowe
76% alokacji z KPRU I

Elektrociepłownie Zawodowe
89% alokacji z KPRU I
Propozycje przydziału w KPRU II w stosunku do średniej emisji w
latach 2005-2006

Ciepłownie
118% śr. emisji z lat 2005-2006

Elektrociepłownie Przemysłowe
124% śr. emisji z lat 2005-2006

Elektrociepłownie Zawodowe
78% śr. emisji z lat 2005-2006
10
Ocena projektu KPRU z 28.12.2007

Dyskryminacja wytwarzania w kogeneracji, dostarczającego ciepła na
potrzeby grzewcze ludności

Faworyzowanie Elektrociepłowni Przemysłowych i Ciepłowni ogranicza
możliwość kontynuowania programu likwidacji niskiej emisji przez
Elektrociepłownie Zawodowe

Ograniczenie
limitu
Elektrociepłowniom
Zawodowym
poniżej
faktycznej średniej emisji w latach 2005-2006 spowoduje ograniczenie
produkcji ciepła w kogeneracji i drastyczny wzrost ciepła i energii
elektrycznej

Niewykorzystanie
potencjału
kogeneracyjnego
Elektrociepłowni
Zawodowych pozbawia skutecznego narzędzia obniżenia emisji CO2,
SO2, NOx , pyłów etc.
11
Postulaty do projektu KPRU z 28.12.2008

Celem zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ciepła przez
Elektrociepłownie Zawodowe na potrzeby ludności miejskiej konieczny
jest przydział emisji CO2 na poziomie nie mniejszym, niż faktyczna
średnia emisja w latach 2005-2006

Zwiększenie przydziału limitu dla Elektrociepłowni pozwoli na
kontynuowanie programów likwidacji niskiej emisji oraz wykorzystanie
zainstalowanego potencjału kogeneracyjnego, co skutecznie ograniczy
emisję CO2, SO2, NOx , pyłów etc.
12
Download