Zmiany Planu Wdrażania Projektu

advertisement
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zmiany Planu Wdrażania Projektu
Sylwia Makulec-Staszewska
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Środków Zagranicznych
Warszawa, czerwiec 2015 r.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu (PWP)
 załącznik do umowy w sprawie projektu
 harmonogram realizacji rzeczowo – finansowej projektu
 przedstawia budżet, okresy sprawozdawcze, wskaźniki
 zawiera
szczegółowe informacje dotyczące działań,
i wyników projektu wraz z harmonogramem ich realizacji
rezultatów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu
 Wszystkie
kwoty wpisywane do Planu
Projektu powinny być wyrażone w PLN
Wdrażania
 Plan
Wdrażania Projektu nie jest wypełniony prawidłowo,
jeśli któreś z pól jest podświetlone na czerwono.
 Beneficjent
wypełnia tylko pola zaznaczone kolorem
jasnoniebieskim - pola białe wygenerują się automatycznie
po wpisaniu danych do innych części PWP
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu - zmiany
1.
przesunięcia harmonogramu realizacji zakresu rzeczowego oraz
harmonogramu płatności
2.
przesunięcia pomiędzy działaniami
3.
zmiany kosztu projektu
4.
zmiany zakresu rzeczowego i wskaźników
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu - zmiany
Zmiany Planu Wdrażania Projektu określa art. 13 ust. 2 umowy w sprawie projektu
Zmiany Planu Wdrażania Projektu uważa się za dokonane, jeżeli w terminie
30 dni roboczych od dostarczenia przez Beneficjenta na piśmie zmienionego
Planu Wdrażania Projektu wraz z uzasadnieniem, Narodowy Fundusz nie
zgłosi do niego uwag.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu - zmiany
Powyższe dotyczy zmian, które nie mają wpływu na zakres,
cele i rezultaty Projektu, a skutek finansowy ogranicza się do:
• zmiany harmonogramu płatności przedstawionego w Planie Wdrażania
Projektu,
• przesunięć między pozycjami budżetowymi wskazanymi w Planie
Wdrażania Projektu, z wyłączeniem przesunięć pomiędzy kosztami
bezpośrednimi i pośrednimi,
• przesunięć między działaniami lub do nowych działań, których wartość
mająca charakter kumulatywny w okresie realizacji projektu nie
przekracza 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż równowartość kwoty
1 000 000,00 PLN,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu – zmiany c.d
• wzrostu całkowitych kosztów projektu do 100 % w części wydatków
niekwalifikowalnych,
• zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości bazowych lub docelowych
wskaźników wyników mniejszej niż 15%,
• zmiany polegającej na zwiększeniu wartości bazowych lub docelowych wskaźników
wyników
-
Wydatki poniesione z naruszeniem postanowień ust. 2 nie są kwalifikowane.
Niezależnie od postanowień ust. 2, zmiany skutkujące zwiększeniem kosztów
zarządzania określonych w Planie Wdrażania Projektu, będą zawsze wymagały
uprzedniego zatwierdzenia przez Narodowy Fundusz.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu – zmiany
W przypadku zmniejszenia kosztu kwalifikowanego w ramach Projektu,
kwota dofinansowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do
zmniejszenia tych kosztów. (możliwe wyjątki w ramach Programu PL04)
Aktualną kwotę dofinansowania oraz szacowane koszty kwalifikowane
w ramach Projektu określa bieżący Plan Wdrażania Projektu, zmieniany
zgodnie z art. 13 umowy ws. projektu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu – zmiany
Zmiany PWP (zgodnie z art. 13 ust 2) w trakcie ostatniego okresu
sprawozdawczego objętego wnioskiem o płatność:
- Beneficjent przekazuje do NFOŚiGW wraz z wnioskiem o płatność
zaktualizowany PWP.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wdrażania Projektu – akceptacja zmian
 zmieniony PWP wraz z opisem i uzasadnieniem wprowadzonych
zmian należy przedłożyć do NFOŚiGW
 PWP podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Beneficjenta musi być przedłożony w 2 egzemplarzach
(podpis wraz z pieczątką składany na ostatniej stronie – części V, parafki na każdej stronie)
 jeden egzemplarz zaakceptowanego i podpisanego przez NFOŚiGW
PWP odsyłany do Beneficjenta
 zaakceptowany PWP stanowi załącznik do umowy w sprawie
projektu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dziękuję za uwagę
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Download