300 Forum Ogolnospoleczne Rzeczypospolitej Polskiej

advertisement
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 października 2012 r.
w sprawie sprawozdania partii politycznej Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej
Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych
i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu
Wyborczego w 2011 r.
Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924)
postanawia
przyjąć sprawozdanie partii politycznej Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej
Polskiej o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych
i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu
Wyborczego w 2011 r. wskazując na uchybienie polegające na naruszeniu art. 38
ust. 1 ustawy o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania
środków finansowych.
Uzasadnienie
Partia polityczna Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej
(EwP 300) przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach
pozyskania środków finansowych z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1
ustawy o partiach politycznych.
Sprawozdanie
zostało
sporządzone
według
wzoru
określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania
o źródłach pozyskania środków finansowych.
Do sprawozdania załączono opinię i raport biegłego rewidenta z badania
sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.
Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5
w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.
—2—
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie przedłożonych dokumentów
stwierdziła, co następuje.
W
sprawozdaniu
o
pozyskania
źródłach
środków
finansowych
(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Forum Ogólnospołeczne
Rzeczypospolitej Polskiej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym pozyskała środki
pieniężne w łącznej kwocie 1 796,22 zł, na które złożyły się:
− składki członkowskie wpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy Partii:
795,00 zł,
− darowizny wpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy Partii: 461,22 zł,
− składki członkowskie wpłacone do kasy Partii: 540,00 zł.
Środki
pieniężne
gromadzone
były
na
rachunku
bankowym
nr 85 1140 2017 0000 4202 1189 2687, prowadzonym w BRE Bank SA, Oddział
Bankowości Detalicznej w Łodzi.
Wpłaty dokonane na rachunek Partii przez osoby fizyczne mieszczą się
w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 4 ustawy
o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 ustawy.
W sprawozdaniu
Partia
nie
wykazała,
że
pozyskała
w
okresie
sprawozdawczym wartości niepieniężne. W trakcie badania Partia ujawniła,
że do wartości niepieniężnych Partia powinna zaliczyć koszty dwu spotkań w siedzibie
Partii (20,00 zł) oraz wydruku i powielenia materiałów partyjnych (35,00 zł), czego
w sprawozdaniu nie uwzględniła. Przewodniczący Partii oświadczył, że on sam jest
darczyńcą ww. darowizn niepieniężnych, jednocześnie wniósł o dokonanie korekty
i uzupełnienie sprawozdania w pozycji IV na kwotę 55,00 zł.
Złożenie sprawozdania sporządzonego niezgodnie ze stanem faktycznym
narusza ustawowy obowiązek sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy
o partiach politycznych, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie
z art. 38a ustawy uchybienie to nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania
finansowego.
W okresie sprawozdawczym partia polityczna Forum Ogólnospołeczne
Rzeczypospolitej Polskiej posiadała w Invest-Banku SA, Oddział 119 we Wrocławiu
odrębny rachunek bankowy Funduszu Wyborczego o nr 92 1680 1235 0000 3000
2001 0014. Stan środków finansowych Funduszu Wyborczego na dzień 1 stycznia
2011 r. wynosił 25,00 zł.
—3—
W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego zostały
pozyskane środki finansowe w łącznej wysokości 255,00 zł pochodzące z wpłat
dokonanych przez osobę fizyczną zgodnie z limitem określonym w art. 36a ust. 1
ustawy i w formie zgodnej z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy.
Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 280,00 zł i składały się
wyłącznie z kosztów utrzymania rachunku bankowego Funduszu Wyborczego.
W dniu 18 sierpnia 2011 r. Partia złożyła w banku dyspozycję likwidacji
rachunku Funduszu Wyborczego. Rachunek został zamknięty w dniu 13 września
2011 r. z saldem 0,00 zł.
Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie
sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, opinii i raportu
biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Partii, postanowiła jak w sentencji.
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Bogusław Dauter, Andrzej Mączyński,
Janusz Niemcewicz, Stanisław Zabłocki
Download