procesy-egzogeniczne - bartek5402

advertisement
procesy-egzogeniczne.doc
(1882 KB) Pobierz
1. Przyporządkuj poniższym definicjom właściwe terminy.
rozpad ziarnisty, eksfoliacja, zamróz,
uwęglanowienie, utlenianie
(0–2 p.)
a) Rozpuszczanie minerałów wskutek działania na skały kwasu węglowego, utworzonego w wyniku
rozpuszczenia tlenku węgla(IV) w wodzie.
UWĘGLANOWIENIE
........................................................ .......
b) Wietrzenie spowodowane znacznymi zmianami temperatury powierzchni skał.
EKSFOLIACJA
........................................................ .......
c) Proces zachodzący w wyniku powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej pory skalne.
ZAMRÓZ
........................................................ .......
d) Rozsypanie się skały na pojedyncze ziarna mineralne wskutek utraty spoistości między minerałami.
ROZPAD ZIARNISTY
........................................................ .......
2. Oceń intensywność poszczególnych rodzajów wietrzenia w strefie równikowej, wpisując obok nich literę M
(mała intensywność) lub literę D (duża intensywność).
(0–1 p.)
a) Wietrzenie fizyczne. . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Wietrzenie chemiczne. . . .. . . . . . . . . . .. . . .D . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Wietrzenie biologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . .D . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Zaznacz w poniższych zdaniach prawdziwe informacje.
(0–3 p.)
Górny odcinek rzeki odznacza się dużym / małym spadkiem. Mimo że w korycie jest więcej / mniej wody niż w
pozostałych odcinkach, to płynie ona z mniejszą / większą prędkością. Zachodzi tu intensywna erozja boczna /
wgłębna, prowadząca do pogłębiania się łożyska / dna rzeki i kształtowania meandrów / doliny V-kształtnej.
4. Na podstawie analizy fotografii wykonaj polecenia.
(0–2 p.)
a) Podaj nazwę formy terenu przedstawionej na fotografii.
Lejki krasowe
........................................................ .......
b)
Wyjaśnij ich genezę tej formy.
Powstałe w wyniku intensywnego rozpuszczania się skał na powierzchni.
........................................................ .......
5. Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie nazwy form krasu powierzchniowego.
(0–1 p.)
a) Mogot, żłobek krasowy, misa martwicowa, polje.
b) Żebro krasowe, uwał, polje, mogot.
c) Polje, uwał, stalaktyt, studnia krasowa.
d) Lejek krasowy, komin krasowy, draperia, uwał.
6. Podaj nazwy elementów doliny rzecznej oznaczonych na schemacie literami A–C.
A. Koryto
B. Terasa nadzalewowa
C. Dolina
7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
(0–1 p.)
(0–1 p.)
Proces polegający na wygładzaniu i polerowaniu podłoża skalnego przez fragmenty skalne znajdujące się w
dolnej części masy lodowej to
a) egzaracja.
b) detersja.
c) detrakcja.
d) deflacja.
8. Na podstawie poniższej fotografii wykonaj polecenia.
(0–2 p.)
a) Podaj nazwę formy terenu przedstawionej na fotografii.
BARANIEC (muton)
................................ ............................. ..................
b) Wyjaśnij genezę tej formy.
Powstaje w wyniku procesu mechanicznego niszczenia preglacjalnego wyniesienia
przez lodowiec.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Podkreśl nazwy akumulacyjnych form fluwioglacjalnych.
(0–1 p.)
sandr, pradolina, morena czołowa, kem
10. Uzupełnij poniższe definicje właściwymi terminami.
(0–4 p.)
a) Wywiewanie cząstek mineralnych z powierzchni zbudowanych z luźnych skał.
DEFLACJA
b) Drobne piaszczyste grzbiety, rozdzielone równoległymi, niewielkimi obniżeniami, ułożone prostopadle do
kierunku wiania wiatru.
RIPPLEMARKI
c) Wydma o nieregularnym kształcie powstająca na obszarach o zmiennych kierunkach wiania wiatru.
WYDMA GWIAŹDZISTA
d) Ostre grzbiety skalne oddzielające bruzdy
korazyjne.
JARDANGI
11. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F.
(0–4 p.)
a) Wybrzeże zarośnięte lasem przystosowanym do bytowania w słonej wodzie to wybrzeże mangrowe. …..P
b) Do rozwoju rafy koralowej potrzebne jest zasolenie na poziomie 15–20‰. …..F
c) Piaszczysty wał wystający ponad poziom morza, powstający daleko od brzegu to rewa. …..F
d) Wysokość wału brzegowego na wybrzeżu Bałtyku waha się od 1 do 3 m. …..P
12. Na podstawie analizy mapy wykonaj polecenia.
(0–2 p.)
a) Podaj nazwy typów wybrzeży, których występowanie oznaczono na mapie literami A–C.
A. Fiordowe
B. Dalmatyńskie
C. Mierzejowe
b) Wyjaśnij genezę wybrzeża oznaczonego na mapie literą A.
powstaje w wyniku zalania morzem długich, wąskich, głębokich dolin polodowcowych na
obszarach górskich
13. Podaj przykład wpływu atmosfery na rzeźbę terenu.
(0–1 p.)
deszcze lub inne opady powoduję opady deszczów lub kwaśnych deszczów które powodują
erozje skał w górach i powodują zapadanie się skał
grupa b
Procesy egzogeniczne
...................................................
imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
...................
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 25 punktów.
klasa
1. Przyporządkuj poniższym definicjom właściwe terminy.
(0–2 p.)
wietrzenie insolacyjne, wietrzenie solne,
wietrzenie ilaste, utlenianie, uwadnianie
a) Proces pęcznienia kryształków soli obecnych w porach i szczelinach skalnych.
........................................................ .......
b) Proces pęcznienia i kurczenia skały pod wpływem wody.
........................................................ .......
c) Proces zachodzący wskutek przyłączenia cząstek wody do minerału.
........................................................ .......
d) Oddzielanie się fragmentów skały o grubości od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów wskutek
zmniejszenia jej spójności wynikającego z nierównomiernego nagrzewania się.
........................................................ .......
2. Oceń intensywność poszczególnych rodzajów wietrzenia w strefie zwrotnikowej wpisując obok nich literę M
(mała intensywność) lub literę D (duża intensywność).
(0–1 p.)
a) Wietrzenie fizyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Wietrzenie chemiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Wietrzenie biologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
3. Zaznacz w poniższych zdaniach prawdziwe informacje.
(0–3 p.)
W środkowym biegu rzeki ilość niesionej przez nią wody maleje / wzrasta. Jednocześnie wzrasta / maleje
spadek rzeki, a tym samym prędkość wody oraz jej siła transportowa. Dlatego woda niesie znacznie większe /
mniejsze okruchy niż w górnym / dolnym biegu rzeki. Prędkość wody jest największa przy dnie / w nurcie rzeki.
Na skutek erozji bocznej powstają meandry / ławice.
4. Na podstawie analizy fotografii wykonaj polecenia.
(0–2 p.)
a) Podaj nazwę nacieku przedstawionego na fotografii.
........................................................ .......
...
Plik z chomika:
bartek5402
Inne pliki z tego folderu:

procesy-egzogeniczne.doc (1882 KB)
 snapgotowy.png (95 KB)
 MOV_0672.mp4 (81131 KB)
 MOV_0668.mp4 (55136 KB)
 MOV_0670.mp4 (4146 KB)
Inne foldery tego chomika:

CRACK GTA SA
Dokumenty
 Galeria
Grand Theft Auto V Torrent
 Intro


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download