Stosunki Międzynarodowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi
Stosunki MiĊdzynarodowe
Opis kierunku
Studia te łączą w sobie dorobek nauk humanistycznych, nauk społecznoekonomicznych w tym marketingu i zarządzania oraz szeroko rozumianej dyscypliny
nauki o polityce. Stosunki miĊdzynarodowe jak sama nazwa wskazuje dotyczą tych
relacji, które budują siĊ ponad granicami paĔstw. Student tego kierunku orientuje siĊ
w stosunkach politycznych panujących miĊdzy paĔstwami, ich kontaktach
gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Podczas studiów studenci
uczą siĊ współpracy miĊdzynarodowej oraz tego, Īe otoczenie miĊdzynarodowe nie
bĊdzie miało dla nich Īadnych tajemnic.
Profil studenta
PomyĞl o tym kierunku studiów, jeĞli:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
jesteĞ ambitny,
interesujesz siĊ polityką,
łatwo uczysz siĊ jĊzyków obcych,
lubisz podróĪowaü,
jesteĞ ciekawy Ğwiata,
lubisz analizowaü problemy krajowe i zagraniczne,
łatwo nawiązujesz kontakty z innymi ludĨmi,
interesujesz siĊ wydarzeniami z kraju i z zagranicy.
PomyĞl o czymĞ innym, jeĞli:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
nie interesujesz siĊ polityką,
nie lubisz wyjeĪdĪaü poza granice kraju,
lubisz pracowaü w jednym miejscu,
nie lubisz zmian,
jesteĞ spokojny,
nauka jĊzyków wymaga od ciebie dodatkowego wysiłku.
Program studiów
Studia obejmują takie przedmioty jak:
¾
prawo,
¾
nauka o paĔstwie,
¾
ekonomia,
¾
demografia,
¾
statystyka,
¾
historia stosunków miĊdzynarodowych,
¾
geografia polityczna i ekonomiczna,
Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi
¾
polityka gospodarcza,
¾
miĊdzynarodowe stosunki kulturalne,
¾
miĊdzynarodowe stosunki polityczne,
¾
miĊdzynarodowe stosunki gospodarcze,
¾
prawo miĊdzynarodowe publiczne,
¾
współczesne systemy polityczne,
¾
organizacje miĊdzynarodowe,
¾
integracja europejska,
¾
polityka zagraniczna Polski,
¾
teoria stosunków miĊdzynarodowych,
¾
ekonomia rozwoju,
¾
bezpieczeĔstwo miĊdzynarodowe,
¾
miĊdzynarodowa ochrona praw człowieka,
¾
prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
¾
miĊdzynarodowa polityka społeczna,
¾
miĊdzynarodowa ochrona Ğrodowiska,
¾
miĊdzynarodowe rynki finansowe,
¾
miĊdzynarodowe transakcje gospodarcze,
¾
globalizacja i regionalizacja.
MoĪliwoĞci zatrudnienia
Absolwenci stosunków miĊdzynarodowych mogą znaleĨü zatrudnienie w:
¾
słuĪbach dyplomatycznych,
¾
firmach public relation,
¾
organizacjach i instytucjach miĊdzynarodowych, organizacjach i instytucjach
krajowych, których działalnoĞü jest związana ze współpracą z zagranicą,
¾
Ğrodkach masowego przekazu – prasie, radiu, telewizji,
¾
jednostkach administracji paĔstwowej związanych z polityką zagraniczną
i gospodarczą,
¾
oĞrodkach badawczych i eksperckich ds. stosunków miĊdzynarodowych,
¾
jednostkach zajmujących siĊ doradztwem politycznym.
Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi
MoĪliwoĞci kształcenia
Społeczna WyĪsza Szkoła PrzedsiĊbiorczoĞci i Zarządzania w Łodzi
Typ studiów:
Wydział:
Dzienne i zaoczne I i II stopnia
Stosunki MiĊdzynarodowe i Informatyka
Kierunek:
Stosunki miĊdzynarodowe
Adres:
90-24 ŁódĨ, ul. Sienkiewicza 9
Telefon, fax:
(0-42) 664-66-25/32, (0-42) 664-66-01
Adres www:
www.swspiz.pl
Uniwersytet Łódzki
Typ studiów:
Dzienne i zaoczne I i II stopnia,
Wydział:
Stosunków miĊdzynarodowych i politologicznych
Kierunek:
Stosunki miĊdzynarodowe
SpecjalnoĞci:
ƒ
specjalnoĞü amerykanistyka i mass media (studia
w jĊzyku angielskim)
ƒ
specjalnoĞü brytyjska i krajów wspólnoty narodów (studia
w jĊzyku angielskim)
ƒ
specjalnoĞü europejska
ƒ
specjalnoĞü iberoamerykaĔska
ƒ
specjalnoĞü international marketing (studia w jĊzyku
angielskim)
ƒ
international gender studies (prowadzone
w ramach programu Erasmus/Mundus)
ƒ
miĊdzynarodowe gender studies
ƒ
specjalnoĞci niemcoznawstwo
ƒ
specjalnoĞü orientalna
Adres:
ul. Składowa 43, 90-127 ŁódĨ
Telefon, fax:
(0-42)635 42 65
Adres www:
http://www.wsmip.uni.lodz.pl/
Wojewódzki Urząd Pracy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi
WyĪsza Szkoła Studiów MiĊdzynarodowych w Łodzi
Typ studiów:
Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia
Wydział:
Studiów MiĊdzynarodowych i Dyplomacji
Kierunek:
Stosunki miĊdzynarodowe
Specjalizacje:
ƒ
politologia
ƒ
miĊdzynarodowe stosunki polityczne
ƒ
słuĪba dyplomatyczno - konsularna
ƒ
amerykanistyka
ƒ
arabistyka
ƒ
sinologia
ƒ
dziennikarstwo i media
ƒ
prawo i administracja UE
ƒ
zarządzanie i marketing
ƒ
turystyka i hotelarstwo
Adres:
93-101 ŁódĨ, Brzozowa 3
Telefon, fax:
(042) 684-14-74
Adres www:
www.wssm.edu.pl
Download