SIWZ badania farmakokinetyki analogów insuliny

advertisement
Znak sprawy: 405/04/260/P
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
o wartości szacunkowej zamówienia
nie przewyższającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa, Polska
tel.: (48) 22 37 86 340, fax: (48) 22 37 86 334
zamierza udzielić zamówienia publicznego na wykonanie usługi badawczej pt.:
„Eksperyment na zwierzętach w badaniach wyznaczania profili
farmakokinetycznych analogów insuliny ludzkiej
w porównaniu z preparatami referencyjnymi”
CPV: 73.11.10.00-3
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,
przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków wspólnotowych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa
Telefon: (22) 37 86 340, fax: (22) 37 86 344
NIP: 525 000 83 47, REGON: 001208872
Strona internetowa Zamawiającego: www.iba.waw.pl, e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie zostaje wszczęte w dniu 11.05.2011 roku w związku z zamieszczeniem
ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych oraz zamieszczeniu go na stronie internetowej Zamawiającego
www.iba.waw.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Eksperyment na zwierzętach w badaniach
wyznaczania profili farmakokinetycznych analogów insuliny ludzkiej w porównaniu
z preparatami referencyjnymi”
2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi badawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Cel badania:
Przeprowadzenie eksperymentu na zwierzętach, polegającego na jednorazowym
podskórnym podaniu odpowiednich dawek preparatów farmaceutycznych (roztworów)
insuliny ludzkiej i jej analogów zdrowym królikom (białe NZ), oraz przygotowaniu
materiału biologicznego do wyznaczenia profili farmakokinetycznych badanych
związków.
Zamawiający dostarczy materiały badane tj. nowe analogi insuliny ludzkiej w ilości
odpowiedniej do badań oraz preparaty referencyjne
Produkty zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do 15 czerwca 2011 r.
Częstotliwość dawkowania/dawka:
Jednorazowe podanie podskórne preparatów badanych i materiałów referencyjnych.
Dawka - 5j/kg mc.
Zwierzęta:
Króliki białe Nowozelandzkie – 84 szt.
Samce i samice w równych ilościach w grupach badanych
Masa ciała: 3,5 – 4 kg
Zwierzęta zostaną podzielone na 7 grup, po 12 zwierząt w grupie (6 + 6, samce/samice).
Każda z grup będzie otrzymywała inny preparat insuliny ludzkiej, bądź jej analogu.
Liczba i rodzaj badanych związków:
Trzy związki produkowane przez IBA – dwa analogi insuliny o przedłużonym działaniu
(AN1 i AN2) i jeden analog krótkodziałający (AN3).
Preparaty referencyjne/grupy kontrolne:
Insulina lispro – preparat Humalog (Eli Lilly)
Insulina glargina – preparat Lantus (Sanofi-Aventis)
Insuliny ludzkiej rozpuszczalna
Insulina ludzka zawiesina NPH
Grupy w badaniu:
1. AN1 (analog długodziałający)
2. AN2 (analog długodziałający)
3. AN3 (analog krótkodziałający)
4. Insulina glargina (analog długodziałający)
5. Insulina lispro (analog krótkodziałający)
6. Insulina ludzka R (rozpuszczalna)
7. Insulina ludzka NPH (zawiesina)
Pobranie próbek krwi i przygotowanie materiału do oznaczeń analitycznych:
Pobrania krwi do oznaczeń - z żyły brzeżnej ucha.
Objętość pobranej krwi w każdym z punktów czasowych: 2 – 3 ml.
Pobranie krwi na skrzep i odebranie surowicy do silikonowanych probówek i zamrożenie
w temp.: -70C.
Liczba pobrań: 6 – 7 pobrań w profilu dla 1 królika (w zależności od analogu).
Zakres badań:
- przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej
- przygotowanie planu badania
- przeprowadzenie części doświadczalnej (podanie preparatów zwierzętom, pobranie
próbek krwi w odpowiednich punktach czasowych, przygotowanie materiału
biologicznego, obserwacje zwierząt)
- opracowanie sprawozdania z wykonanych czynności
Prezentacja wyników:
Sprawozdanie w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej w języku
polskim, wraz z niezbędnymi materiałami źródłowymi.
3. Kod opisujący przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień CPV- 73.11.10.00-3
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji lub zmiany którejkolwiek
z wyspecyfikowanej części przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania
w uzasadnionych przypadkach, tj.:
a) gdy realizacja zamówienia ze względów naukowych i możliwości zastosowania
rezultatów grozi niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;
b) gdy pojawi się nowsza metodologia wykonania przedmiotu zamówienia pozwalająca
na zaoszczędzenie czasu jej realizacji lub kosztów;
c) gdy w przebiegu wykonywania zamówienia pojawi się nowa możliwość osiągnięcia
celu zamówienia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 30.09.2011 roku
V.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 badania
przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych, w których pobierano próbki krwi w
celach badawczych w określonych punktach czasowych
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę jeżeli osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają doświadczenie z zakresu planowania i
prowadzenia badań na zwierzętach potwierdzone publikacjami i/lub referencjami
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1a-d winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia,
zamawiający żąda:
- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Zamawiający żąda wykazania, że wykonawca wykonał co najmniej 3
badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych, w których pobierano
próbki krwi w celach badawczych w określonych punktach czasowych.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały
wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje, ekspertyzy, itp.).
3. W celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających
następujące kryterium:
- posiadają doświadczenie z zakresu planowania i prowadzenia badań na
zwierzętach potwierdzone publikacjami i/lub referencjami.
Wykonawca dostarczy wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wg
załącznika Nr 4.
Do wykazu Wykonawca załączy stosowne dokumenty (kserokopie poświadczone
za zgodność z oryginałem) potwierdzające spełnienie powyższego warunku przez
te osoby.
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli
w wykazie, o którym mowa wyżej Wykonawca wskazał takie osoby.
B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp należy złożyć następujące
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp (Załącznik nr 3
do SIWZ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ).
C. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. B 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o którym mowa w pkt. C powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. VI C SIWZ, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
VII.WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ WRAZ
Z ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRE WYKONAWCY SĄ ZOBOWIĄZANI DOSTARCZYĆ
ZAMAWIAJĄCEMU
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik
nr 2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków - Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu określone w Rozdziale VI SIWZ.
5. Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych
czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących
wspólnie.
6. Wypełniony wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - Załącznik nr 4
do SIWZ.
7. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom. Brak oświadczenia w sprawie powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom, uznany będzie za zobowiązanie do samodzielnego
wykonania zamówienia.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJA O UDZIELANIU WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz odwołania będą przekazywane
pisemnie lub faksem. Jeżeli przekazanie dokumentu lub informacji nastąpi faksem, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcami drogą
elektroniczną.
3. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Jasiński tel. 22 37-86-340
( w sprawach formalno – prawnych).
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie po upływie wyżej opisanego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. W szczególnie uzasadnionym przypadku, Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. O każdej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano
SIWZ oraz umieszczając informacje o zmianie na własnej stronie internetowej.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie
opisaną propozycję.
2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić
ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz
podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
5. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz aby wszystkie strony dokumentów
składające się na ofertę były kolejno ponumerowane.
6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze
sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące
informacje:
a. przedmiot postępowania,
b. nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest
inny niż adres siedziby),
c. numer telefonu, numer faksu, numer NIP.
7. Jeżeli wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie (opisanym jak w
punkcie 6) z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym
dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony
innym uczestnikom postępowania”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
8. Ofertę przedkłada się Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie
polskiej (PLN).
10. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zaadresowanej na:
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa
Usługa badawcza pt:
„Eksperyment na zwierzętach w badaniach wyznaczania profili
farmakokinetycznych analogów insuliny ludzkiej
w porównaniu z preparatami referencyjnymi”
oraz
„Nie otwierać przed dniem 19.05.2011 roku”.
oraz opatrzonej nazwą i dokładnym adresem oferenta, aby oferty złożone po terminie mogły
być zwrócone Wykonawcom.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.
XII. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawców występujących
wspólnie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
żądać może umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków, ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa, lok. 100.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2011 r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Komisyjne, jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.05.2011 r. o godz. 10.15
w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, ul. Starościńska 5,
02-516 Warszawa, w lok. 108.
XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Ofertowy –
Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia
określony w SIWZ, m. innymi takie jak:
•
•
•
•
•
•
zakup i utrzymanie zwierząt
zakup materiałów i odczynników niezbędnych do wykonania badań
przygotowanie planu badania
przeprowadzenie badania
humanitarne uśmiercenie zwierząt po zakończeniu badania lub inne postępowanie
zgodne z zasadami pracy wybranego laboratorium
opracowanie sprawozdania
3. W cenie oferty należy również uwzględnić ewentualne koszty prac nie ujętych w SIWZ a
niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.
4. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
Cena – 100% wg wzoru:
Pc =
gdzie:
Pc
Cmin
Cn
C min
× 100
Cn
– ilość punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium „Cena”,
– najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert.
– cena brutto oferty badanej.
2. Punkty przyznawane będą do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryterium wyboru.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze umowę
w siedzibie Zamawiającego – tj. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, ul. Starościńska 5,
02-516 Warszawa, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIANIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówienia uzupełniającego na zasadzie art. 67 ust.1
pkt.6 i 7 ustawy Pzp.
XIX. INFORMACJE O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH I OFERT
WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ.
2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Przyjęcie postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.
4. Akceptacja treści umowy nastąpi przez wypełnienie i podpisanie formularza ofertowego,
w którym Wykonawca oświadcza, iż akceptuje warunki dotyczące postanowień umowy Załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega, iż w wypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia
odwołań i skarg do sądu na wyroki Izby.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
−
−
−
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
9. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych. z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z
późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie
informacji w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica
ogłoszeń), na stronie internetowej Zamawiającego www.iba.waw.pl oraz każdy
indywidualnie w formie faksowej.
Załączniki do SIWZ, będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków Załącznik nr 3
Wykaz osób
Załącznik nr 4
Wzór umowy
Załącznik nr 5
ZATWIERDZAM:
DYREKTOR IBA
dr Piotr Borowicz
Warszawa, dnia 11.05.2011 r.
...........................................................
Podpis Kierownika Zamawiającego
Download