energia elektronu w atomie wieloelektronowym nie zależy od liczb

advertisement
W-26 (Jaroszewicz) 24 slajdy
Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego
Budowa atomów
„
„
„
Atomy wieloelektronowe
Zakaz Pauliego
Układ okresowy pierwiastków
3/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Atomy wieloelektronowe
ƒ
Stan kwantowy n- elektronowego atomu zależy od współrzędnych
wszystkich n elektronów
Ścisłe rozwiązanie równania Schrodingera niemożliwe – metoda pola
samouzgodnionego
funkcję n-elektronową wyraża się przez funkcje jednoelektronowe
Ψ( x1,y 1, z1, s z1, x 2 ,y 2 , z 2 , s z 2 , x 3 ,y 3,z 3 , s z 3......) =
Ψ1( x1,y 1, z1, s z1 ) ⋅ Ψ2 ( x 2 ,y 2 , z 2 , s z 2 ) ⋅ ........Ψ3 ( x n ,y n ,z n , s zn )
ƒ
przy
p
y wyrażaniu
y
funkcji
j n-elektronowejj uwzględnia
gę
się:
ę
ƒ
ƒ
zasadę nierozróżnialności – niemożliwe jest doświadczalne rozróżnienie
dwóch cząstek. Zamiana miejscami i-tego z j-tym elektronem nie może
zmienić rozkładu gęstości elektronów, co jest możliwe, gdy funkcje są
identyczne lub różnią się znakiem
zasadę antysymetryczności – dla elektronów n-elektronowa funkcja
falowa w wyniku operacji wymiany współrzędnych i spinów dwóch
elektronów zmienia znak, czyli jest antysymetryczna względem tej operacji
4/24-W26
Metoda pola
samouzgodnionego
„
Potencjał w równaniu Schrodingera dla atomu wieloelektronowego
„
„
„
Uj(r) – potencjał oddziaływania ii-tego
tego elektronu z jądrem
Ue(r) – potencjał oddziaływania i-tego elektronu z (n-1) pozostałymi
elektronami uśredniony i wygładzony do kulistej symetrii
Sposób postępowania w celu wyznaczenia potencjału Ue(r) - w celu
wyznaczenia należy znać rozkład gęstości (n-1) elektronów:
„
„
„
„
L.R. Jaroszewicz
I krok - odgadnięcie przybliżonych postaci funkcji falowych dla
każdego z (n-1) elektronów ⇒ obliczenie Ue(r) i funkcji ψ1i(r) (pierwsze
przybliżenie),
II krok – przyjęcie funkcji wyznaczonych w pierwszym przybliżeniu i
wyznaczenie
y
potencjału
p
j
i funkcji
j falowym
y w drugim
g
p
przybliżeniu,
y
,
i-ty krok – powtarzanie procedury iteracyjnej, tak długo aż funkcje
uzyskane w kolejnych przybliżeniach nie będą się znacznie różniły od
funkcji uzyskanych w poprzednim kroku.
Wyniki metody
„
„
opisanie stanu pojedynczego elektronu (orbital atomowy) w atomie
wieloelektronowym za pomocą jednoelektronowej funkcji falowej
każdy orbital (funkcja jednoelektronowa) jest określona za pomocą
zespołu liczb kwantowych n, l, m, s
5/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Liczby kwantowe
„
„
n – główna liczba kwantowa określa: n = 1, 2, 3, 4, ...
- radialny rozkład gęstości prawdopodobieństwa
- energię elektronu
l – poboczna (orbitalna) liczba falowa określa: l = 0, 1, 2, ...., n-1
- kątowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa
(geometryczny kształt rozkładu)
- energię elektronu (dla elektronów o tej samej liczbie
y liczbach l energię
g ę są
ą różne z
kwantowejj n,, ale różnych
powodu elektrostatycznego oddziaływania z innymi
elektronami, które zależy od rozkładu gęstości)
- orbitalny moment pędu L i orbitalny moment magnetyczny
μm
L = l(l + 1)h μ m = l(l + 1)μ B
powłoka – należą do niej elektrony obsadzające stany o tej samej wartości liczby n
podpowłoka – należą do niej elektrony obsadzające stany o tej samej wartości n i l
6/24-W26
„
L.R. Jaroszewicz
m – magnetyczna liczba kwantowa określa: m = -l, ...-1, 0, 1, ..., l
- przestrzenną orientację rozkładu gęstości pdp
- rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś
Lz = mh
- rzut orbitalnego momentu magnetycznego na wybraną oś
μ mz = mμ B
„
1
1
sz– spinowa liczba falowa określa: s z = 2 lub s z = − 2
- rzut spinowego momentu pędu Sz na wybraną oś
S z = sz h
- rzut spinowego momentu magnetyczny μsz na wybraną oś
μ sz = 2s z μ B
energia elektronu w atomie wieloelektronowym
nie zależy od liczb kwantowych m i sz
7/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Energie elektronów w atomach
wielelektronowych
„
„
„
Wnioski z rozwiązania równania
Schrodingera
każdemu stanowi jednoelektronowemu w
atomie wieloelektronowym odpowiada
wartość energii określona liczbami
kwantowymi n i l,
elektrony obsadzające tą samą podpowłokę
(stany o tej samej liczbie n i l) mają tą
sama energię
oznaczenie podpowłok
n – główna liczba kwantowa n=1,2,3
3p
poboczna liczba kwantowa s,p,d kolejno
„
kolejność poziomów energetycznych
1s<2s<2p<2s<3p<3d≈4s<4p<5s ≈4d
8/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Zakaz Pauliego 1925 r
jeden orbital elektronowy (określony
liczbami n,l,m)
n l m) mogą zajmować nie więcej
niż dwa elektrony
„
liczbie kwantowej n=2 odpowiadają
cztery orbitale (2,0,0), (2,1,0), (2,1,-1),
(2,1,1) ⇒ 8 elektronów
„
n
2
l
m
0
0
1
1
0
-1
w danym stanie określonym czterema liczbami
kwantowymi (n, l, m, sz) może znajdować się nie więcej
niż jjeden elektron
żadne dwa elektrony uwięzione w tej samej pułapce nie mogą
mieć jednakowych wszystkich liczb kwantowych
„
„
na n-tej powłoce może być N=2n2 elektronów
rozmieszczenie elektronów odpowiada minimalnej energii
układu
Zasada Pauliego jest konsekwencją zasady nierozróżnialności elektronów i
antysymetryczności funkcji falowej
9/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Przykład rozmieszczenia
elektronów dla helu, litu i sodu
n =2, l = 1
n =3, l = 0
3s
n =2, l = 1
2p
m
-1
0
1
n =2, l = 0
n =2, l = 0
n =2, l = 0
2s
n =1, l = 0
n =1, l = 0
n =1, l = 0
1s
Hel (Z = 2)
Lit (Z = 3)
Sód (Z= 11)
10/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Atom wodoru,
a atomy wieloelektronowe
wodór
atomy wieloelektronowe
H (Z = 1)
dla atomów wieloelektronowych energia zależy od liczby kwantowej l
Energia
a
niektóre poziomy o większej liczbie n
mają mniejszą energię
11/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Konfiguracja elektronów
notacja
j orbitalna
1s
2s
zapis uproszczony
2p
główna liczba kwant.
1H
↑
1s1
2He
↑↓
1s2
3Li
↑↓
↑
6C
↑↓
↑↓
↑
8O
↑↓
↑↓
↑↓ ↑
liczba elektr. na podpowłoce
orbitalna liczba kwantowa
1s22s1
↑
lub
[He] 2s1
1s22s22p2 [He] 2s22p2
↑
1s22s22p4 [He] 2s22p4
12/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Konfiguracja elektronowa
dla niklu
kolejność zapełniania orbitali
poziom 4s ma
mniejszą energie
niż 3d
poziom 4s jest
obsadzany przed
poziomem 3d
13/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Energia jonizacji atomów
energia oderwania najsłabiej związanego elektronu
Ejon
w atomie wodoru
En = −
me 4
1
32π 2 ε o2 h 2 n 2
= −13.6
1
n2
w atomie He+
Z2
Z2
(wodoropodobnym) En = −Eo 2 = −13.6 2 eV
n
n
eV
V
13,6
13
6
eV
54,4
eV
czynnik Z2 jest związany z różnicą ładunku jądra
w atomie helu
E n = −E o
2
Zef
n
2
= −13.6
2
Zef
n
2
eV
czynnik Zef wynika z ekranowania jądra przez drugi
elektron i odpychania się elektronów
24,6
eV
największa
energia jonizacji
wśród
pierwiastków
14/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Wnioski
„
„
w atomach wodoropodobnych,
p
y , tzn. w atomach (Z–1)(
)
krotnie zjonizowanych, promienie orbit i poziomy
energetyczne - podobnie jak dla atomu wodoru
w atomach wieloelektronowych energia elektronu w atomie
zależy od wartości orbitalnej liczby kwantowej l, z powodu
wpływu ekranującego działania pola pochodzącego od
pozostałych elektronów
„
„
„
w miarę oddalania się od jądra ekranujący wpływ elektronów
wzrasta i pole przestaje być kulombowskie
na powłokach zewnętrznych wpływ ekranowania jest tak
duży, że energia wiązania nie zależy praktycznie od Z
poziomy o dużym l mogą mieć większą energię niż
poziomy o mały l dla następnej głównej liczby kwantowej
15/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Kolejność zapełniania
powłok elektronowych
stan
n
s
l=0
1s
2s
p
l=1
2p
6
3s
4s
5s
6s
3p
4p
5p
6p
3d
4d
5d
6
4f
5f
6d
właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków
zmieniają się zgodnie
z kolejnością 2,8,8,18,18,32
7s
7p
5
4
3
2
1
2
6
2
6
2
d
f
l=2 l=3
10
14
10
14
10
10
6
2
6
2
2
liczba elektronów
16/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Tablica Mendelejewa
„
„
„
„
„
Dmitrij Mendelejew (1871 r.) - ułożenie znanych
wówczas
ó
pierwiastków
i
i
kó chemicznych
h
i
h w tablicy
bli zwanejj
Układem Okresowym, wg. wzrastających liczb
atomowych
pierwiastki w pionowych kolumnach (grupach układu)
miały podobne właściwości chemiczne
fizyka kwantowa systematyzuje atomy poprzez podanie
ich konfiguracji elektronowej
numer porządkowy okresu odpowiada głównej liczbie
kwantowej n
czy chemiczne właściwości pierwiastków wynikają z ich
konfiguracji elektronowej?
17/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Konfiguracja elektronowa, a
właściwości fizyczne atomów
„
„
„
„
„
wodór H: 1s1
h l He:
hel
H 1
1s2 obojętny
b j t
chemicznie,
h
i
i gaz szlachetny
l h t
lit Li:1s22s1 elektron 2s słabo związany,
wartościowość +1
beryl Be:1s22s2 podobny do litu, wartościowość
+2
od boru ((Z=5)) B: 1s22s22p
p1 do neonu ((Z=10))
Ne: 1s22s22p6 elektrony zapełniają powłokę 2p,
„
„
„
w miarę jej wypełniania wzrasta energia jonizacji
atomu,
jądro jest ekranowane przez 1s2
neon Ne: 1s22s22p6 ma całkowicie zapełnioną
drugą powłokę, gaz szlachetny
18/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Poziomy energetyczne sodu
0
6p
5d
5s
5p
4d
4s
4p
6s
Konfiguracja elektronów
w atomie sodu (Z = 11)
energia
i jonizacji
j i ji 5,1
5 1 eV,
V
wartościowość +1
duża aktywność chemiczna
En
nergia (eV)
Na: 1s22s22p63s1
-1
-2
-3
3p
p
-4
-5
stan 3d wyżej niż 4s
-6
3s
4d>5s
3d>4s
3d
19/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Poziomy energetyczne
a konfiguracja elektronowa
dla atomu potasu (19):
stan 3d leży wyżej niż 4s
K: 1s22s22p63s23p64s1
(zamiast 3d)
dla atomu rubinu
dl
bi (37)
(37):
stan 4d leży wyżej niż 5s
Rb: 1s2.... 3p63d104s24p65s1
(zamiast 4d)
K
Rb
20/24-W26
Układ okresowy
pierwiastków
L.R. Jaroszewicz
21/24-W26
Tablica piramidalna
L.R. Jaroszewicz
22/24-W26
L.R. Jaroszewicz
Zakaz Pauliego,
a układ okresowy
„
„
„
„
„
gazy szlachetne – zamknięte powłoki, momenty pędu
i magnetyczne równe zero, orbitale o symetrii
sferycznej, nie aktywne chemicznie
metale alkaliczne – jeden elektron walencyjny
określa moment pędu i magnetyczny, aktywne
chemicznie
fluorowce (halogeny) – brak elektronu na ostatniej
podpowłoce aktywne chemicznie
podpowłoce,
metale przejściowe – zapełniona ostatnia podpowłoka
ekranuje niecałkowicie zapełnione niższe podpowłoki,
podobne właściwości chemiczne, zbliżone energie
jonizacji, istotne właściwości magnetyczne
pierwiastki ziem rzadkich – lantanowce, zbliżone
właściwości chemiczne, metale aktywne chemicznie
23/24-W26
Układ okresowy
pierwiastków
metale
alkaliczne
L.R. Jaroszewicz
gazy
szlachetne
fluorowce
Download