Zakaz Pauliego. Układ okresowy pierwiastków.

advertisement
Novosibirsk, Russia, September 2002
W-26 (Jaroszewicz) 22 slajdy
Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego
Budowa atomów



Atomy wieloelektronowe
Zakaz Pauliego
Układ okresowy pierwiastków
3/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Atomy wieloelektronowe
Stan kwantowy n- elektronowego atomu zależy od współrzędnych
wszystkich n elektronów
Ścisłe rozwiązanie równania Schrodingera niemożliwe
Metoda pola samouzgodnionego

funkcję n-elektronową wyraża się przez funkcje jednoelektronowe
(x1,y 1, z1, s z1, x 2 ,y 2 , z 2 , s z 2 , x3 ,y 3,z 3, s z 3......) 
1(x1,y 1, z1, s z1)  2 (x 2 ,y 2 , z 2 , s z 2 )  ........3(x n ,y n ,z n , s zn )

przy wyrażaniu funkcji n-elektronowej uwzględnia się:


zasadę nierozróżnialności – niemożliwe jest doświadczalne rozróżnienie
dwóch cząstek. Zamiana miejscami i-tego z j-tym elektronem nie może
zmienić rozkładu gęstości elektronów, co jest możliwe, gdy funkcje są
identyczne lub różnią się najwyżej znakiem
zasadę antysymetryczności – dla elektronów n-elektronowa funkcja
falowa w wyniku operacji wymiany współrzędnych oraz spinów dwóch
elektronów zmienia znak, czyli jest antysymetryczna względem tej operacji
4/22-W26

L.R. Jaroszewicz
Potencjał w równaniu Schrodingera dla atomu wieloelektronowego


Uj(r) – potencjał oddziaływania i-tego elektronu z jądrem
Ue(r) – potencjał oddziaływania i-tego elektronu z (n-1) pozostałymi
elektronami uśredniony i wygładzony do kulistej symetrii
Sposób postępowania: w celu wyznaczenia potencjału Ue(r) należy
znać rozkład gęstości (n-1) elektronów:



I krok - odgadnięcie przybliżonych postaci funkcji falowych dla każdego z
(n-1) elektronów
 obliczenie Ue(r) i funkcji 1i(r) (pierwsze przybliżenie),
II krok – przyjęcie funkcji wyznaczonych w pierwszym przybliżeniu i
wyznaczenie potencjału i funkcji falowym w drugim przybliżeniu,
i-ty krok – powtarzanie procedury iteracyjnej, tak długo aż funkcje
uzyskane w kolejnych przybliżeniach nie będą się znacznie różniły od
funkcji uzyskanych w poprzednim kroku.
Wyniki metody


opisanie stanu pojedynczego elektronu (orbital atomowy) w atomie
wieloelektronowym za pomocą jednoelektronowej funkcji falowej
każdy orbital (funkcja jednoelektronowa) jest określona za pomocą
zespołu liczb kwantowych n, l, m, s
5/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Liczby kwantowe


n = 1, 2, 3, 4, ...
n – główna liczba kwantowa określa:
- radialny rozkład gęstości prawdopodobieństwa
- energię elektronu
l – poboczna (orbitalna) liczba kwantowa określa: l = 0, 1, ...., n-1
- kątowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa
(geometryczny kształt rozkładu)
- energię elektronu (dla elektronów o tej samej liczbie
kwantowej n, ale różnych liczbach l energię są różne z
powodu elektrostatycznego oddziaływania z innymi
elektronami, które zależy od rozkładu gęstości)
- orbitalny moment pędu L i orbitalny moment magnetyczny
m
L  l(l  1)  m  l(l  1) B
powłoka – należą do niej elektrony obsadzające stany o tej samej wartości liczby n
podpowłoka – należą do niej elektrony obsadzające stany o tej samej wartości n i l
6/22-W26

L.R. Jaroszewicz
m – magnetyczna liczba kwantowa określa: m = -l, ...-1, 0, 1, ..., l
- przestrzenną orientację rozkładu gęstości pdp
- rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś
Lz  m
- rzut orbitalnego momentu magnetycznego na wybraną oś
 mz  m B

1
1
lub
s


z
sz– spinowa liczba kwantowa określa:
2
2
- rzut spinowego momentu pędu Sz na wybraną oś
S z  sz 
- rzut spinowego momentu magnetyczny sz na wybraną oś
sz 
 sz  2sz  B
energia elektronu w atomie wieloelektronowym
nie zależy od liczb kwantowych m i sz
7/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Energie elektronów w atomach
wielelektronowych



Wnioski z rozwiązania równania
Schrodingera
każdemu stanowi jednoelektronowemu w
atomie wieloelektronowym odpowiada
wartość energii określona liczbami
kwantowymi n i l,
elektrony obsadzające tą samą podpowłokę
(stany o tej samej liczbie n i l) mają tą
sama energię
oznaczenie podpowłok
n – główna liczba kwantowa n=1,2,3
3p
poboczna liczba kwantowa s,p,d kolejno

kolejność poziomów energetycznych
1s<2s<2p<2s<3p<3d4s<4p<5s 4d
8/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Zakaz Pauliego 1925 r
jeden orbital elektronowy (określony liczbami
n, l, m) mogą zajmować nie więcej niż dwa
elektrony

liczbie kwantowej n=2 odpowiadają
cztery orbitale (2,0,0), (2,1,0), (2,1,-1),
(2,1,1)  8 elektronów

n
2
l
m
0
0
1
1
0
-1
w danym stanie określonym czterema liczbami
kwantowymi (n, l, m, sz) może znajdować się nie więcej
niż jeden elektron
żadne dwa elektrony uwięzione w tej samej pułapce nie mogą
mieć jednakowych wszystkich liczb kwantowych


na n-tej powłoce może być N=2n2 elektronów
rozmieszczenie elektronów odpowiada minimalnej energii
układu
Zasada Pauliego jest konsekwencją zasady nierozróżnialności elektronów i
antysymetryczności funkcji falowej
9/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Przykład rozmieszczenia
elektronów dla helu, litu i sodu
n =2, l = 1
n =3, l = 0
3s
n =2, l = 1
2p
m
-1
0
1
n =2, l = 0
n =2, l = 0
n =2, l = 0
2s
n =1, l = 0
n =1, l = 0
n =1, l = 0
1s
Hel (Z = 2)
Lit (Z = 3)
Sód (Z= 11)
10/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Atom wodoru, a atomy
wieloelektronowe
wodór
atomy wieloelektronowe
H (Z = 1)
dla atomów wieloelektronowych energia zależy od liczby kwantowej l
Energia
niektóre poziomy o większej liczbie n
mają mniejszą energię
11/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Konfiguracja elektronów
notacja orbitalna
1s
2s
zapis uproszczony
2p
główna liczba kwant.
1H

1s1
2He

1s2
3Li


6C



8O


 
liczba elektr. na podpowłoce
orbitalna liczba kwantowa
1s22s1

lub
[He] 2s1
1s22s22p2 [He] 2s22p2

1s22s22p4 [He] 2s22p4
12/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Konfiguracja elektronowa
dla niklu
kolejność zapełniania orbitali
poziom 4s ma
mniejszą energie
niż 3d
poziom 4s jest
obsadzany przed
poziomem 3d
13/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Energia jonizacji atomów
energia oderwania najsłabiej związanego elektronu
Ejon
w atomie wodoru
En  
me 4
1
32 2  o2  2
n
2
 13.6
1
n
2
eV
13,6 eV
w atomie He+
Z2
Z2
(wodoropodobnym) En  Eo 2  13.6 2 eV
n
n
czynnik Z2 jest związany z różnicą ładunku jądra
w atomie helu
E n  E o
2
Zef
n2
 13.6
2
Zef
n2
eV
czynnik Zef wynika z ekranowania jądra przez drugi
elektron i odpychania się elektronów
24,6 eV
największa
energia jonizacji
wśród
pierwiastków
14/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Wnioski


w atomach wodoropodobnych, tzn. w atomach (Z–1)krotnie zjonizowanych, promienie orbit i poziomy
energetyczne - podobnie jak dla atomu wodoru
w atomach wieloelektronowych energia elektronu w atomie
zależy od wartości orbitalnej liczby kwantowej l, z powodu
wpływu ekranującego działania pola pochodzącego od
pozostałych elektronów



w miarę oddalania się od jądra ekranujący wpływ elektronów
wzrasta i pole przestaje być kulombowskie
na powłokach zewnętrznych wpływ ekranowania jest tak
duży, że energia wiązania nie zależy praktycznie od Z
poziomy o dużym l mogą mieć większą energię niż
poziomy o mały l dla następnej głównej liczby kwantowej
15/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Kolejność zapełniania
powłok elektronowych
stan
n
s
l=0
1s
2s
p
l=1
2p
6
3s
4s
5s
6s
3p
4p
5p
6p
3d
4d
5d
6
4f
5f
6d
właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków
zmieniają się zgodnie
z kolejnością 2,8,8,18,18,32
7s
7p
5
4
3
2
1
2
6
2
6
2
d
f
l=2 l=3
10
14
10
14
10
10
6
2
6
2
2
liczba elektronów
16/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Poziomy energetyczne sodu
0
Konfiguracja elektronów
w atomie sodu (Z = 11)
energia jonizacji 5,1 eV,
wartościowość +1
duża aktywność chemiczna
stan 3d wyżej niż 4s
-1
E nergia (eV )
Na: 1s22s22p63s1
6p
5d
4d>5s
5s
5p
4d
3d>4s
4s
4p
6s
-2
-3
-4
3p
3d
17/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Poziomy energetyczne
a konfiguracja elektronowa
dla atomu potasu (19):
stan 3d leży wyżej niż 4s
K: 1s22s22p63s23p64s1
(zamiast 3d)
dla atomu rubinu (37):
stan 4d leży wyżej niż 5s
Rb: 1s2.... 3p63d104s24p65s1
(zamiast 4d)
K
Rb
18/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Tablica Mendelejewa





Dmitrij Mendelejew (1871 r.) - ułożenie znanych wówczas pierwiastków chemicznych w tablicy zwanej Układem Okresowym, wg. wzrastających liczb atomowych
pierwiastki w pionowych kolumnach (grupach układu)
miały podobne właściwości chemiczne
fizyka kwantowa systematyzuje atomy poprzez podanie
ich konfiguracji elektronowej
numer porządkowy okresu odpowiada głównej liczbie
kwantowej n
czy chemiczne właściwości pierwiastków wynikają z ich
konfiguracji elektronowej?
19/22-W26
L.R. Jaroszewicz
Zakaz Pauliego,
a układ okresowy





gazy szlachetne – zamknięte powłoki, momenty pędu
i magnetyczne równe zero, orbitale o symetrii
sferycznej, nie aktywne chemicznie
metale alkaliczne – jeden elektron walencyjny określa moment pędu i magnetyczny, aktywne chemicznie
fluorowce (halogeny) – brak elektronu na ostatniej
podpowłoce, aktywne chemicznie
metale przejściowe – zapełniona ostatnia podpowłoka
ekranuje niecałkowicie zapełnione niższe podpowłoki,
podobne właściwości chemiczne, zbliżone energie
jonizacji, istotne właściwości magnetyczne
pierwiastki ziem rzadkich – lantanowce, zbliżone
właściwości chemiczne, metale aktywne chemicznie
20/22-W26
Układ okresowy
pierwiastków
L.R. Jaroszewicz
gazy
szlachetne
fluorowce
metale
alkaliczne
21/22-W26
Tablica piramidalna
L.R. Jaroszewicz
Novosibirsk, Russia, September 2002
Download