charakterystyka środowiska szkolnego

advertisement
Program wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Karola Wojtyły w Kraszewie
na lata 2016 - 2019
„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał , (...)
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”
Jan Paweł II
WSTĘP
Podstawowe i największe uprawnienia wychowawcze posiadają rodzice. Zadaniem szkoły jest
wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania, nie ponosi ona wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za
wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju
ucznia poprzez harmonijne łączenie nauczania z rozwijaniem umiejętności, wychowaniem oraz
kształtowaniem postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych,
narodowych i państwowych. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, który
w tym procesie powinien pełnić rolę opiekuna, wychowawcy, mistrza.
Program wychowawczy ujmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Jest on przede wszystkim skierowany na
ucznia i jego potrzeby. Umożliwia wszechstronny rozwój osobowości (w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, moralnym). Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów
i są dostosowane do ich możliwości intelektualnych i psychicznych.
PODSTAWY PRAWNE
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989
r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33
4. Ustawa o Systemie Oświaty
5. Karta Nauczyciela
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późn. zm.
8. Statut szkoły.
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
Środowisko wiejskie, obejmujące swoim obwodem 20 miejscowości. Większość stanowią uczniowie dojeżdżający.
Większość uczniów szkoły to dzieci rolników indywidualnych oraz pracowników byłych PGR-ów.
Uczniowie nie mają dostępu do kina, teatru, wystaw czy koncertów. Środowisko jest ubogie ok. 25% uczniów
korzysta z darmowych obiadów, fundowanych przez GOPS.
Niewielu uczniów ma znośne warunki materialne, dostęp do komputera oraz Internetu, możliwości ciekawego
spędzania czasu.
MISJA SZKOŁY
Przez integralnie podejmowane nauczanie i wychowanie uczeń:
- jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, jest ciekawy świat, wrażliwy na dobro,
prawdę i piękno,
- jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
-szanuje zdrowie i życie swoje jak innych ludzi, dostrzega problemy pokrzywdzonych przez los,
-jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym i ambitnym, zaangażowanym w życie szkoły i środowiska,
-ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom.
WIZJA SZKOŁY
Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa
uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.
Wizją naszej szkoły jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego,
otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miejscem urodzenia i wychowania, regionem,
ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.
WIZJA WYCHOWANKA - UCZNIA
Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole.
Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym
poświęca się swój czas, i które stara się rozwijać.
Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie/ choć nie znaczy to, że przyjmuje
z entuzjazmem/ ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt
widzenia szanując jednocześnie poglądy innych. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami.
Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest
ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale
i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba- zwraca się
o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego
warsztatu pracy: wykorzystywania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się
do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.
Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje
istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo –
na ogół się nie nudzi.
Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić przydatność dookreślonego celu.
Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich
przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną
aktywność fizyczną.
Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim
zachowaniu wykazuje dobre intencje.
Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś
dobrego i rozumieć go.
Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia.
I. NACZELNY CEL WYCHOWAWCZY
Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Działaniem
nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w rozwijaniu w młodych ludziach sfery emocjonalnej,
uczuciowej, duchowej oraz sprawności fizycznej i dbałości o zdrowie, a także przygotowanie do życia w zgodzie z zasadami
społeczeństwem, środowiskiem naturalnym i samym sobą.
II. ZADANIA WYCHOWAWCZE
- uznajemy kształcenie, wychowanie i opiekę za integralną całość,
- dbamy o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy,
- wychowujemy w duchu tolerancji,
- kształtujemy dbałość o sprawność fizyczną uczniów,
- umożliwiamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie
rozwijającym się świecie,
- szanujemy godność osobistą uczniów,
- zapewniamy wszystkim uczniom równość szans, sprawiedliwe, życzliwe, uwzględniające możliwości dziecka,
- przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie,
- zapewniamy uczniom warunki i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
- promujemy zdrowy styl życia, higienę osobistą i świadomość ekologiczną,
- budujemy ścisłą relację z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami
społecznymi,
- pracujemy nad wzmocnieniem więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami,
- współpracujemy z rodzicami, wspierając ich w wychowaniu dzieci,
- niesiemy pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce,
- dbamy o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu,
- tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów,
- pomagamy uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.
III. ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJACEGO
1. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i stanowczość działaniu.
2. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą, a uczniami.
3. Szanowanie godności ucznia.
4. Dbałość o właściwą postawę etyczną, poprzez tworzenie systemu pożądanych wzorców i wartości w oparciu uniwersalne
normy moralne.
5. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb wychowanków i ich rodziców.
6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży.
7. Udoskonalanie umiejętności formułowania własnych poglądów i ich prezentacja we właściwy sposób.
8. Dążenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólna naukę, uczestnictwo w życiu
kulturalnym i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
9. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
10. Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania wykonanej pracy, w celu lepszego przygotowania do
samodzielnego życia.
11. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra; w grupie, szkole, środowisku, kraju.
IV. FORMY REALIZACJI
- podczas lekcjach z poszczególnych przedmiotów;
- w czasie lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy klasy;
- podczas warsztatów z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami;
- podczas zajęć z pielęgniarką szkolną;
- na apelach, konkursach i uroczystościach szkolnych, prezentacjach projektowych
- na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
W ramach prezentacji literackiej, artystycznej i plastycznej twórczości uczniów
- we współpracy z wychowawcami klas, rodzicami, środowiskowymi placówkami
działającymi na rzecz wychowania i opieki.
V. REALIZATORZY
- wychowawcy poszczególnych klas – odpowiedzialni za realizację zadań i efekty pracy wychowawczej w klasie,
- dyrektor szkoły,
- nauczyciele przedmiotów,
- pedagog,
- rodzice,
-pielęgniarka szkolna,
- organy samorządowe i inne podmioty środowiskowe
VI. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY Z RODZICAMI
Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec
rodziców.
1. Rodzice uczestniczą w zebraniach i „dniach otwartych” szkoły oraz w prelekcjach dotyczących wychowania.
2. Mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności ucznia.
3. Rodzice powinni dbać odpowiedni strój i wygląd dziecka. Ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne
zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez swoje dzieci.
4. Aby zrealizować określone cele wychowawcze, rodzice wypracowują spójne postępowanie i współpracują
z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami.
5. W relacjach z rodzicami powinno dominować partnerstwo i współdziałanie: wspólne szukanie przyczyn i dróg
wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez rozpoznawanie
sytuacji rodzinnej dziecka (wywiad środowiskowy), rozmowy z rodzicami i opiekunami, udzielanie informacji o
instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej (Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne).
6. Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może być realizowana w formie:
 spotkań organizacyjnych na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego i planach szkoły);














spotkań klasowych;
wspólnych działań w sprawach remontowych, budowlanych (praca na rzecz szkoły);
rozpoznania oczekiwań rodziców (ankieta);
prowadzenia psychoedukacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań;
przekazywania informacji o dziecku;
indywidualnych spotkań z rodzicami;
pomocy trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych i szkolnych zawartych w kalendarzu imprez;
spotkań z rodzicami na imprezach szkolnych;
listów pochwalnych i gratulacyjnych do rodziców;
informacji zamieszczanych na korytarzu szkolnym dotyczących: organizacji roku szkolnego, planu lekcji, działalności
kółek i organizacji szkolnych, organizowanych imprez szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek;
pomocy socjalnej dla rodziców;
udostępniania zainteresowanym literatury pedagogiczno – psychologicznej;
przekazywania informacji pisemnych (kart ocen), wpisów bieżących;
pomocy rodziców w organizacji dyskotek, wyjazdów, wycieczek dzieci.
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ
Cel wychowania: Dziecko ma poczucie przynależności do zespołu klasowego
Efekty działań wychowawczych:
1. Ma poczucie przynależności do klasy
2. Wyraża potrzebę, chęć działać w grupie rówieśniczej i wykazuje odpowiedzialność za efektywność pracy.
3. Zna i przestrzega norm postępowania w różnych sytuacjach. Wie jak zachowywać się kulturalnie
4. Wie jak bezpiecznie spędzać czas wolny.
5. Posiada wiedzę na temat zdrowego stylu życia.
6. Jest kulturalnym Europejczykiem.
CELE
OPERACYJNE
1. Poznajemy się przez zabawę
ZADANIA
1. Odpowiadamy na pytania: jaki(a) jestem?, co najlepiej lubię robić?,
moja ulubiona zabawka.
2. Rozwijamy umiejętności komunikowania się w grupie - kształtowanie
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wychowawca
Rodzice
postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
Wspólne wyjazdy klasowe (imprezy kulturalne, wycieczki)
2. Jesteśmy pełnoprawnymi
uczniami szkoły
1. Pasowanie na ucznia.
2. Poznajemy nasze prawa i obowiązki.
3. Prezentujemy się jako zespół
klasowy
1. Przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia i prezentacje prac
plastycznych
2. Wspólnie omawiamy nasze działania
3. Odwiedzamy chorujących kolegów.
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
4. Wiemy jak bezpiecznie spędzać
czas wolny
1. Wiemy jak bezpiecznie i efektywnie spędzać wakacje i ferie.
2. Wiemy jak zachować bezpieczeństwo w różnych sytuacjach: w domu i
gospodarstwie, w drodze do szkoły, w szkole, podczas zabaw, na boisku
itp
3. Wiemy jak sie zachowywać w środkach lokomocji.
4. Wiemy jak zachowywać się wobec nowo poznanych osób.
5. Wiemy jak efektywnie podzielić czas wolny w domu.
5. Zachowujemy się kulturalnie
1. Znamy pojęcia kultura, dobre wychowanie, savoir - vivre.
2. Stosujemy zwroty grzecznościowe.
3. zwracamy sie grzecznie do nauczycieli, pracowników szkoły i
kolegów.
1. Mamy świadomość szkodliwości hałasu.
2. Poznajemy bezpieczne zabawy do wykorzystania w czasie przerw.
5.Wiemy jak zachowywać się w
czasie przerw
6. Posiadamy wiedzę na temat
zdrowego stylu życia
1. Wiemy jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
2. Przygotowujemy zdrowe posiłki.
3. Umiemy zachowywać się kulturalnie przy stole ( wiemy jak siedzieć
przy stole, jak jeść, dziękujemy za podany i skończony posiłek.)
4. Wiemy czym jest śmieciowe jedzenie - chipsy, cukierki, napoje
energetyczne.
5. Znamy zagrożenia związane z paleniem papierosów.
7. Jesteśmy kulturalnymi
Europejczykami
1. Znamy zwroty grzecznościowe w języku angielskim - plakaty
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Pedagog szkolny
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Pedagog szkolny
Nauczyciel języka
angielskiego
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ
Cel wychowania: Dziecko zna normy dobrego zachowania i stosuje zwroty grzecznościowe
Efekty działań wychowawczych:
1. Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.
2. Szanuje rówieśników, młodszych i dorosłych.
3. Postępuje według przyjętych zasad dobrego wychowania.
4. Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.
5. Potrafi bezpiecznie spędzać czas w szkole i domu.
6. Wie jak bezpiecznie korzystać z Internetu i przygotowuje zdrowe posiłki, dba o swoje zdrowie i swój wygląd.
7. Posiada wiedzę na temat zdrowego stylu życia.
8. Jest kulturalnym Europejczykiem.
CELE
OPERACYJNE
1. Potrafimy zachować się w
klasie, szkole i miejscach
publicznych.
ZADANIA
1. Opracowujemy regulamin dobrego zachowania.
2. Poznajemy zasady zachowania w instytucjach publicznych
3. Przedstawiamy teksty literackie obrazujące dobre zachowanie
4. Potrafimy ocenić własne zachowania, rozróżniamy dobro od zła oraz
wykazujemy się odwagą i gotowością do ponoszenia konsekwencji
popełnionych błędów.
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Pedagog szkolny
5. Znamy pojęcia kultura, dobre wychowanie, savoir - vivre.
6. Stosujemy zwroty grzecznościowe.
7. Zwracamy sie grzecznie do nauczycieli, pracowników szkoły i
kolegów.
2. Poznajemy piękno i tradycje
naszej ojczyzny, regionu,
1. Tworzymy i uczestniczymy w kultywowaniu tradycji szkoły,
miejscowości, regionu i kraju:
Wychowawca
Rodzice
miejscowości.
-bierzemy udział w wycieczkach krajoznawczych;
-poznajemy legendy związane z historią regionu;
-poznajemy tradycje szkoły, regionu i państwa;
Uczniowie
3. Szanujemy rówieśników,
młodszych i dorosłych
1. Potrafimy się zachować w klasie i szkole – stosujemy formy
grzecznościowe;
2. Pomagamy innym;
3. Nie przeszkadzamy sobie w zabawie;
4. Odwiedzamy chorujących kolegów;
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
4. Wiemy jak bezpiecznie spędzać
czas wolny
1. Wiemy jak bezpiecznie i efektywnie spędzać wakacje i ferie
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
5. Wiemy jak zachować się w
czasie przerw
1 Mamy świadomość szkodliwości hałasu;
2.Poznajemy bezpieczne zabawy do wykorzystania w czasie przerw;
6. Posiadamy wiedzę na temat
zdrowego stylu życia
1. Wiemy jak bezpiecznie korzystać z Internetu ;
2. Przygotowujemy zdrowe posiłki;
3. Umiemy zachowywać się kulturalnie przy stole ( wiemy jak siedzieć
przy stole, jak jeść, dziękujemy za podany i skończony posiłek.);
4. Wiemy czym jest śmieciowe jedzenie - chipsy, cukierki, napoje
energetyczne;
5. Znamy zagrożenia związane z paleniem papierosów oraz stosowaniem
innych szkodliwości używek ( alkohol, dopalacze);
7. Nasz wygląd świadczy o nas
1. Dobieramy stosowny strój na różne okazje (strój codzienny, galowy,
sportowy, dyskotekowy);
2. Dbamy higienę ciała i jamy ustnej;
2 Wiemy jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i wrócić do domu.
3. Wiemy jak sie zachowywać w środkach lokomocji.
4. Wiemy jak zachowywać się wobec nowo poznanych osób.
5. Wiemy jak efektywnie podzielić czas wolny w domu;
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Pedagog szkolny
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
8. Jesteśmy kulturalnymi
Europejczykami.
1. Znamy zwroty grzecznościowe w języku angielskim - plakaty
Nauczyciel języka angielskiego
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY TRZECIEJ
Cel wychowania: Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.
Efekty działań wychowawczych:
1. Wie do kogo zwrócić się o pomoc.
2. Jest świadome swoich praw.
3. Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i umie na nie reagować.
4. Zna normy i reguły zachowania, wie jak zachować się w czasie przerw.
5. Posiada wiedzę na temat zdrowego stylu życia, wie jak bezpiecznie spędzać czas wolny.
6. Jest kulturalnym Europejczykiem.
CELE
OPERACYJNE
1. Znamy swoje prawa.
2. Wiemy co jest dobre a co złe.
ZADANIA
1. Jestem dzieckiem i mam swoje prawa;
2. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia;
3. Poznajemy osoby i instytucje pomagające dzieciom;
1. Odróżniamy dobro od zła;
2. Rozpoznajemy sytuacje niebezpieczne;
3. Rozmawiamy o sytuacjach trudnych;
4. Mamy się odwagę i gotowość do ponoszenia konsekwencji popełnionych
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wychowawca
Rodzice
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
błędów;
3. Kształtujemy umiejętności
psychospołeczne.
4. Znamy normy i reguły
1. Szanujemy drugą osobę i potrafimy jej słuchać;
2. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia – radzimy sobie z negatywnymi
emocjami;
3. Lubimy się –akceptujemy wady i zalety innych;
4. Potrafimy zachować się asertywnie w sytuacjach wyzwalających
agresję;
1. Tworzymy regulamin zachowania w klasie;
Wychowawca
Uczniowie
Pedagog szkolny
Wychowawca
zachowania obowiązujące w klasie
i szkole.
5. Zachowania w czasie przerw.
2. Poznajemy zasady zachowania uczniów w szkole, obowiązki ucznia;
6. Posiadamy wiedzę na temat
zdrowego stylu życia.
1. Wiemy jak bezpiecznie korzystać z Internetu;
2. Przygotowujemy zdrowe posiłki;
3. Umiemy zachowywać się kulturalnie przy stole ( wiemy jak siedzieć
przy stole, jak jeść, dziękujemy za podany i skończony posiłek.);
4. Wiemy czym jest śmieciowe jedzenie - chipsy, cukierki, napoje
energetyczne;
5. Znamy zagrożenia związane z paleniem papierosów oraz stosowaniem
innych szkodliwości używek ( alkohol, dopalacze);
7. Wiemy jak bezpiecznie spędzać
czas wolny.
1. Wiemy jak bezpiecznie i efektywnie spędzać wakacje i ferie;
2. Wiemy jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i wrócić do domu;
3. Wiemy jak sie zachowywać w środkach lokomocji;
4. Wiemy jak zachowywać się wobec nowo poznanych osób;
5. Wiemy jak efektywnie podzielić czas wolny w domu;
Wychowawca
Uczniowie
8. Nasz wygląd świadczy o nas
1. Dobieramy stosowny strój na różne okazje (strój codzienny, galowy,
sportowy, dyskotekowy);
2. Dbamy higienę ciała i jamy ustnej;
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
9. Jesteśmy kulturalnymi
Europejczykami.
1. Znamy zwroty grzecznościowe w języku angielskim - plakaty
Nauczyciel języka
angielskiego
1. Mamy świadomość szkodliwości hałasu;
2. Poznajemy bezpieczne zabawy do wykorzystania w czasie przerw;
Rodzice
Uczniowie
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
Wychowawca
Uczniowie
Pedagog szkolny
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY CZWARTEJ
Cel wychowania: Uczeń wie jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
Efekty działań wychowawczych:
1. Otwarcie wyraża swoje sądy, oczekiwania i prośby.
2. Umie i wykorzystuje zasady aktywnego słuchania.
3. Stosuje zwroty grzecznościowe i zasady dobrego zachowania.
4. Ma świadomość wpływu zagrożeń wspólnego świata.
5. Dba o piękno mowy polskiej, zna zwroty grzecznościowe w języku angielskim.
6. Zna normy i reguły zachowań w szkole i miejscach publicznych.
CELE
OPERACYJNE
ZADANIA
1. Znamy normy i reguły
zachowania obowiązujące w klasie
i szkole
1. Tworzymy regulamin zachowania w szkole;
2.Poznajemy obowiązki ucznia;
3. Znamy zwroty grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania;
4. Traktujemy z szacunkiem nauczycieli, personel szkolny oraz kolegów;
5. Znamy zasady zachowania przy stole ( wiemy jak siedzieć przy stole,
jak jeść, dziękujemy za podany i skończony posiłek.);
6. Wiemy jak się ubrać stosownie do sytuacji - strój ucznia, strój galowy,
strój na dyskotekę, strój sportowy;
7. Współorganizujemy i bierzemy udział uroczystościach klasowych i
szkolnych;
8. . Dbamy higienę ciała i jamy ustnej;
9. Uczestniczymy w konkursach, zawodach;
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wychowawca
Uczniowie
2. Znamy zasady kulturalnego
zachowania w miejscach
publicznych
1. Tworzymy spis zasad wycieczek i wyjść - podpisujemy go;
2. Znamy zasady zachowania w kinie, teatrze, na koncercie;
3. Znamy zasady zachowania w środkach komunikacji, na basenie, w
sklepie;
Wychowawca
3. Uczymy się aktywnie słuchać
1. Wzajemne bliższe poznawanie członków zespołu klasowego;
2. Poznajemy sposoby koncentrowania uwagi;
3. Poznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie;
Wychowawca
4. Uczymy się mówić co czujemy i
rozumieć uczucia innych
1. Staramy się używać komunikatu „Ja” w sytuacjach trudnych:
- Ja czuję (jestem) …;
-kiedy Ty… - jakie zachowanie wywołuje emocję;
-ponieważ… - dlaczego te emocje u nadawcy się pojawiły;
2. Poznajemy (odczytujemy mowę ciała);
Wychowawca
5. Uczymy się wyrażać swoje sądy, 1. Uczymy się wyrażać swoje zdanie;
prośby i oczekiwania
2. Uczymy się asertywności;
Wychowawca
6. Poznajemy i analizujemy
współczesne zagrożenia
1. Znamy i stosujemy zasady zdrowego trybu życia;
2. Wiemy jak bezpiecznie korzystać z Internetu
3. Wiemy czym jest śmieciowe jedzenie - chipsy, cukierki, napoje
energetyczne.
4. Znamy zagrożenia związane z paleniem papierosów oraz stosowaniem
innych szkodliwości używek ( alkohol, dopalacze).
Nauczyciele
7. Dbamy o naszą klasę
1. Przygotowujemy gazetki okolicznościowe;
2. Dbamy o porządek w klasie;
3.Przygotowyjemy klasę na różne okazje ( np. wigilia - zasady nakrycia
stołu i podania potraw);
Wychowawca
8. Wiemy co wpływa na dobre
samopoczucie w domu i w szkole
1. Otaczamy szacunkiem wszelkie formy otaczającej nas przyrody i
aktywnie uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony środowiska
naturalnego;
2. Dbamy i odwiedzamy chorych kolegów;
3. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych;
4.Bierzemy udział w wyborze Samorządu Uczniowskiego;
5. Znamy zasady skutecznego uczenia się;
6. Wiemy jak efektywnie podzielić czas wolny w domu;
7. Wiemy jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i wrócić do domu i jak się
zachowywać w środkach lokomocji;
8. Wiemy jak zachowywać się wobec nowo poznanych osób;
Wychowawca
Uczniowie
Nauczyciele przedmiotowi
9. Dbamy o piękno mowy polskiej
1. Stop wulgaryzmom - używamy poprawnego języka;
2. Przysłowia, aforyzmy, cytaty - promujące używanie pięknej
polszczyzny - gazetki ścienne w klasach;
3. Klasowy konkurs pięknego czytania;
Wychowawca
Uczniowie
10. Jesteśmy kulturalnymi
Europejczykami.
1. Znamy zwroty grzecznościowe w języku angielskim - plakaty
Nauczyciel języka
angielskiego
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIĄTEJ
Cel wychowania: Uczeń zna swoje słabe i mocne strony i umie nad nimi panować.
Efekty działań wychowawczych:
1. Obserwuje swoje zachowanie w różnych sytuacjach.
2. Jest świadome własnych zalet i wad.
3. Umie ocenić wzorce zachowań i ich wpływ na kształtowanie swojej osoby.
4. Chce i potrafi się pozytywnie zaprezentować.
5. Dba o piękno mowy polskiej, zna zwroty grzecznościowe w języku angielskim.
6. Zna normy i reguły zachowań w szkole i miejscach publicznych.
CELE
OPERACYJNE
ZADANIA
1. Obserwujemy swoje zachowanie
w różnych sytuacjach.
1. Szanujemy drugą osobę i potrafimy jej słuchać.
2. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia – radzimy sobie z negatywnymi
emocjami
3. Lubimy się –akceptujemy wady i zalety innych
4. Potrafimy zachować się asertywnie w sytuacjach wyzwalających agresję.
5. Jaki (-a) jestem?- sporządzenie mapy z mocnymi i słabymi stronami
charakteru.
1. Znamy obowiązki ucznia;
2. Znamy zwroty grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania;
3. Traktujemy z szacunkiem nauczycieli, personel szkolny oraz kolegów;
4. Znamy zasady zachowania przy stole ( wiemy jak siedzieć przy stole, jak
jeść, dziękujemy za podany i skończony posiłek.);
5. Wiemy jak się ubrać stosownie do sytuacji - strój ucznia, strój galowy,
strój na dyskotekę, strój sportowy;
6. . Dbamy higienę ciała i jamy ustnej;
2. Znamy normy i reguły
zachowania obowiązujące w klasie
, szkole i miejscach publicznych.
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Wychowawca
Wychowawca
Rówieśnicy
Rodzice
7. Współorganizujemy i bierzemy udział uroczystościach klasowych i
szkolnych;
8. Uczestniczymy w konkursach, zawodach;
9. Wiemy jak zachować się podczas wycieczek i wyjść - regulamin
wycieczek i wyjść;
10 Znamy zasady zachowania w kinie, teatrze, na koncercie;
11. Znamy zasady zachowania w środkach komunikacji, na basenie, w
sklepie;
3. Dostrzegamy świat własnych
potrzeb i zasobów swoich
możliwości.
4. Potrafimy dokonać
autoprezentacji
1. Piszemy księgę Marzeń i Celów (szkoły, klasy i ucznia)
Wychowawca
Nauczyciele humaniści
1. Reklamujemy siebie
2. Przygotowujemy sesję reklamową „Uczeń i kolega o jakim się marzy"
5. Jesteśmy Aktywni społecznie
1. Otaczamy szacunkiem wszelkie formy otaczającej nas przyrody i
aktywnie uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony środowiska
naturalnego;
2. Dbamy i odwiedzamy chorych kolegów;
3. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych;
4.Bierzemy udział w wyborze Samorządu Uczniowskiego;
5. Współorganizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych i
szkolnych;
6. Uczestniczymy w konkursach , zawodach ;
7. Organizujemy imprezy klasowe;
Wychowawca
Uczniowie
Nauczyciel plastyki i sztuki
Wychowawca
Nauczyciele przedmiotowi
6 Posiadamy wiedzę na temat
zdrowego stylu życia
1. Znamy zagrożenie wynikające z użytkowanie telefonów komórkowych i
Internetu
2. Wiemy jak aktywnie wypoczywać
3. Przygotowujemy zdrowe posiłki
4. Potrafimy zaplanować codzienne czynności;
3. Wiemy czym jest śmieciowe jedzenie - chipsy, cukierki, napoje
energetyczne.
4. Znamy zagrożenia związane z paleniem papierosów oraz stosowaniem
Wychowawca
Rodzice
Pedagog szkolny
7. Wiemy jak bezpiecznie spędzać
czas wolny
innych szkodliwości używek ( alkohol, dopalacze).
1. Wiemy jak bezpiecznie i efektywnie spędzać wakacje i ferie;
2. Potrafimy zaproponować formy wypoczynku dla swojej rodziny
możliwe do zorganizowania w dzień wolny;
Wychowawca
Dyrekcja
Rodzice
9. Dbamy o piękno mowy polskiej
1. Stop wulgaryzmom - używamy poprawnego języka;
2. Przysłowia, aforyzmy, cytaty - promujące używanie pięknej polszczyzny
- gazetki ścienne w klasach;
3. Klasowy konkurs pięknego czytania;
Wychowawca
Uczniowie
10. Jesteśmy kulturalnymi
Europejczykami.
1. Znamy zwroty grzecznościowe w języku angielskim - plakaty
Nauczyciel języka
angielskiego
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY SZÓSTEJ
Cel wychowania: Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt.
Efekty działań wychowawczych:
1. Potrafi określić cele i dąży do ich osiągnięcia.
2. Analizuje swoje działanie i zmienia je według potrzeb.
3. Przewiduje swoje zachowanie i potrafi dostosować je do sytuacji.
4. Dokonuje samokontroli i samooceny.
5. Dba o piękno mowy polskiej.
6. Zna normy i reguły zachowań w szkole i miejscach publicznych.
CELE
OPERACYJNE
ZADANIA
OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
1. Planujemy swój czas pracy.
1. Analizujemy własne potrzeby i zainteresowania.
2. Wyznaczamy sobie cele krótko- i długoterminowe.
3. Ustalamy plan zajęć i sposoby realizacji.
Wychowawca
Rodzice
Uczniowie
2. Planujemy swój wypoczynek.
1. Wiemy jak stworzyć plan dnia zgodny z zasadami zdrowego stylu życia
2.Wyjście całej klasy do instytucji kulturalnych( kino, teatr, muzeum)
3. Wycieczka klasowa (plan , miejsce, termin, kosztorys)
Wychowawca
Nauczyciele
Uczniowie
3. Planujemy higieniczny tryb
życia
1. Omawiamy szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania
narkotyków.
2. Omawiamy ogólne zasady stosowania higieny.
3. Zdrowo się odżywiamy.
Wychowawca
Pielęgniarka
Nauczyciel przyrody
4. Zachowujemy się etycznie i mamy
system wartości.
1. Co to jest etyka i po co ja stosować w życiu?
2. Jesteśmy tolerancyjni;
2. Odwiedzamy chore koleżanki i kolegów;
Wychowawca
Nauczyciele religii
3. Wolontariat (, pomoc uczniom mającym kłopot w nauce );
4. Uczestniczymy w życiu kulturalnym : filmy , sztuka, wystawy ;
5. Jesteśmy aktywni społecznie
Znamy normy i reguły zachowania
obowiązujące w klasie, szkole i
miejscach publicznych
Dbamy o piękno mowy polskiej
i innych przedmiotów
Przedmiotowi
1. Otaczamy szacunkiem wszelkie formy otaczającej nas przyrody i
aktywnie uczestniczymy w działaniach na rzecz ochrony środowiska
naturalnego;
2. Dbamy i odwiedzamy chorych kolegów;
3. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych;
4.Bierzemy udział w wyborze Samorządu Uczniowskiego;
5. Współorganizujemy i bierzemy udział w uroczystościach klasowych i
szkolnych;
6. Uczestniczymy w konkursach , zawodach ;
7. Organizujemy imprezy klasowe;
1. Znamy obowiązki ucznia;
2. Znamy zwroty grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania;
3. Traktujemy z szacunkiem nauczycieli, personel szkolny oraz kolegów;
4. Znamy zasady zachowania przy stole ( wiemy jak siedzieć przy stole, jak
jeść, dziękujemy za podany i skończony posiłek.);
5. Wiemy jak się ubrać stosownie do sytuacji - strój ucznia, strój galowy,
strój na dyskotekę, strój sportowy;
6. . Dbamy higienę ciała i jamy ustnej;
7. Współorganizujemy i bierzemy udział uroczystościach klasowych i
szkolnych;
8. Uczestniczymy w konkursach, zawodach;
9. Wiemy jak zachować się podczas wycieczek i wyjść - regulamin
wycieczek i wyjść;
10. Znamy zasady zachowania w kinie, teatrze, na koncercie;
11. Znamy zasady zachowania w środkach komunikacji, na basenie, w
sklepie;
1. Stop wulgaryzmom - używamy poprawnego języka;
2. Przysłowia, aforyzmy, cytaty - promujące używanie pięknej polszczyzny
Planujemy swoją przyszłość
- gazetki ścienne w klasach;
3. Klasowy konkurs pięknego czytania;
1. Znamy swoje zdolności i umiejętności;
2. Znamy swoje cechy charakteru;
3. Wiemy w jaki sposób rozwijać swoje zainteresowania;
VII EWALUACJA PROGRAMU
Program Wychowawczy Szkoły ma charakter otwarty – będzie podlegał ewaluacji i weryfikacji – według potrzeb
(minimum 1 raz w roku – pod koniec roku szkolnego). Ewaluacji dokonywać będą nauczyciele podczas posiedzenia
Szkolnego zespołu wychowawczego.
Sposoby Ewaluacji
1. Obserwacje i oceny zachowania.
2. Metody projekcyjne np. zdjęcia.
3. Obserwacja dokonań ucznia.
4. Ankiety.
5. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów.
6. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi.
7. Porównywanie.
8. Ocena wyników konkursów.
Szkolny Program Wychowawczy opracował zespół w składzie:
NAUCZYCIELE: Sylwia Matczak, Anna Kozak, Grażyna Jabłońska, Agnieszka Ulewicz
Download