Przepływ pokarmu przez układ pokarmowy. Budowa funkcje układu

advertisement
Przepływ pokarmu przez układ
pokarmowy.
Budowa funkcje układu
pokarmowego.
Animację przepływu pokarmu
wykonali:
Mateusz Chenc
Patryk Kaczmarek
Dalszą część prezentacji
wykonali:
Justyna Rosińska
Angelika Witkowska
Michał Chełminiak
Funkcje układu pokarmowego
• Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego
człowieka jest pobieranie pokarmów i wody, trawienie
• i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Niestrawione, zbędne resztki pokarmowe podlegają
usunięciu (defekacja).
Skład układu pokarmowego
W skład układu
pokarmowego
człowieka wchodzą:
- jama ustna
- gardło
- przełyk
- żołądek
- jelito cienkie
- jelito grube zakończone
otworem odbytowym
Jama ustna
W anatomii człowieka jama ustna jest początkowym
odcinkiem przewodu pokarmowego. W niej
następuje wstępna, mechaniczna obróbka
pokarmu i przygotowanie go do dalszego
trawienia. Pokarm zostaje rozdrabniany,
miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera
enzym trawienny amylazę ślinową (ptialinę).
Dorosły człowiek ma 32 zęby, 16 w szczęce i
16 w żuchwie:
-4 siekacze
-2 kły
-4 zęby przedtrzonowe
-6 trzonowych
U dzieci występuje 20 zębów mlecznych (brak
trzonowych). Siekacze służą do odgryzania
kęsów, kły do rozrywania pokarmu, a zęby
trzonowe i przedtrzonowe do jego rozcierania.
W trakcie żucia pokarmu jest on zwilżany śliną
wydzielaną przez ślinianki czyli gruczoły
ślinowe których przewody uchodzą do jamy
ustnej. W ślinie rozpuszczane są cząsteczki
pokarmu, na których obecność wyczulone
są rozmieszczone na języku kubki smakowe.
Dzięki nim wyczuwamy: konsystencję,
temperaturę, smak, zapach i to czy dany
pokarm nadaje się do spożycia.
Po uformowaniu kęsa pokarmowego zostaje
on przekazany do dalszej części przewodu
pokarmowego w akcie połykania
Co znajduje się w jamie ustnej?
Ślinianki:
• przyuszne
• podżuchwowe
• podjęzykowe
Ślina
• Zawiera ptialinę, która zapoczątkowuje rozkład skrobi
• Zwilża i zlepia w kęsy rozdrobniony pokarm
• Działa bakteriobójczo
Zęby
Ząb składa się z korony, szyjki i jednego lub
więcej korzeni. W zależności od
przyjętego podziału korona i korzeń są
różnie definiowane. Według podziału
zwanego anatomicznym, korona jest
częścią zęba pokrytą szkliwem, według
podziału klinicznego jest to ta część
korony, która znajduje się ponad
dziąsłem.
Wewnątrz korony znajduje się komora
miazgi.
Z kolei korzeń anatomiczny jest to część
zęba pokryta cementem, podczas gdy
według podziału klinicznego jest to część
zęba znajdująca się poniżej brzegu
dziąsłowego. W przypadku chorób
przyzębia korzeń kliniczny może być
bardzo skrócony w wyniku recesji
dziąseł. Zwykle wewnątrz korzeni
znajdują się kanały doprowadzające do
korony naczynia krwionośne i nerwy.
Przeważnie w każdym korzeniu znajduje
się jeden kanał.
Szyjka jest częścią zęba łącząca koronę
anatomiczną i korzeń anatomiczny. W
tym miejscu występuje charakterystyczne
przewężenie zęba.
Gardło
Gardło (łac. pharynx) - wspólny odcinek dróg oddechowych
i pokarmowych, stanowiący przedłużenie jamy ustnej i jamy
nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań. Gardło zbudowane
jest z mięśni poprzecznie prążkowanych pokrytych od zewnątrz
tkanką łączną, a od wewnątrz błoną śluzową. Gardło ciągnie się od
podstawy czaszki, aż do miejsca przejścia w przełyk, to jest do
wysokości szóstego kręgu szyjnego. Mięśnie gardła tworzą ścianę
tylną i ściany boczne. Na ścianach bocznych znajdują się ujścia
trąbek słuchowych, otoczone wałami trąbkowymi i skupiskiem tkanki
chłonnej tworzącymi migdałki trąbkowe. W miejscu przejścia
sklepienia gardła w ścianę tylną jest skupisko tkanki limfatycznej,
migdałek gardłowy - trzeci migdał.
W ścianie przedniej gardła,
idąc od góry, widoczne są nozdrza tylne, łączące jamę nosową z
gardłem, poniżej znajduje się cieśń gardzieli, przez którą jama ustna
komunikuje się z jamą gardłową. Najniżej znajduje się wejście do
krtani.
Przełyk
Przełyk (łac. esophagus, nosiciel pokarmów) - jest przewodem mięśniowo-błoniastym o
podłużnym przebiegu; łączy gardło z żołądkiem. Czynność przełyku polega na
transporcie pokarmu z gardła do żołądka. Ściana przełyku nie ma zdolności
wchłaniania pokarmu ani trawienia.
Rozróżniamy część:-szyjną, -piersiową, -brzuszną.
Przełyk ma długość średnio około 23-25 cm, odległość od siekaczy do żołądka około
40 cm. Występują trzy fizjologiczne zwężenia przełyku:
-zwężenie górne - w przejściu gardła w przełyk, mięśnie w tym miejscu tworzą
czynnościowy mięsień zwieracz przełyku.
-zwężenie środkowe - na wysokości rozdwojenia tchawicy w miejscu, gdzie aorta
zstępująca od strony lewej i do tyłu, a oskrzele lewe od przodu obejmują przełyk. Nie
jest ono powodowane budową samej ściany przełyku, lecz przyleganiem obu
sąsiednich narządów;
-zwężenie dolne - podobnie jak i górne, jest zwężeniem czynnościowym,
spowodowanym napięciem mięśni okrężnych, leży około 3 cm powyżej wpustu
żołądka.
Ściana przełyku składa się licząc od wewnątrz z:
-błony śluzowej,
-utkania podśluzowego
-błony mięśniowej
-warstwy okrężnej
-warstwy podłużnej
Żołądek
Żołądek (łac. gaster,
ventriculus) to narząd,
stanowiący część przewodu
pokarmowego, którego
zasadniczą rolą jest trawienie
pokarmu.
U kręgowców jest to
rozszerzona część pomiędzy
przełykiem i jelitem.
Komórki główne żołądka
wydzielają pepsynogen
(nieaktywna forma pepsyny),
po uaktywnieniu następuje
rozkład białek przez pepsynę.
Budowa żołądka
Żołądek ma kształt workowaty, z przełykiem
łączy się za pomocą wpustu żołądka
(cardia), a z dwunastnicą łączy go
odźwiernik (pylorus), otwór otoczony silną
mięśniówką okrężną, która rozszerza się
i zwęża w zależności od różnicy pH między
środowiskami. Bocznie od części wpustowej
widoczne jest dno żołądka przechodzące w
trzon. Obie te części obejmują łukowate
dwie krzywizny : lewa większa oraz prawa
mniejsza, będąca jakby przedłużeniem
ściany przełyku. Trzon żołądka ustawiony
jest bardziej pionowo, podczas gdy
następująca po nim część odźwiernikowa
przebiega raczej poziomo. Otwór końcowy
żołądka stanowi odźwiernik przechodzący
w dwunastnicę.Podział anatomiczny żołądka
na trzon i część odźwiernikową odpowiada
jego czynnościom : trzon magazynuje
pokarm i częściowo trawi, a część
odźwiernikowa przesuwa go do
dwunastnicy. Ściana żołądka składa się z 3
błon:
-śluzowej
-mięśniowej
-surowiczej zwanej otrzewną
Skład soku żołądkowego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enzymy trawienne
Podpuszczka – ścian białko zwarte w mleku
Pepsyna – rozrywa długie łańcuchy białek
Kwas solny
Uaktywnia pepsynę i wytwarza kwaśne środowisko
potrzebne do działanie tego enzymu
Działa bakteriobójczo
Śluz
Zabezpiecza błonę żołądka przed samostrawieniem
Zmniejsza tarcie powstałe przy przechodzeniu pokarmu
Jelito cienkie
Jelito cienkie ciągnie się od żołądka aż do jelita grubego, od
którego odgranicza się tzw. zastawką Bauhina. Zajmuje ono okolicę
pępkową, odbrzuszną i obie okolice biodrowe a częściowo i
miednicę małą. Jego długość wynosi ok. 7 m, średnica 3—5 cm.
Jelito cienkie dzielimy na dwunastnicę, jelito czcze i kręte.
Dwunastnica leży na wysokości pierwszego kręgu lędźwiowego, ma
długości 25 do 30 cm. Kształt jej jest podobny do litery C. Do
górnego odcinka dwunastnicy wpada przewód żółciowy i trzustkowy.
Jelito czcze i kręte leży wewnątrz i jest zawieszone na krezce, przez
którą dążą nerwy i naczynia. Wspólną cechą w budowie jelita
cienkiego jest błona surowicza, umięśnienie (podłużne i okrężne),
podśluzowa i śluzowa. Błona śluzowa ma wiele fałdów i kosmków,
przez co powierzchnia jej ogromnie się zwiększa. Czasem zdarza
się, że położenie narządów wewnętrznych, a więc i układu
trawiennego, jest odwrotne, tak więc wątroba będzie po stronie
lewej, śledziona po prawej, wyrostek robaczkowy po lewej itd. nazywamy to situs viscerum inversus
Jelito grube
Jelito grube dzieli się na jelito ślepe (kątnicę), okrężnicę i
odbytnicę. Okrężnicę z kolei dzielimy na:
-okrężnicę wstępującą
-okrężnicę poprzeczną (poprzecznica)
-okrężnicę zstępującą
-okrężnicę esowatą (esicę).
Długość wszystkich tych odcinków wynosi ok. 1,5 m.
Jelito ślepe (dawna historyczna nazwa to - ślepa kiszka,
łac. caecum) leży w prawej okolicy biodrowej. Jest ono
od jelita cienkiego oddzielone tzw. zastawką Gerlacha
inaczej zwaną zastawką Bauhina. Od jelita ślepego
odchodzi wyrostek robaczkowy. Jelito ślepe przechodzi
w okrężnicę wstępującą, która znowu pod wątrobą
zagina się (tzw. zagięcie wątrobowe okrężnicy) i biegnie
mniej więcej poziomo w stronę lewą jako okrężnica
poprzeczna; ta z kolei w lewym podżebrzu, pod
śledzioną, znowu się zagina (zagięcie śledzionowe
okrężnicy) i biegnie w dół jako okrężnica zstępująca.
Wreszcie przechodzi w esicę (okrężnica esowata,
potocznie zwana esicą). Nazwa tego odcinka okrężnicy
pochodzi od jej kształtu litery S. Jest skierowana
początkowo łukiem wypukłym ku stronie prawej, a
następnie zakręca w dół przechodząc w odbytnicę.
Esica ma czasem długą krezkę i ulega skrętowi. Skręt
esicy jest jedną
z postaci niedrożności jelit i jako taki
może stanowić stan zagrożenia życia. Niedrożność jelit
ze skręcenia (popularnie nazywany "skrętem kiszek"
łac.ileus) polega na skręceniu się jelita dookoła osi
długiej, powodujące jego zatkanie i dodatkowo
uciśnięcie naczyń krwionośnych, co grozi
niedokrwieniem, a następnie martwicą części jelita).
Esica przechodzi wreszcie w odbytnicę.
Trawienie
Do przyswojenia zdecydowanej większości pożywienia (białka,
tłuszcze i węglowodany) konieczne jest trawienie.
W jego
wyniku zachodzi proces rozkładu do substancji prostszych, które
podlegają wchłanianiu. Pokarmy są trawione za pomocą soków
wydzielanych przez różne gruczoły. Ślinianki i gruczoły ślinowe
produkują ślinę, która zawiera amylazę ślinową. Błona śluzowa
żołądka wydziela sok składający się głównie z kwasu solnego
i pepsyny, jelito cienkie — tzw. sok jelitowy. Soki te różnią się
składem i czynnością. Oprócz tego do jelit wydzielają dwa ważne
gruczoły - wątroba (żółć) i trzustka (sok trzustkowy). Strawione
składniki pokarmu ulegają wchłanianiu; odbywa się ono głównie
w jelicie cienkim, a w jelicie grubym wchłaniane są tylko niektóre
substancje, jak np. woda i sole mineralne.
Wątroba
• To największy gruczoł
ciała waży 1,5 kg,
• Ma ciemnoczerwone
zabarwienie,
• Rozszerzony uchyłek
przewodu wątrobowego
to pęcherzyk żółciowy
które jest zbiornikiem
żółci
Funkcje wątroby
•
•
•
•
•
•
Wytwarza żółć
Magazynuje i przemienia tłuszcze, białka witaminy
i węglowodany
Gromadzi węglowodany w postaci glikogenu
Uniemożliwia działanie niektórych toksyn
Wytwarza prawie wszystkie białka osocza
Trzustka
• Jest wąskim gruczołem ,
szarożółtej lub
żółtoróżowej barwy
• Leży w pętli, którą tworzy
dwunastnica
Funkcje trzustki
• Wytwarza sok trzustkowy
• Produkuje hormony: insulinę
i glukagon, regulują one przemianę węglowodanową
w organizmie
Download