samodzieln y publiczn y zak ł a d opiek i

advertisement
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTN EJ W MYŚLENICACH
32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205
sekretariat 37-20-670, 37-20-671 fax. 272-18-55
NIP: 681-169-06-68, REGON: 000300570, EKD: 8511
Myślenice, dnia 02.10.2012 r.
Do wszystkich
Wykonawców
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 z późn.
zm.), którego przedmiotem są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych zgodnie z
załączonym opisem.
Nr sprawy: 52/PN/12.
Pytania wykonawcy pierwszego.
Pakiet nr 4 poz. 2
1) Prosimy
o
potwierdzenie,
że
Zamawiający
wymaga
zaoferowania
preparatu
trójenzymatycznego (lipaza, amylaza, proteaza) do stosowania w myjniach automatycznych w
temperaturze powyżej 50°C.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pakiet nr 4 poz. 4
2) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat działający wobec
B, Tbc, F, V w tym (HBV, HCV, Vacciniawirus, Norowirus, Rotawirus), S w czasie max. 15
min w stężeniu 0,5%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 4 poz. 5
3) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o zawartości 0,1 g
aldehydu glutarowego?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
4) Prosimy o wskazanie jakiej wielkości chusteczek włókninowych Zamawiający wymaga?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga chusteczki włókninowe o wymiarze 20 x 20 cm.
Pytania wykonawcy drugiego:
1. Czy w pakiecie nr 9 - Zamawiający dopuści chusteczki nasączone preparatem na bazie etanolu i
QAV,
działającym:
bakteriobójczo
(włącznie
z
MRSA),
prątkobójczo,
grzybobójczo/
drożdżobójczo, wirusobójczo (HBV/ HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vakzinia, Noro),
konfekcjonowane w opakowaniach 120 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy w pakiecie nr 12 poz. 1 - Zamawiający dopuści czepki nasączone preparatem o
właściwościach antybakteryjnych, odpowiednie do stosowania w przypadku kolonizacji/ zakażenia
MRSA, zawierające wyciąg z aloesu, prowitaminę B5 i witaminę E?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy w pakiecie nr 12 poz. 2 - Zamawiający dopuści preparat zawierający poliheksanid o
działaniu bakteriobójczym wobec bakterii wieloopornych np. MRSA/ ORSA/VRE i Acinetobacter
baumannii, do stosowania na nieuszkodzonej skórze i błonie śluzowej, w opakowaniach
zawierających 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytania wykonawcy trzeciego.
Pyt.1 - Pakiet 1 poz. 3
Czy Zamawiający wymagając w poz. 3 preparatu sporobójczego miał na myśli preparat działający
również na spory Clostridium Difficile, które są najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych?
Odpowiedź: TAK
Pyt.2 - Pakiet 2 poz. 2
Czy oferowany w poz. nr 2 preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji również zanieczyszczeń
organicznych powinien posiadać także działanie sporobójcze na Clostridium Difficile?
Odpowiedź: TAK
Pyt.3 - Pakiet 3 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pakiecie 3 w poz. 6 można zaoferować preparat
spełniający wymagania SIWZ w op. 1l.
Odpowiedź: TAK
Pyt.4 - Pakiet 7 poz. 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w poz. 1 szybko działający
preparat do dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń w postaci aerozolu gotowego do użycia o
szerokim spektrum obejmującym bakterie łącznie z Tbc, grzyby i wirusy HBV, HCV, HIV,
Vaccinia, Adeno, Papova, Rota, Noro, nie zawierający aldehydu mrówkowego, na bazie alkoholi,
nie pozostawiający śladów na dezynfekowanych powierzchniach, opakowanie 1l ze spryskiwaczem
w ilości min. 1 na 4 op.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.5 - Pakiet 7 poz. 2
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w poz. 2 preparatu
równoważnego w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów, na bazie
czwartorzędowych związków amoniowych zawierający chlorek alkilobenzylodimetyloamonowy,
poliheksametylobiguanid, bifenol w opakowaniach 6l z odpowiednim przeliczeniem ilości
opakowań
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt.6 - Pakiet 8 poz. 1, 2, 3
Czy oferowane w pakiecie 8 preparaty do dezynfekcji skóry nie powinny zawierać pochodnych
fenolowych, które są potencjalnie drażniące i szkodliwe?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pyt.7 - Pakiet 13 poz. 1
Czy w związku z przeznaczeniem chusteczek do dezynfekcji głowic USG Zamawiający wymaga
chusteczek posiadających pozytywne rekomendacje np. min. 2 producentów głowic USG w celu
zapewnienia bezpieczeństwa stosowania preparatu na tak wrażliwy sprzęt jak głowice.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie pozytywnych rekomendacji.
Pytania wykonawcy czwartego:
1..Zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz Ustawą z dnia 11 stycznia 2011r. o
substancja i produktach chemicznych (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001r.) kosmetyki i produkty lecznicze
nie podlegają obowiązkowi kart charakterystyki substancji niebezpiecznej, w związku z tym prosimy o
odstąpienie od wymogu dołączenia kart charakterystyki dla produktów leczniczych i kosmetyków.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet 1 poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu
kompatybilnego z preparatem przeznaczonym do dezynfekcji rąk, który zgodnie z przyjętą właściwą
numeracją jest opisany w pozycji 7 a nie 5.
Odpowiedź: Numeracja jest poprawna
Pakiet 1 poz. 5 (przy zachowaniu właściwej numeracji poz. 7)
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o szerokim
spektrum działania obejmujące B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota,
Vaccinia), opartym na bazie trzech substancji czynnych 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z
zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i
utrzymujących elastyczność skóry, o pH 5,5, w opakowaniach 1 litrowych lub 10-cio litrowych zamiast
5-cio litrowych po odpowiednim przeliczeniu. Preparat nie powoduje podrażnień skóry.
Odpowiedź: Preparat powinien mieć natychmiastową skuteczność i zawierać substancje aktywne
z co najmniej 3 grup, co nie byłoby spełnione w przypadku zaoferowania preparatu
zawierającego 2 alkohole i kwas mlekowy.
Pakiet 1 poz. 2 i 5 (przy zachowaniu właściwej numeracji poz. 7)
Po udzieleniu pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania, prosimy o wydzielenie powyższych
pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi przystąpienie większej liczby oferentów i złożenie
bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź: Nie wydzielamy pozycji z pakietów.
Pakiet 3 poz. 1
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu
etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli, chloru, chlorheksydyny i aldehydów,
osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro) w
czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa SV 40 i
Polio. Preparat ten posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową
IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Preparat ma zawierać aldehyd glutarowy, nie wyrażamy zgody na zaoferowanie w/w.
Pakiet 3 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spektrum, co najmniej B (Tbc, MRSA), F, V (HIV,
HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 2 minut.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga co najmniej B.
Pakiet 3 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przeznaczonego do
dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego, zawierającego pentanpotas
bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczanu), związki powierzchniowo czynne, fosfoniany, o spektrum
działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Noro, HIV, HCV, HBV, SARS, Papova SV40, Rota), S
(Baccilius subtilis, Baccilius pumilis), w postaci granulatu, w opakowaniach 40g lub 900g z
odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Oferowany przez nas preparat można stosować w obecności pacjentów, również na oddziałach
szpitalnych dla wcześniaków, nie uszkadza dezynfekowanych materiałów takich jak np. wyciski
stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a sporządzone roztwory użytkowe utrzymują trwałość
przez 30 godzin, podczas których zachowują pełną skuteczność bójczą.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie.
Pakiet 3 poz. 3
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego,
opartego na bazie 1- propanolu, 2-propanolu, 2 – difenylolu, żółcieni chinolinowej, bez zawartości
mydła, o właściwościach myjących i dezynfekujących, przeznaczonego do higienicznej dezynfekcji i
mycia rąk oraz ciała, dopuszczonego do obrotu jako produkt leczniczy, w opakowaniach 500 ml z
pompką.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji
powierzchni małych i trudnodostępnych, również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie
żywieniowym, zawierającego etanol, propan-1-ol, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis,
M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w
czasie 2 min., Papova SV40 w czasie 15min., Polio w czasie 30min, zarejestrowany jako wyrób
medyczny klasy IIa. Preparat szybko wysycha, nie pozostawia zacieków, posiada pozytywną ocenę
użytkową IMiD, nie zawiera aldehydów, wykazuje bardzo dobrą tolerancję materiałową, pozostawia
przyjemny zapach, zarejestrowany jako wyrób medyczny, w opakowaniach 1L ze spryskiwaczem oraz z
dołączonym opakowaniem jednorazowych chusteczek wykonanych z włókniny wiskozowej i
nasączonych tym preparatem.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 4 poz. 5
Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do dezynfekcji powierzchni do oddzielnego pakietu,
ponieważ pozostałe w tym pakiecie preparaty są przeznaczone do mycia i dezynfekcji narzędzi, a to
umożliwi przystąpienie większej liczby oferentów i złożenie bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.
Pakiet 6 poz. 2
Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający pisząc pompka miał na myśli atomizer?
Odpowiedź: Zamawiający potraktował oba urządzenia synonimowo.
Pakiet 7 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga skuteczności preparatu wobec MRSA i Adeno, patogenów często
powodujących groźne zakażenia szpitalne, w czasie do 2 min.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skuteczność wobec MRSA w czasie do 2 min.
Pakiet 7 poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający maił na myśli preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i
wyrobów medycznych zawierający benzylo-C12-18-alkildimetylowe chlorki i 2-fenoksyetanol.
Odpowiedź: Tak
Pakiet 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w Charakterystyce
przeciwwskazania do zastosowania u noworodków i niemowląt.
Odpowiedź: Tak.
produktu
leczniczego
Pakiet 8 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga leku zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r., który brzmi "
Do antyseptyków - produktów leczniczych zalicza się: produkty, które niszczą drobnoustroje i hamują
ich wzrost oraz są stosowane miejscowo na błony śluzowe, na skórę pacjenta przed zabiegami (łącznie z
iniekcją), na skórę niemowląt, uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, w celu
ograniczenia infekcji oraz zapobiegania zakażeniom lub ich przenoszeniu”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 8 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w Charakterystyce
przeciwwskazania do zastosowania u noworodków i niemowląt.
Odpowiedź: Tak
produktu
leczniczego
Pakiet 8 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga leku zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r., który brzmi "
Do antyseptyków - produktów leczniczych zalicza się: produkty, które niszczą drobnoustroje i hamują
ich wzrost oraz są stosowane miejscowo na błony śluzowe, na skórę pacjenta przed zabiegami (łącznie z
iniekcją), na skórę niemowląt, uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, w celu
ograniczenia infekcji oraz zapobiegania zakażeniom lub ich przenoszeniu”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 8 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w Charakterystyce
przeciwwskazania do zastosowania u noworodków i niemowląt.
Odpowiedź: Tak
produktu
leczniczego
Pakiet 8 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga leku zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r., który brzmi "
Do antyseptyków - produktów leczniczych zalicza się: produkty, które niszczą drobnoustroje i hamują
ich wzrost oraz są stosowane miejscowo na błony śluzowe, na skórę pacjenta przed zabiegami (łącznie z
iniekcją), na skórę niemowląt, uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, w celu
ograniczenia infekcji oraz zapobiegania zakażeniom lub ich przenoszeniu”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pakiet 9 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego
przeznaczonego do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, zawierającego etanol,
propan-1-ol, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV,
HSV, Noro, Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV40, Polio). Preparat szybko wysycha, nie pozostawia
smug na dezynfekowanych przedmiotach i występuje w opakowaniach po 150 szt. chusteczek.
Odpowiedź: Tak
Pakiet 10 poz. 2
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego dezynfekującego, występującego
w postaci płynnego koncentratu, przeznaczonego do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji
endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, zawierającego w składzie aldehyd
glutarowy, inhibitory korozji, alkohole oraz dodatki kompleksujące, o szerokim spektrum działania B
(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ureus, Enterococcus faecium) Tbc ( Mycobacterium
Tuberculosis), F (Candida albicans), V – Polio, HBV, HIV, Papowa SV 40, Parwowirus), S, jaja glisty,
Helicobacter pyroli w temperaturze 60C, w rozcieńczeniu 10 ml/l, w opakowaniach a 5l?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia
endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego zawierający niejonowe związki
powierzchniowo czynne, enzymy, glikole i inhibitory korozji, stosowany w stężeniu 0,5%, w
opakowaniach 5l?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet 10 poz. 1 i 2
Prosimy o uznanie w zakresie polecenia przez producenta dołączenie do oferty ekspertyz
przeprowadzonych na myjniach OLYMPUS ETD oraz badania porównującego preparaty Thermosept
ED i Thermosept ER z preparatami firmy OLYMPUS, a także oświadczenia producenta preparatów o
ponoszeniu odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia sprzętu spowodowane stosowaniem preparatów
Thermosept ED i Thermosept ER.
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet 13 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do
czyszczenia i dezynfekcji głowic ultradźwiękowych, plexi, opartego na bazie czwartorzędowych
związkach amoniowych bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów o spektrum działania B, Tbc,
MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV 40). Preparat przeznaczony do dezynfekcji
materiałów wrażliwych na alkohole, w opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim
przeliczeniu, posiadającego opinię z Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki
Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów oraz posiadający opinię firmy Philips i Siemens, a
także firmy Karl Storz.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie ogólne:
W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które
należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z
zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
Odpowiedź: Proszę zaokrąglać w górę do pełnego opakowania.
Pytania wykonawcy piątego:
Pakiet nr 9 – pozycja nr 1
1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowo 30 dozowników z chusteczkami lub sprzedaż 30
dystrybutorów z chusteczkami zamiast 30 pustych dozowników?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprzedaż ok. 30 dystrybutorów z chusteczkami w cenie
wkładów
Zmiana terminów:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dziennik podawczy – sekretariat
dyrekcji), nie później niż do dnia 05.10.2012 r. do godziny 11.30.
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział
Zamówień Publicznych i Umów) dnia 05.10.2012 r. o godzinie 12.45.
Podpis........................................
Zamieszczono na stronie internetowej: …………………………………………………………..
Download