ekst do sformatowania

advertisement
KODEKS ETYKI STUDENTÓW
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Zasady Kodeksu Etyki Studentów Politechniki Białostockiej (dalej: Kodeksu) wynikają z
ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności z norm moralnych stosowanych w
środowisku akademickim.
§2
Student jest zobowiązany do zaznajomienia się z zasadami Kodeksu, jak również do
rozpowszechniania ich w środowisku akademickim.
§3
Mając na uwadze niezbywalną godność każdego człowieka, student powinien kierować się w
swoim postępowaniu uczciwością i przyzwoitością, a w kontaktach z innymi przestrzegać
zasad dobrego wychowania i dobrych obyczajów.
§4
Student powinien kierować się szczególną empatią w stosunku do osób niepełnosprawnych,
służyć im pomocą, w miarę swoich możliwości.
§5
Student nie powinien uczestniczyć w przedsięwzięciach uwłaczających jego godności lub
godności innych osób ani podejmować działań, które mogą zaszkodzić dobremu imieniu
Politechniki Białostockiej.
§6
Student jest zobowiązany do przestrzegania norm Kodeksu. Niedopuszczalne jest
nieprzestrzeganie standardów w nim przyjętych lub ich omijanie w celu uzyskania
jakichkolwiek korzyści.
Rozdział II
Nauka i studia
§7
Student powinien przestrzegać przepisów zawartych w obowiązującej ustawie o szkolnictwie
wyższym, Statucie Politechniki Białostockiej i Regulaminie studiów.
§8
Student jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem
swoich kwalifikacji oraz do zdobywania wiedzy przez cały okres studiów.
§9
Student powinien, w miarę swoich kwalifikacji i możliwości, brać czynny udział w życiu
akademickim, działając w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz agendach
studenckich.
§10
Student powinien zdobywać i rozwijać wszelkie, związane ze swoim kierunkiem studiów,
umiejętności praktyczne, w szczególności poprzez udział w systemie praktyk i staży
obowiązkowych oraz nie objętych planem studiów.
§11
Student powinien traktować zaliczenia i egzaminy jako osobisty sprawdzian zdobytej wiedzy.
Niedopuszczalne jest stosowanie niezaakceptowanych przez nauczyciela akademickiego
pomocy naukowych podczas sprawdzianów wiedzy (zaliczeń, egzaminów) oraz
wprowadzania na sprawdziany osób postronnych.
§12
Niedozwolone jest przez studenta przerabianie, podrabianie oraz fałszowanie w każdy inny
sposób dokumentów w celu osiągnięcia korzyści osobistych, w szczególności w celu zdania
egzaminu, naruszenia porządku sesji lub uzyskania nienależnych świadczeń majątkowych.
Rozdział III
Stosunek Politechniki Białostockiej
§13
Student powinien traktować pracowników Politechniki Białostockiej z szacunkiem,
przestrzegając w kontaktach z nimi zasad dobrego wychowania i obyczajów akademickich.
§14
Student nie powinien wykorzystywać prywatnych kontaktów i zażyłości osobistych z
pracownikami Politechniki Białostockiej w celu zaliczenia poszczególnych etapów studiów.
§15
Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań
nieetycznych pracowników Politechniki Białostockiej.
§16
Student powinien uczestniczyć w ważnych dla społeczności akademickiej wydarzeniach. W
miarę możliwości powinien także aktywnie włączyć się w ich organizację.
§17
Student powinien wspierać działalność Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, jako
głównego reprezentanta jego interesów, zwracać się do niego we wszystkich kwestiach
wymagających współdziałania z władzami Politechniki Białostockiej i poszczególnych
wydziałów.
Rozdział IV
Stosunek do studentów
§18
Student traktuje innych studentów z szacunkiem. We wzajemnych kontaktach pozostaje
uprzejmy i życzliwy.
§19
Każdemu studentowi Politechniki Białostockiej należy się szacunek, bez względu na
wyznanie, kolor skóry, narodowość, przekonania polityczne oraz orientację seksualną.
§20
Student powinien w sposób adekwatny reagować na wszelkie przejawy zachowań
nieetycznych, rasistowskich oraz ksenofobicznych innych studentów.
§21
Student powinien dołożyć wszelkich starań, aby wspierać pozostałych studentów w nauce
oraz pomagać w dostosowaniu się do warunków życia akademickiego na Politechnice
Białostockiej.
Download