Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Opis przedmiotu

advertisement
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia
I.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia pt. „Zakaz dyskryminacji
oraz zasada równego traktowania w aspekcie perspektywy finansowej 2014-2020” dla
pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, tj. m.in.:
 przygotowanie scenariusza szkolenia
 przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych
 zapewnienie trenera i przeprowadzenie szkolenia
2. zapewnienie logistyki szkolenia, tj.:
- infrastruktury szkoleniowej
- miejsc noclegowych
- wyżywienia
- transportu
II. Termin, miejsca i liczby uczestników szkolenia
1. Termin i liczba dni realizacji zamówienia:
Dwudniowe szkolenie w terminie 16-17 czerwca 2016 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Szkolenie ma odbyć się w obiekcie, który będzie spełniał wszystkie poniższe warunki:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
znajduje się w odległości od 30 do 120 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie;
jest obiektem o standardzie minimum trzygwiazdkowym (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. nr 22 poz. 169);
położony jest na terenach rekreacyjnych w bezpośrednim kontakcie z terenami zieleni
(http://www.gdos.gov.pl/wyjasnienie-definicji-tereny-zieleni-i-zadrzewienia), z daleka od dużych
ciągów komunikacyjnych (co najmniej 2 km) oraz ośrodków miejskich, z bazą konferencyjną
umożliwiającą realizację programu szkolenia;
w promieniu 2 km od niego nie znajdują się lokale gastronomiczne typu bar, restauracja, zajazd
itp.;
w promieniu 2 km od niego nie znajdują się żadne obiekty, których obecność skutkowałaby
jakimkolwiek dyskomfortem w postaci nadmiernego hałasu lub nieprzyjemnego zapachu;
obiekt musi znajdować się poza zwartą zabudową miejską.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 2 propozycje miejsca realizacji zamówienia najpóźniej w dniu
podpisania umowy. Wykonawca spośród wskazanych propozycji wybierze jedną w przeciągu 3 dni
roboczych lub zgłosi uwagi, jeśli propozycje nie będą zgodne z treścią OPZ.
3. Uczestnicy szkolenia:
Zamawiający zakłada, iż liczba uczestników szkolenia będzie wynosiła maksymalnie 73 osoby.
Zamawiający poda Wykonawcy dokładną liczbę pracowników biorących udział w szkoleniu na 3 dni
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
kalendarzowe przed datą rozpoczęcia szkolenia (13 czerwca br.). Zamawiający zastrzega możliwość
zmniejszenia liczby uczestników o maksymalnie 15 osób, o czym poinformuje Wykonawcę
najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia. Dokładna liczba osób uczestniczących
w szkoleniu zostanie potwierdzona na 3 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
III. Szczegółowe wymagania
1.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia
a. Cele szkolenia:
i. Zapoznanie pracowników z pojęciami dyskryminacja, zasady równego traktowania
oraz mobbing
ii. Uświadomienie pracownikom konsekwencji dyskryminacji, nierównego traktowania
oraz mobbingu
iii. Prezentacja metod skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji, nierównemu
traktowaniu i mobbingowi
b. Ramowy harmonogram wyjazdu szkoleniowego
I dzień
ok. 13.00 przyjazd uczestników do obiektu szkoleniowego oraz ich zakwaterowanie w
zarezerwowanych pokojach (wyjazd z Warszawy, spod siedziby Zamawiającego)
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 16.45 I część szkolenia
16.45 – 17.00 przerwa kawowa
17.00 – 18.45 II część szkolenia
19.00 – 22.00 kolacja
II dzień
7.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.30 III część szkolenia
10.30 – 10.45 przerwa kawowa
10.45 – 12.15 IV część szkolenia
12.15 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 14.00 V część szkolenia, wręczenie dyplomów
14.00 – 15.00 obiad
ok. 15.00 – wyjazd do Warszawy
Dokładne godziny poszczególnych części pobytu, w szczególności godziny posiłków, mogą ulec
niewielkim zmianom, ok. +/1 h.
2.
Zadania Wykonawcy związane z przeprowadzeniem szkolenia:
a. Zapewnienie sali konferencyjnej
Wykonawca zapewni odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą realizację programu szkolenia. Obiekt
musi dysponować bazą konferencyjną, m.in. salami szkoleniowymi/konferencyjnymi, które pozwolą na
efektywny udział uczestników w zajęciach (w tym zajęcia w jednej grupie i w podziale na podgrupy
szkoleniowe w jednej sali). Sala musi spełniać następujące warunki:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
mieć klimatyzację,
umożliwiać dostęp do bezprzewodowego internetu,
mieć dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia okien, np. roletami,
żaluzjami,
mieć miejsca siedzące i stoły dla wszystkich uczestników szkolenia,
umożliwiać ustawienie krzeseł i stołów w podkowę, okrąg lub mniejsze okręgi (do prac w
podgrupach),
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
vi.
vii.
viii.
mieć zaplecze sanitarne,
być wyposażona w sprzęt szkoleniowy i multimedialny, tj. m.in.: laptop kompatybilny
z projektorem multimedialnym, nagłośnienie, tablicę flip-chart z papierem i flamastrami,
ekran projekcyjny o rozmiarze zapewniającym czytelność prezentowanych materiałów
multimedialnych.
Dodatkowo Wykonawca zapewni obsługą techniczną dostępną podczas trwania szkolenia,
która w szczególności:
a. przygotuje techniczne salę konferencyjną wraz z odpowiednim wyposażeniem oraz
zapleczem umożliwiającym przeprowadzenie szkoleń,
b. zapewni obsługę techniczną sprzętu, w tym sprawdzenie poprawności jego działania
przed i w trakcie spotkania oraz zapewni usuwanie usterek w trakcie trwania szkolenia.
sala, w której odbywać się będzie szkolenie, może znajdować się w tym samym
budynku/budynkach, w którym zostaną zapewnione noclegi, bądź w innym budynku na
terenie obiektu, w bezpośrednim sąsiedztwie (maksymalna odległość 300 m). Sala musi
być, czysta, zadbana, w dobrym stanie technicznym (ściany, sufity, podłogi), bez wilgoci,
nieprzyjemnych zapachów etc. Sprzęty i wyposażenie bez śladów zużycia, zadrapań, w
dobrym stanie technicznym.
b. Usługa hotelarska
Wykonawca ma zapewnić:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Jeden nocleg na terenie jednego obiektu dla wszystkich uczestników szkolenia, noc z 16
na 17 czerwca 2016 r., w pokojach z łazienkami:
- jednoosobowych,
- dwuosobowych,
- trzyosobowych,
- w tym minimum 4 pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do pojedynczego
wykorzystania,
Dobę hotelową: od godziny 13.00 pierwszego dnia do godziny 12.00 dnia następnego.
Bezpłatny parking w miejscu organizowanego pobytu szkoleniowego dla maksymalnie 4
samochodów osobowych.
Miejsca do ewentualnego przechowania bagażu przed zameldowaniem i po wymeldowaniu.
Obsługę recepcyjną: poinformowanie uczestników (możliwe także poprzez umieszczenie
odpowiednio oznakowanej wywieszki) o lokalizacji miejsc, w których odbywać się będą
szkolenia oraz miejsca, w którym dostępne będą posiłki dla uczestników pobytu
szkoleniowego.
Pokoje muszą być czyste, zadbane, w dobrym stanie technicznym (ściany, sufity, podłogi), bez
nieprzyjemnych zapachów, wilgoci etc. Sprzęty i wyposażenie bez śladów zużycia, zadrapań, w dobrym
stanie technicznym; czysta, świeża pościel w dobrym stanie.
c. Usługa szkoleniowa
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia (w formie praktycznych ćwiczeń
warsztatowych) dla grupy
maksymalnie 73 pracowników Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych z zakresu „Zakaz dyskryminacji oraz zasada równego traktowania w aspekcie
perspektywy finansowej 2014-2020”.
Szczegółowe wytyczne dotyczące szkolenia:
i.
ii.
iii.
Termin realizacji: szkolenie odbędzie się w terminie 16-17 czerwca 2016 r.
Szczegółowy harmonogram szkolenia wraz z godzinami zajęć i posiłków zostanie uzgodniony
na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia.
Miejsce: obiekt o parametrach szczegółowo opisanych w części III.2.a
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
Liczba osób: maksymalnie 73 uczestników
Liczba trenerów: 2
Wykonawca przygotuje autorski program zajęć, dostosowany do celu szkolenia
i specyfiki instytucji reprezentowanej przez Zamawiającego zgodny z przedstawionym w
punkcie d zakresem szkolenia.
Wykonawca opracuje merytoryczne i wydrukuje materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne oraz imienny certyfikat ukończenia
szkolenia. Materiały szkoleniowe muszą zostać opatrzone logotypami zgodnie z Zasadami
promocji
i
oznakowania
projektów
współfinasowanych
z
POIiŚ
(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-ioznakowania-projektow/).
Szkolenie musi zostać przeprowadzone z zastosowaniem gier szkoleniowych, aktywizujących
zespół i umożliwiających uczestnikom naukę poprzez działanie i doświadczenie oraz
wpływających na zmiany zachowań uczestników szkolenia. Każde ćwiczenie musi zakończyć
się podsumowaniem przez trenerów i nakierowaniem uczestników na wyciągnięcie wniosków.
Zajęcia będą odbywać się w formie indoor lub outdoor (rodzaj zajęć zależy od warunków
pogodowych).
W terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 2-dniowego szkolenia Wykonawca
przekaże Zamawiającemu do wglądu wszystkie materiały szkoleniowe. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zgłoszenia uwag w zakresie programu szkolenia oraz jego zawartości, które
zostaną uwzględnione przez Wykonawcę.
Wykonawca przygotuje i najpóźniej w momencie rozpoczęcia szkolenia dostarczy materiały
szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej.
Materiały szkoleniowe oraz certyfikat należy opatrzyć logo CKPŚ, POIiŚ i UE (uwzględniając
zaangażowanie każdego uczestnika pod kątem kwalifikowalności wydatków szkoleniowych),
zgodnie z wytycznymi przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego.
d. Zakres tematyczny szkolenia
i.
Wprowadzenie – dlaczego mówimy o zakazie dyskryminacji, zasadach równego traktowania
oraz mobbingu?
 Prawo, standardy zarządzania i potrzeba dbałości o relacje – podstawy prewencji.
 Obowiązujące prawo krajowe i europejskie w obszarze równości szans, niedyskryminacji i
działań antymobbingowych.
 Obowiązek prawny wynikający z dokumentów Unii Europejskiej, realizacji celów strategicznych
„Europa 2020” (unijna strategia ukierunkowana na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający
włączeniu społecznemu rozwój przy zwiększonej koordynacji na szczeblu unijnym i krajowym).
ii.



Dyskryminacja oraz zasady równego traktowania
Definicje dyskryminacji oraz zasad równego traktowania a praktyka.
Pojęcie dyskryminacji oraz zasad równego traktowania – właściwe rozumienie.
Najważniejsze cechy dyskryminacji i zasad równego traktowania – szczegółowe omówienie
zjawisk świadczących o dyskryminacji i nierównym traktowaniu – w kontekście praktyki
zarządzania i współczesnych realiów.
 Przykłady zachowań dyskryminacyjnych i nierównego traktowania a zachowania niebędące
dyskryminacją i nierównym traktowaniem.
Mobbing – co jest, a co nie jest mobbingiem?
Definicje mobbingu a praktyka.
Pojęcie mobbingu – właściwe rozumienie.
Najważniejsze cechy mobbingu – szczegółowe omówienie zjawisk świadczących o zjawisku
mobbingu – w kontekście praktyki zarządzania i współczesnych realiów.
 Przykłady zachowań mobbingowych a zachowania niebędące mobbingiem
iii.



CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
iv.
Konsekwencje dyskryminacji, nierównego traktowania oraz mobbingu
 Konsekwencje prawne.
 Ciężar dowodu w sprawach o mobbing, dyskryminację, nierówne traktowanie – przegląd
praktyki.
 Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia.
 Praktyka sądowa – przykład postępowania.
 Państwowa Inspekcja Pracy – przykłady postępowania PIP w przypadkach mobbingu,
dyskryminacji, nierównego traktowania.
 Skutki mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania dla zakładu pracy.
 Konsekwencje społeczne (dla zespołów).
 Konsekwencje indywidualne – dla pracowników i ich rodzin.
v.
Przyczyny zjawisk
Jak dochodzi do mobbingu, molestowania, dyskryminacji, nierównego traktowania?
Konflikty – jako podłoże patologii
Ewolucja od konfliktu do mobbingu, dyskryminacji lub nierównego traktowania, etapy
Czynniki sprzyjające powstawaniu zjawisk patologicznych
 Organizacja i struktura
 Zarządzanie organizacją
 Czynniki zewnętrzne
 Mobber, kto i kiedy nim zostaje?
 Kto może być ofiarą?




vi.




Przeciwdziałanie dyskryminacji, nierównemu traktowaniu i mobbingowi – obowiązek
pracodawcy i pracowników
Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy – procedury
Obowiązki kadry kierowniczej i pracowników – zestawienie (w kontekście przeciwdziałania)
Przykłady zapisów procedur– ich cel i praktyczne znaczenie w realiach organizacji
Stosowanie sankcji wobec sprawców mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania – czy i
w jakim zakresie?
vii.
Obowiązek dbania o atmosferę pracy
 Stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami –
dopuszczalny zakres ingerencji ze strony przełożonych
 Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników
 Konflikty od strony prawnej
 Uwagi pracowników – sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie
viii.
Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 Prawo do oceny i rozliczania pracowników
 Rozmowa z trudnym pracownikiem – egzekwowanie poleceń, zadań, rozliczanie – prawne i
merytoryczne uzasadnienie
 Dyscyplinowanie pracowników – różnice pomiędzy dyscyplinowaniem, krytyką a oceną
 Krytykowanie pracownika – granice krytyki, zasady jej prowadzenia
ix.
Podsumowanie
 Podsumowanie zjawiska mobbingu i innych zjawisk w miejscu pracy (stres, dyskomfort,
molestowanie, dyskryminacja, nierówne traktowanie, jednorazowy akt przemocy psychicznej,
przemoc fizyczna, mobbing a konflikt)
 Jak rozmawiać z pracownikami o mobbingu, dyskryminacji i nierównym traktowaniu?
 Przełożony w relacjach z podwładnymi – do czego ma prawo kierownik
 Czym się różni mobbing od molestowania, dyskryminacji i nierównego traktowania
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
e. Usługa gastronomiczna
W ramach tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi gastronomicznej
w postaci:
i.
śniadania dla uczestników szkolenia w drugim dniu szkolenia,
ii.
ciągłego bufetu kawowego w pierwszym i drugim dniu szkolenia – podanego w każdej sali
konferencyjnej,
iii.
obiadu w pierwszym i drugim dniu szkolenia,
iv.
kolacji w pierwszym dniu szkolenia.
Menu zostanie ustalone z Zamawiającym na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed terminem
szkolenia na podstawie trzech propozycji przedstawionych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami
określonymi w poniższych ppkt. a)-d). W przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca przedstawi do
akceptacji w ciągu 1 dnia roboczego zmodyfikowaną propozycję menu, uwzględniającą uwagi
Zamawiającego. Wszystkie posiłki w ramach usługi gastronomicznej będą serwowane w standardzie
odpowiadającym standardowi świadczenia usług wybranego obiektu. Przerwa obiadowa trwa 60 minut,
przerwy kawowe po 15 minut.
W zakres cateringu wchodzą:
Ad. a) Śniadanie dla uczestników szkolenia w drugim dniu szkolenia, w formie szwedzkiego
bufetu, dostępne w godzinach 7.30-9.00.
Menu śniadaniowe obejmuje:






posiłek na ciepło min. 200 g na osobę (np. jajecznica, pieczone kiełbaski, parówki),
wędliny min. 100 g na osobę (różnorodne: minimum 5 rodzajów),
sery lub twarożki min. 50 g na osobę (różnorodne: żółte, pleśniowe, białe),
świeże pieczywo jasne i ciemne, min. 200 g na osobę, masło,
dżemy min. 20 g na osobę (różnorodne: minimum trzy rodzaje),
napoje: świeżo parzona, gorąca kawa z ekspresu lub zaparzacza, herbata (minimum trzy
rodzaje do wyboru), woda gazowana i niegazowana w szklanych butelkach, soki ze świeżo
wyciskanych owoców 100% (minimum trzy rodzaje do wyboru), cukier w kostkach lub
saszetkach, cytryna, mleko/śmietanka.
Ad. b) Bufet kawowy w pierwszym i drugim dniu szkolenia
Bufet dla uczestników szkolenia powinien być dostępny w godzinach trwania szkolenia zgodnie z
ostatecznie zaakceptowanym harmonogramem i na bieżąco uzupełniany. Może być serwowany w sali
konferencyjnej lub w wydzielonych pomieszczeniach w bezpośrednim sąsiedztwie sali.
Menu w ramach bufetu kawowego obejmuje:
 Napoje bez limitu: soki 100% (minimum 3 rodzaje) serwowane w szklanych dzbankach lub
jednorazowych butelkach, herbata (wybór co najmniej 3 rodzajów, w tym czarna i owocowa),
świeża kawa z ekspresu, woda mineralna niegazowana i gazowana w butelkach o pojemności
0,33 l – 0,5 l.
 Wybór świeżych wyrobów cukierniczych (minimum 3 rodzaje), kanapki koktajlowe (minimum
3 rodzaje, po 3 sztuki na osobę), świeże owoce i warzywa (taca pokrojonych i gotowych do
spożycia owoców i warzyw w tym sezonowych).
 Dodatki: cukier w kostkach lub saszetkach, mleko/śmietanka serwowane w szklanych lub
ceramicznych dzbankach, cytryna.
 Napoje, mleko, cukier, owoce oraz wyroby cukiernicze mają być na bieżąco uzupełniane.
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Ad. c) Obiad w pierwszym i drugim dniu szkolenia.
Obiad podany w formie szwedzkiego bufetu dla grupy maksymalnie 73 osób w ramowych godzinach
14:00-15:00 w pierwszym dniu i 13:00-14:00 w drugim dniu pobytu szkoleniowego (dokładna liczba
osób oraz dokładne godziny podania obiadu zostaną uzgodnione najpóźniej na 3 dni kalendarzowe
przed terminem szkolenia) podany w pomieszczeniu innym niż sala szkoleniowa, lecz w jej sąsiedztwie
(w tym samym budynku lub w innym budynku na terenie obiektu).
Menu obiadowe obejmuje:
 co najmniej trzy rodzaje sałatek i surówek (min. 200 g na osobę),
 co najmniej trzy ciepłe dania główne do wyboru, w tym jedno z wieprzowiny, jedno z ryby oraz
danie wegetariańskie (min. 200 g na osobę),
 co najmniej dwa rodzaje dodatków (np. ryż, ziemniaki, kasza, zamiennie w zależności od
serwowanych dań) (min. 150 g na osobę),
 co najmniej dwa rodzaje zup, w tym jedna wegetariańska (min. 250 ml na osobę),
 co najmniej dwa rodzaje deseru do wyboru (świeże wyroby cukiernicze, owoce, w tym
sezonowe) (min. 200 g na osobę),
 napoje bez limitu: soki – 100%, woda mineralna gazowana i niegazowana (szklane butelki
o pojemności 0,33 l), kawa z ekspresu (mleko serwowane w szklanych lub ceramicznych
dzbankach), herbata – co najmniej 3 rodzaje do wyboru, dodatki: cukier w kostkach lub w
saszetkach, mleko/śmietanka serwowane w szklanych lub ceramicznych dzbankach, cytryna.
Ad. d) Kolacja w pierwszym dniu pobytu szkoleniowego
Kolacja serwowana w formie szwedzkiego bufetu na świeżym powietrzu pod dachem (z możliwością
przeniesienia do pomieszczenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych)
na terenie obiektu, dla grupy maksymalnie 73 osób. Planowany początek o godzinie 19.00.
Menu obejmuje:
 sałatki i surówki ze świeżych warzyw, minimum 4 rodzaje, min. 150 g na osobę,
 wybór grillowanych mięs: karkówka, szaszłyki, pierś kurczaka/indyka, kaszanka, min. 200 g na
osobę,
 ziemniaki pieczone min. 150 g na osobę,
 grillowane warzywa: cukinia, bakłażan, papryka min. 150 g na osobę,
 świeże pieczywo: jasne i ciemne min. 200 g na osobę,
 dodatki: masło, musztarda, keczup, chrzan, sosy np. sos czosnkowy, ziołowy, przyprawy (sól i
pieprz),
 kiełbasa z możliwością samodzielnego upieczenia przez uczestników przy ognisku (min. 1
kawałek kiełbasy na osobę),
 deska serów (minimum 5 rodzajów), 100 g na osobę,
 deska wędlin (minimum 5 rodzajów), 100 g na osobę,
 napoje bez limitu: kawa z ekspresu, herbata (minimum 3 rodzaje do wyboru), woda gazowana i
niegazowana, soki owocowe 100% (minimum 3 rodzaje do wyboru), dodatki: cukier w kostkach
lub saszetkach, mleko/śmietanka serwowane w szklanych lub ceramicznych dzbankach,
cytryna.
Wykonawca zapewni również oświetlenie stołów: świece, lampiony itp.
Ponadto w trakcie wszystkich usług cateringowych Wykonawca jest zobowiązany do:
- przygotowania dań, obsługi podczas posiłku, sprzątnięcia sal/pomieszczeń oraz odbioru naczyń,
- zapewnienia dostatecznej liczby miejsc siedzących przy stołach do spożywania oraz aranżacji
pomieszczeń zapewniających sprawne, bezkolizyjne poruszanie się gości i obsługi,
- podawanie posiłków i napojów w odpowiedniej temperaturze, zgodnie z rodzajem serwowanego dania/
napoju,
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
- kompleksowy sprzęt gastronomiczny dla tego typu usług, w tym zastawę ceramiczną, naczynia
ceramiczne do kawy i herbaty, naczynia szklane do napojów, talerzyki i talerze ceramiczne oraz sztućce
metalowe – wszystko w ilości wystarczającej dla zgłoszonej liczby osób korzystających z posiłków, a
także podgrzewacze do wody, serwetki, obrusy, przyprawy (sól i pieprz), dekorację stołów.
f.
Usługa transportowa
Wykonawca zapewni transport autokarem/ autokarami dla grupy maksymalnie 73 osób biorących
udział w szkoleniu z Warszawy na miejsce odbywania się szkolenia i z powrotem.
i.
Planowany harmonogram przejazdów:
Wyjazd:
Termin: 16 czerwca 2016 r., ok. godz. 11.00.
Trasa: Warszawa, siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. nr 3) – miejsce realizacji szkolenia.
Powrót:
Termin: 17 czerwca 2016 r., ok. godz. 15:00
Trasa: Miejsce realizacji szkolenia – Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3.
Wykonawca podstawi autokar min. 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
ii.
Minimalne wyposażenie autokarów:
Autokary mają spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa dotyczące przewozu osób, a także być nie
starsze niż 4 lata i wyposażone co najmniej w sprawną klimatyzację i dostępne przez cały okres
podróży WC. Wykonujący usługę transportową musi posiadać aktualną licencję na przewóz krajowy
osób oraz wymagane prawem ubezpieczania.
IV.
Zakres prac
Oprócz wskazanych w punktach I-III obowiązków wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Wyznaczenia koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za obsługę, kontakty i koordynację
obsługi technicznej pobytu szkoleniowego, zarządzającego zespołem osób zaangażowanych w
realizację zamówienia, sprawującego nadzór nad całością przebiegu działań. Koordynator na
czas trwania realizacji zamówienia dysponować będzie telefonem komórkowym z numerem
dostępnym dla Zamawiającego.
2. Przygotowanie scenariusza szkolenia, w tym szczegółowych gier/ćwiczeń w uzgodnieniu
z Zamawiającym; całość zostanie zaprezentowana w formie opisu i grafiki/zdjęć obrazujących
przebieg gry do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przestawi scenariusz w ciągu 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Przygotowanie programu/agendy szkolenia na podstawie zaakceptowanego scenariusza
szkolenia.
4. Zapewnienie ubezpieczenia uczestników oraz sprzętu do gier/ćwiczeń.
5. Merytoryczne przygotowanie i wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników
szkolenia w oparciu o scenariusz szkolenia i z uwzględnieniem celów szkolenia (materiałów
dydaktycznych materiałów oraz materiałów pomocniczych do gier szkoleniowych). W skład
materiałów szkoleniowych wejdzie również ankieta ewaluacyjna, której elektroniczny wzór
zostanie przekazany Zamawiającego. Wykonawca zapewni zwrot ankiet ewaluacyjnych na jak
najwyższym poziomie oraz przygotuje raport podsumowujący cały proces szkolenia w
uzgodnieniu z Zamawiającym. Wskazane jest również uwzględnienie w raporcie oceny efektów
szkolenia oraz opinie, uwagi i sugestie trenerów.
6. Przekazania Zamawiającemu jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych.
7. Przekazania Zmawiającemu kopii certyfikatów szkoleniowych.
CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa, www.ckps.lasy.gov.pl
tel.: +48 22 318 70 82; fax: + 48 22 318 70 98; e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
Download