Program XXIII Zjazdu Chirurgów Onkologów

advertisement
XXIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej
XXXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
Patronat honorowy: J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Łódź, 18–20 maja 2017 roku
Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Łąkowa 29
Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej:
www.zjazd.ptcho.org.pl
ORGANIZATOR
PARTNER
Szanowni Państwo,
zapraszamy do Łodzi na XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej. Powierzenie nam jego organizacji jest wyróżnieniem dla całego środowiska łódzkich chirurgów onkologów.
Tematem przewodnim zjazdu będzie problematyka raka żołądka, obecnie jednego z najtrudniejszych nowotworów w aspekcie diagnostyki i leczenia. Mimo postępu, jaki dokonał się w leczeniu chorych na raka żołądka,
wyniki terapii są nadal niezadowalające. Dlatego proponujemy omówienie
tego tematu w ujęciu wielodyscyplinarnym. Zapraszamy także na tradycyjnie organizowaną Konferencję Naukowo-Szkoleniową PTChO, która tym
razem poświęcona będzie problematyce nowotworów dziedzicznych.
Zjazd polskich chirurgów onkologów jest naszym wspólnym świętem. Od
strony organizacyjnej i naukowej dołożymy wszelkich starań, aby Państwa
pobyt w Łodzi był udany pod każdym względem.
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
Przewodniczący
Komitetu Naukowego
PROGRAM
Kurs „Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej” odbędzie się w następujących terminach:
• 17.05.2017 (środa) w godz. 14.00–19.00
• 18.05.2017 (czwartek) w godz. 8.30–13.00
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU dostępny na www.zjazdptcho.viamedica.pl
Czwartek, 18 maja 2017 roku
9.00
11.00
12.00
14.00
Zebranie zarządu PTCHO
Rejestr GIST pod patronatem PFIZER
Prowadzenie: Piotr Rutkowski, Elżbieta Bylina
Tematyka:
1. Co nowego w GIST w 2017 roku?
2. Analiza wyników leczenia chorych na zaawansowany GIST w wieku podeszłym
3. Podsumowanie wyników leczenia chorych na zaawansowany GIST po niepowodzeniu imatinibu
4. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na GIST — Piotr Fonrobert
Spotkanie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
z Konsultantami Wojewódzkimi
Sylwetki Polskich Chirurgów Onkologów — prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Ruka
Prezentuje: Piotr Rutkowski
XXXIV Konferencja PTChO: Nowotwory dziedziczne
Prowadzący: Józef Kładny, Jan Lubiński
Postępy w testach DNA wykrywających predyspozycję do nowotworów (20 min)
Jan Lubiński, Cezary Cybulski
Badania kontrolne w zespole Lyncha (15 min)
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński
Znaczenie aktywnego kontaktu lekarz-pacjent w prowadzeniu rodzin
z zespołem Lyncha (15 min)
Józef Kładny, Jan Lubiński
Personalizacja leczenia raka piersi w zależności od mutacji
w genach predyspozycji do nowotworów (15 min)
Jacek Gronwald, Tomasz Huzarski
17.00
Sesja inauguracyjna
Prowadzący: Józef Kładny, Arkadiusz Jeziorski,
Piotr Rutkowski
Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Wystąpienie Prezesa PTChO, Przewodniczącego Komitetu Naukowego
Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Wielodyscyplinarnego Centrum Onkologii
i Traumatologii w Łodzi
Wręczenie medali Zasłużonego dla PTChO
Wręczenie tytułu Honorowego Członka PTChO
Wręczenie nagrody PTChO
Wręczenie nagrody za najlepszą prezentację ustną i plakat na XXII Zjeździe PTChO
Wykład im. prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Koszarowskiego
Wojciech Polkowski
Wykład na zaproszenie PTChO
Adam Maciejewski
Wykład inauguracyjny
Alessandro Gronchi
Spotkanie po sesji inauguracyjnej
Piątek, 19 maja 2017 roku
7.30–8.30
Śniadanie z ekspertem
Leczenie przerzutów do otrzewnej
w raku żołądka
Wojciech Polkowski
Moderator: Wojciech Zegarski
Usunięcie węzłów chłonnych w operacjach z powodu raka żołądka
— czy więcej oznacza lepiej?
Piotr Richter
Moderator: Krzysztof Zieniewicz
Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna NET-y w żołądku — trudności w diagnow onkologii
styce i leczeniu
Adam Maciejewski
Moderator: Arkadiusz Jeziorski
Andrzej Cichocki
Moderator: Sławomir Mrowiec
Nowe terapie w czerniaku
Czy nowe czynniki predykcyjne w raku
piersi wyznaczają nowe, bardziej skuteczne możliwości leczenia?
Piotr Rutkowski
Moderator: Dariusz Nejc
Zbigniew Nowecki
Moderator: Wojciech Wysocki
8.30–9.30
Sesja I
Sesja Prezesa PTChO. Postępy w diagnostyce nowotworów żołądka
Prowadzący: Józef Kładny, Krzysztof Zieniewicz, Wojciech Zegarski
Rola TK w diagnostyce żołądka (20 min)
Katarzyna Kołaczyk
Wartość techniki USG w diagnostyce guzów żołądka (20 min)
Andrzej Smereczyński
Rola PET/MR w diagnostyce raka żołądka (20 min)
Michał Studniarek
Dyskusja
9.30–11.30
Sesja II
Sesja Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej.
Niektóre aspekty chirurgii raka żołądka
Prowadzący: Arkadiusz Jeziorski, Piotr Richter, Wojciech Polkowski
Polska chirurgia żołądka na tle chirurgii europejskiej (20 min)
Piotr Kołodziejczyk
Czego patomorfolog oczekuje od chirurga? (20 min)
Anna Nasierowska-Guttmejer, Arkadiusz Jeziorski
Całkowite wycięcie czy częściowa resekcja żołądka w raku tego narządu
— czy nadal są kontrowersje? (20 min)
Wojciech Polkowski
Czy paliatywna resekcja żołądka ma uzasadnienie? (15 min)
Dawid Murawa
Resekcje wielonarządowe w raku żołądka (20 min)
Józek Kładny
Gastrektomia z limfadenektomią co najmniej D2 poprzedzona chemioterapią systemową oraz uzupełniona HIPEC u chorych na raka żołądka z przerzutami
do otrzewnej (15 min)
Jerzy Mielko, Bogumiła Ciseł, Magdalena Skórzewska i wsp.
Porównanie korelacji oceny cytologicznej i immunohistochemicznej śródoperacyjnego otrzewnowego lavage z pTNM u chorych po gastrektomii z powodu raka żołądka
(15 min)
Tomasz Olesiński, Małgorzata Malinowska, Maria Zwierko i wsp.
11.45–13.15 Sesja III
Chirurgia małoinwazyjna żołądka
Prowadzący: Wojciech Zegarski, Andrzej
Budzyński, Piotr Richter
Badanie endoskopowe w rozpoznawaniu wczesnych zmian nowotworowych
żołądka (20 min)
Andrzej Białek
Kiedy zastosować EUS w ustalaniu
postępowania w nowotworach żołądka
(20 min)
Anna Wiechowska-Kozłowska
Sesja IV
Sesja sponsora głównego pod patronatem
SANOFI
Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem pacjentów
leczonych operacyjnie
Prowadzący: Zbigniew Krasiński, Witold Tomkowski
Panel ekspertów: Zbigniew Krasiński, Witold
Tomkowski, Marcin Gabriel
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowoEndoskopowa resekcja zmian nowotwo- -zatorowej z zastosowaniem heparyny
rowych żołądka (20 min)
drobnocząsteczkowej u pacjentów poddaTomasz Marek
wanych zabiegom operacyjnym w przebiePrezentacja filmów z zabiegów laparogu choroby nowotworowej (20 min)
skopowych i endoskopowych z komen- Zbigniew Krasiński
tarzem (20 min)
Profilaktyka i leczenie żylnej choroby
Jan Pertkiewicz
zakrzepowo-zatorowej z zastosowaniem
Dyskusja (10 min)
heparyny drobnocząsteczkowej w przebiegu choroby nowotworowej — szczególne
sytuacje kliniczne (15min)
Witold Tomkowski
Standardy ultrasonograficznego badania
naczyniowego (15 min)
Marcin Gabriel
Pytania do panelu ekspertów (10 min)
13.15–14.15 Brunch
14.15–16.00 Sesja V
Leczenie skojarzone w raku żołądka
Prowadzący: Andrzej Stelmach, Dawid Murawa, Piotr Potemski
Kwalifikacja do leczenia systemowego (20 min)
Wojciech Zegarski
Problemy chemioterapii (20 min)
Piotr Potemski
Napromienianie chorych z powodu raka żołądka (20 min)
Jerzy Wydmański
Leczenie celowane u chorych z receptorem HER2 (20 min)
Marek Wojtukiewicz
Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym (15 min)
Piotr Nowaczyk
Analiza przeżyć odległych u chorych po leczeniu operacyjnym raka żołądka,
poddanych w latach 2009–2012 uzupełniającej radiochemioterapii wg schematu
McDonalda (10 min)
Ireneusz Pierzankowski, Tomasz Olesiński
Rak żołądka w IV st. zaawansowania: wyniki leczenia wielodyscyplinarnego
(10 min)
Bogumiła Ciseł, Jerzy Mielko, Monika Lewicka i wsp.
Dyskusja
16.15–17.00 Sesja VI
Debata: W jaki sposób można poprawić wyniki leczenia chorych na raka żołądka
w Polsce?
Moderator: Józef Kładny
Uczestnicy: Józef Kładny, Andrzej Białek, Piotr Richter, Michał Studniarek, Wojciech Zegarski,
Jerzy Wydmański, Marek Wojtukiewicz, Piotr Potemski
17.20
17.25
20.00
Walne Zgromadzenie
I termin
II termin
Kolacja (dodatkowa opłata)
Sobota, 20 maja 2017 roku
7.30–8.30
Śniadanie z ekspertem
Chirurgia małoinwazyjna w nowo­
tworach odbytnicy
Skuteczność zabiegów chirurgicznych
w leczeniu raków dziedzicznych
Laparoskopowa gastrektomia
Operacje w obrębie trzustki: problemy
chirurgiczne i ekonomiczne
Wojciech Zegarski
Moderator: Andrzej Rutkowski
Andrzej Budzyński
Moderator: Dawid Murawa
Co chirurg onkolog powinien wiedzieć o ocenie czynników predykcyjnych i prognostycznych u chorych
na nowotwory złośliwe?
Józef Kładny
Moderator: Wojciech Wysocki
Piotr Richter
Moderator: Sławomir Mrowiec
Chirurgia Mohsa w nowotworach
skóry
Dariusz Nejc
Moderator: Janusz Piekarski
Piotr Wiśniewski
Moderator: Zbigniew Nowecki
8.30–9.30
Sesja VII
Sesja specjalna PTChO: Aspekty prawne pracy chirurga onkologa
Justyna Zajdel
Moderator: Arkadiusz Jeziorski
9.30–10.15
Sesja VIII
Wykład na zaproszenie PTChO: Nowotwory a ciąża
Mirosław Wielgoś
Moderator: Zbigniew Nowecki
10.30–11.00 Sesja IX
Ważne aspekty chirurgii
onkologicznej.
Współczesna taktyka postępowania
w raku połączenia przełykowo-żołądkowego
Piotr Kołodziejczyk
Moderator: Dawid Murawa
11.00–11.30 Brunch
Sesja X
Ważne aspekty chirurgii onkologicznej.
Rzadkie nowotwory: trudności
diagnostyczne i lecznicze
Janusz Piekarski
Moderator: Piotr Rutkowski
11.30–12.10 Sesja XI
Sesja plakatowa: Postępy w chirurgii onkologicznej
Prowadzący: Janusz Słuszniak, Andrzej Rutkowski, Sławomir Mrowiec
Komentarz do przedstawianych plakatów (3 × 10 min)
Dyskusja (10 min)
12.10–13.30 Sesja XII
Sesja nadesłanych referatów ustnych: Postępy w chirurgii onkologicznej
Prowadzący: Wojciech Wysocki, Wirginiusz Dziewirski, Zoran Stojčev
Odległe wyniki leczenia pierwotnych resekcyjnych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zlokalizowanych w żołądku (10 min)
Piotr Rutkowski, Elżbieta Bylina, Czesław Osuch i wsp.
Analiza częstości i przyczyn powtórnych zabiegów operacyjnych u chorych
na raka piersi poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł piersiowy — co dalej
ze śródoperacyjną oceną preparatów po wycięciu guza pierwotnego (10 min)
Tomasz Nowikiewicz, Maciej Nowacki, Iwona Głowacka-Mrotek i wsp.
Wpływ niezaplanowanego leczenia chirurgicznego i niestosowania się do wytycznych na wyniki leczenia chorych na mięsaka kościopochodnego (10 min)
Piotr Rutkowski, Andrzej Pieńkowski, Tomasz Goryń i wsp.
Cytoredukcja i technika HIPEC u młodych pacjentów leczonych
z powodu rozsianego międzybłoniaka otrzewnej — raport (10 min)
Maciej Nowacki, Wojciech Zegarski
Rola markerów komórek macierzystych nowotworu w indywidualizacji
rokowania chorych z przerzutami raka jelita grubego do wątroby (10 min)
Wacław Hołówko, Karolina Grąt, Tadeusz Wróblewski i wsp.
Chirurgia mikrograficzna Mohsa w leczeniu nowotworów skóry
w lokalizacjach szczególnych (10 min)
Marcin Janiszewski, Janusz Piekarski, Arkadiusz Jeziorski i wsp.
Okołooperacyjna analiza wskaźnika Maruyamy u chorych na raka żołądka
leczonych chirurgicznie z zamiarem wyleczenia (10 min)
Karol Rawicz-Pruszyński, Agata Smoleń, Jerzy Mielko i wsp.
Znaczenie aktywnego kontaktu lekarz-pacjent w prowadzeniu rodzin
z zespołem Lyncha (10 min)
Józef Kładny
13.30
Ogłoszenie wyników konkursu prac.
Zakończenie zjazdu
OPŁATY
Wniesienie opłaty
do 5.05.2017 r.
Wniesienie opłaty
od 6.05.2017 r.
i na miejscu
Członkowie PTChO
600 zł
700 zł
Uczestnicy niebędący członkami PTChO
700 zł
800 zł
OPŁATA
REJESTRACYJNA
Studenci
50 zł
50 zł
Osoby towarzyszące
200 zł
200 zł
Pielęgniarki
100 zł
200 zł
(na miejscu)
Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego
systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.
Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na rachunek bankowy:
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Bank BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151
z dopiskiem: „imię i nazwisko, zjazd ptcho 2017”
INFORMACJE OGÓLNE
TERMIN
MIEJSCE
18–20 maja 2017 roku
DoubleTree by Hilton, ul. Łąkowa 29, 90–554 Łódź
Hotel DoubleTree by Hilton
PUNKTY EDUKACYJNE
Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający przyznanie
punktów edukacyjnych.
KONTAKT
• Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Dział Organizacji Konferencji
e-mail: [email protected]
tel.: 58 320 94 94
ORGANIZATOR
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
• tel.: 58 320 94 94 • faks: 58 320 94 60
e-mail: [email protected]
Download