Przedłożony projekt budżetu gminy Harasiuki na 2012 rok

advertisement
UZASADNIENIE
i materiały informacyjne
Przedłożony projekt budżetu gminy Harasiuki na 2012 rok Zarządzeniem Nr 57/2011 z 15 listopada
2011r. Wójta Gminy po stronie dochodów wynosi 18 580 341,38 PLN a po stronie wydatków
17 855 264,38 PLN.
Dochody budżetu są wyższe od wydatków o 725 077 PLN.
Projekt budżetu opracowany został w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące
subwencji ogólnej na 2012 rok składającej się z części oświatowej , części wyrównawczej, części
równoważącej oraz planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych, oraz danych otrzymanych z Urzędu
Wojewódzkiego dotyczących dotacji celowych.
STRONĘ DOCHODOWĄ STANOWIĄ:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 165 186 PLN, gdzie dochody bieżące: 150 186 PLN - dochody
z najmu wg obowiązujących umów,
- dochody majątkowe – 1 015 000 PLN /prognozowane wpływy ze sprzedaży mienia – gruntów komunalnych
na cele inwestycyjne między innymi w obrębie Hut tzw. „Karlichy” i Łazor /stanica harcerska/.
Dz. 750 Administracja publiczna – 86 078 PLN, gdzie:
- 84 529 PLN – dotacja celowa na realizacje zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej na podstawie
danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego,
- 649 PLN – wpływy od kół łowieckich za dzierżawę terenu wg przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- 900 PLN dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu dla poborowych.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
w wysokości 1 080 PLN, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przyjęta na podstawie danych
otrzymanych z Delegatury Biura Wyborczego.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej – 3 034 655 PLN
w tym:
- wpływy z podatku rolnego 45 905 PLN , gdzie od jednostek uspołecznionych 590 PLN
a od osób fizycznych 45 315 PLN przyjmując cenę żyta proponowany wzrost o 3 zł, tj. wzrost z ha
przeliczeniowego o 7,20 zł
-
wpływy z podatku leśnego 205 386 PLN, gdzie od jednostki gospodarki uspołecznionej
86 393 PLN a osób fizycznych 118 993 PLN – przyjęto na podstawie proponowanego wzrostu o 12 zł
ceny drewna a wzrost podatku o 3,30 zł z ha fizycznego,
-
wpływy z podatku od nieruchomości 1 275 004 PLN gdzie: gospodarka uspołeczniona
1 145 335 PLN a od osób fizycznych 129 669 PLN na podstawie wzrostu proponowanych stawek
podatkowych o 4,20% do bieżących stawek,
-
wpływy z podatku od środków transportowych 53 165 PLN gdzie: gospodarka uspołeczniona
9 701 PLN, nieuspołeczniona 43 464 PLN – przyjęto na podstawie proponowanego wzrostu stawek
o 4,20% do obecnych,
-
wpływy od spadków i darowizn 10 000 PLN, poziom wykonania roku bieżącego,
-
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 135 861 PLN – są to dochody przyjęte na podstawie zaległości roku
bieżącego plus należność za 2012 rok,
-
wpływy z opłaty skarbowej 10 000 PLN - przewidywane wykonanie roku bieżącego,
-
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 181 621 PLN, wg danych otrzymanych
z Ministerstwa Finansów,
2
-
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
wykonania roku bieżącego,
-
podatek od czynności cywilno-prawnych 35 000 PLN , na podstawie szacunkowego wykonania roku
bieżącego,
-
wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych 72 000 PLN – wg wydanych
decyzji roku bieżącego,
-
wpływy z różnych opłat 100 PLN - /opłaty egzekucyjne/,
-
odsetki za zwłokę 10 000 PLN – gospodarka uspołeczniona – 9 000 PLN, gospodarka nieuspołeczniona –
1 000 PLN.
613 PLN, na podstawie przewidywanego
Dz. 758 Różne rozliczenia – 9 633 607 PLN
w tym subwencja na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów:
- część oświatowa subwencji ogólnej 4 725 988 PLN,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 524 502 PLN,
- część równoważąca subwencji ogólnej 383 117 PLN.
Dz. 801 Oświata i wychowanie – 1 069 739,38 PLN gdzie wpływy z czynszów najmu 7 000 PLN na
podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego a odpłatność za wyżywienie 300 000 PLN, wpływy z
usług 6 000 PLN, dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał
Ludzki wg podpisanych umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy - 756 739,36 PLN.
Dz. 852 Pomoc społeczna – 2 990 700 PLN, obejmuje w całości dotację celową przyjęte na podstawie
szacunkowych danych z Urzędu Wojewódzkiego, gdzie na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 698 300 PLN, składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 600 PLN, gdzie na zadania
zlecone – 11 400 PLN a na własne 6 200 PLN oraz dotacje celowe na zadania własne w wysokości 274 800
PLN, gdzie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 72 400 PLN, na zasiłki i pomoc w naturze 113 200
PLN a 89 200 PLN na zasiłki stałe.
Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych szacujemy na kwotę 2 900 PLN /tj. zaliczka
alimentacyjna i fundusz alimentacyjny/.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 52 565 PLN jest to dotacja rozwojowa na dofinansowanie
projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wg podpisanych umów z Wojewódzkim Urzędem
Pracy.
Dz. 900 Gospodarka komunalna – 18 000 PLN są to opłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego.
Dz. 926 Kultura fizyczna – 528 731 PLN – zwrot środków na budowę kompleksu sportowego w Hucisku
i Hucie Krzeszowskiej
STRONA WYDATKÓW OBEJMUJE:
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 968 PLN, gdzie:
- dotacja na zadania bieżące wynosi 968 PLN /przeznacza się na działalność Izb Rolniczych 2% wpływów
podatku rolnego/,
- 30 000 PLN wydatki majątkowe /melioracje wodne/.
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 55 667 PLN gdzie dotacja
przedmiotowa dla ZUK 55 667 PLN /tj. dopłata do cen wody przyjętych na podstawie taryf wody
obowiązujących w roku bieżącym obowiązujących do 4 maja 2012r.
Dz. 600 Transport i łączność – 262 800 PLN w tym wydatki na drogi gminne bieżące 75 500 PLN związane
z realizacją zadań statutowych 73 000 PLN, 113 300 PLN są to wydatki majątkowe a drogi wewnętrzne 54 300
PLN, rozliczone w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Hucisko są to wydatki majątkowe , na pozostałą
3
działalność przeznacza się 19 740 PLN jako wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w m-ści
Huta Krzeszowska
Dz. 630 Turystyka – na pozostałą działalność przeznacza się - 7 528 PLN są to wydatki na prace przy placu
rekreacyjnym w m-ści Żuk Nowy w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 40 393 PLN jest to dotacja przedmiotowa metrażu lokali mieszkalnych
wg stawek obowiązujących w roku bieżącym.
Dz. 710 Działalność usługowa – 100 500 PLN, wydatki te obejmują zadania statutowe na opracowania
geodezyjne i kartograficzne 43 000 PLN i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 55 000 PLN,
natomiast na cmentarze wojenne 2 500 PLN tj. zakup zniczy i kwiatów.
Dz. 720 Informatyka – 58 913 PLN na zadanie pn. PSaAP – Podkarpacki System e-Adminstracji Publicznej –
wydatki majątkowe.
Dz. 750 Administracja publiczna –1 906 670 PLN, gdzie wydatki jednostek budżetowych obejmują:
- na administrację rządową obejmuje kwota 224 174 PLN w tym: wynagrodzenia i pochodne -206 546 PLN,
gdzie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 84 529 PLN a wydatki statutowe 16 628 PLN i na rzecz osób
fizycznych 1 000 PLN,
- na wypłatę diet dla członków Rady Gminy i wypłata dietoryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz
diet dla sołtysów uczestniczących na sesjach szacuję kwotę 100 000 PLN,- na podstawie obecnych ryczałtów
miesięcznych są to wydatki na rzecz osób fizycznych,
- na Urzędy Gmin 1 559 878 PLN w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kwotę 1 298 955 PLN,
natomiast 256 173 PLN są to pozostałe wydatki statutowe związane z zakupem opału, druków, środków
czystości, materiały na bieżące utrzymanie budynku, szkolenia, materiały biurowe, usługi materialne, opłaty
za usługi telekomunikacji i poczty oraz internet, konserwacja ksera, świadczenia z zakresu bhp, ubezpieczenie
budynków, mienia i wyposażenia, prowizje bankowe oraz odpis na ZFŚS. Wydatki na rzecz osób fizycznych
4 750 PLN,
- kwalifikacje wojskowe – 900 PLN jest to zadanie statutowe – zwrot kosztów przejazdu poborowych,
- pozostała działalność - obejmuje kwotę 10 000 PLN, co stanowi opłatę składek członkowskich Związku Gmin
Wiejskich RP, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Podkarpacia, Stowarzyszenie Niżańskiego
Centrum Rozwoju i innych. Natomiast wydatki związane z promocją gminy szacuje się na kwotę 11 969 PLN
jest to przewidywane wykonanie roku bieżącego są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
1 080 PLN, są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców w całości zadanie zlecone /dochody też
1 080 PLN/wg danych z Delegatury Krajowej jako zadania statutowe jednostki.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 576 PLN, gdzie wydatki jednostki
91 500 PLN na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i wozów bojowych i na wynagrodzenia dla
kierowców – 37 800 PLN. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 700 PLN a na rzecz osób
fizycznych 9 076 PLN /za udział w akcjach/.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego - szacuję kwotę 471 000 PLN, co stanowi spłatę odsetek
od zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich.
Dz.758 Różne rozliczenia –160 000 PLN gdzie jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki121 950
PLN a 38 050 PLN na zadania kryzysowe.
Dz. 801 Oświata i Wychowanie - planowane wydatki wynoszą 9 233 694,38 PLN,
– Szkoły podstawowe – 4 357 220 PLN w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych - 4 134 220 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 673 080 PLN .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 461 140 PLN
z tej kwoty planuję pokryć: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych tj.: zakup opału,
środków czystości, oleju opałowego, materiałów na drobne remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę,
monitoring obiektów szkolnych, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, pomoce naukowe, druki szkolne,
dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz
programów i licencji, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, zwrot
4
kosztów dla nauczycieli i dyrektorów wyjeżdżających na konferencje, konkursy i olimpiady, opłaty za
badania pracowników, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zarówno dla pracowników
czynnych zawodowo jak również dla emerytów (dla nauczycieli jako kwotę bazową przyjęto kwotę
obowiązującą od 1-go września 2011 r.. natomiast pracownikom obsługi policzono w kwotach obowiązujących
w bieżącym roku).
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 223 000
PLN
– Oddziały przedszkolne – 380 312 PLN
w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych - 354 417 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 341 197 PLN .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 13 220 PLN
z tego pomoce naukowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jako kwotę bazową
przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r..
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 25 895 PLN
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 117 433 PLN
w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych - 109 277 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 101 829 PLN.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 7 448 PLN
z tego pomoce naukowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jako kwotę bazową
przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r..
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 8 156 PLN
– Gimnazja – 1 955 123 PLN w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych - 1 856 323 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 574 250 PLN .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 282 073 PLN
z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów tj.: zakup gazu, środków czystości, materiałów
na drobne remonty, , opłaty za energię elektryczną, wodę, i wywóz nieczystości, pomoce naukowe, druki
szkolne, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów
komputerowych oraz programów i licencji, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu
komputerowego, zwrot kosztów dla nauczycieli i dyrektorów wyjeżdżających na konferencje, konkursy i
olimpiady, opłaty za badania pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli
jako kwotę bazową przyjęto kwotę obowiązującą od 1-go września 2011 r.. natomiast pracownikom obsługi
policzono w kwotach obowiązujących w bieżącym roku)
2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 98 800 PLN
Dowożenie uczniów do szkól – 509 200 PLN wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych 507 500 PLN
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców 257 781 PLN, natomiast 249 719 PLN przeznacza się
na zakup paliwa, bieżące utrzymanie autobusów szkolnych, środki BHP, ubezpieczenia i odpis na ZFŚS
na poziomie wykonania roku bieżącego są to wydatki statutowe a wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700
PLN.
Zespół Obsługi Szkół – 323 500 PLN
w tym:
1) Wydatki jednostek budżetowych - 322 900 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 290 036 PLN .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 32 864 PLN z tego:
materiały biurowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, druków i czasopism, licencji
programów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenia,
delegacje służbowe oraz odpis na Zakładowy Odpis Świadczeń Socjalnych w kwotach bieżącego roku.
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600 PLN
5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – przeznacza się łącznie 40 900 PLN
zgodnie z art. 70 a KN na dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz na zakup materiałów pomocniczych.
Stołówki szkolne – 753 680 PLN,
1) Wydatki jednostek budżetowych - 751 930 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 392 620 PLN .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 359 310 PLN
w kwocie tej uwzględniono zakup artykułów żywnościowych na stołówki szkolne, zakup środków czystości i
niezbędnego wyposażenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwotach bieżącego
roku.
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 750 PLN
Pozostała działalność – 798 026,58 PLN
1) Wydatki jednostek budżetowych – 28 000,00 PLN
Są to wydatki związane z realizacja zadań statutowych z tego przeznacza się 10 000 na dowóz dzieci
niepełnosprawnych, 700 PLN na nagrody dla uczniów oraz 17 300 zł na działalność Szkolnych Kół
Sportowych.
2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 000,00 PLN przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.
dofinansowanie w ramach POKL – 768 026,58 PLN
Dz. 851 Ochrona zdrowia – 72 000 PLN, gdzie wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą
68 000 PLN. Środki te są do dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako
wydatek związany z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych /dopłata do
wypoczynku letniego, wycieczek szkolnych, realizacja programów profilaktycznych, doposażenie w sprzęt
sportowy szkół i poszczególnych miejscowości itp. /, gdzie 23 087 PLN na wynagrodzenia
i składki od nich naliczone, 41 813 PLN na pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych a kwota
3 100 PLN to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na zwalczanie narkomanii planowana jest kwota na
wydatki bieżące 4 000 PLN, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 500 PLN /umowa zlecenie/,
natomiast 2 500 PLN to kwota na pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
Dz. 852 Pomoc społeczna – 3 411 558 PLN , gdzie:
- wydatki bieżące na domy pomocy społecznej – 25 000 PLN są to planowane wydatki związane z realizacją
ich zadań statutowych tj. opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby, która została
umieszczenia w takiej placówce,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na wydatki bieżące kwotę –
1 300 PLN z przeznaczeniem na wspieranie i inicjowanie działań mających na celu pomoc osobom
dotkniętym przemocą oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy
w rodzinie, gdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę 500 PLN, kwota 800
PLN są to pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych.
- wydatki bieżące na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynoszą 2 695 400 PLN, gdzie
wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 99 942 PLN, na pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych 32 603 PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 562 855 PLN.
W całości jest to zadanie zlecone gminie,
- środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
planuje się kwotę 6 200 PLN natomiast na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania świadczeń
rodzinnych kwotę 11 400 PLN. Łącznie na ubezpieczenia zdrowotne planuje się kwotę 19 480 PLN, są to
wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Kwota 17 600 PLN finansowana jest z budżetu państwa
a kwota 1 880 PLN są to środki własne gminy.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się na wydatki
bieżące kwotę 153 200 PLN, gdzie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 113 200 PLN, pozostałą
kwotę 40 000 PLN stanowią środki własne gminy na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego
w całości świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych jako wydatek bieżący planuje się kwotę
20 000 PLN są to świadczenia na rzecz osób fizycznych .Środki na poziomie przewidywanego wykonania
roku bieżącego,
6
- wydatki bieżące na zasiłki stałe stanowią kwotę 116 200 PLN, środki te w
całości
stanowią
świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie dotacja na zadania własne stanowi kwota – 89 200 PLN,
natomiast kwota – 27 000 PLN są to środki własne gminy,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 323 478 PLN, są to wydatki bieżące gdzie na wynagrodzenia
i składki od nich naliczone dla pracowników wynoszą 303 083 PLN. Na pozostałe wydatki na realizację
zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży i ryczałtów samochodowych dla
pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz
odpis na ZFŚS – 17 995 PLN, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowana jest kwota
2 400 PLN. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka planowana jest
w wysokości 72 400 PLN natomiast kwota 251 078 PLN są to środki gminy,
- wydatki bieżące na jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 1 000 PLN, kwota ta to pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych, są to planowane
opłaty za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej za osoby, które będą wymagały umieszczenia w takim
ośrodku.
- pozostała działalność 56 500 PLN, w tym 48 500 PLN to wydatki bieżące na dożywianie dzieci i prace
społecznie użyteczne, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych natomiast 5 000 PLN na zakup paliwa na
dowóz posiłków oraz kwota 3 000 PLN jest to opłata za żywność otrzymywaną z Tarnobrzeskiego Banku
Żywności są to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Są to środki własne gminy.
Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - łącznie 383 233,00 PLN
- Świetlice szkolne – 321 668 PLN, gdzie:
1)Wydatki jednostek budżetowych - 297 934 PLN w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 278 377 PLN .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 19 557 PLN
w kwocie tej uwzględniono wydatki na zakup pomocy i wyposażenia do świetlic szkolnych oraz odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 23 734 PLN
– Pozostała działalność – 61 565,00 PLN
Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.
dofinansowanie w ramach POKL
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 709 488 PLN, gdzie:
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód 28 334 PLN, gdzie jest to:
dopłata do różnicy cen wody i ścieków dla ZUK /dotacja przedmiotowa/ - do 4 maja 2011r. wg
obowiązujących taryf,
- gospodarka odpadami 10 000 PLN na monitoring wysypiska i zakup worków, zadania statutowe jednostki,
- na oświetlenie dróg wraz z konserwacją 210 211 PLN na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego
roku, zadania statutowe jednostki a 17 000 PLN zadania inwestycyjne tj. fundusz sołecki,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – wydatki bieżące jednostek związane z tym zadaniem
18 000 PLN
- pozostała działalność 425 903 PLN gdzie 205 477 PLN obejmuje zadania jednostki na zadania statutowe
jednostki tj. remonty mienia komunalnego - świetlice wiejskie, w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego,
natomiast 220 426 PLN wydatki majątkowe, gdzie rozbudowa świetlicy w Kuszach 140 000 PLN a pozostałe
wydatki w ramach funduszu sołeckiego – remonty świetlic.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 455 625 PLN, jest to w całości dotacja dla instytucji
kultury gdzie: dla Gminnego Ośrodka Kultury - GOK 235 128 PLN oraz Gminnej Biblioteki Publicznej –
220 497 PLN.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 393 571 PLN, na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie
należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych w piłce nożnej”40 000 PLN, a wydatki majątkowe 315 000 PLN jest to „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
w miejscowości Huta Krzeszowska” /Orlik/ a 38 571 PLN wydatki jednostki, gdzie 18 337 PLN na
wynagrodzenia, a 20 234 PLN – zadania statutowe.
Przy opracowaniu strony dochodowej projektu budżetu na rok 2012 wzięto pod uwagę dane otrzymane
z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz o udziale w podatku od osób fizycznych, oraz
szacunkowych danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych oraz
7
proponowanych podwyżek stawek podatków i opłat lokalnych o 4,20% oraz ceny żyta o 7,20 PLN z ha
przeliczeniowego oraz ceny drewna o 3,30 PLN z ha fizycznych. Natomiast przy opracowaniu projektu
wydatków wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.
W projekcie budżetu na inwestycje przeznacza się tylko 828 679 PLN tj. 4,64%.
Spłata rat pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne to kwota 2 025 077 PLN.
Dochody budżetu są wyższe od wydatków o 725 077 PLN dla zrównoważenia budżetu / planowe spłacanie rat
kredytów i odsetek, ciągłość zadań inwestycyjnych/ proponuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości
1 300 000 PLN.
Zadłużenie na koniec roku szacuję na 43,45% planowanych dochodów, tj. kwota 8 074 923 PLN.
Przedkładany w szczegółowości projekt budżetu na 2012 rok gwarantuje kontynuację dotychczasowych działań
i dalszy rozwój gminy Harasiuki.
Download