Wzór odwołania na przesądowe wezwanie do zapłaty

advertisement
Toruń, dnia ……. roku
Jan Kowalski
…………………..
………………….
………………………………..
……………………………….
………………………………….
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ………. roku, stanowiące wezwanie do
zapłaty wierzytelności w postaci zaległej raty składki z tytułu zawartej w dniu 1 stycznia 2004
umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pragnę
oświadczyć, iż nie spełnię żądanego ode mnie świadczenia w wysokości, w sposób i w
terminie przez Państwa wskazanym.
Jak wynika z treści Państwa pisma i załączonych do nich dokumentów, w ……….
roku została zawarta umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów z XYZ Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Strony umowy postanowiły, że składka za udzielona ochronę
ubezpieczeniową zostanie zapłacona w dwóch równych ratach, z czego termin wymagalności
został oznaczony na dzień …………………., drugiej zaś na dzień ……………. W dniu
………….. Państwa spółka nabyła od ubezpieczyciela wierzytelność w postaci zaległej raty
składki z przedmiotowej umowy wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu …………….
otrzymałem od Państwa wezwanie do zapłaty wierzytelności w wysokości ……….
Bezspornym jest fakt, że II rata składki z tytułu przedmiotowej umowy OC nie
została przeze mnie zapłacona. Pragnę jednak zauważyć, iż zgodnie zaś z art. 819 §1 k.c.
roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3. Tak więc Państwa
wezwanie dotyczy spełnienia świadczenia, którego termin wymagalności nastąpił w dniu
………….(np. 30 czerwca 2009 r.), a jego przedawnienie nastąpiło w dniu …………(np. 30
czerwca 2012 roku). W związku z powyższym nie widzę podstaw do zapłaty żądanej raty
składki wraz z odsetkami za zwłokę.
Jednocześnie pragnę oświadczyć, że w przypadku skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego skorzystam z przysługującego mi uprawnienia do podniesienia
zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c., sąd uwzględnia przedawnienie na zarzut
dłużnika, zaś jego podniesienie będzie obligowało sąd do oddalenia powództwa.
z poważaniem,
Download