karta usługi - Finanse.mf.gov.pl

advertisement
KARTA USŁUGI
Nr 4/2015/PH
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa)
Data zatwierdzenia:
05.08.2015 r.
1/2
Co chcę załatwić?
Uzyskać zmianę otrzymanej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
Kogo dotyczy?
Osoby, która otrzymała interpretację indywidualną.
Co przygotować?
Przygotuj:
 sygnaturę otrzymanej interpretacji indywidualnej,
 datę jej wydania,
 datę doręczenia ww. interpretacji.
 Jeżeli działasz przez pełnomocnika, przygotuj pełnomocnictwo (bądź jego odpis
(kserokopię) potwierdzony np. przez notariusza, doradcę podatkowego lub adwokata).
Przygotuj również potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa.
 Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji nie musisz
załączać go ponownie. Upewnij się, czy jego zakres upoważnia inną osobę do wniesienia
w Twoim imieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli nie, dołącz nowe
pełnomocnictwo w tym zakresie.
Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
Wezwanie możesz stworzyć własnoręcznie lub skorzystać z załączonego wzoru.

Jak wypełnić
dokumenty?


Wezwanie skieruj do Dyrektora Izby Skarbowej, który wydał dla Ciebie interpretację
indywidualną i prześlij na adres właściwego Biura Krajowej Informacji Podatkowej.
Pamiętaj o wskazaniu zarzutów, tj. powodów, dla których nie zgadzasz się z otrzymaną
interpretacją.
Szczegółowe informacje, o tym, co powinno zawierać Twoje wezwanie, znajdziesz
w załączonym wzorze.
Ile muszę zapłacić?
Za uzyskanie zmiany interpretacji nic nie zapłacisz.
Jeżeli ustanawiasz pełnomocnika lub udzielasz dotychczasowemu pełnomocnikowi nowych
uprawnień zapłać 17 zł.
Opłatę tę powinieneś wpłacić do urzędu miasta, w którym znajduje się Biuro, w którym
przygotowano dla Ciebie interpretację indywidualną. Zwykle wpłaty można dokonać w kasie
urzędu, jednakże najprostszą drogą jest przelew bankowy na konto właściwego urzędu.
Dodatkowe informacje na temat sposobu wnoszenia opłaty skarbowej znajdziesz w załączniku.
W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.
Kiedy złożyć
dokumenty?
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa możesz złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych.
Jeżeli nie dochowasz tego terminu, Twoje wezwanie nie będzie mogło być merytorycznie
rozpatrzone.
Gdzie załatwię sprawę?
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa:
 złóż osobiście w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej, od którego otrzymałeś
interpretację;
 wyślij pocztą na adres ww. Biura Krajowej Informacji Podatkowej albo
 złóż osobiście w Izbie Skarbowej, której Dyrektor wydał interpretację.
Szczegółowe informacje na temat tego, w którym Biurze Krajowej Informacji Podatkowej lub w
której Izbie Skarbowej powinieneś złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa oraz ich
adresy znajdziesz w załączniku Właściwość organów upoważnionych do wydawania interpretacji
indywidualnych od 1 lipca 2015 r.
Co zrobi urząd?
Zapoznamy się z przedstawionymi przez Ciebie zarzutami i po ponownej analizie wydanej dla
Ciebie interpretacji indywidualnej wyślemy Ci pocztą odpowiedź na Twoje wezwanie.
Jaki jest czas realizacji?
Udzielimy Ci odpowiedzi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Twojego wezwania.
KARTA USŁUGI
Nr 4/2015/PH
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa)
Data zatwierdzenia:
05.08.2015 r.
2/2

Jak się odwołać?




Informacje dodatkowe


Podstawa prawna

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną odpowiedzią na wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa, możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, właściwego ze
względu na Twoje miejsce zamieszkania (bądź siedzibę). Dokładne oznaczenie sądu oraz
jego adres będzie wskazany w pouczeniu, w otrzymanej przez Ciebie odpowiedzi na
wezwanie. Skargę możesz wnieść w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
odpowiedzi na wezwanie.
Jeśli nie udzielimy Ci odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, możesz
w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia wniesienia wezwania, złożyć skargę na
interpretację bezpośrednio do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sposób wnoszenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opisany został
w karcie usługi Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
14 dniowy termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa liczony jest od
dnia, w którym dowiedziałeś się, lub mogłeś się dowiedzieć o wydaniu interpretacji
indywidualnej.
W przypadku, gdy składasz wezwanie osobiście, o zachowaniu terminu do wniesienia
wezwania decyduje data złożenia wezwania w Izbie Skarbowej, lub Biurze. Jeżeli wysyłasz
wezwanie pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, ale tylko
wtedy, gdy wezwanie nadasz w placówce Poczty Polskiej.
Zachowaj dla siebie kopię składanego wezwania wraz z potwierdzeniem jego złożenia lub
nadania w placówce pocztowej. Będzie ona stanowiła dla Ciebie dowód, że zwróciłeś się do
nas (i kiedy) o zmianę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Będziesz
jej potrzebował jeżeli zdecydujesz się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Telefony kontaktowe:
 BKIP w Toruniu 56 669 90 00,
 BKIP w Bielsku-Białej 33 819 84 00,
 BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 44 645 01 51,
 BKIP w Lesznie 65 611 19 00,
 BKIP w Płocku 24 262 54 07.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2012 r., Nr 270 ze zm.), w szczególności: art. 34, art. 35 (pełnomocnictwa), art. 52,
art. 53, art. 54 § 1 i art. 83;
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783),
w szczególności: art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ust. 2.
Download