Załącznik nr 1 - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

advertisement
Załącznik nr 2
do regulaminu organizacyjnego
Izby Skarbowej w Warszawie
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ
W PŁOCKU
§1
Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej
1. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, zwane dalej Biurem KIP, realizuje zadania związane
z udzielaniem ogólnej informacji podatkowej, wydawaniem interpretacji przepisów prawa
podatkowego w indywidualnych sprawach oraz wydawaniem postanowień w zakresie
interpretacji ogólnych.
2. Do zadań Biura KIP należy:
1) udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną,
2) opracowywanie
pisemnych
interpretacji
przepisów
prawa
podatkowego
w indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub
kontroli podatkowej oraz które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia co do ich istoty
w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – dla
wnioskodawców mających miejsce zamieszkania
lub siedzibę w województwie
mazowieckim oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3) wydawanie w pierwszej instancji postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia
wniosków o wydanie interpretacji ogólnych dotyczących przepisów prawa podatkowego
w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
4) przygotowywanie i udostępnianie broszur podatkowych,
5) przygotowywanie programów edukacyjnych i przeprowadzanie szkoleń podatkowych dla
podatników,
6) opracowywanie publikacji podatkowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej,
7) współdziałanie z Ministerstwem Finansów i właściwymi Izbami Skarbowymi w zakresie
jednolitości odpowiedzi i interpretacji prawa podatkowego.
3. Zadania Biura KIP oraz wytyczne do ich realizacji określa Departament Administracji
Podatkowej Ministerstwa Finansów.
§2
Struktura organizacyjna
1.
Biuro KIP jest wyodrębnionym zespołem komórek organizacyjnych Izby Skarbowej
w Warszawie.
2.
Siedziba Biura KIP znajduje się w Płocku, ul. 1 Maja 10 oraz w Warszawie, ul. Stawki 2,
gdzie zlokalizowana jest komórka organizacyjna wymieniona w ust. 3 pkt 3 lit. c
3.
W skład Biura KIP wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Konsultantów, oznaczony symbolem „IPK”,
2) Wydział Interpretacji - Podatki
Pośrednie, oznaczony symbolem „IPPP”, w skład
którego wchodzi:
a) I Oddział Podatku od Towarów i Usług, oznaczony symbolem „IPPP 1”,
b) II Oddział Podatku od Towarów i Usług, oznaczony symbolem „IPPP 2”,
c) III Oddział Podatku od Towarów i Usług oraz Akcyzowego, oznaczony symbolem
„IPPP 3”,
3) Wydział Interpretacji - Podatki Bezpośrednie, oznaczony symbolem „IPPB”, w skład
którego wchodzi:
a) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność
Gospodarczą, oznaczony symbolem „IPPB 1”,
b) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności
Gospodarczej oraz Podatków Majątkowych, oznaczony symbolem „IPPB 2”,
c) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, oznaczony symbolem „IPPB 3”,
d) Referat Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności
Gospodarczej, oznaczony symbolem „IPPB 4”,
e) Referat Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, oznaczony symbolem „IPPB 5”,
f) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Interpretacji Ogólnych, oznaczone symbolem
„IPPB 6”,
4) Samodzielny Oddział Administracyjny, oznaczony symbolem „IPA”,
5) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej, oznaczone
symbolem „IPR”,
6) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki, oznaczone symbolem
„IPI”.
§3
2
Zakres działania komórek organizacyjnych Biura Krajowej Informacji Podatkowej
1. Do zakresu działania Wydziału Konsultantów należy:
1) udzielanie odpowiedzi na zapytania zainteresowanych kierowane drogą telefoniczną,
2) przygotowywanie kart „Poradnika pytań i odpowiedzi” i ich aktualizacja,
3) przygotowywanie modułów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń,
4) sporządzanie raportów z udzielanych informacji,
5) zatwierdzanie treści kart „Poradnika Pytań i Odpowiedzi” przygotowanych w Biurze KIP
w Płocku – dotyczy Liderów Biura,
6) opiniowanie treści kart „Poradnika Pytań i Odpowiedzi” przygotowanych w pozostałych
Biurach KIP - dotyczy Liderów Biura,
7) zatwierdzanie kart w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych i umieszczanie ich w „Poradniku Pytań i Odpowiedzi” – dotyczy
Lidera Sieci,
8) uzgadnianie z Ministerstwem Finansów stanowiska w zakresie spornych zagadnień
dotyczących danego podatku,
9) opracowywanie publikacji podatkowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej,
10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Płocku i pozostałymi Biurami
Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji
przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne,
11) wykonywanie innych prac zleconych wynikających z właściwości komórki.
2. Do zakresu działania Wydziału Interpretacji - Podatki Pośrednie należy:
1) opracowywanie - na wniosek zainteresowanego - pisemnych interpretacji przepisów
prawa podatkowego w indywidualnych sprawach z zakresu: podatku od towarów
i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier, numerów identyfikacji podatkowej oraz
przepisów o cenach,
2) opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
3) opracowywanie – we współdziałaniu z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem
Pracy ds. Obsługi Prawnej - odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego,
4) współudział
w
opracowywaniu
przez
Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko
ds. Obsługi Prawnej skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane
do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
5) przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń,
6) występowanie do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych
3
zagadnień dotyczących danego podatku,
7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Płocku i pozostałymi Biurami
Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji
przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne,
8) wykonywanie innych prac zleconych wynikających z właściwości komórki.
3.
Zadania określone w ust. 2 wykonują odpowiednio:
1) I Oddział Podatku od Towarów i Usług – transakcje krajowe,
2) II Oddział Podatku od Towarów i Usług – szczególne procedury dotyczące VAT, kasy
rejestrujące , numery identyfikacji podatkowej, gry hazardowe, ceny,
3) III Oddział Podatku od Towarów i Usług oraz Akcyzowego – transakcje zagraniczne,
eksport/import, miejsce świadczenia, sprzedaż wysyłkowa, podatek akcyzowy, transakcje
wewnątrzwspólnotowe,
4.
Do zakresu działania Wydziału Interpretacji - Podatki Bezpośrednie należy:
1) opracowywanie - na wniosek zainteresowanego - pisemnych interpretacji przepisów
prawa podatkowego w indywidualnych sprawach z zakresu: podatku dochodowego od
osób fizycznych, podatków majątkowych, podatku dochodowego od osób prawnych
i wpłat z zysku,
2) opracowywanie – na wniosek zainteresowanego - pisemnych interpretacji w zakresie
umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
3) opracowanie - na wniosek zainteresowanego – pisemnych interpretacji w zakresie zwrotu
osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych,
4) opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
5) opracowywanie – we współdziałaniu z Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem
Pracy ds. Obsługi Prawnej - odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego,
6) współudział w opracowywaniu przez Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi
Prawnej skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do Naczelnego
Sądu Administracyjnego,
7) opracowywanie postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków dotyczących
interpretacji ogólnej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od
spadków i darowizn oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
8) opracowywanie wystąpień przesyłających do Ministerstwa Finansów
akta sprawy
związanej z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej oraz zażalenia na postanowienia
wydane w I instancji;
4
9) przygotowywanie modułów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń,
10) wstępne przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska
w zakresie spornych zagadnień dotyczących danego podatku,
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Płocku i pozostałymi Biurami
Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji
przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne,
12) wykonywanie innych prac zleconych wynikających z właściwości komórki.
5.
Zadania określone w ust. 4 wykonują odpowiednio:
1) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność
Gospodarczą – zasady ogólne i formy zryczałtowane, działy specjalne produkcji rolnej,
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie,
2) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności
Gospodarczej oraz Podatków Majątkowych – podatek dochodowy od osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, umowy w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w tym zakresie, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności
cywilnoprawnych, zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup
materiałów budowlanych,
3) Oddział Podatku Dochodowego od Osób Prawnych – podatek dochodowy od osób
prawnych, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie,
4) Referat Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności
Gospodarczej - podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie,
5) Referat Podatku Dochodowego od Osób Prawnych - podatek dochodowy od osób
prawnych, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie,
6) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Interpretacji Ogólnych,
6. Do zakresu działania Samodzielnego Oddziału Administracyjnego należy:
1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej,
2) prowadzenie sekretariatu,
3) obsługa aplikacji wykorzystywanych do prowadzenia kancelarii,
4) sprawdzanie uiszczenia należnych opłat,
5) przyjmowanie opłat,
6) wprowadzanie wydanych interpretacji do bazy Biuletynu Informacji Publicznej i
Systemu Informacji Podatkowej,
7) czynności kancelaryjne związane z wysyłką dokumentów,
5
8) prowadzenie spraw kadrowych i propozycji dostosowywania obciążeń do wymogów
sieci,
9) przygotowywanie sprawozdań,
10) przygotowywanie organizacyjne szkoleń,
11) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,
12) gromadzenie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych,
13) prowadzenie spraw z zakresu BHP i p.poż.,
14) wykonywanie innych prac zleconych wynikających z właściwości komórki.
7. Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi
Prawnej należy:
1) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania
prawa,
2) bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie
działania organów podatkowych,
3) weryfikacja projektów odpowiedzi na skargi,
4) opracowywanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane
do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
5) występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi,
6) prowadzenie ewidencji skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego,
7) sporządzanie sprawozdań oraz informacji dotyczących spraw przekazanych do sądów
administracyjnych,
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Płocku i pozostałymi Biurami
Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji
przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzi udzielanych na zapytania telefoniczne,
9) wykonywanie innych prac zleconych wynikających z właściwości komórki.
8. Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Informatyki
należy:
1) administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi,
2) zapewnienie bezpieczeństwa danych informatycznych,
3) archiwizacja danych przechowywanych na nośnikach informatycznych,
4) nadzór nad sprzętem komputerowym,
5) konsultacja i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i
6
obsługi urządzeń komputerowych i telefonicznych,
6) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, telefonów
systemowych oraz obsługi oprogramowania,
7) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych,
8) wykonywanie innych prac zleconych wynikających z właściwości komórki.
§4
Zasady organizacyjne działania Biura KIP w Płocku
1. Biurem KIP w Płocku kieruje Wicedyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyznaczony
przez Ministra Finansów.
2. Do Wicedyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kierującego Biurem KIP w Płocku należy
w szczególności:
1) w zakresie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego:
a) wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
dla wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie
mazowieckim oraz wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) udzielanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
c) udzielanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub
wydawanie rozstrzygnięć w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi,
d) występowanie do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawach
interpretacji,
e) występowanie do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w kwestii wniesienia
skargi kasacyjnej lub zmiany interpretacji,
f) podejmowanie ostatecznej decyzji o wnoszeniu skargi kasacyjnej przygotowanej
przez Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej.
2) w zakresie interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego:
a) wydawanie, jako organ pierwszej instancji, postanowień o pozostawieniu bez
rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa,
b) występowanie z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów
kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku
o wydanie
interpretacji
ogólnej
decyzji,
postanowień
oraz
interpretacji
7
indywidualnych,
a) przekazywanie
do Ministerstwa Finansów akt sprawy związanej z wnioskiem
o wydanie interpretacji ogólnej oraz zażaleń na postanowienia wydane w I instancji,
3) opracowanie projektu wewnętrznej organizacji Biura KIP,
4) akceptacja treści przygotowywanych publikacji i broszur podatkowych,
5) kierowanie do Dyrektora Izby Skarbowej wniosków w sprawach inwestycji i remontów
dotyczące Biura KIP,
6) prowadzenie polityki kadrowej, w tym:
a) przedstawianie propozycji Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie w sprawach
osobowych pracowników Biura KIP dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku
pracy, awansowania, nagradzania i stosowania kar dyscyplinarnych,
b) zatwierdzanie planów urlopów wypoczynkowych,
c) udzielanie
urlopów
wypoczynkowych,
macierzyńskich,
wychowawczych
i bezpłatnych oraz zwolnień od pracy,
d) opiniowanie
wniosków
pracowników
w
sprawie
podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych w formach szkolnych oraz pozaszkolnych,
e) sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań
przez podległych pracowników oraz nadzór bezpośredni nad pracą:
-
Naczelnika Wydziału Konsultantów,
-
Naczelnika Wydziału Interpretacji - Podatki Pośrednie,
-
Naczelnika Wydziału Interpretacji - Podatki Bezpośrednie,
-
Kierownika Samodzielnego Oddziału Administracyjnego,
-
Kierującego Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Obsługi
Prawnej,
-
Kierującego
Samodzielnym
Wieloosobowym
Stanowiskiem
Pracy
ds.
Informatyki,
7) podejmowanie (podpisywanie) rozstrzygnięć (pism) w sprawach objętych zakresem
przyznanego nadzoru nie zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie,
8) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących tajemnicy
państwowej, służbowej i skarbowej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
9) podpisywanie kart skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.
3. Naczelnik Wydziału Konsultantów:
8
1) bierze udział w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
2) nadzoruje pracę Wydziału Konsultantów,
3) kontroluje przestrzeganie procedur,
4) kontroluje jakość udzielanych odpowiedzi na pytania podatników oraz monitoruje
przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do wywiązywania się
z obowiązków konsultantów,
5) ostatecznie akceptuje treść modułów szkoleniowych,
6) wstępnie opiniuje i zatwierdza projekty wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie
stanowiska w sprawach wątpliwych podczas udzielania informacji telefonicznej
w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
7) bierze udział w procesie tworzenia kart „Poradnika Pytań i Odpowiedzi”,
8) obsługuje rozmowy konfliktowe,
9) reguluje przerwy w pracy wynikające z przyczyn technicznych, osobistych i
dokumentacyjnych,
10) nadzoruje opracowywanie danych statystycznych z zakresu działania Wydziału,
11) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz osobami kierującymi pozostałymi
komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Płocku w sprawach merytorycznych
i organizacyjnych,
12) realizuje inne zadania zlecone przez Wicedyrektora.
4.
Naczelnik Wydziału Interpretacji - Podatki Pośrednie:
1) bierze udział w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
2) dekretuje sprawy na poszczególne komórki organizacyjne,
3) nadzoruje pracę Wydziału Interpretacji - Podatki Pośrednie,
4) wydaje postanowienia:
a) o odmowie wszczęcia,
b) o pozostawieniu bez rozpatrzenia,
c) o umorzeniu postępowania,
5) ostatecznie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Wicedyrektora,
6) kontroluje przestrzeganie procedur,
7) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Wydziału,
8) ostatecznie akceptuje treść modułów szkoleniowych,
9) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów
oraz osobami kierującymi pozostałymi
komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Płocku w sprawach merytorycznych
i organizacyjnych,
9
10) w razie nieobecności Wicedyrektora kierującego BKIP:
a) posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących
rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz odpowiedzi na
wezwania do usunięcia naruszenia prawa i odpowiedzi na skargi,
b) występuje do MF o zajęcie stanowiska w sprawach interpretacji,
c) występuje do MF o zajęcie stanowiska w spawie wniesienia skargi kasacyjnej lub
zmiany interpretacji,
11) realizuje inne zadania zlecone przez Wicedyrektora.
5. Naczelnik Wydziału Interpretacji - Podatki Bezpośrednie:
1) bierze udział w planowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
2) dekretuje sprawy na poszczególne komórki organizacyjne,
3) nadzoruje pracę Wydziału Interpretacji - Podatki Bezpośrednie,
4) współpracuje z właściwym departamentem Ministerstwa Finansów w sprawach
skomplikowanych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa,
5) opiniuje
projekty
wystąpień
do
Ministerstwa
Finansów
o zajęcie
w sprawach interpretacji w zakresie podatku od spadków i darowizn,
stanowiska
podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
6) wydaje postanowienia:
a) o odmowie wszczęcia,
b) o pozostawieniu bez rozpatrzenia,
c) o umorzeniu postępowania,
7) podpisuje wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG, przesyłania wniosków i pism zgodnie z właściwością oraz innych pism
kierowanych do wnioskodawców,
8) ostatecznie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Wicedyrektora,
9) kontroluje przestrzeganie procedur,
10) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Wydziału,
11) ostatecznie akceptuje treść modułów szkoleniowych,
12) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz osobami kierującymi pozostałymi
komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Płocku w sprawach merytorycznych
i organizacyjnych,
12) w razie nieobecności Wicedyrektora kierującego BKIP:
10
a) posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących
rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych oraz odpowiedzi na
wezwania do usunięcia naruszenia prawa i odpowiedzi na skargi,
b) występuje do MF o zajęcie stanowiska w sprawach interpretacji,
c) występuje do MF o zajęcie stanowiska w spawie wniesienia skargi kasacyjnej lub
zmiany interpretacji,
d) występuje z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów kontroli
skarbowej
przekazania akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie
interpretacji ogólnej, decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych,
e) posiada upoważnienie do podpisywania wszelkich rozstrzygnięć dotyczących
rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa,
f) przekazuje do Ministerstwa Finansów akta sprawy związanej z wnioskiem o wydanie
interpretacji ogólnej, zażaleń na postanowienia wydane w I instancji,
13) realizuje inne zadania zlecone przez Wicedyrektora.
6. Kierownik Oddziału:
1) nadzoruje pracę Oddziału,
2) dekretuje sprawy na poszczególnych pracowników,
3) analizuje i weryfikuje poprawność interpretacji, odpowiedzi na wezwania do usunięcia
naruszenia prawa oraz odpowiedzi na skargi,
4) podpisuje wezwania do uzupełnienia wniosku, przesyłania wniosków i pism zgodnie z
właściwością oraz innych pism kierowanych do wnioskodawców,
5) wstępnie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Naczelnika i Wicedyrektora,
6) kontroluje przestrzeganie procedur,
7) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Oddziału,
8) akceptuje treść modułów szkoleniowych,
9) realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału.
7. Kierownik Referatu:
1) nadzoruje pracę Referatu,
2) dekretuje sprawy na poszczególnych pracowników,
3) analizuje i weryfikuje poprawność interpretacji, odpowiedzi na wezwania do usunięcia
naruszenia prawa oraz odpowiedzi na skargi,
4) podpisuje wezwania do uzupełnienia wniosku, przesyłania wniosków i pism zgodnie z
11
właściwością oraz innych pism kierowanych do wnioskodawców,
5) wstępnie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Naczelnika i Wicedyrektora,
6) kontroluje przestrzeganie procedur,
7) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Referatu,
8) akceptuje treść modułów szkoleniowych,
9) realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału.
8. Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Interpretacji Ogólnych:
1) nadzoruje pracę Wieloosobowego Stanowiska Pracy,
2) dekretuje sprawy na poszczególnych pracowników,
3) wstępnie aprobuje rozstrzygnięcia będące w kompetencji Naczelnika i Wicedyrektora,
4) kontroluje przestrzeganie procedur,
5) analizuje opracowane dane statystyczne z zakresu działania Wieloosobowego
Stanowiska Pracy,
6) akceptuje treść modułów szkoleniowych,
7) realizuje inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału.
9. Kierownik Samodzielnego Oddziału Administracyjnego:
1) nadzoruje całość prac wykonywanych przez Oddział,
2) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów oraz osobami kierującymi pozostałymi
komórkami organizacyjnymi w Biurze KIP w Płocku w zakresie planowania
i zarządzania zasobami ludzkimi,
3) współpracuje z Izbą Skarbową w zakresie obejmującym sprawy osobowe, informatyczne
oraz funkcjonowanie Biura KIP w Płocku,
4) realizuje inne zadania zlecone przez Wicedyrektora,
5) podpisuje faktury pod względem merytorycznym w zakresie właściwości kierowanej
komórki.
10. W sprawach organizacyjnych Wicedyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kierującego
Biurem KIP w Płocku zastępuje pod jego nieobecność wyznaczony Naczelnik Wydziału.
11. Naczelnika Wydziału Konsultantów pod jego nieobecność zastępuje wyznaczony starszy
specjalista, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika Wydziału i osoby
zastępującej go - wskazany starszy specjalista.
12. W sprawach organizacyjnych Naczelnika Wydziału Interpretacji pod jego nieobecność
zastępuje wyznaczony Kierownik Oddziału.
13. Lidera Sieci w okresie jego nieobecności zastępuje starszy specjalista wskazany przez
Naczelnika Wydziału Konsultantów.
12
14. Lidera Sieci ds. interpretacji w okresie jego nieobecności zastępuje Kierownik właściwego
merytorycznie Oddziału.
15. Schemat organizacyjny Biura Krajowej Informacji w Płocku stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
13
Download