Naruszenie zobowiązania

advertisement
NARUSZENIE
ZOBOWIĄZANIA
Dr hab. Marlena Pecyna
Wykład 24 lutego i 3 marca 2015 r.
Jednolita reguła naruszenia zobowiązania
v. postaci naruszenia
• Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania (art.
471 k.c.) jako przejaw jednolitej formuły naruszenia
zobowiązania
• - problem aliud pro alio
• Kazus
• Michał zamówił u sprzedawcy Franciszka skrzynkę (6 sztuk)
czerwonego wina francuskiego, którego butelka kosztowała
100 zł. Wino miało być podane na przyjęciu urodzinowym
Michała. W umówionym terminie Michał przyjechał po odbiór
wina do sklepu Franciszka i odebrał zapakowaną paczkę z
winem płacąc zgodnie z zamówieniem. W domu Michał
otworzył skrzynkę i okazało się, że wino, które odebrał (również
6 sztuk) jest białe reńskie, a na butelce naklejona jest cena 80
zł.
• Czy sprzedawca wykonał zobowiązanie?
Postaci naruszenia zobowiązania
niemożliwość
świadczenia,
za
którą
dłużnik
ponosi
odpowiedzialność jako postać niewykonania zobowiązania;
• - niemożliwość świadczenia, za którą dłużnik nie ponosi
odpowiedzialności jako postać niewykonania zobowiązania,
• - opóźnienie – niespełnienie świadczenia w terminie niezależnie od
tego, czy dłużnik ponosi odpowiedzialność za okoliczności, z powodu
których nastąpiło,
• - zwłoka – niespełnienie świadczenia w terminie z powodu
okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 k.c.);
• -
• - nienależyte wykonania zobowiązania – kategoria otwarta
- - świadczenie wadliwe jako postać naruszenia zobowiązania ( wada
jako postać nienależytego wykonania zobowiązania),
Postaci naruszenia zobowiązania
rozróżnienia między postaciami naruszenia
zobowiązania:
• - niewykonanie zobowiązania a zwłoka/opóźnienie,
• - niemożliwość świadczenia a opóźnienie/zwłoka
• Problem
Kazus
Mateusz zamówił u stolarza Huberta stół i cztery krzesła, za
który to komplet mebli miał zapłacić cenę 4000 zł w chwili
odbioru. W umówionym terminie okazało się, że Hubert wykonał
tylko stół oraz dwa krzesła, zaś co do pozostałych dwóch złożył
zapewnienie, że będą gotowe za tydzień. Wobec tego Mateusz
oświadczył, że całą cenę zapłaci za tydzień, a Hubert żąda
zapłaty za wszystkie meble.
Oceń pozycję prawną Mateusza.
Niemożliwość świadczenia
• Obiektywna a subiektywna niemożliwość świadczenia
• Kazus
• Marek sprzedał samochód Dariuszowi. Tuż przed zawarciem
umowy pracownik Marka, który testował ten samochód miał
wypadek i zniszczył samochód. Strony o tym nie wiedziały i
zawarły umowę. Dariusz zapłacił cenę w całości. Pracownik
Marka nie zachował należytej ostrożności.
• Jakie roszczenia przysługują Dariuszowi? Jak wyglądałaby
sytuacja Dariusza, gdyby Marek wiedział o wypadku w chwili
sprzedaży? Jak wyglądałaby sytuacja Dariusza, gdyby
wypadek miał miejsce po zawarciu umowy, a strony nie
wiedziały o wypadku?
Niemożliwość świadczenia
• Niemożliwość świadczenia a zobowiązanie do świadczenia
rzeczy oznaczonych co do gatunku
• Niemożliwość świadczenia a zobowiązanie do świadczenia
pieniężnego
• Problem tzw. gospodarczej niemożliwości świadczenia
• Kazus
• Jan miał do 15 lutego 2014 r. zwrócić pożyczkę Pawłowi. Jan
został jednak zwolniony z pracy i z uwagi na swój wiek nie
może znaleźć żadnego nowego zajęcia. Nie jest w stanie
zwrócić pożyczki.
• Czy Paweł może domagać się zwrotu pożyczki?
Opóźnienie a zwłoka
• Zwłoka jako kwalifikowana postać opóźnienia: z powodu okoliczności, za
które dłużnik ponosi odpowiedzialność
Kazus
Józef zawarł z Robertem umowę sprzedaży samochodu, przy czym samochód
został wydany w dniu zawarcia umowy, natomiast Józef miał zapłacić w terminie
miesięcznym od tego dnia. Pomimo upływu umówionego terminu Józef nie
świadczył na rzecz Roberta. Wobec tego Robert wysłał do Józefa fax z informacją,
że jeżeli Józef nie zapłaci w ciągu dwóch tygodni, to odstąpi od umowy. Józef nie
świadczył również w tym terminie. Robert wysłał do Józefa ponowne wezwanie, tym
razem z żądaniem zapłaty w nieprzekraczalnym terminie kolejnych dwóch tygodni.
Józef nie zapłacił. Zdenerwowany Robert wysłał do Józefa fax z oświadczeniem o
odstąpieniu od umowy.
Oceń skuteczność odstąpienia od umowy przez Roberta.
Zwłoka a tzw. obowiązki uboczne
Przewidywane naruszenie zobowiązania
• Co do zasady przewidywane naruszenie zobowiązania nie stanowi podstawy do
skorzystania przez wierzyciela ze środków ochrony prawnej przysługujących na
wypadek naruszenia zobowiązania.
• Wyjątki ustawowe – 635 k.c.
Kazus
• Michał zawarł z Jakubem umowę o przygotowanie wystroju wnętrza sklepowego.
Jakub sporządził projekt, który Michał zaakceptował, przystąpił do prac
aranżacyjnych, które jednak zostały przerwane, ze względu na to, że Jakub dostał
inne pilniejsze zamówienie i sądził, że uda mu się pogodzić wykonanie obu.
Zdezorientowany długim oczekiwaniem na wykończenie wnętrza sklepowego i
nadchodzącym za dwa dni terminem otwarcia sklepu, a jednocześnie dużą ilością
prac do wykonania Michał wysłał do Jakuba pismo, w którym oświadczył, że
odstępuje od umowy żądając zwrotu części wynagrodzenia z odsetkami od dnia,
w którym zapłata została dokonana, bowiem całość została uiszczona z góry.
Jakub odpowiedział, że odstąpienie jest bezzasadne i nie ma zamiaru zwrócić
pieniędzy.
• Oceń skuteczność odstąpienia od umowy przez Michała oraz roszczenia
pieniężnego.
Przewidywane naruszenie zobowiązania
a naruszenie zobowiązania; wada
• Kazus
Stolarz Jerzy miał wykonać dla Anny stół. Zabrał się do pracy, ale nie
zdążył ukończyć stołu w uzgodnionym przez strony terminie. Anna bez
wyznaczania dodatkowego terminu odstąpiła od umowy i domaga się
zwrotu zaliczki, którą wpłaciła na poczet ceny. Czy zasadnie?
• Art. 636 k.c. – odstąpienie od umowy na podstawie wadliwego
wykonywania dzieła
• Art. 644 k.c. – regulacja tzw. efektywnego naruszenia
zobowiązania
•
• Wada/świadczenie wadliwe jako postać nienależytego wykonania
zobowiązania – wzmianka
Download