Odst*pienie od umowy w przypadku naruszenia zobowi*zania

advertisement
Odstąpienie od umowy w przypadku
naruszenia zobowiązania
Kodeks cywilny v. projekt kodeksu cywilnego
oraz Sąd Najwyższy – pytanie o dopuszczalne
granice wykładni prawa
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll
Skrócony stan faktyczny (wzorowany
na orzeczeniu SN I CSK 392/13)
• Przedsiębiorstwo kolejowe zamówiło u
producenta wagonów kilka zestawów
kolejowych. Strony zawarły umowę najmu na
podstawie której miały być udostępnione
wagony. Umowa została zawarta na czas
oznaczony. Zgodnie z umową producent
wagonów miał uzyskać także odpowiednie
certyfikaty, pozwalające na eksploatację
wagonów także w obrocie międzynarodowym.
Skrócony stan faktyczny
• Wagony zostały najemcy wydane, jednak
wynajmującemu nie udało się uzyskać w
terminie certyfikatów, pozwalających na
międzynarodową eksploatację wagonów.
Certyfikatów nadal nie dostarczono. Najemca
wezwał wynajmującego do dostarczenia w
terminie półrocznym certyfikatów, z
zagrożeniem że od umowy odstąpi.
Skrócony stan faktyczny
• Ponieważ także w dodatkowym terminie nie
dostarczono certyfikatów Najemca złożył
oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
• Czy odstąpienie od umowy jest skuteczne?
Sposób rozwiązania według SN
• SN jako podstawę odstąpienia przyjmuje art. 491
k.c. – zwłoka
• Sąd rozważa stosowanie przepisów o rękojmi (nie
precyzując jednak o który reżym rękojmi chodzi).
• Uznaje ostatecznie, że może znaleźć zastosowanie
art. 491 par. 1 k.c.
• SN staje na stanowisku, że nieuzyskanie
certyfikatu nie pozwala na korzystanie z rzeczy
zgodnie z wymogami umowy. Jest to wymóg na
tyle istotny, że pozwala zakwalifikować naruszenie
zobowiązania przez wynajmującego jako zwłokę.
Sposób rozwiązania według SN
• SN przyjmuje, że nie ma przeszkód w
zastosowaniu art. 491 k.c. do umowy najmu.
• Według SN wywoła ona w takim wypadku
skutki ex nunc.
Założenia uregulowania konsekwencji naruszenia
zobowiązania w obowiązującym kodeksie cywilnym
• Typizacja przypadków naruszenia zobowiązania:
• Kodeks cywilny typizuje przypadki naruszenia
zobowiązania:
• Opóźnienie i zwłoka
• Następcza niemożliwość świadczenia (za którą dłużnik
ponosi odpowiedzialność i taka za którą odpowiedzialności
nie ponosi)
• Wadliwość przedmiotu świadczenia
• Ograniczone znaczenie jednolitej klauzuli naruszenia
zobowiązania z art. 471 k.c.
• „Ważne powody” w przypadku umów o charakterze ciągłym
Naruszenie zobowiązania w
obowiązującym k.c.
• Różnica między niewykonaniem zobowiązania a
nienależytym wykonaniem zobowiązania
• Wada jako przypadek naruszenia zobowiązania –
problem rozgraniczenia między wadą, innymi
przypadkami nienależytego wykonania
zobowiązania a niewykonaniem zobowiązania
• Wada rzeczy w umowie sprzedaży jako „ogólne”
pojęcie wady także w przypadku innych umów
(np. najmu)
Naruszenie zobowiązania w
obowiązującym k.c.
• Znaczenie przyjęcie świadczenia dla reżymu
naruszenia zobowiązania
• Przyjęcie świadczenia
• Odmowa przyjęcia świadczenia – prawo do
odmowy przyjęcia świadczenia wadliwego?
• Znaczenie wiedzy o wadliwości świadczenia.
• Wada przedmiotu najmu – znaczenie
przepisów o sprzedaży
Naruszenie zobowiązania w
obowiązującym k.c.
• Odstąpienie od umowy o charakterze ciągłym
• Odstąpienie – wypowiedzenie: rozgraniczenie
zakresów zastosowania w przypadku umów o
charakterze ciągłym
Naruszenie zobowiązania w
obowiązującym k.c.
• Pojęcie zwłoki w kodeksie cywilnym
• Opóźnienie w spełnieniu świadczenia
ubocznego nie jest zwłoką!
• Rozgraniczenie między świadczeniem
głównym a ubocznym
Naruszenie zobowiązania w
obowiązującym k.c.
• Art. 491 k.c. jako ukryta klauzula generalna
naruszenia zobowiązania?
• W kręgu teorii Kleina (i Tracza)
• Polskie odpowiedniki pozytwnego naruszenia
umowy (Positive Vertragsverletzung – PVV) w
ujęciu Kleina
• Znowu problem art. 471
Ocena orzeczenia SN
• Zbyt szerokie ujęcie zwłoki
• Niedopuszczalność przyjęcia zwłoki po przyjęciu
świadczenia przez wierzyciela
• Niedopuszczalność odstąpienia po przyjęciu
przedmiotu świadczenia w umowie o charakterze
ciągłym
• Konieczność zakwalifikowania istniejącego naruszenia
(brak certyfikatów) jako niezgodności z umową i tym
samym wady.
• Problem wiedzy o wadzie w chwili zawarcia umowy o
charakterze ciągłym i w chwili wydania rzeczy najemcy.
Ocena orzeczenia SN
• SN stwarza szeroką klauzulę generalną naruszenia
zobowiązania z przepisu, który świadomie został
skonstruowany według innego wzorca.
• W ten sposób wykracza jednak poza świadomie
przyjętą przez ustawodawcę technikę legislacyjną,
który stworzył swoje rozwiązania w reakcji na
niemiecką doktrynę PVV, kodyfikując ją jednak
świadomie w ograniczonym zakresie (art. 471
k.c.)
Ocena orzeczenia SN
• Dlaczego nie zastosowano art. 664 k.c.?
• Brak certyfikatu powinien być oceniony jako
wada rzeczy (przedmiotu najmu) w
rozumieniu art. 664 par 1 k.c.
• Pozostaje problem wiedzy kupującego o
wadzie jako okoliczności wyłączającej
odpowiedzialność z tytułu rękojmi
Ocena orzeczenia SN
• Nie jest dopuszczalne przejście z reżymu rękojmi na reżym
niewykonania zobowiązania
• Tu nie może być nawet zbiegu norm
• Czy w taki razie wiedza o wadzie w chwili zawarcia umowy w
rozumieniu art. 664 par. 3 zawsze wyłącza uprawnienie z tytułu
rękojmi?
• Przepis art. 664 par. 3 należy rozumieć raczej jako regułę
interpretacyjną dotyczącą wady. W sytuacji gdy z umowy wyraźnie
wynika obowiązek spełnienia świadczenia o określonych cechach
lub gdy sprzedawca informuje, że wadę usunie, wiedza o wadzie nie
powinna prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu
rękojmi
• To że strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu, nie wyklucza
konwersji na wypowiedzenie
Rozwiązanie problemu według
projektu
• Projekt jest oparty o założenie jednolitej
formuły naruszenia zobowiązania (art. 203 par.
1) dążąc do zredukowania w jak największym
stopniu konieczności rozróżniania między
poszczególnymi przypadkami naruszenia
zobowiązania. Co do zasady ze wszystkimi
przypadkami naruszenia zobowiązania
powiązane są te same konsekwencje (remedy
approach)
Rozwiązanie problemu według
projektu
• Obecnie trwają dopiero pracę dotyczące
szczegółowych rozwiązań projektu
dotyczących części szczegółowej. Jednak
zgodnie z pierwotnym założeniem, na którym
oparte są dotychczasowe rozwiązania
projektu, część szczegółowa nie powinna
zawierać odrębnych reżymów odnoszących się
do naruszenia zobowiązania. Nie będzie
zatem odrębnego reżymu rękojmi
Rozwiązanie problemu według
projektu
• Brak dostarczenia wymaganego certyfikatu
stanowi naruszenie zobowiązania w
rozumieniu art. 203 par. 1 projektu
• Ponieważ jest to zobowiązanie trwałe (najem)
znajdzie zastosowanie art. 200 par. 2 który w
przypadku zaistnienia ważnej przyczyny,
mogącej stanowić podstawę wypowiedzenia,
odsyła do przepisów o odstąpieniu od umowy
Rozwiązanie według projektu
• Najemca może zatem wypowidzieć umowę na
podstawie art. 210 par. 1 po wyznaczeniu
dodatkowego terminu i jego bezskutecznym
upływie (zgodnie z reżymem odstąpienia od
umowy)
• Stosownie do art. 200 par. 2 obowiązek zwrotu
nie będzie dotyczył świadczeń już spełnionych.
• Wiedza o niezgodności nie niweczy uprawnień
(nie wyklucza to uwzględnienia tej wiedzy w
procesie wykładni umowy)
Podsumowanie
• Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę sprawę w sposób
przewidziany projektem
• Nie jest to jednak sposób dający się pogodzić z
rozwiązaniami przyjętymi w kodeksie cywilnym
• Kodeks obowiązujący typizując postaci naruszenia
zobowiązania i łącząc z nimi różnego rodzaju
konsekwencje, stwarza nadmierne trudności w
stosowaniu prawa
• Sądy nie powinny jednak w drodze wykładni podważać
podstawowych założeń przyjętego w kodeksie modelu
• Konieczna jest zmiana modelu
Download