Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa

advertisement
Rola i zadania
koordynatora
bezpieczeństwa
Opracowanie
Anita Konkol
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
w Somoninie
Bezpieczeństwo w szkole:
Niebezpieczna szkoła:
Bezpieczna szkoła:
Szkolny koordynator
ds. bezpieczeństwa
– podstawa prawna
VII.1.2. Realizacja uchwały Nr 186/2006 Rady
Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie
działań administracji rządowej przeciwko
przemocy w szkołach i placówkach:
4) Powołanie we wszystkich szkołach
koordynatorów ds. bezpieczeństwa integrujących
działania wszystkich podmiotów szkolnych
(nauczycieli, uczniów i wychowanków, rodziców)
oraz współpracujących ze środowiskiem w
zakresie bezpieczeństwa.
Obszary pracy koordynatora
ds. bezpieczeństwa
Zespół ds. bezpieczeństwa
Działania interwencyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
współpraca w szkole,
współpraca z rodziną ucznia,
współpraca z instytucjami
wspomagającymi (GOPS),
współpraca z Policją,
współpraca z Sądem Rodzinnym.
Klimat szkoły – wymiar fizyczny
Czynniki wpływające na nasilenie
zjawiska agresji i przemocy w szkole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Niekorzystna lokalizacja
Brudne, zaniedbane budynki
Zniszczony, niesprawny sprzęt
„Bezpańskie” pomieszczenia
Przeładowane klasy
Ciemne i ciasne korytarze
Klimat szkoły
– wymiar społeczny





słaba komunikacja pomiędzy
nauczycielami, uczniami i rodzicami,
chaos organizacyjny,
brak przejrzystych oczekiwań szkoły,
jasnych zasad oceniania i dyscypliny
nadmierny rygor i restrykcje,
uczniowie i rodzice pozbawieni wpływu na
tworzenie szkoły,
Niekorzystna atmosfera w
zespole nauczycielskim :



Autorytaryzm,
Brak znajomości przepisów prawnych,
Zaburzenia w funkcjonowaniu grupy:
tworzenie się koterii i koalicji, brak
współpracy i wsparcia w trudnych
sytuacjach, przenoszenie konfliktów na
uczniów, brak wymiany informacji,
wzajemna agresja i rywalizacja oraz
zawiść, pojawienie się w grupie „kozła
ofiarnego”.
Zagrożenia szkolne:
Zapewnienie dobrego klimatu
wychowawczego szkoły:


Zasady funkcjonowania w szkole są
powszechnie znane i przyjęte do
stosowania przez wszystkich członków
społeczności szkolnej.
Wszyscy pracownicy szkoły kategorycznie
i konsekwentnie stosują te same zasady
wobec wszystkich uczniów.
PROCEDURY
W przypadku uzyskania informacji,
że uczeń który, nie ukończył 18 lat,
używa alkoholu lub innych środków
w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji,
nauczyciel powinien podjąć
następujące kroki:
Zadania nauczyciela:
1.
2.
3.
Przekazać uzyskaną informację
wychowawcy klasy.
Wychowawca ma obowiązek
poinformowania o fakcie pedagoga
szkolnego i dyrektora szkoły.
Wychowawca/pedagog wzywa do
szkoły rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia. Przeprowadza
rozmowę z rodzicami oraz z
uczniem.
Uwaga:

Jeżeli rodzice omawiają współpracy,
nie stawiają się do szkoły lub
współpraca z nimi nie przynosi
oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły pisemnie powiadamia o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub
policję (specjalistę ds. nieletnich).
Ustawa o postępowaniu
w sprawach nieletnich
(Art.4§1)

(...) zachowania świadczące o demoralizacji
nieletniego, w szczególności naruszenie zasad
współżycia społecznego, popełnienie czynu
zabronionego, systematyczne uchylanie się od
obowiązku szkolnego, używanie alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo,
udział w grupach przestępczych (...)
Wagary - co szkoła może zrobić?
Bójki – co szkoła może zrobić?
Zagrożenia:






Picie alkoholu
Nikotynizm
Odurzanie się (W SZEROKIM ZNACZENIU)
Wczesna inicjacja seksualna
Agresja
Wagary
Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną
nawiązywania kontaktów z grupami
przestępczymi – w efekcie popełniania
przestępstw.
Alkohol i nikotyna


Wyzwalacze – brama do innych
środków uzależniających
95% dzieci pierwszy raz piło alkohol
we własnym domu – alarmować
rodziców!
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz. U. 2002r. Nr 147 poz. 1231).
Uczeń nie ma prawa przyjść do
szkoły z takim emblematem:
W szkole nie ma
zgody na odurzanie
się – młodzież musi
o tym wiedzieć!
Art. 20 UoPN –
„zabrania się
reklamy i promocji
środków
psychotropowych lub
odurzających”
Jak trzeba rozmawiać
z nastolatkami o narkotykach?
- Wielu dorosłych mówi o nich jak o czymś
obrzydliwym, strasznym. Tracą oni w ten sposób
wiarygodność, bo przecież młodzi ludzie wiedzą,
że pierwsze kontakty z narkotykami mogą być
zupełnie przyjemne. Lepiej mówić prawdę: "Tak,
to fajnie działa, na początku czujesz się świetnie,
ale zobacz, musisz to robić coraz częściej i potem
wcale nie jest już fajnie". Paradoksem jest to, że
wielu młodych ludzi popycha do narkotyków
pragnienie wolności. Naszym zadaniem jest
pokazać im, że właśnie wtedy tę wolność tracą.
Jak rozmawiać
z nastolatkami o narkotykach?


Rzeczowo, bez odwoływania się do
emocji i uczuć takich jak strach,
poczucie winy czy też rozbudzania
ciekawości.
Dostosować informacje do poziomu
posiadanej przez uczniów wiedzy bez
podawania szczegółów, które
mogłyby stanowić instruktaż
nieprawidłowych zachowań.
Działania interwencyjne
nauczycieli:



W przypadku podejrzenia, ze na terenie
szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem środków odurzających.
W momencie znalezienia na terenie szkoły
substancji przypominającej wyglądem
narkotyk.
W przypadku podejrzenia, że uczeń
posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk.
Działania interwencyjne wobec ucznia
będącego pod wpływem środków
zmieniających świadomość:





Odizolowanie od innych uczniów.
Wezwanie pielęgniarki, lekarza.
Wezwanie rodziców do szkoły.
Wezwanie Policji.
Powiadomienie sądu do spraw nieletnich.
Eurosieroty
Art. 110 KRiO i Art. 210 KK
 Rodzic ma obowiązek poprosić sąd o ustalenie
prawnego opiekuna dziecka.
 Jeśli nie ma prawnego opiekuna szkoła nie
udziela informacji o dziecku nikomu.
 W przypadku podejrzenia o brak opieki
rodzicielskiej wobec małoletniego – szkoła ma
prawo zwrócić się do sądu o zbadanie sytuacji
opiekuńczej dziecka.
Uzasadnienie prawne działań
interwencyjnych nauczycieli:




Ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich,
Kodeks Postępowania Karnego,
Zarządzenie nr 590/2003 Komendanta
Głównego Policji,
Procedury postępowania nauczycieli w
sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
demoralizacją i przestępczością.
Skuteczne działania
interwencyjne w szkole:





Porozumienie całego grona pedagogicznego co do
celów i procedury postępowania.
Dobre przygotowanie przedstawicieli szkoły do
prowadzenia rozmów interwencyjnych oraz
ustalania treści kontraktu.
Konsekwentne przestrzeganie procedur.
Poinformowanie o procedurach wszystkich
uczniów i rodziców.
Współpraca z instytucjami wspierającymi.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards