Prace interwencyjne - Pup

advertisement
http://www.pup-rybnik.pl/informacje_dla_pracodawcow/prace_interwencyjne.html
Grafika : drukuj / nie drukuj
Prace interwencyjne
Prace interwencyjne - to refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnioną osobę
bezrobotną w wyniku umowy zawartej z PUP.
Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie
posiadała osobowości prawnej a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) oraz
przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.
Na prace interwencyjne może być skierowana osoba, dla której ustalono II profil pomocy.
Jak długo mogą trwać prace interwencyjne?
Czas trwania:
Sposób refundacji:
Maksymalna wysokość refundacji:
Dalsze
zatrudnienie:
do 6 miesięcy
za każdy kolejny
miesiąc zatrudnienia
do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka
na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
3 miesiące
do 12
miesięcy
za co drugi miesiąc
zatrudnienia
do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus
składka na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia
3 miesiące
do 12
miesięcy
za każdy kolejny
miesiąc zatrudnienia
do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka
na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
6 miesięcy
do 18
miesięcy
za co drugi miesiąc
zatrudnienia
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
plus składka na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia
6 miesięcy
- do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus
składka na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia – za bezrobotnych spełniających
warunki do nabycia prawa do świadczenia
przedemerytalnego
- do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus
składka na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia – za bezrobotnych nie spełniających
warunków do uzyskania świadczenia
przedemerytalnego
6 miesięcy
do 24
miesięcy
dot. osób
powyżej
50 roku życia
za każdy kolejny
miesiąc zatrudnienia
do 48
miesięcy
dot. osób
powyżej
50 roku życia
za co drugi miesiąc
zatrudnienia
Refundacja w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.
Szczegółowe informacje:
telefon
32 42 30 567, 32 42 21 623 wew. 217
pokój
114
Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Rybnik środków finansowych z Funduszu
Pracy.
Nazwa pliku
Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 6 ]
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis
645.29KB
pobierz
Deklaracja zatrudnienia
175.93KB
pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych
353.55KB
pobierz
Wniosek o refundację prac interwencyjnych
49KB
pobierz
Wzór umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych
231.48KB
pobierz
Zgłoszenie ofert pracy
139.5KB
pobierz
Download