wniosek do umowy ubezpieczenia grupowego kosztów leczenia

advertisement
WNIOSEK
DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KOSZTÓW LECZENIA
PANACEUM
WNIOSEK z dnia:
Nowe / Wznowione *
Ubezpieczenie:
WNIOSEK DO POLISY (seria i numer):
I. UBEZPIECZAJĄCY:
Nazwa:
Adres:
NIP/REGON:
Rodzaj prowadzonej działalności
Telefon
stacjonarny:
Telefon
komórkowy:
Fax:
e-mail:
II. UBEZPIECZONY:
Liczba osób przystępujących:
III. WNIOSKOWANY OKRES UBEZPIECZENIA:
od:
01
dzień
miesiąc
do:
rok
dzień
miesiąc
rok
IV. WNIOSKOWANY ZAKRES UBEZPIECZENIA I SKŁADKA - (zaznaczyć właściwe pole „x” )
WYSOKOSĆ SKŁADKI ZA MIESIĘCZNY OKRES OCHRONY ZA
POSZCZEGÓLNE RODZAJE UBEZPIECZEŃ
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie rodzinne Ubezpieczenie rodzinne (2)
Ubezpieczenie
indywidualne zawierane
(1)
zawierane na rzecz
rodzinne (3)
na rzecz osoby fizycznej
zawierane na rzecz
Ubezpieczonych: osoby
zawierane na rzecz
wskazanej przez
Ubezpieczonych: osoby
fizycznej oraz jej
Ubezpieczonych: osoby
ZAKRES
Ubezpieczającego
fizycznej oraz jej jednego współmałżonka/partnera
fizycznej jej
RODZAJ
UBEZPIECZENIA
dziecka, wskazanych
wskazanych przez
współmałżonka/partnera oraz
UBEZPIECZENIA
/SUMA
przez Ubezpieczającego
Ubezpieczającego
ich dzieci, wskazanych przez
UBEZPIECZENIA
Ubezpieczającego
* Definicja dziecko –
* Definicja partner opisana poniżej
opisana poniżej
* Definicja dziecko/ partner –
opisana poniżej
– składka za osobę
– składka za rodzinę
– składka za rodzinę
– składka za rodzinę
□ 30,00 zł
□ 60,00 zł
□ 81,00 zł
□ 97,00 zł
Wariant
STANDARD PLUS
□ 37,00 zł
□ 74,00 zł
□ 101,00 zł
□ 120,00 zł
Wariant CLASSIC
□ 52,00 zł
□ 104,00 zł
□ 142,00 zł
□ 168,00 zł
Wariant SUPER
□ 82,00 zł
□ 164,00 zł
□ 225,00 zł
□ 266,00 zł
Wariant SUPER
PLUS
□ 142,00 zł
□ 284,00 zł
□ 390,00 zł
□ 461,00 zł
Wariant STANDARD
Ubezpieczenie
kosztów świadczeń
medycznych
Ubezpieczenie indywidualne ( ubezpieczenie zawierane na rzecz osoby fizycznej wskazanej przez Ubezpieczającego
Ubezpieczenie rodzinne:
¹
Ubezpieczenie rodzinne – ubezpieczenie zawierane na rzecz osoby fizycznej i jej dziecka,
² Ubezpieczenie rodzinne –ubezpieczenie zawierane na rzecz osoby fizycznej i jej współmałżonka lub partnera,
³ Ubezpieczenie rodzinne – ubezpieczenie zawierane na rzecz osoby fizycznej i jej współmałżonka lub partnera oraz ich dzieci.
dziecko – każde dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku
uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej),znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym,
zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat,
partner – osoba fizyczna, pozostająca z Ubezpieczonym w związku pozamałżeńskim, niepozostająca z Ubezpieczonym w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, ani przysposobienia,
IV.
SPOSÓB OPŁATY SKŁADKI:
Miesięczny – składka płatna w terminie do każdego 20 dnia miesiąca kalendarzowego ( składka płatna z góry za ubezpieczenie)
V.
OSOBA REPREZENTUJĄCA UBEZPIECZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon, fax, e-mail
VI.
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU: Integralną częścią wniosku stanowi UMOWA GENERALNA z dnia …………..
VII.
OŚWIADCZENIA:
Oświadczam że zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach i prawach wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z
późn. zm., a w szczególności o poniższym:
1) administratorem moich danych osobowych jest InterRisk S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
2) dane osobowe osób objętych ubezpieczeniem grupowym przekazywane są do Partnera Medycznego – POLMED S.A. oraz placówek z nim
współpracujących, które będą świadczyły usługi medyczne,
3) mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem.
.....................................................
Miejscowość, data
1.
2.
...................................................
podpis Ubezpieczającego
Oświadczam, że treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia PANACEUM zatwierdzonych uchwałą nr 79/2012 Zarządu Ubezpieczyciela
z dnia 14.08.2012 roku oraz uchwałą nr 20/2013 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 05.03.2013r roku wprowadzającą zmiany do niniejszych OWU wraz z
postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi określonymi w niniejszej umowie oraz w Umowie Generalnej została mi doręczona przed zawarciem
umowy ubezpieczenia i po zapoznaniu się z ich treścią składam niniejszy wniosek.
Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie.
Informujemy, że obowiązek podania danych zawartych we wniosku, niezbędnych dla oceny ryzyka, wynika z art. 24 ust.1 Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. z późn. zm.
.....................................................
Miejscowość, data
*) niepotrzebne skreślić
...................................................
podpis Ubezpieczającego
Download