Szkody w toku realizacji procesu inwestycyjnego w nieruchomości

advertisement
Szkody w toku realizacji procesu
inwestycyjnego w nieruchomości
komercyjne.
Radca prawny Marcin Reszka
RYZYKA PROCESU INWESTYCYJNEGO – ŹRÓDŁO SZKODY
!   Uniwersalne – dotyczące wszystkich projektów inwestycyjnych. Źródłem tego ryzyka jest otoczenie w skali makro. W tej kategorii ryzyka wyróżnić można m.in. ryzyko e k o n o m i c z n e , s p o ł e c z n e , p o l i t y c z n e , p r a w n e , przyrodnicze, a także np. osobowe; !   Specyficzne (ryzyko sektorowe) -­‐ występuje z większą częstotliwością w danym obszarze działalności; !   Charakterystyczne dla danego projektu -­‐ do tej kategorii zalicza się np. ryzyko wywołane specyficznym miejscem, w którym projekt będzie realizowany, a więc odnosić się może np. do warunków gruntowych. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO – PRZYPISANIE RYZYKA DO
PODMIOTU
Z mocy powszechnie obowiązujących przepisów (prawo budowane): !   Inwestor; !   Inspektor nadzoru inwestorskiego; !   Projektant; !   Kierownik budowy lub kierownik robót. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO – PRZYPISANIE RYZYKA DO
PODMIOTU
Poza prawem budowlanym – np.: !   Wykonawca; !   Geodeta; !   Geolog; !   Inwestor zastępczy; !   Inżynier Kontraktu. PODSTAWOWE OBSZARY ZAGROŻENIA SZKODĄ
„Gospodarka Ubezpieczenia, głupcze” Bill Clinton Marcin Reszka UBEZPIECZENIE
Dwa dobre powody, by je mieć: !   Wypłacalność podmiotu odpowiedzialnego; !   Art. 15 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i r e a s e k u r a c y j n e j -­‐ P o s t a n o w i e n i a u m o w y ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umowy sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE
Etap projektowania: !   OC projektanta/architekta – obowiązkowe i nadwyżkowe; !   Geolog/geodeta – OC działalności gospodarczej; optymalne w ramach odpowiedzialności projektanta. Szkody: Na tym etapie – przede wszystkim opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych z uwagi na wadliwość projektu, ale i też np. niewłaściwe określenie przez projektanta obszaru oddziaływania obiektu – co przekład się z reguły czyste straty finansowe. UBEZPIECZENIE
Etap wykonawstwa: !   OC projektanta/architekta – obowiązkowe i nadwyżkowe; !   Geolog/geodeta – OC działalności gospodarczej; optymalne w ramach odpowiedzialności projektanta; !   OC kierownika budowy; !   OC inspektora budowy; !   OC wykonawcy; !   Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR. UBEZPIECZENIE
Szkody: !   Stricte majątkowe: !   Konieczność ponownej realizacji danych prac i przebudowy budynku (np. dla prac wadliwe zaprojektowanych); !   Zniszczenie mienia (np. zawalenie się budynku); !   Szkody na osobie; !   Czyste straty finansowe – przede wszystkim konsekwencje opóźnień w realizacji budowy dla możliwości eksploatacji budynku, oraz finansowania jego wzniesienia. UBEZPIECZENIE
Etap eksploatacji: !   OC projektanta/architekta – obowiązkowe i nadwyżkowe; !   Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR. Podstawowe zastrzeżenie – konieczność zapewniania ważności ubezpieczenia również w okresie rękojmi/
gwarancji. Szkody – jak na etapie wykonawstwa. UBEZPIECZENIE – ZAPISY W UMOWIE Z KONTRAHENTEM
!   Minimalny zakres ubezpieczenia; !   Minimalne sumy ubezpieczenia; !   Konieczność utrzymania ciągłości ubezpieczenia w toku realizacji umowy, powiązane z sankcjami za jego brak; !   W przypadku większych inwestycji – umowa ubezpieczenia dedykowana dla danej konkretnej budowy. KONTAKT
[email protected] [email protected] FILIPIAKBABICZ.
KANCELARIA PRAWNA
UL. GRUNWALDZKA 38
60-786 POZNAŃ
T: +48 61 222 43 80
F: +48 61 222 43 83
[email protected]
FILIPIAKBABICZ.
KANCELARIA PRAWNA
UL. GRUNWALDZKA 38
60-786 POZNAŃ
T: +48 61 222 43 80
F: +48 61 222 43 83
[email protected]
Download