Opis techniczny Milka

advertisement
Opis Techniczny
Potok Szewnia-Miłka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki San .Ujście do rzeki San w
miejscowości Kolonia Leżachowska. Długość potoku ogółem 21.57 km ,w tym odcinek
uregulowany 16,166km.
W roku 1989 została przeprowadzona regulacja potoku w km 1+880 - 13+100 oraz w latach
1975-76 w km 17+420-18+810 i 19+050-21+570.
Potok przepływa przez następujące miejscowości :Kolonia Leżachowska, Wola Buchowska,
Wólka Pełkińska i Pełkinie m. Jarosław i Pawłosiów.
Ubezpieczenie stopy skarpy kiszką faszynową o średnicy 20 cm, skarpy darniną na płask.
W km 17+510-18+822 ubezpieczenie dna korytkami betonowymi oraz w km 19+050-20+060
W km 20+060-21+570 ubezpieczenie stopy skarpy opaską faszynową 20x40 między dwoma
rzędami pali.
W czasie ostatnich powodzi potok uległ zamuleniu ,powstały liczne przytamowania , nawisy.
Aby zapobiec częstym wylewom potoku należy udrożnić koryto cieku, poprzez odmulenie
dna i przepustów, wycięcie krzaków , poszerzenie przekroju poprzecznego /przycięcie
nawisów / w km 17+420 – 18+822 ,
Download