Człowiek – Najlepsza Inwestycja

advertisement
Człowiek – Najlepsza Inwestycja
BADANIABADANIA
UMIEJĘTNOŚCI
UMIEJĘTNOŚCI
TRZECIOKLASISTÓW
TRZECIOKLASISTÓW
PROGRAM
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BRANŻOWEJ „GOTOWI DO PRACY”
WRAZ Z WIZYTĄ W ZAKŁADZIE DLA NIELETNICH W KOSZALINIE
HOTEL ROYAL PARK, MIELNO, 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
SALA PRESTIŻ – PREMIUM (PARTER)
13:10
ROZPOCZĘCIE
08:30
10:00
Rejestracja uczestników oraz poczęstunek powitalny
Otwarcie Konferencji, powitanie gości:
Informacja ogólna o projekcie, rola Ministerstwa Sprawiedliwości
i zakładów dla nieletnich – przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości
BLOK I/PANEL DYSKUSYJNY
SZANSE MŁODZIEŻY Z ZAKŁADÓW DLA NIELETNICH I ZAPOBIEGANIE JEJ
WYKLUCZENIU, ŁAMANIE STEREOTYPÓW
10:15 Sędzia Dariusz Cieślik,
Szczegółowa informacja o projekcie „Poprawa wizerunku
i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych
i schronisk dla nieletnich”, działania projektowe Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Istniejący w społeczeństwie stereotyp nieletniego –
wychowanka zakładu poprawczego, a konieczność zmian
negatywnego postrzegania tej grupy społecznej dla
umożliwienia usamodzielnienia, prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie i ograniczenia powrotności do przestępstwa.
10:45 dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, prodziekan Wydziału Nauk
Pedagogicznych,
Postawy społeczeństwa jako element kapitału społecznego
a proces readaptacji społecznej młodzieży z placówek
resocjalizacyjnych.
11:15
Ewa Małachowska,
Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy
młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej
w zakładach poprawczych.
11:30 Dyskusja
12:00 Przerwa kawowa
WIZYTA W MOAS
12:30
13:00
Odjazd spod Hotelu autokarami do Młodzieżowego Ośrodka
Adaptacji Społecznej w Koszalinie
Wizyta w zakładzie dla nieletnich
Przywitanie uczestników:
Bogusław Herman – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Adaptacji Społecznej w Koszalinie,
Prezentacja multimedialna oferty zawodowej i wychowawczej
MOAS.
Miejsce konferencji
Hotel Royal Park & SPA w Mielnie
ul. Wczasowa 6
Poznanie specyfiki pracy poszczególnych działów MOAS, trzy
grupy.
Obserwacja nieletnich podczas zajęć szkolnych oraz zajęć
praktycznego kształcenia zawodowego.
Grupa I
WIZYTA W INTERNACIE
– rola progresywnego
systemu
wychowawczego
w placówce – kierownik
internatu
13:45
14:15
Grupa II
WIZYTA W SZKOLE
– metody nauczania
teoretycznego
kształcenia
zawodowego – dyrektor
szkoły
Grupa III
WIZYTA NA WARSZTATACH
– konfrontacja nabytych
wiadomości i umiejętności
z potrzebami rynku pracy
– kierownik warsztatów
szkolnych
Odjazd spod MOAS do Hotelu
Obiad, Hotel Royal Park, Mielno (Restauracja + S. BASIC)
BLOK II/PANEL DYSKUSYJNY
WSPARCIE MŁODZIEŻY Z ZAKŁADÓW DLA NIELETNICH W ODNALEZIENIU
SIĘ NA RYNKU PRACY I WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI, PRZYKŁADY DOBRYCH
PRAKTYK
15:15 przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości,
Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe szansą na
zatrudnienie – przykład praktyk w projekcie 062.
15:20 Zygmunt Łopalewski, Indesit Company Polska, koordynator
projektu pn. „Jonatan”,
Młodzież z zakładów a ich szansa na rynku pracy, program
dobrych praktyk, program Jonatan.
15:45 dr Andrzej Zygadło, Uniwersytet Zielonogórski,
Relacje interpersonalne pomiędzy osobami dorosłymi
a młodzieżą. Modele relacji oraz konsekwencje ich stosowania.
Reagowanie na nieprawidłowe zachowania. Podmiotowe
ustalanie granic wyznaczających zachowania młodzieży
w różnych sytuacjach społecznych (szczególnie w środowisku
pracy).
16:05 Przerwa kawowa
16:15 Dyskusja
ZAKOŃCZENIE
16:45
17:10
Podsumowanie konferencji, pytania z sali
Zakończenie konferencji – przedstawiciel
Sprawiedliwości
Ministerstwa
Wizyta w placówce ZDN
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie
ul. 4 Marca 36
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download