João Figueiredo Urodzony w 1955 r. w Angoli

advertisement
João Figueiredo
Urodzony w 1955 r. w Angoli
Wykształcenie:
1978
stopień licencjata w dziedzinie prawa, Wydział Prawa, Uniwersytet Lizboński,
Portugalia
Doświadczenie zawodowe:
od 2016 r.
2008 – 2016
2005 – 2008
2003 – 2005
2002 – 2003
2001 – 2002
1999 – 2001
1995 – 1999
1991 – 1995
1987 – 1991
1985 – 1987
1983 – 1985
1979 – 1983
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Izba I – Zrównoważone
użytkowanie zasobów naturalnych
sędzia-radca w portugalskim najwyższym organie kontroli, Tribunal de Contas,
przypisany do Sekcji I – Kontrola ex ante i kontrola równoległa
sekretarza stanu ds. administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, rząd Portugalii
kontroler koordynujący w Tribunal de Contas
szef działu szkoleń w Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Szczególnych Podatków
Konsumpcyjnych, Ministerstwo Finansów
dyrektor generalny Służb Więziennych, Ministerstwo Sprawiedliwości
szef Krajowej Służby Probacyjnej, Ministerstwo Sprawiedliwości
szef gabinetu ministra sprawiedliwości
szef gabinetu zastępcy sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
zastępca dyrektora generalnego Krajowej Służby Probacyjnej, Ministerstwo
Sprawiedliwości
szef Departamentu ds. Organizacji i Technologii Informacyjnych oraz szef
Departamentu ds. Badań i Planowania, władze administracyjne Makau
dyrektor ds. koordynacji technicznej, badań i planowania, Krajowa Służba Probacyjna,
Ministerstwo Sprawiedliwości
urzędnik wyższego szczebla w Dyrekcji Generalnej ds. Organizacji Administracyjnej
Pozostała działalność zawodowa:
1999 – 2004
1999 – 2002
1994 – 2003
1992 – 1993
1985 – 1986
przewodniczący (w latach 2001-2004) i członek zarządu (w latach 1999-2001)
Organizacji Europejskich Służb Probacyjnych (CEP)
członek zarządu Ośrodka Szkoleń Zawodowych Wymiaru Sprawiedliwości
członek Komisji ds. Dostępu do Dokumentów Administracyjnych, Zgromadzenie
Republiki Portugalii
członek Komisji ds. Jakości i Usprawnienia Administracji Publicznej, Kancelaria Rady
Ministrów Portugalii
członek Komisji ds. Wdrażania Języka Chińskiego, władze administracyjne Makau
Wykładowca i prowadzący szkolenia w takich dziedzinach, jak reforma administracji publicznej,
zarządzanie publiczne, finanse publiczne, prawo administracyjne, zewnętrzna i niezależna kontrola
finansowa, sądownictwo karne, probacja i przestępczość nieletnich, w ramach działań wspieranych
przez instytucje krajowe i międzynarodowe, a w szczególności przez Tribunal de Contas, Uniwersytet
Lizboński, Centrum Studiów Prawniczych – portugalski Ośrodek Szkoleń Sądowych, Instytut
Administracji Krajowej, Bank Portugalii, Fundację Calouste Gulbenkian, Radę Unii Europejskiej, OECD,
Radę Europy, CEP, Konferencje Ministrów Sprawiedliwości Państw Portugalskojęzycznych i Państw
Ameryki Łacińskiej, Latynoamerykańskie Centrum na rzecz Rozwoju Administracji Publicznej
i Specjalny Region Administracyjny Makau w Chińskiej Republice Ludowej.
Publikacje:
Szereg prac na temat administracji publicznej, finansów publicznych, zewnętrznej kontroli
finansowej, polityki dotyczącej prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich,
a w szczególności:
„Conflito de interesses e ética do serviço público” [Konflikt interesów i etyka w służbie cywilnej],
artykuł naukowy opracowany wraz z Augusto Santosem Silvą, „Manual da Fraude em Portugal”,
Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Porto, 2016
„Eficiência e Legalidade na Administração Pública” [Wydajność i legalność w kontekście administracji
publicznej], Revista do Tribunal de Contas nr 51, 2009
„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia do Tribunal de Contas” [Wk ład
w ustalanie zakresu kontroli ex ante w Tribunal de Contas], Revista do Tribunal de Contas nr 51, 2009
„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns aspetos fundamentais” [Reformy
administracji publicznej w latach 2005-2008 – wybrane zagadnienia podstawowe], Revista do
Tribunal de Contas nr 52, 2009
„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A problemática dos défices” [Unia
gospodarcza i walutowa a polityka budżetowa – problem deficytu], Revista do Tribunal de Contas
nr 43, styczeń – czerwiec 2005
„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil” [Środki zapobiegania przestępczości nieletnich],
Infância e Juventude nr 01-2, 2001
„Execução de Medidas Tutelares Educativas” [Wdrażanie działań edukacyjnych w zakładach karnych]
w „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança” [Prawo karne dotyczące nieletnich –
zmieniający się system], Coimbra Editora, 2002
„A Justiça de Menores na Europa” [Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich w Europie], Infância e
Juventude nr 01-1, 2001
„Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma Sistematização da Ética Profissional
dos Funcionários” [Etyka służby cywilnej. Wkład w usystematyzowanie etyki zawodowej dla
urzędników służby cywilnej], Sekretariat ds. Modernizacji Administracyjnej, listopad 1988
2
Download