Sygnity City - Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast

advertisement
Sygnity.City
Otwarty Ekosystem
Inteligentnych Miast
EWOLUCJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - INTEGRACJA
WYZWANIA:
Silosowość rozwiązań
Brak otwartych standardów
Niska jakość danych
Brak interakcji z
mieszkańcami
Brak rozbudowanych modeli
opisujących funkcjonowanie
miasta
OTWARTY EKOSYSTEM INTELIGENTNYCH MIAST - KONTEKST
Cyfrowa administracja
Smart Grid
Model partycypacyjny
Inteligentne sieci
Partnerstwo
publiczno-prywatne
Big Data
Open Data
Interoperacyjność
SMART CITY
Miasto Nowoczesne Ekosystem
Outsourcing
Green City
Transparentność władzy
Miasto 2.0
Reużywalność informacji
publicznej
Architektura zorientowana na usługi
Chmura
Obliczeniowa
Otwarte zasoby wiedzy
Smart Metering
Internet of Things
Zrównoważony
rozwój
DEFINICJA:
Środowisko teleinformatyczne,
umożliwiające i ułatwiające różnym
typom podmiotów efektywne i
przyjazne budowanie i użytkowanie
aplikacji inteligentnych miast.
Środowisko to charakteryzuje
architektura zorientowana na usługi
oraz wykorzystanie przetwarzania w
chmurze obliczeniowej w oparciu o
wspólną strefę danych i narzędzia
umożliwiające ich wielokrotne
wykorzystanie.
Opiera się na wykorzystaniu
otwartych standardów i znanych
interfejsów.
OTWARTY EKOSYSTEM INTELIGENTNYCH MIAST - ARCHITEKTURA
KORZYŚCI ROZWIĄZANIA:
Środowisko współpracy
publiczno-prywatnej
Wspólna strefa danych dla
różnych podmiotów
Interoperacyjność
Ponowne użycie danych
publicznych
Poprawa wizerunku urzędu
i zaangażowania
mieszkańców
Partycypacyjny model
budowy miasta
OTWARTY EKOSYSTEM INTELIGENTNYCH MIAST – CECHY SYSTEMU
DECYDENCI
UŻYTKOWNICY
APLIKACJE INTELIGENTNYCH MIAST
Kombinacja wielu danych w czasie i
przestrzeni, np. :



ARCHIWIZACJA
ANALIZOWANIE
WYSZUKIWANIE
Różne źródła danych
Rozmieszczenie sieci energetycznych,
ciepłowniczych, kanalizacyjnych
Informacje o zjawiskach atmosferycznych
oraz ich następstwach

Rozkład przepływów ruchu drogowego

Lokalizacja incydentów drogowych oraz
innych zdarzeń (np. awarii siecie
wodociągowej)
WIZUALIZOWANIE
ZBIERANIE DANYCH
Informacja o zabudowie oraz infrastrukturze
komunikacyjnej

Zjawiska gospodarcze i społeczne (w tym
wieloletnie procesy)

Wskaźniki dotyczące stanu zdrowia
mieszkańców

Wskaźniki zanieczyszczenia środowiska

Rozmieszczenie populacji w poszczególnych
grupach wiekowych

Informacje o przestępczości
CECHY SYSTEMU:
Wykorzystanie Chmury
Obliczeniowej
Zintegrowana obsługa
techniczna środowiska
Wielowymiarowa analityka w
kontekście przestrzennym
Skalowalne środowisko
KORZYŚCI SYSTEMU:
Dane z wielu źródeł (w tym
geolokalizowane)
Odkrycie nowych zależności i
powiązań procesów
Obserwacja stałych trendów
Prognozowanie zachowań
Symulacja zjawisk
Podstawa do alokacji środków oraz
formułowania zasad zarządzania
miastem
Narzędzie wspierające w
podejmowaniu decyzji zarządczych
Rynek rozwiązań
IT dla Inteligentnych
MiastEKONOMICZNY
PRZYKŁAD
WYKORZYSTANIA
- WĄTEK
Główne źródła danych:
 Informacja podatkowa (np. PIT)
 Analiza zatrudnienia
 Rozkład i przebieg ruchu drogowego
 Rozmieszczenia populacji w poszczególnych grupach wiekowych
 Analiza danych z wielofunkcyjnych kart miejskich
Zastosowania:
 Przeanalizowanie ile mieszkańców ościennych gmin zatrudnia się w
mieście i korzysta z komunikacji miejskiej
 Daje podstawy do rozmów z gminami np. o współfinansowaniu
transportu, uzgadnianie projektów terytorialnych w ramach Miejskich
Obszarów Funkcjonalnych
6
Rynek rozwiązań IT dla Inteligentnych Miast
PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA - OSTRZEGANIE O PODTOPIENIACH
Główne źródła danych:
 Lokalne radary meteorologiczne
 Podkład mapowy
 Prognoza opadów
 Modele operacyjne spływu kanalizacji
Zastosowania:
 Wizualizacja zagrożeń w portalu kryzysowym
 Ostrzeżenia o nawałnicach
 Prognozowanie podtopień
 Informacja gdzie wybije studzienki
 Reagowanie z wyprzedzeniem
7
PRZYKŁAD
WYKORZYSTANIA
Rynek rozwiązań IT dla Inteligentnych Miast
- SPERSONALIZOWANA KOORDYNACJA KOMUNIKACJĄ SAMOCHODOWĄ W MIEŚCIE
Główne źródła danych:
 Statystyczne rozkłady przepływów samochodów i transportu publicznego
 Indywidualne dzienniki komunikacji tworzone w oparciu o informacje GPS z telefonu
komórkowego
 Informacje o sytuacji systemu transportowego w danym momencie (np. systemy
mierzące czas przemieszczania się urządzeń wifi/bluetooth; systemy monitoringu
video, systemy sensorów zlokalizowanych w drogach)
 Informacje o planowanych wydarzeniach w mieście wraz z danymi o wpływie tego
typu wydarzeń na przepływy komunikacyjne
 Informacje o dostępności miejsc parkingowych
 Informacje o wpływie natężenia ruchu na jakość powietrza na danym terenie
Zastosowania:
 Przeprowadzanie symulacji przy planowaniu ograniczeń ruchu, planowania inwestycji
drogowych, zmian kierunków ruchu, rozkładu dynamicznej sygnalizacji świetlnej
 Mobilne aplikacje wspomagające efektywną komunikację indywidualną i całej
społeczności w czasie rzeczywistym
 Mobilne aplikacje ułatwiające znalezienie miejsca parkingowego
 Planowanie i nadzorowanie stref ograniczonego ruchu (urządzenia RFID w
samochodach, monitorowanie pojazdów naruszających strefę)
8
Rynek rozwiązań IT dla Inteligentnych Miast
PODEJŚCIE
MODELOWE DO WDROŻENIA OTWARTEGO EKOSYSTEMU INTELIGENTNYCH MIAST

Architektura korporacyjna (zwłaszcza w części dotyczącej danych)

Uporządkowanie i weryfikacja źródeł danych (właściwa rozdzielczość, precyzyjność,
wiarygodność)

Strategia obejmująca priorytety oraz określone wskaźniki i ich metody weryfikacji

Zbudowanie zespołu

Pozyskanie lokalnych strategicznych partnerów (np. uczelnie wyższe)

Zbudowanie warstwy usług wspólnych, strefy danych oraz pierwszych
priorytetowych aplikacji (udostępnienie ich w formie "sklepu" z aplikacjami
miejskimi)

Uruchomienie programu informacyjnego, w tym projektów edukacyjnych dla
uczniów studentów i MŚP (np. w formie living labs)

Okresowa weryfikacja strategii i określenie kolejnych kamieni milowych
9
Rynek rozwiązań IT dla Inteligentnych Miast
ODPOWIEDZI NA OBAWY

Zła jakość informacji i danych
przechowywanych w systemach
wewnętrznych

Opory administracji przed
udostępnieniem danych
publicznie

Koszty budowy ośrodków
przetwarzania danych,
infrastruktury inteligentnych
miast


Aspekty bezpieczeństwa danych
wrażliwych

Anonimizacja danych, centralne bezpieczeństwo,
centralne ośrodki danych

Bezpieczeństwo publiczne, czyli
w jaki sposób te dane zostaną
użyte

Udostępniamy te dane, które możemy i chcemy
pokazać





Uporządkowanie informacji zgromadzonej w
systemach dziedzinowych
Wsparcie w podejmowaniu decyzji. Podniesienie
jakości danych
Polityka Otwartych Danych zwiększa zaufanie i
zaangażowanie mieszkańców
Dostęp do Otwartych Danych może być akceleratorem
przedsiębiorczości
Do wykorzystania są scentralizowane ośrodki
przetwarzania danych
Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej
pozwoli zredukować koszty
10
BUDUJ Z NAMI INTELIGENTNE MIASTA!
Download