Kierunki rozwoju smart power grids w polskim systemie

advertisement
1
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
12. Kierunki rozwoju smart power grids w polskim systemie elektroenergetycznym
12.1. Polityka energetyczna UE.
Celem europejskiej agendy cyfrowej jest uzyskanie korzyści ekonomicznych i społecznych w
oparciu o szybki i bardzo szybki internet. Komisja Europejska przedstawiła w marcu 2010 r strategię
Europa 2020 mającą na celu przygotowanie unijnej gospodarki na wyzwania następnych dziesięcioleci
[1]. Nastąpi podwojenie wzrostu nakładów na badania i rozwój w dziedzinie technologii
informacyjno-komunikacyjnych do 11 mld euro. W rezultacie przewiduje się do 2020 r powszechny
szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości 30 Mb/s. Spowoduje to rozwój zakupów przez
internet. Rozwijać się będą e-zakupy, e-administracja, e-banki oraz inteligentne systemy zarządzania.
Z punktu widzenia systemów elektroenergetycznych będzie to dotyczyć wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych do obniżenia kosztów społecznych wytwarzania,
przesyłania i użytkowania energii elektrycznej. Budowa nowych dużych elektrowni cieplnych
wykorzystujących węgiel i energię atomową oraz rozbudowa sieci elektroenergetycznych jest
kosztowna i często kontestowana z powodu ochrony środowiska. Powstaje coraz więcej
rozproszonych małych elektrowni słonecznych, wiatrowych i biogazowych przyłączanych
bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej oraz mikroźródła zasilające odbiorniki u końcowego odbiorcy
energii elektrycznej. Bezpieczna i niezawodna współpraca nowych małych źródeł z systemem
elektroenergetycznych wymaga stosowania nowych metod regulacji i sterowania. W tym celu
konieczne jest sięganie po możliwości techniczne oferowane przez informatykę i teleinformatykę.
Rozwój w tej dziedzinie pozwala na tworzenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych, znanych na
świecie pod angielską nazwą smart power grids.
Inteligentne sieci elektroenergetyczne można zdefiniować jako sieci elektroenergetyczne,
które wykorzystują technologie informatyczne i telekomunikacyjnego do monitorowania, sterowania,
regulacji oraz administrowania przesyłem, rozdziałem i użytkowaniem energii elektrycznej ze
wszystkich możliwych źródeł w systemie elektroenergetycznym.
Z punktu widzenia odbiorcy końcowego przez inteligentne sieci elektroenergetyczne rozumie
się sieci elektroenergetyczne, w których odbiorcy końcowi są wyposażeni w inteligentne liczniki
energii pozwalające sterować odbiornikami w zależności od aktualnych cen energii elektrycznej.
W kraju i na świecie ukazuje się bardzo dużo publikacji poświęconych inteligentnym sieciom
elektroenergetycznym. Wiele z tych publikacji cechuje zbyt duży optymizm dotyczący spodziewanych
efektów ekonomicznych.
Jest rzeczą oczywistą, że współczesne sieci elektroenergetyczne muszą spełniać wysokie
wymagania odbiorców co do ciągłości i jakości zasilania. Wszyscy, zarówno odbiorcy jak i wytwórcy
energii elektrycznej powinni mieć możliwość podłączania się do sieci elektroenergetycznej na różnych
poziomach napięci. W Unii Europejskiej priorytetowym celem jest osiągnięcie w 2020 r produkcji
20% energii z odnawialnych żródeł, 20% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie
efektywności energetycznej o 20%, tzw. cel 3 razy 20. Niestety, obecne polskie sieci
elektroenergetyczne nie są w stanie tego zapewnić. Spełnienie wymagań 3x20 możliwe jest tylko
poprzez rozwój rozproszonej generacji odnawialnej oraz integrację sieci elektroenergetycznych z
sieciami informatycznymi oraz internetem.
Wdrożenie nowoczesnych systemów pomiarowych, przesyłania, gromadzenia i przetwarzania
informacji wymaga od operatorów sieciowych i firm energetycznych dużych nakładów
inwestycyjnych. Oprócz instalowania inteligentnych urządzeń pomiarowych, należy przystosować do
nowych warunków bazy danych, systemy billingowe, przepustowość sieci i obsługę klienta. Koszty te
są jednak mniejsze od kosztów rozbudowy sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych. Oczekuje się, że
inteligentne liczniki energii elektrycznej pozwolą odbiorcom lepiej kontrolować i planować
wykorzystanie energii w swoich domach. Dzięki nowym technikom informatycznym użytkownicy
będą mieli dostęp do graficznej informacji w każdej chwili. Na przykład, za pośrednictwem
przeglądarki internetowej będą mogli - z dowolnego miejsca - sprawdzić aktualne i przyszłe taryfy
oraz ilość zużytej energii i decydować o załączaniu/wyłączaniu domowych odbiorników.
2
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Według Dyrektywy 2009/72/EC przyjętej w 2009 roku tradycyjne liczniki powinny być
zamienione na inteligentne. Do 2020 roku inteligentne liczniki mają stanowić 80% wszystkich
liczników mierzących zużycie energii elektrycznej, a do roku 2022 – wszystkie liczniki muszą być
inteligentne.
Aby inteligentne pomiary w sieciach elektroenergetycznych mogły się rozwijać konieczna jest
standaryzacja w zakresie w zakresie transmisji informacji między licznikami miernikami u odbiorcy a
dostawcą i sprzedawcą energii.
Na świecie rozpoczął się już proces tworzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych i w
kolejnych latach nabierze większego przyspieszenia. Generalnie, można zauważyć, że inteligentne
sieci elektroenergetyczne są nie tylko tworem technicznym , ale również wirtualnym, tzn. istniejącym
w rzeczywistości informatycznej. Po utracie zaplecza informatycznego wracają do swej tradycyjnej
formy znanej z przeszłości.
Generalnie, inteligentne sieci elektroenergetyczne obejmują:
 rynek energii wytwarzanej ( giełda energii, transakcje rynkowe, regulator rynku energii),
 sieci przesyłowe i dystrybucyjne ,
 opomiarowanie sieci (WAMS, pomiary energii, mocy, napięć, prądów, wskaźników jakości),
 adaptacyjne systemy zabezpieczeń elementów sieci, automatyki systemowej oraz układy
sterowania i regulacji mocy, napięcia i częstotliwości,
 prognozowanie zapotrzebowania w skali kraju i jego obszarów oraz monitoring warunków
pogodowych i dopuszczalnej obciążalności linii,
 system optymalizacji wykorzystania źródeł odnawialnych,
 systemy informatyczne wspierania decyzji operatorskich bazujące na opomiarowaniu i
wielowariantowych symulacjach komputerowych na bieżąco,
 autonomiczne systemy elektroenergetyczne i mikrosieci,
 inteligentne budynki,
 systemy opomiarowania odbiorców energii wymieniające informacje między dostawcą i
odbiorcą energii elektrycznej
 internet i systemy informatyczne wspierające zdalne decyzje odbiorców o załączaniu lub
wyłączaniu odbiorników
12.2. Uwarunkowania surowcowe Polski
Punktem wyjścia do rozważań dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych są
uwarunkowania surowcowe, polityka energetyczna Unii Europejskiej, stan krajowych sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych oraz strategia rozwoju elektroenergetyki do 2030 roku z
uwzględnieniem źródeł odnawialnych.
Największy udział w produkcji energii z odnawialnych źródeł energii przypada na źródła
produkujące ciepło, najmniejszy - na biopaliwa. W 2030 r przewiduje się udział OZE produkujących
energię elektryczną na poziomie 4.2% zapotrzebowania na energię w kraju. Odpowiada to podwajaniu
produkcji energii elektrycznej z OZE co 5 lat, z tym że między 2025 r i 2030 r udział ten stabilizuje się
na poziomie (4.2-4.3)%. Przewiduje się, że do produkcji energii elektrycznej OZE będzie się
wykorzystywać głównie wiatr, biomasę, biogaz, wodę, przy czym największy udział planuje się dla
elektrowni wiatrowych.
Elektrownie biogazowe cechują się mocą od kilkuset kW do kilku MW i są przyłączane
najczęściej bezpośrednio do sieci średniego napięcia. Często wytwarzają energię elektryczną w
skojarzeniu z ciepłem. Pracują z zadaną mocą czynną przy współczynniku mocy bliskim jeden. Przy
pracy synchronicznej z siecią nie biorą udziału w regulacji napięcia i częstotliwości. Nie są
projektowane do pracy wyspowej. W przypadku zwarć w sieci są automatycznie wyłączane.
Ogniwa fotowoltaicznie uzupełniane są o układy przetwornikowe zmieniające prąd stały na
przemienny o częstotliwości 50 Hz. Na ogół ich moc nie przekracza 1 MW. Mają ograniczone
możliwości regulacji napięcia, a ich produkcja silnie zależy od bezchmurnej pogody.
3
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Elektrownie wiatrowe są w Polsce najbardziej atrakcyjnymi odnawialnymi źródłami energii
elektrycznej. Podstawową jednostką wytwórczą jest tu turbina wiatrowa o mocy od 1 MW do 5 MW,
najczęściej 2 MW. Do sieci średniego napięcia przyłączane są pojedyncze turbiny o łącznej mocy
poniżej 10 MW. Do sieci 110 kV przyłączane są farmy wiatrowe o mocy kilkunastu MW, nie więcej
jednak niż 50 MW. Farmy o mocy powyżej 50 MW (ale także często powyżej 20 MW ) powinny być
przyłączane bezpośrednio są do sieci przesyłowej 220 i 400 kV.
Małe elektrownie wiatrowe pracują z zadaną mocą czynną i często wytwarzają bardzo małe
moce bierne, bliskie zeru. Przy pracy synchronicznej z siecią nie biorą udziału w regulacji napięcia i
częstotliwości. Nie są projektowane do pracy wyspowej. Przy zwarciach w sieci są automatycznie
wyłączane. Natomiast duże farmy wiatrowe muszą brać udział w regulacji napięcia w sieci
przesyłowej. Powinny również brać udział w regulacji częstotliwości. Wtedy muszą być uzupełnione o
turbiny gazowe.
Energia wiatru wykorzystywana w elektrowniach wiatrowych nie podlega sterowaniu.
Konsekwencją tego jest fakt, że moc wyjściowa farmy wiatrowej zmienia się głównie wraz ze zmianą
prędkości wiatru. Zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe zmiany prędkości wiatru w sposób
znaczący wpływają na zmienność planowanej generacji wiatrowej w systemie
elektroenergetycznym. Zmienność wiatru w czasie (szczególnie zmienność sekundowa, minutowa
i dobowa) może powodować duże problemy dotyczące bilansowania mocy w systemie oraz problemy
związane z prowadzeniem ruchu systemu. Uwarunkowane to jest strukturą paliw wykorzystywanych
do produkcji energii elektrycznej w Polsce, Tab. 4. Mimo wprowadzania energii odnawialnej oraz
energii jądrowej udział węgla pozostanie na bardzo wysokim poziomie: 80% w 2015 r oraz 60% +
22% energii jądrowej w 2030 r. Oznacza to, że regulacja częstotliwości będzie uzależniona od
zdolności regulacyjnych elektrowni cieplnych.
Tab. 4. Polityka Energetyczna do 2030
elektrycznej.
Paliwo
2015
2015
GWh
%
Węgiel kamienny
276 678
57,2
Węgiel brunatny
144 712
29,9
Gaz ziemny
21 539
4,5
Produkty naftowe
6 687
1,4
Energia jądrowa
0
0,0
Energia odnawialna 32 506
6,7
Odpady
1 686
0,3
Razem
483 808 100,0
r - prognoza zużycia paliw brutto do produkcji energii
2020
GWh
306 555
139 932
25 493
7 176
0
36 728
1 896
517 779
2020
%
59,2
27,0
4,9
1,4
0,0
7,1
0,4
100,0
2025
GWh
301 136
148 434
39 414
7 583
59 301
43 008
2 140
601 015
2025
%
50,1
24,7
6,6
1,3
9,9
7,2
0,4
100,0
2030
GWh
269 479
148 283
54 742
7 664
148 259
49 381
2 314
680 122
2030
%
39,6
21,8
8,0
1,1
21,8
7,3
0,3
100,0
Wyniki pomiarów wskazują, że w przypadku pojedynczej farmy o mocy znamionowej około
100 MW zmienność generacji wiatrowej na skutek zmian prędkości wiatru może przyjmować w
przybliżeniu następujące wartości:
 zmienność sekundowa
4-7% mocy zainstalowanej
 zmienność minutowa
10-14% mocy zainstalowanej
Z punktu widzenia planowania pracy systemu istotna jest zmienność z wyprzedzeniem jednej doby, a
ta może wynosić ok. 20%. Zwiększanie wartości generacji wiatrowej przez wyłączanie elektrowni
cieplnych nie wchodzi w rachubę, ponieważ ponowny rozruch bloków cieplnych trwa ok. (6 - 8 )
godzin. Właściwym sposobem jest zmniejszanie generacji konwencjonalnej do dopuszczalnego
minimum technicznego i wprowadzanie w to miejsce generacji wiatrowej. O wartości minimum
technicznego bloków cieplnych decydują ograniczenia technologiczne oraz wymagania związane z
regulacją częstotliwości. Przykładowo, w polskim systemie elektroenergetycznym wymaga się, aby
dla każdej godziny doby była zapewniona minimalna rezerwa operacyjna w postaci:
 rezerwy dodatniej równej 9% planowanego zapotrzebowania mocy,
4
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

rezerwy ujemnej równej 500 MW (jako nadwyżka zapotrzebowania nad sumą minimów
technicznych pracujących jednostek wytwórczych).
Z powyższego wynika,. że generacja wiatrowa może być wprowadzana do systemu tylko wtedy, kiedy
zapotrzebowanie mocy jest większe od minimum technicznego konwencjonalnych jednostek
wytwórczych.
Dopuszczalna generacja wiatrowa =
Zapotrzebowanie KSE - Minimum techniczne KSE
Program pracy krajowych źródeł wytwórczych jest przygotowywany przez Operatora Systemu
Przesyłowego w dobie poprzedzającej i wymaga przyjęcia założeń dotyczących planowanej generacji
wiatrowej. Przy dużej zmienności dobowych prognoz pogody wystąpi konieczność dokonywania
częstych zmian składu planowanych do pracy jednostek wytwórczych innych niż wiatrowe. W
praktyce oznacza to znaczny wzrost liczby odstawień i uruchomień dużych jednostek cieplnych nie
przystosowanych do takiego trybu pracy (wzrost awaryjności). Planowanie generacji wiatrowej jest
silnie zależne od dokładności dobowych prognoz wiatru. Z literatury przedmiotu i różnorodnych
statystyk wynika, że dla obszaru Polski (ok. 560 km razy 560 km) należy przyjąć, że 3-sigmowy błąd
prognozy na 24 godziny wprzód może wynieść ok. 20 %. Oznacza to konieczność tworzenia
dodatkowej rezerwy operacyjnej:
 dodatniej rezerwy na wypadek zmniejszenia wytwarzania energii wiatrowej w okresie szczytu
zapotrzebowania, równej 11% planowanej generacji wiatrowej,
 ujemnej rezerwy na wypadek zwiększenia wytwarzania energii wiatrowej w okresie doliny
nocnej, równej 20% planowanej generacji wiatrowej.
Przykładowo, w przypadku planowanej generacji wiatrowej na poziomie 6000 MW oznacza to
konieczność uzyskania dodatkowego zakresu regulacyjnego w pozostałych źródłach wytwórczych w
wysokości 1860 MW, w tym 660 MW jako dodatkowej rezerwy operacyjnej dodatniej i 1200 MW
jako dodatkowej rezerwy ujemnej.
20
Dopuszczalna generacja wiatrowa w dobie doliny letniej w 2008 r
P,GW
18
Zapotrzebowanie 15 minutowe kraju
16
14
12
Minimum techniczne systemu
10
8
6
Dopuszczalna generacja wiatrowa
4
2
0
Rezerwa regulacyjna
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
doba
0.9
1
Rys. 1. Symulowana maksymalna dopuszczalna generacja wiatrowa w dobie letniej (niedziela) 2008 r
Biorąc pod uwagę strukturę istniejących źródeł wytwórczych innych niż wiatrowe (głównie duże
jednostki wytwórcze cieplne) należy przewidywać wykorzystanie jako dodatkowej rezerwy dodatniej
szybko uruchamiane elektrownie gazowe. W przypadku dodatkowej rezerwy operacyjnej ujemnej w
5
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
grę wchodzą dwa rozwiązania: odstawienia nocne znacznej ilości nie przystosowanych do takiego
trybu pracy dużych bloków cieplnych lub usługa zaniżania generacji przez elektrownie wiatrowe
realizowana na polecenie OSP (koszt takiej usługi może być znaczny, jeśli będzie to ekwiwalent
utraconych korzyści).
Na Rys. 1. pokazano przykładowe wyniki teoretycznego oszacowania maksymalnie
dopuszczalnej generacji wiatrowej i dodatkowej regulacyjnej dla zrealizowanego zapotrzebowania
mocy w 2008 r. Jako ciekawostkę można podać, że w 2009 r zapotrzebowanie mocy zmniejszyło się w
stosunku do 2008 r. i tak najmniejsze zapotrzebowanie mocy wystąpiło w Święta Wielkanocne o godz.
6.00 i wyniosło 9502.3 MW, czyli ok. 1200 MW mniej niż w dolinie letniej 2008 r. Przy minimum
technicznym 8000 MW oznacza to, że przy małym zapotrzebowaniu praktycznie nie można
wprowadzać do systemu generacji wiatrowej.
Wykresy dobowe i roczne w latach 2010-2030 będą się kształtować podobnie, lecz będą
przesunięte w stronę większych wartości mocy. Przede wszystkim wzrost zapotrzebowania mocy w
KSE w latach 2010-2030 będzie powodował wzrost dopuszczalnej generacji wiatrowej oraz wzrost
dodatkowej rezerwy regulacyjnej. Jednym ze sposobów na większe wykorzystanie generacji wiatrowej
jest spłaszczenie krzywej dobowego zapotrzebowania, tzn. zmniejszenie szczytu wieczornego i
zwiększenie doliny nocnej. W warunkach klimatycznych Polski wiatr najlepiej wieje w nocy,
najsłabiej w letnie południe.
Wprowadzanie dużej generacji wiatrowej do sieci przesyłowej 400/220 kV. Pociągać to
będzie za sobą zmniejszanie generacji w elektrowniach cieplnych i w konsekwencji zmianę rozpływu
mocy i poziomów napięć w sieci przesyłowej 400/220kV, z czego mogą wynikać trzy zasadnicze
zagrożenia:
 przeciążanie linii i transformatorów w krajowej sieci 400/220kV,
 przeciążanie linii wymiany zagranicznej,
 zbyt małe zapasy stabilności kątowej i napięciowej,
 zmniejszanie generacji w elektrowniach cieplnych poniżej minimum technicznego wskutek
zbyt dużej generacji wiatrowej.
Optymalne wykorzystanie energii z farm wiatrowych wymaga rozbudowanego systemu
monitorowania i prognozowania warunków pogodowych, systemowego i obszarowego
zapotrzebowania mocy oraz monitorowania minimum technicznego systemu. Przenoszenie części
zapotrzebowania na noc, czyli na okres kiedy energia jest tańsza wymaga wymiany danych między
odbiorcami i dostawcami. Pomocny tu będzie inteligentny licznik energii u odbiorcy pozwalający na
rozłożenie wykorzystania energii elektrycznej na dłuższy okres. W ten sposób możliwe będzie
zmniejszenie ilości mocy rezerwowych utrzymywanych w stanie gotowości, a dostawcy energii
uzyskają elastyczność potrzebną do zarządzania nagłymi zmianami w dostawie energii elektrycznej z
coraz większej liczby elektrowni odnawialnych.
12.3. Charakterystyka sieci przesyłowej w Polsce
Wprowadzenie do krajowych sieci elektroenergetycznych dużej generacji wiatrowej napotka
na ograniczenia związane z przepustowością linii 400, 220 i 110 kV. Konieczna jest budowa nowych
połączeń 400 kV wzmacniających zasilanie aglomeracji warszawskiej, gdańskiej, poznańskiej,
wrocławskiej oraz wymianę międzynarodową z Niemcami, Słowacją, Litwą, Białorusią, Ukrainą i
Kalingradem.
Obecne niedoinwestowanie sieci przesyłowej najwyższych napięć powoduje, że bardzo wiele
ciągów linii 110 kV musi pracować równolegle z liniami 400 i 220 kV zamiast pełnić rolę dystrybucji
energii pomiędzy stacjami GPZ 110kV/SN. Należy zwrócić uwagę, że krajowa sieć przesyłowa
400/220 kV jest powiązana synchronicznie z systemami krajów sąsiednich: na zachodzie z Niemcami
w pobliżu Szczecina i Turoszowa, na południu z Czechami na Górnym Śląsku, na południu ze
Słowacją w pobliżu Krosna, a na północnym-wschodzie będzie powiązana z Litwą po 2015 r. Ponadto
6
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
istnieje asynchroniczne połączenie przez Bałtyk ze Szwecją w okolicy Słupska. Planowane jest także
połączenie 400 kV na północnym wschodzie z elektrownią atomową w Kalingradzie oraz z
elektrownią cieplną na Białorusi. Usytuowanie Polski na przecięciu połączeń zachód-wschód i północpołudnie daje duże możliwości tranzytu energii elektrycznej. Wymagać to będzie po 2015 r znacznej
rozbudowy linii 400 kV.
Uzupełnianie sieci przesyłowej ciągami przesyłowymi 110 kV obniża bezpieczeństwo pracy
polskiego systemu elektroenergetycznego i ponadto prowadzi do zwiększania strat przesyłowych. O
zdolności przejmowania przepływów mocy z sieci 400/220 kV przez dany ciąg 110 kV decyduje
bowiem stosunek reaktancji zastępczej po stronie NN do reaktancji ciągu 110 kV oraz rozchył kątowy
między wektorami napięć w stacjach NN. Z rozważań teoretycznych i symulacji komputerowych
wynika, że nawet krótkie ciągi 110 kV nie mogą efektywnie pełnić funkcji przesyłowych i należy
rozważać ich zamianę na linie 400 kV. Wadą przesyłowych ciągów 110 kV jest fakt, że mogą
ograniczać przesyły mocy po stronie NN, gdyż graniczny prąd obciążenia ciągu 110 kV łączącego
stacje NN/110 kV determinuje krytyczny rozchył kątowy wektorów napięć w obu stacjach NN.
Przekroczenie tego krytycznego rozchyłu może prowadzić do przeciążenia ciągu. Konieczne jest
wykrywania on-line takich zagrożeń. Skład ciągów 110 kV jest związany z konfiguracją sieci
400/220/110 kV w zimowym i letnim układzie normalnym i podlega ciągłym zmianom.
12.4. Inteligentna sieć przesyłowa
Bezpieczna praca sieci przesyłowej wymaga instalowania układów zabezpieczających oraz
różnorodnych układów automatyki i sterowania. Typowe zabezpieczenia są urządzeniami o zasięgu
lokalnym, korzystającymi z lokalnych pomiarów i komunikujących się za pomocą własnych łączy
telekomunikacyjnych, Rys. 2.
7
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Elektrown ie systemowe - po miary P,Q,U,I oraz PM U-WAMS
G
G
G
G
Transf. 400/220 kV
PMU-WAMS
Linie 400/ 220 kV
PMU-WAMS
StacjeNN/110 kV
pomiary P,Q,U,I
PMU-WAMS
Elektrocieplownia
pomiary P,Q,U,I
Stacja 110 kV/ SN
pomiary P,Q,U,I
Farma Wiat rowa
pomiary P,Q,U,I
FW
Operator Systemu Przesylowego
SCADA, WAMS, doradcze systemy informatyczne
Operator Systemu Dystrybucyjnego
SCADA,
doradcze systemy informatyczne
Autonomiczne
systemy el-en.
Wirtualne
elektrownie
Inteligentne liczniki energii
Operator Systemu Dystrybucyjnego
SCADA,
doradcze systemy informatyczne
Autonomiczne
systemy el-en.
Wirtualne
elektrownie
Inteligentne liczniki energii
Rys. 2. Powiązania sieci 110 kV i SN z siecią 400/220kV oraz elektrowniami systemowymi i
rozproszonymi źródłami energii elektrycznej.
Automatyka regulacyjna obejmuje automatyczną regulację napięcia i rozpływów mocy
biernej, automatyczną regulację częstotliwości i automatyczną regulację przepływów mocy czynnej.
Układami wykonawczymi automatyki regulacyjnej są układy regulacji obrotów i mocy turbin, układy
regulacji napięcia generatorów, układy regulacji baterii kondensatorów, układy tyrystorowe FACTS
(Flexible AC Transmission Systems – Elastyczne Systemy Przesyłowe) oraz układy regulacji
przekładni transformatorów.
Automatyka regulacyjna ma strukturę hierarchiczną i składa się z regulatorów lokalnych i
*centralnych. Regulatory centralne wymagają pomiarów z odległych elementów sieci przesyłowej,
przy czym szybkość łączy telekomunikacyjnych zależy od realizowanego celu. Układy sterujące są
układami zdalnymi, załączającymi i wyłączającymi poszczególne elementy za pomocą odpowiednich
sterowników zainstalowanymi w odległych stacjach elektroenergetycznych.
Automatyka systemowa wspomagana jest systemem komputerowym SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition – Sterowanie i Akwizycja Danych). SCADA, to termin używany także
w innych gałęziach przemysłu. W systemach elektroenergetycznych oznacza zbieranie i przetwarzanie
8
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
danych (data acquisition and data calculations), wizualizację (visualisation), kontrolę przekroczeń i
inicjalizację alarmów (limit check and alarm processing), gromadzenie informacji i raportowanie
(information storage and reports), nadzorcze sterowanie (supervisory control), dokładną rejestrację
chronologii zdarzeń (sequence of events acquisition), współpracę ze zdalnymi terminalami danych w
stacjach elektroenergetycznych(RTU - Remote Terminal Unit processing and control).
Centrum dyspozytorskie korzystające z systemu SCADA wymaga rozbudowanych systemów
telekomunikacji umożliwiających odpowiednio szybki przesył pomiarów, informacji o położeniach
łączników poszczególnych elementów w stacjach elektroenergetycznych, sygnałów zdalnego
sterowania zdalnego elementami oraz sygnałów z regulatorów centralnych dla regulatorów lokalnych.
Systemy SCADA są uzupełniane programami komputerowymi tworzącymi EMS (Energy
Management System – System Zarządzania Energią). Oprogramowanie EMS obejmuje estymację
rozpływów on-line oraz funkcje specjalne służące do ostrzegania i przewidywania ewentualnych
stanów zagrożenia lub rozwoju awarii, Rys. 3.
Regulator rynku
Rynek energii - t ransakcje - g ielda
Internet - zdolności przesylowe
zdolności przylaczen iowe źródel,
informacje o awariach
Pomiary P,Q,U,I, stan laczników, WAMS - baza danych sieci przesylowej
Estymacja stanu 2- 4 sek
Analiza
bezpieczeństwa
w stanach N-1
1-10 min
Analiza
zapasów
przesylowych
1-10 min
Optymalizacja
rozp lywu mocy
1-10 min
Informatyczny system wspomagania decyzji centrum dyspozytorskiego
Rys. 3. Relacje informatyczne w inteligentnej sieci przesyłowej.
W inteligentnej sieci przesyłowej estymacja ustalonego stanu pracy powinna być uzupełniona
dynamiczną oceny bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem szybkich symulacji.
Wchodzi tu w rachubę kontrolowanie limitów i alarmowanie w stanach N-0, N-1 oraz
prawdopodobnych stanach N-2, N-3, …. Wykorzystywane tu mogą być specjalne techniki obliczania
rozpływów mocy oraz analizy równań różniczkowych (wartości własne, funkcje Lapunowa).
Symulowane są sekwencje łączeniowe i regulacyjne oraz szacowane są zapasy obciążalności
termicznej, stabilności kątowej i stabilności napięciowej korytarzy przesyłowych, korytarzy wymiany
zagranicznej i całego systemu. Konieczne jest tu stosowanie metod sztucznej inteligencji. Wskazana
jest optymalizacja realizowanych wariantów pracy systemu. W omawianej grupie oprogramowania
można wyróżnić następujące zagadnienia, które powinny być intensywnie opracowywane i rozwijane:
 dynamiczna ocena bezpieczeństwa pracy systemu,
 zastosowania technik sztucznej inteligencji,
 systemy automatycznego inicjowania strategii korekcyjnych,
 wykorzystanie grafiki komputerowej dla komunikacji człowiek-maszyna,
9
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.


wyspecjalizowane bazy danych i systemy ich zarządzania,
symulatory treningowe.
12.5. Układy zabezpieczeń i automatyka systemowa
W przypadku wystąpienia zakłóceń zwarciowych działają układy zabezpieczeń wyłączające
zwarty lub uszkodzony element. Następnie przywracany jest stan normalny lub zbliżony do
normalnego. Nieprawidłowe działania układów zabezpieczeń mogą doprowadzić do awarii
systemowej polegającej na utracie zdolności sieci przesyłowej na dużym obszarze kraju, a nawet w
całym systemie elektroenergetycznym.
Przykładami awarii systemowych może być utrata stabilności napięciowej w centralnej i
północno-wschodniej Polsce 26 czerwca 2006 roku, czy też utrata stabilności częstotliwościowej i
podział jednolitego systemu europejskiego na trzy izolowane części o różnej częstotliwości w
listopadzie 2006 r.
Awaria napięciowa 26 czerwca 2006 r rozwijała się od godzin rannych. W zagrożonym
obszarze sieci przesyłowej brak było statycznych źródeł mocy biernej (baterii kondensatorów).
Utrzymywanie stałej mocy czynnej generowanej przy obniżającym się napięciu na szynach 220 kV i
110 kV w elektrowni Ostrołęka spowodowało wzrost prądu stojana generatora i w konsekwencji
doprowadziło do zadziałania ograniczników prądu stojana. Wywołało to odwzbudzanie generatorów,
redukcję mocy biernej generowanej i dalsze obniżenie napięcia. Uruchomiony został samonapędzający
się proces, który doprowadził w elektrowni Ostrołęka o godz. 13:08 do wyłączenia generatora bloku
nr 2, a w kilkanaście sekund później generatora bloku nr 3. Z analogicznych powodów nastąpiło
wyłączenie o godz. 13:09 bloku nr 7 w elektrowni Kozienice. Innymi słowy, awaryjne wyłączenie
dwóch bloków w elektrowni Ostrołęka zainicjowało awarię napięciową w krajowej sieci przesyłowej.
Niewłaściwa - w warunkach powstającej awarii napięciowej - logika działania zabezpieczeń
podnapięciowych bloków przewidzianych do przejścia do pracy na potrzeby własne spowodowała
bezwarunkowe wyłączenie kilku bloków pogłębiając deficyt mocy biernej. W polskim systemie
elektroenergetycznym nie stosuje się dotychczas automatyki samoczynnego odciążania
podnapięciowego, stąd wyłączenia konieczne w obliczu rozwijającej się awarii mogły następować
jedynie na polecenie Operatora. Działania takie, połączone z redukcją poboru mocy w obszarach o
bardzo niskim napięciu pozwoliły opanować, a następnie zlikwidować awarię ok. godz. 16:00.
Awaria częstotliwościowa w UCTE 4 listopada 2006 r została zainicjowana o godz. 22:10 po
wyłączeniu linii przesyłowej przechodzącej nad Renem. Wyłączenie spowodowało kaskadowe
wyłączenia innych linii przesyłowych. Błąd centrum dyspozytorskie polegał na braku symulacji
powyłączeniowych rozpływów mocy i braku analizy nastaw zabezpieczeń w liniach sąsiadujących z
wyłączoną linią. W konsekwencji doszło do kaskady wyłączeń linii przesyłowych i do podziału
systemów UCTE na trzy części. W poszczególnych częściach wystąpiło znaczne niezbilansowanie
mocy czynnej:
 w części północno-wschodniej UCTE, w której znalazł się system polski wystąpiła znaczna
nadwyżka mocy powodująca wzrost częstotliwości powyżej 50,69 Hz i wypadnięcie części
wrażliwych na wzrost częstotliwości źródeł wytwórczych,
 w części południowo-wschodniej UCTE wystąpił deficyt mocy powodujący spadek
częstotliwości do ok. 49,70 Hz ,
 w części zachodniej UCTE wystąpił znaczny deficyt mocy powodujący spadek częstotliwości
do ok. 49,00 Hz i aktywizację automatyki SCO dokonującej wyłączenia odbiorców ok. 13000
MW.
Polski system elektroenergetyczny stał się największym systemem w wydzielonej północnowschodniej części UCTE i miał decydujące znaczenie dla opanowania wzrostu częstotliwości w
pierwszym okresie po wystąpieniu zakłócenia, przejmując na siebie zbilansowanie znacznej części
pozostałej w tym obszarze nadwyżki mocy. Dzięki natychmiastowym działaniom podjętym przez
polskie centrum dyspozytorskie nie dopuszczono do dalszego podziału systemu. Wraz z działaniami
prowadzonymi w innych systemach pozwoliło to na skuteczne opanowanie dalszego wzrostu
częstotliwości, a ok. godz. 23.00 umożliwiło synchronizację oddzielnie pracujących części UCTE.
10
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
W celu przeciwdziałania powstawaniu awarii systemowych powinny być instalowane
inteligentne układy automatyki przeciwawaryjnej (emergency control) nazywane także
zabezpieczeniami specjalnymi (special protection) lub zabezpieczeniami wielkoobszarowymi (widearea protection). O ile działania zwykłej automatyki mogą być wspomagane przez działania
dyspozytora, to już działania inteligentnej automatyki przeciwawaryjnej muszą być bardzo szybkie, a
więc w pełni automatyczne (bez udziału człowieka). Automatyka przeciwawaryjna działa w oparciu o
przewidywanie rozwoju wydarzeń. Skrajnym sposobem ratowania systemu elektroenergetycznego jest
dzielenie sieci przesyłowej wraz z siecią dystrybucyjną na wyspy. Z punktu widzenia bezpieczeństwa
sieci przesyłowej inteligentna automatyka dzielenia całego systemu elektroenergetycznego na wyspy
powinna być adaptacyjna. Wynika to z faktu, że punkty podziału sieci powinny uwzględniać lokalne
bilanse mocy wytwarzanej i odbieranej. Uzupełnieniem tego powinno być również inteligentne
tworzenie wysp w sieci dystrybucyjnej.
Wadą obecnych pomiarów stosowanych w sieci przesyłowej jest brak synchronizacji w czasie.
Należy zauważyć, że szczególnie duże wymagania pod względem synchronizacji pomiarów mają
zabezpieczenia i automatyka przeciwawaryjna. Obecnie istnieje możliwość budowania systemów
pomiarowych z dokładną synchronizacją czasu, tzw. WAMS (Wide Area Measurement System –
Rozległe Systemy Pomiarowe), Rys. 4.
WAMS
Zabezpieczenia wykrywanie i
likwidacja
zakloceń
Pomiary P,Q,U,I, stan laczników
SCADA
Regulacja
częstotliwości i
mocy wymiany
Regulacja
napięcia i mocy
biernej
Automatyka
przeciwawaryj
na i retytucyjna
Ukady sterowania i regulacji turbin, generatorów, SVC, STACOM, UPFC, PST, baterii
kondensatorów, przekadni transformatorów
Rys. 4. Wykorzystanie WMAS w układach zabezpieczeń i automatyki systemowa w inteligentnej sieci
przesyłowej.
Praktyczna dokładność uzyskiwana z systemu satelitarnego GPS wynosi tu ok. 1s. Taki błąd
w odniesieniu do 20 ms okresu prądu przemiennego 50 Hz jest błędem pomijalnym. Mierzone
napięcia i prądy występujące w sieci przesyłowej są wielkościami przemiennymi 3-fazowymi, a w
wielu zagadnieniach dotyczących takich analiz jak rozpływy mocy, stabilność napięciowa, stabilność
kątowa przyjmuje się, że wielkości te są sinusoidalne. Upoważnia to do prowadzenia obliczeń za
pomocą liczb zespolonych odpowiadających fazorom. Definicja fazora jest ściśle związana z analizą
przebiegu okresowego za pomocą wektora wirującego na płaszczyźnie we współrzędnych
prostokątnych. Fazor zawiera informację zarówno o wartości skutecznej jak i przesunięciu fazowym
przebiegu względem układu współrzędnych wirującego z prędkością synchroniczną. Znając składowe
fazora łatwo jest obliczyć jego długość i przesunięcie fazowe. Pomiarów dokonuje się za pomocą
urządzeń PMU (Phasor Measurement Unit – Moduł Pomiaru Fazora). Urządzenie PMU ma własne
11
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
porty komunikacyjne i dzięki standaryzacji formatu danych wyjściowych może komunikować się z
dowolnymi urządzeniami cyfrowymi. Pomiary z PMU można przekazywać do systemów SCADA. W
strukturach WAMS przyjmuje się, że dane z urządzeń pomiarowych PMU przekazywane są do
koncentratorów danych PDC (phasor data concentrator). Urządzenia pomiarowe PMU mogą być
połączone z koncentratorem za pomocą bezpośrednich łączy przewodowych lub bezprzewodowych
pracujących w układzie punkt – punkt lub za pomocą sieci komputerowych. Dane z koncentratorów
PDC przekazywane są do komputerów realizujących funkcje SCADA oraz funkcje specjalne EMS lub
funkcje sterowania przeciwawaryjnego.
Największe możliwości rozwoju i zastosowania rozległych systemów pomiarowych WAMS
dają sieci komputerowe składające się z wielu sieci lokalnych LAN (Local Area Network) oraz jednej
sieci rozległej WAN (Wide Area Network). Sieci LAN obsługują wszystkie urządzenia automatyki w
stacjach elektroenergetycznych. Poszczególne urządzenia automatyki komunikują między sobą i
systemem SCADA.
Jednym ze sposobów wykorzystania pomiarów fazorów jest śledzenie granic obciążalności
termicznej linii oraz granicy stabilności kątowej i napięciowej, Rys. 5.
Moc
przesyłana, w
MW
Granica stabilności kątowej
Granica stabilności napięciowej
Granica obciążeń termicznych
Margines bezpieczeństwa
Przepustowość linii (korytarza)
czas
Rys. 5. Prawidłowe wzajemne usytuowanie granic przesyłu mocy w wybranym przekroju sieci,
wynikających z najważniejszych ograniczeń technicznych.
12
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Nadmiarowa
generacja wiatrowa
1.4
Zapas przesyłu mocy czynnej korytarzem
U, pu
1.2
PMU 1
początek korytarza
Paktualne
1
Pkryt
0.8
PMU 4
Lawina
napięć
0.6
PMU 3
0.4
PMU 5
0.2
PMU 2
P,MW
koniec korytarza
0
0
500
1000
1500
2000
2500
Rys. 6. Granica stabilności napięciowej korytarza przesyłowego wyznaczana on-line w oparciu o
WAMS.
Najbardziej niekorzystna jest sytuacja, gdy granica stabilności napięciowej jest położona
poniżej granicy stabilności kątowej i obciążalności termicznej. Warto wspomnieć, że taka sytuacja
miała miejsce w polskiej sieci przesyłowej w dniu 26 czerwca 2006 roku, kiedy to doszło do awarii
napięciowej w północno-wschodniej części kraju. Prowadzenie ruchu sieci przesyłowej powinno
odbywać się przy bezpiecznym zapasie przesyłu. Centrum dyspozytorskie powinno na bieżąco śledzić
on-line zapas przesyłu mocy i porównywać z zapasami wyznaczonymi na etapie planowania.
Obecnie barierą w wykorzystaniu nowoczesnych systemów WAMS nie są możliwości
techniczne, lecz brak odpowiednich algorytmów sterowania SEE wykorzystujących pomiary fazorów.
Wiele ośrodków naukowych na świecie pracuje intensywnie nad możliwościami wykorzystania
WAMS w zabezpieczeniach, automatyce systemowej i śledzeniu on-ilne zapasów przesyłów mocy.
Dzięki systemom WAMS możliwe jest tworzenie inteligentnych zabezpieczeń i inteligentnej
automatyki systemowej. Docelowo systemy WAMS mogą być wykorzystywane do tworzenia samonaprawiających się systemów elektroenergetycznych.
Należy zauważyć, że inteligentna sieć przesyłowa umożliwi skrócenie czasu trwania awarii
systemowej. Na Rys. 5 pokazano przebieg typowej awarii napięciowej w systemie
elektroenergetycznym wyposażonym w układy automatyki zapobiegające rozszerzaniu się awarii. W
takim systemie już po kilkunastu minutach przywracane są normalne warunki pracy, podczas gdy
obecnie usuwanie awarii trwa kilka godzin.
13
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
U,pu
0 - t1 - dynamiczne oddziaływanie
generatorów - automatyka
przeciwawaryjna - regulacja SVC,
STATCOM
0.88
0.86
t1 - t2 - zabezpieczenia podnapięciowe
0.84
t2 - t3 - automatyczne podnapięciowe
odciążanie
0.82
t3 - t4 - odbudowa napięcia - odłączanie
odbiorów, zwiększanie generacji, zmiany
konfiguracji sieci
0.80
min
0
t1
t2
t3 10
t4
Rys. 7. Typowy przebieg zmian napięcia oznaczający utratę stabilności napięciowej.
Obrona systemu elektroenergetycznego przed awarią lub skrócenie czasu trwania awarii
wymaga odpowiedniego wyboru środków zaradczych przez automatykę systemową, a następnie przez
podjęcia właściwych decyzji przez dyspozytora. Z punktu widzenia przebiegu awarii napięciowej
można wyróżnić kilka zasadniczych okresów czasowych, w których należy zastosować różne
oddziaływania na system elektroenergetyczny. Przedział od 0 s do 1 s - po awaryjnym wyłączeniu
mocno obciążonego elementu przesyłowego następuje nieustalony stan elektromagnetyczny w
generatorze. W tym stanie nie działa jeszcze układ regulacji napięcia generatora i napięcie na
zaciskach generatora znacznie się obniża, nawet poniżej 20%. Zbyt niskie napięcia węzłowe mogą być
poprawione jeśli zostanie zastosowana szybka regulacja dodatkowych źródeł mocy biernej. Można to
osiągnąć instalując statyczne kompensatory sterowane tyrystorowo SVC, STATCOM. Przedział od 1 s
do 20 s - działają tu układy automatycznej regulacji napięcia generatorów i o ile nie są naruszone
ograniczenia mocy biernej generatora, to napięcie na jego zaciskach jest równe napięciu w stanie
przedzakłóceniowym. Nie działa jeszcze automatyczna regulacja przekładni transformatorów pod
obciążeniem. Napięcia węzłowe mogą obniżyć się do wartości, które zainicjują działanie zabezpieczeń
napięciowych. W takim przypadku należy przewidzieć załączenie sterowanych baterii kondensatorów.
Przedział od 20 s do 60 s - jeżeli w trakcie regulacji napięcia generatorów nastąpiło naruszenie
górnych lub dolnych dopuszczalnych wartości mocy biernej generatora, to zadziałają ograniczniki
prądu wzbudzenia. Mogą tu być podjęte również sterowane załączenia dodatkowych baterii
kondensatorów, jako środek zapobiegawczy przeciwko dalszemu obniżaniu się napięcia w sieci
przesyłowej. Przedział od 1 minuty do 10 minut - jest to przedział działania automatycznej regulacji
przekładni transformatorów pod obciążeniem. Niektóre z regulowanych przekładni mogą osiągnąć
dolny lub górny swój pułap. W takim przypadku wypadają one z dalszej regulacji stając się
transformatorami o stałych przekładniach. Przedział powyżej 10 minut obejmuje decyzje
dyspozytora: zmiany konfiguracji sieci, zmiany generacji, odłączenia niektórych odbiorów, itp.
Istotnym elementem przeciwdziałania awariom jest redukcja zapotrzebowania mocy odbiorów
poprzez zarządzanie popytem energii elektrycznej w celu ograniczenia szczytowego zapotrzebowania,
Rys. 8.
14
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
26
25
24
Doba - Szczyt zimowy
P, GW
Zapotrzebowanie
23
22
Sterowane zapotrzebowanie
21
20
19
18
17
16 0
doba
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Rys. 7. Sterowanie zapotrzebowaniem mocy w celu zwiększenia zapotrzebowania mocy w nocy i
zmniejszenia w ciągu dnia.
Zwiększenie zapotrzebowania mocy w nocy i zmniejszenie w ciągu dnia wymaga
oddziaływania na zachowanie odbiorców. W inteligentnej sieci przesyłowej jest to możliwe ze
względu na fakt, że zastępczy odbiór w węzłach sieci 110 kV składa się z regulowanych części
składowej, Rys. 9.
Reasumując, można stwierdzić, że tworzenie w Polsce inteligentnej sieci przesyłowej wymaga
realizacji następujących zadań.
 Prognozowanie zapotrzebowania energii i generacji wiatrowej z wykorzystaniem danych
pogodowych.
 Tworzenie dynamicznych taryf energii umożliwiających wyrównanie krzywej dobowej
zapotrzebowania mocy.
 Budowa systemu zdalnego oddziaływania na załączanie/wyłączanie odbiorców w celu
zapobiegania rozwijaniu się awarii systemowych, w tym blackoutów.
 Rozbudowa techniczna systemu pomiarów WAMS i prowadzenie badań wykorzystania
zsynchronizowanych pomiarów do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej.
 Wprowadzanie adaptacyjnych zabezpieczeń i adaptacyjnych układów regulacji mocy,
częstotliwości i napięć w sieci przesyłowej.
 W oparciu o WAMS monitorowanie zapasów stabilności kątowej i napięciowej oraz aktualnej
dopuszczalnej obciążalności linii przesyłowych w celu zwiększeniu lub zmniejszeniu
przepływów energii elektrycznej.
 Regulacja przepływów za pomocą urządzeń FACTS (UPFC, STACOM, SVC, PST).
 Monitorowanie zdolności wytwórczych odnawialnych źródeł energii elektrycznej i
przygotowywanie decyzji o załączeniu lub wyłączeniu tych źródeł.
 Bilansowanie krajowego rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem oddziaływania na
pobór mocy przez odbiorców.
 Optymalizowanie
wirującej
rezerwy
regulacyjnej
w
krajowym
systemie
elektroenergetycznych i mocy wymiany zagranicznej.
 Symulowanie scenariuszy awarii systemowych i odbudowy krajowego systemu
elektroenergetycznego oraz tworzenie systemów doradczych w centrach dyspozytorskich
wspomagających w czasie rzeczywistym podejmowanie decyzji ruchowych.
 W sytuacjach awaryjnych przekazywanie odbiorcom przez internet informacji o rozległości
awarii i przewidywanych czasach wyłączeń.
15
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
110 kV - pomiary P,Q,U,I
w liniach i transformatorach
PCC
regulacja
przekladni
SN - pomiary P,Q,U,I
w liniach, transformatorach
oraz lokalnych źródach
PCC
Lokalne
Elektrownie
SN
INTERNET
monitoring
zdolności
przesylowych
Lokalna
Elektrownia
110 kV
regulacja Q
Odb.
SN
URE,OSP
URE,OSD
sterowanie
P
taryfy
EC
FW
110 kV
Odb. SN
inteligentne
liczniki
sterowanie
P,Q,U
zal/wyl
Aut.
systemy el-en
Mikrosieci
regulacja
P,Q,U
Elektrownia
wirtualna
Rys. 9. Schemat ideowy inteligentnego odbioru w sieci przesyłowej
12.6. Inteligentne sieci dystrybucyjne
Na rys. 10 przedstawiono schematycznie powiązania inteligentnej sieci przesyłowej z
inteligentną siecią dystrybucyjną 110 kV i SN (średniego napięcia). Elektrownie systemowe
wytwarzają moc, która jest transformowana z poziomu napięcia generatorowego na napięcie 400 kV
lub 220 kV, a następnie przesyłana do stacji NN/110 kV. Siecią przesyłową zawiaduje Operator
Systemu Przesyłowego, a sieciami dystrybucyjnymi - liczni Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego.
Sieci dystrybucyjne pobierają energię elektryczną z sieci przesyłowych i doprowadzają do odbiorcy
końcowego.
16
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Elektrow nie
węglowe
G
G
Elektrow nie
szczytowe
Elektrow nie
atomow e
FW
G
Siec przesylowa 400/220 kV - Operator Systemu Przesylowego
StacjeNN/110 kV
PMU - WAMS
StacjeNN/110 kV
PMU - WAMS
StacjeNN/110 kV
PMU - WAMS
Stacje 110/SN
Stacje 110/SN
pomiary P,Q,U,I
Stacje 110/SN
sieć
sredniego i
niskiego
napięcia liczniki
energii
Mała
Elektrownia
Wodna
FW
Mikrosieć
EC
Turbiny
Wiatrowe
Elektrownia
Biogazowa
FW
Mała
Elektrownia
Wodna
Elektrownia wirtualna
Operator Systemu Dystrybucyjnego - centrum dyspozytorskie - konwencjonalne
pomiary - liczniki energii
Rys. 10. Powiązania sieci dystrybucyjnej 110kV/SN z siecią przesyłową 400/220kV oraz
elektrowniami systemowymi i rozproszonymi źródłami energii elektrycznej.
URE,OSP
URE,OSD
110 kVpomiary
P,Q,U,I
taryfy
SN - pomiary
P,Q,U,I
Aut. SEE
Odb.
SN
Lokalna
generacja
Odb. SN
inteligentne
liczniki
P,Q,U,I
Rys. 12. Schemat ideowy inteligentnego odbioru w sieci SN
regulacja
P,Q,U,I
zal/wyl
Elektrown ia
wirtualna
Autonomiczne
SEE zal/wyl
pomiary P,Q,U,I
17
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Obecnie brak jest pomiarów w znacznej części linii 110 kV, transformatorów 110kV/SN oraz
praktycznie na wszystkich liniach średniego napięcia. Szczególnie dotkliwy jest brak pomiarów online na liniach 110 kV oraz szybkich komputerowych symulacji powyłączeniowych rozpływów mocy.
Na Rys. 12 pokazano przykład dystrybucyjnej sieci w pełni opomiarowanej.
Z889
Z843
Z829
Z886
110 kV - pomiary P,Q,U,I
w liniach i transformatorach
zaczep 11/9
T1
U=1.0832/1.0508
26 A /-22 A
0.96
Mvar
25 A /-23 A
Odbiór
pasywny
(0.5+j02) MVA
0.1+j0.04) MVA
(8.60-j0.45) MVA
(3.33+j1.19) MVA
zaczep 6/6
T2
20 kV - pomiary P,Q,U,I w
sieci oraz źródłach lokalnych
w liniach, transformatorach
U=1.0828/1.0510
U=1.0791/1.0525
U=1.0772/1.0535
(17.29+j2.79)
MVA
(13.30+j3.70) MVA
U=1.0716/1.0688
Wądoły 0.4 kV
(0.07+j0.03) MVA / (0.04+j0.01)
MVA
0.96
Mvar
wylacznik
S wierzyna 0.4 kV
(0.07+j0.03) MVA /(0.04+j0.01) MVA
Gręboczyce 0.4 kV
(0.09+j0.04) MVA /(0.05+j0.02) MVA
Autonomiczny
SEE
(0.00+j0.0) MVA
(-1.10-j0.40) MVA
-26 A /-36 A
U=1.0802/1.0633
Odgałęzienie na Solniki Duże
(0.43+j0.17)MVA /(0.10+j0.04) MVA
-37 A /-39 A
M ikrosieć 0.4 kV
(0.03+j0.01) MVA /(0.01+j0.00) MVA
-37 A /-39A
PCC
wylacznik
U=1.0811/1.0642
G
U=1.0809/1.0641
Stolarnia
(0.03+j0.01) MVA /(0.01+j0.04) MVA
E. Biogazowa
U=1.0893/1.0725
U=1.0808/1.0640
(1.50+j0.00) MVA
(1.50+j0.00) MVA
odbiorca
prosument
Rys. 12. Symulacja pomiarów P,Q,U,I w sieci średniego napięcia zasilanej ze stacji GPZ 110/20 kV.
Tłustym drukiem podano wartości w szczycie zimowym, drukiem pochyłym - w dolinie letniej.
W sieci 110 kV bardzo ważne jest śledzenie on-line dopuszczalnej obciążalności przewodów,
gdyż aktualna granica termicznej obciążalności jest zwykle wyższa od granicy ustalanej w oparciu o
analizę statystyczną. Na Rys. 13 przedstawiono planowaną i aktualną obciążalność wybranej linii 110
kV w lipcu. Widać, że rzeczywista obciążalność przewodów jest większa od wartości klasycznie
wyznaczonej.
18
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Rys. 13. Dopuszczalna obciążalność wybranej linii 110 kV w lipcu. Linia prosta oznacza wartość
planowaną, a linia łamana - aktualną wartość wynikającą z warunków atmosferycznych.
Problemy związane z bezpieczeństwem pracy sieci 110 kV dają się zauważyć z przebiegu
awarii napięciowej 4 lipca 2009 r w zachodniej Polsce. Tego dnia wskutek zwarć spowodowanych
przez gałęzie drzew został wyłączona 2-torowa linia 220 kV doprowadzająca energię elektryczną z El.
Turoszów do stacji Polkowice 220/110 kV zasilającej duże odbiory KGHM. Ze względu na wcześniej
zaplanowane remonty wyłączona była linia 220 kV doprowadzająca energię elektryczną do stacji
Żukowice 220/110 kV, z której zasilane są również odbiory KGHM. W konsekwencji remontowych i
awaryjnych zmian konfiguracji sieci radykalnej zmianie uległy przepływy mocy w liniach 110 kV, a w
stacji Czarna 400/110 kV jeden z transformatorów był zbyt mocno obciążony, co mogło grozić jego
przeciążeniem. Dyspozytorzy uzgodnili i podjęli o godzinie 11:50 decyzję przełączeń szynowych
mających doprowadzić do wyrównania obciążeń transformatorów 400/110kV. Brak pomiarów oraz
odpowiedniego oprogramowania komputerowego nie pozwolił dyspozytorom na symulację następstw
tej operacji. Po zamknięciu sprzęgła skokowo wzrosło obciążenie dwóch ciągów liniowych w
kierunku Polkowic do 118% i 115%, co doprowadziło do ich kaskadowego wyłączenia (o godzinie
11:59 linii 110 V Czarna – Przylesie i 12:02 Czarna – Kalinówka). Po wyłączeniach linii 110 kV
pomiędzy stacjami Czarna i Polkowice nastąpił skokowy wzrost obciążenia linii 220 kV Mikułowa–
Leśniów do wartości rzędu 115% (w ciągu 6 minut o 60 MVA do 460 MVA) i jej wyłączenie przez
zabezpieczenia o godz. 12:06. Napięcie w sieci 110 kV obniżyło się do ok. 80 kV, powodując dalsze
wyłączenia linii i odbiorów. Na przykładzie tej awarii widać, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą
rezerwowanie linii 220 kV ciągami linii 110 kV, gdyż wyłączenie linii 220 kV spowodowało
przeciążenia krótkich ciągów 110 kV. Ważną rolę w rozwoju awarii odegrały nieodpowiednie nastawy
automatyki zabezpieczeniowej oraz brak systemów informatycznych wspomagających decyzje
dyspozytorów. We wnioskach poawaryjnych wskazano na konieczność przeanalizowania nastaw
zabezpieczeń odległościowych linii 110 kV, zwłaszcza w odniesieniu do członów rozruchowych i stref
końcowych, dla wyeliminowania zbyt wczesnego działania podczas przeciążeń. Postulowano również
zastosowanie opomiarowania w sieci 110 kV, umożliwiającego w przyszłości pełną ich
obserwowalność oraz wdrożenia narzędzi do symulacji on-line rozpływów mocy po zmianie
konfiguracji sieci 400/220/110kV.
Przerwy w dostawie energii elektrycznej, nawet krótkotrwałe, wiążą się z dużymi stratami dla
dużych odbiorców energii wynikającymi z utraconego czasu produkcji. W przypadku kopalń
19
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
zagrożone jest również życie ludzkie. Dodatkowe problemy wynikają z obniżenia jakości energii
elektrycznej, udarów napięciowych i zapadów napięcia, które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń
elektrycznych. W inteligentnej sieci dystrybucyjnej zintegrowane systemy informacyjne Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych powinny zbierać i przetwarzać informacje oraz wymieniać informacje z
systemami informacyjnymi Operatora Systemu Przesyłowego. Wymienić tu można m.in.
 On-line pomiary przepływów energii, mocy, prądów, napięć i wskaźników jakości energii w
stacjach NN/110 kV oraz w 110kV/SN.
 Monitorowanie aktualnej dopuszczalnej obciążalności ważnych linii 110 kV w celu
zapobieżenia ich przeciążeniu.
 Monitorowanie zdolności wytwórczych lokalnych źródeł energii elektrycznej i
przygotowywanie decyzji o załączeniu lub wyłączeniu tych źródeł.
 Bilansowanie lokalnych rynków energii elektrycznej i wymiany z sąsiednimi sieciami
dystrybucyjnymi.
 Optymalizowanie mocy wirtualnych elektrowni i poboru mocy z sieci przesyłowej.
 Minimalizacja strat energii.
 Przygotowywanie scenariuszy awarii i odbudowy w sieci dystrybucyjnej 110 kV i średniego
napięcia.
 Integracja systemów informacyjnych wirtualnych elektrowni z sieciami dystrybucyjnymi.
 W sytuacjach awaryjnych przekazywanie odbiorcom przez internet informacji o czasach
wyłączeń.
Inteligentne sieci dystrybucyjne umożliwią szybkie i skuteczne powstrzymanie
rozprzestrzeniania się awarii oraz samo-naprawianie się sieci w sensie tworzenia najpierw
zbilansowanych izolowanych wysp energii, a następnie ich synchronizowania w trakcie odbudowy
sieci sprzed awarii.
12.7. Elektrownia wirtualna.
Wirtualna elektrownia jest zdalnie sterowanym obiektem informatycznym łączącym ze sobą
na wydzielonym obszarze wiele różnych lokalnych źródeł (elektrownie wodne, wiatrowe,
fotowoltaiczne, turbiny gazowo-parowe, generatory napędzane dieslami lub silnikami gazowymi, itp.)
i zasobników energii elektrycznej (zbiorniki wodne, akumulatory).
OSD - centrum planowania, sterowania i regulacji elektrownią wirtualną
zdalne pomiary i sterowanie
Elektrownia
wodna
Wodny zasobnik
energii
Elektrownia
biogazowa
Elektrownia
wiatrowa
Elektrownia
gazowo-parowa
Wirtualna elektrownia
Elektrownia
fotowoltaiczna
Akumulatorowe
zasobniki energii
20
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Rys. 14. Schemat ideowy wirtualnej elektrowni
Wirtualna elektrownia powinna wypełniać zadania związane z regulacją mocy i napięć w
systemie elektroenergetycznym. Podobnie jak inne elektrownie musi brać udział w planowaniu
dobowym pokrycia zapotrzebowania energii. Konieczne jest zatem zdalne zbieranie pomiarów z
wszystkich składowych źródeł i zasobników tworzących wirtualną elektrownię, a następnie zdalne
sterowanie produkcją energii w poszczególnych źródłach, by osiągnąć zaplanowaną wartość.
12.8. Inteligentne autonomiczne systemy elektroenergetyczne i mikrosieci
Obecnie małe źródła energii elektrycznej są automatycznie odłączane od sieci po wystąpieniu
zakłóceń. Jednak należy przewidywać w przyszłości wydzielanie się autonomicznych systemów
elektroenergetycznych oraz mikrosieci. Na Rys. 14. pokazano przykładowy autonomiczny system
elektroenergetyczny, wydzielany na wyspę po zbilansowaniu mocy. Typowy autonomiczny system
obejmuje: źródła rozproszonej generacji, zasobniki energii, wyłącznik sprzęgający z siecią,
niesterowane i sterowane odbiory elektryczne, przekształtniki energoelektroniczne, systemowy układ
sterowania i kontroli. Jeżeli autonomiczny system obejmuje sieć niskiego napięcia 400 V, to taki
system tworzy mikrosieć załączaną i wyłączaną inteligentnym wyłącznikiem, pełniącym również
funkcje zabezpieczeń.
W autonomicznym systemie mogą występować lokalne źródła energii o mocy kilku MW. W
mikrosieci są to zwykle małe źródła o mocy od 1 kW do 100 kW. Najczęściej mogą to być baterie
słoneczne, małe turbiny wiatrowe, ogniwa paliwowe, mikroturbiny, prądnice napędzane silnikami
gazowymi i akumulatory. Niektóre ze źródeł mogą wytwarzać w skojarzeniu ciepło i elektryczność,
np. elektrownie biogazowe. Większość takich małych źródeł wymaga energoelektronicznych
przekształtników w celu uzyskania energii elektrycznej o wymaganej jakości napięcia i częstotliwości.
Przykładowo, ogniwa fotowoltaiczne i akumulatory wytwarzają prąd stały, który musi być przez
falownik zamieniony na prąd sinusoidalny. Przekształtniki muszą wystąpić także przy źródłach
wytwarzających energię elektrycznej przy częstotliwości innej od 50 Hz. W autonomicznych
systemach powinny występować zasobniki energii pozwalające dostosować wytwarzanie energii
elektrycznej do dobowych zmian zapotrzebowania odbiorców. Zwykle są to baterie akumulatorów
oraz superkondensatory.
Zbilansowany energetycznie obszar wydzielany będzie za pomocą nowoczesnych
wyłączników, sprzęgających autonomiczny system lub mikrosieć z siecią zewnętrzną. Wyłącznik taki
realizować będzie nie tylko funkcje łącznika, ale także zabezpieczeń, pomiarów, telekomunikacji i
synchronizacji z siecią zewnętrzną.
Z punktu widzenia centrów dyspozytorskich zaletą autonomicznych systemów oraz mikrosieci
jest fakt, że z punktu widzenia operatora tworzą one sterowalne odbiory, o regulowanej mocy czynnej
i biernej, regulowanym napięciu i mogą być w razie potrzeby odłączane od sieci zewnętrznej.
Aktualnie na świecie realizowanych jest kilkanaście projektów badawczych w zakresie mikrosieci
niskiego napięcia. W Japonii od kilku lat pracuje mikrosieć wykorzystująca zintegrowane ogniwa
paliwowe o łącznej mocy ok. 1.5 MW i ogniwa fotowolotaiczne o mocy ok. 0.5 MW. W
mikrosieciach kanadyjskich firm BC Hydro i Hydro Quebec źródłami mocy są małe elektrownie
wodne o mocy 3.5 MW zapewniające wyspowe zasilanie odległych osiedli. W Grecji na
Uniwersytecie Technicznym w Atenach zrealizowano mikrosieć obejmującą turbinę wiatrową 1 kW,
ogniwa fotowoltaiczne 1.1 kW i baterie akumulatorów 250 Ah. W Holandii w Bronsbergen Holiday
Park eksperymentalna sieć obejmuje 210 budynków, przy czym 108 budynków jest wyposażone w
baterie słoneczne o łącznej mocy maksymalnej 315 kW. Mikrosieć o napięciu 0.4 kV jest zasilana z
transformatora 10/0.4 kV. W tej mikrosieci odbiory osiedla o mocy szczytowej 90 kW są rozdzielone
na 4 linie trójfazowe z możliwością zasilania z własnych ogniw fotowoltaicznych i akumulatorowych
zasobników energii albo z zewnętrznej sieci 10kV. W eksperymentalnych autonomicznych systemach
i mikrosieciach testowane są rozwiązania techniczne automatycznego wydzielania i synchronizacji
wyspy w stanach ustalonych i zwarciowych.
21
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Sieć zewnętrzna
0A /0A
U=1.0755/1.0545
OSD: zal/wyl
Inteligentny wyłącznik wydzielający wyspę
Elektrownia biogazowa 1.5 MW
bilansująca zapotrzebowanie
U=1.0756/1.0547
Odbiory z zasobnikami akumulatorowymi
(1.10+j0.00) MVA /(1.10+j0.00) MVA
U=1.0802/1.0633
Odbiór pasywny
(1.43+j0.15)MVA /(1.10+j0.54) MVA
U=1.0809/1.0640
Prosumenci
(0.07+j0.03) MVA /(0.01+j0.00) MVA
U=1.0808/1.0640
U=1.0811/1.0642
Turbina wiatrowa
(1.6+j0.00) MVA/(1.0+j0.00) MVA
Odbiór o małych wymaganiach jakościowych
(0.46+j0.03) MVA /(0.03+j0.01) MVA
Rys. 14. Przykładowy autonomiczny system elektroenergetyczny. Wytłuszczonym drukiem podano
symulowane pomiary w szczycie zimowym, a drukiem pochyłym - w letniej dolinie nocnej.
Pojawianie się w sieci średniego i niskiego napięcia źródeł odnawialnych i zasobników energii
elektrycznej będzie sprzyjało w przyszłości wydzielanie w sieci dystrybucyjnej autonomicznych
systemów elektroenergetycznych oraz mikrosieci. Konieczne jest tu podejmowanie następujących
zadań .
 Rozwój technologii inteligentnych wyłączników do wydzielania i synchronizacji
zbilansowanych obszarów podsieci dystrybucyjnych.
 Tworzenie systemów zbierania i przetwarzanie informacji o aktualnych stanach pracy
lokalnych źródeł (EC, wiatraki, EG, zasobniki, mikroturbiny).
 Rozwój systemy zabezpieczeń i automatyki sterującej pracą wyspy.
 Przekazywanie odbiorcom wyspy przez internet informacji o ograniczeniach poboru mocy
czasie pracy wyspowej.
12.9. Inteligentne systemy odbioru energii elektrycznej
Z punktu widzenia planowania i prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznej należy
posługiwać się odbiorem zastępczym po stronie 110 kV transformatora w stacji GPZ, na poziomie SN
(średniego napięcia) - odbiorem zastępczym magistrali linowych SN, na poziomie stacji
transformatorowej SN/0.4kV - odbiorem zastępczym po stronie transformatora 0.4 kV, na poziomie
0.4 kV - odbiorami niskonapięciowymi 400 V.
W inteligentnej sieci elektroenergetycznej powinny być zainstalowane liczniki w każdym z
wymienionych punktów. Liczniki te powinny mierzyć nie tylko energię, ale także prąd, napięcia oraz
moc czynną i bierną, gdyż wartości tych zmiennych są wykorzystywane do prowadzenia ruchu oraz
optymalizacji sieci dystrybucyjnej.
22
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Dystrybutor będzie mógł śledzić pobory mocy na różnych poziomach napięciach swojej sieci i
wysyłać informacje oraz sygnały sterujące do sieci SN w stacjach 110kV/SN oraz do poszczególnych
liczników. W inteligentnej sieci elektroenergetycznej zapotrzebowanie będzie zarządzane w bardziej
aktywny sposób, umożliwiając centrom dyspozytorskim aktywne równoważenie zapotrzebowania z
dostawą energii elektrycznej.
Aby to umożliwić, odbiorcy końcowi energii elektrycznej muszą mieć dostęp do funkcji
monitorujących i kontrolujących, które dostarczają odbiorcom indywidualnym szczegółowych
informacji na temat tego, w jaki sposób i kiedy wykorzystują energię elektryczną oraz tego, w jaki
sposób mogą aktywnie przyczynić się do ograniczenia zapotrzebowania szczytowego.
W zintegrowanych systemach informatycznych obejmujących inteligentne liczniki
wykorzystywane będą różne techniki przesyłu informacji, m.in.:
 PLC - przesył danych po przewodach niskiego napięcia , do których przyłączany jest licznik.
 łączność na częstotliwościach radiowych.
 telefonia komórkowa.
 internet.
Komunikacja w czasie rzeczywistym między dostawcami i odbiorcami energii elektrycznej
umożliwi użytkownikom bezpośrednią reakcję na zmieniające się warunki i ceny. W umowach
odbiorca za oferowany upust przez dostawcę energii elektrycznej może zgodzić się na ograniczenie
dostawy, aż do całkowitego odłączenia.
Ceny energii elektrycznej w Polsce dla odbiorców końcowych są ustalane w postaci taryf.
Cena energii wynika z opłaty za transport energii sieciami dystrybucyjnymi oraz za zużycie energii.
Opłata za transport energii dotyczy usługi świadczonej przez operatora systemu dystrybucyjnego.
Opłata za zużycie energii dotyczy zużycia według wskazań licznika rozliczanego przez
przedsiębiorstwo sprzedające energię elektryczną.
Stawki cenowe energii dla poszczególnych grup odbiorców zależą od tego dla jakich potrzeb
następuje zużycie energii. Najliczniejszą grupę tworzą odbiorcy grupy przyłączeniowej IV i V:
 grupa IV – odbiory przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym
mniejszym od 1 kV oraz mocy przyłączeniowej powyżej 40 kW lub prądzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A,
 grupa V – odbiory przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym
mniejszym od 1 kV oraz mocy przyłączeniowej mniejszej od 40 kW i prądzie znamionowym
zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany z uwzględnieniem poziomu napięcia zasilania
w miejscu dostarczania energii, wartości mocy umownej, liczby i rodzaju stref czasowych.
Taryfa zależna od napięcia: A – dla napięcia wysokiego, B – dla napięcia średniego, C – dla
napięcia niskiego, G i R – niezależne od napięcia zasilania. Taryfa C obejmuje liczną grupę takich
odbiorców jak banki, sklepy, przychodnie zdrowia, punkty handlowo-usługowe, oświetlenie ulic miast
i wsi. Taryfa R to stawki opłat stosowane w rozliczeniach z odbiorcami bez układów pomiaroworozliczeniowych (liczników). Ma zastosowanie dla zorganizowania tymczasowego miejsca poboru
prądu np. plan filmowy, cyklinowanie podłóg, iluminacji obiektów. Taryfa G stosowana jest dla
odbiorców zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych i związanych z nimi
pomieszczeń piwnicznych, strychów czy garaży. Taryfa G ma także zastosowanie wobec lokali
mających charakter zbiorowego zamieszkania: domy akademickie, internaty, plebanie, kanonie,
wikariaty, rezydencje biskupie, koszary wojskowe, domy opieki społecznej, hospicja, domy dziecka –
oraz pomieszczeń związanych służących potrzebom socjalno-bytowym.
Taryfa zależna od mocy umownej: 1 – grupy taryfowe dla odbiorców o mocy umownej
równej lub niższej od 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze
prądowym nie większym niż 63 A, 2 – grupa taryfowa dla odbiorców o mocy umownej większej od
23
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większym od
63 A.
Taryfa zależna od stref: 1 – rozliczenie jednostrefowe, 2 – rozliczenie dwustrefowe, 3 –
rozliczenie trójstrefowe.
Podgrupy C zależne od pory doby: a – rozliczenie w strefach szczytowej i pozaszczytowej,
b – rozliczenie w strefach dziennej i nocnej.
Przykłady taryf
-
dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia (nN) o poborze mocy wyższym od 40 kW,
z licznikiem energii czynnej wyposażonym we wskaźnik mocy:
C21, C22a, C22b, C23;
-
dla odbiorców zasilanych z sieci nN o poborze mocy równej lub niższej od 40 kW, z
licznikiem energii czynnej bez wskaźników mocy:
C11, C12a, C12b;
-
dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia:
G11, G12, R.
W grupie odbiorców taryfowych C1, C2, G przewiduje się w 2012 r zainstalowanie ok. 1 mln
liczników inteligentnych, a w 2020 r ok. 16 mln. Jest to więc ogromne przedsięwzięcie techniczne i
ekonomiczne. Koszt inteligentnego licznika wynosi ok. 160 zł., a w przypadku wymiany istniejącego
licznika na nowy - koszt ten spada do ok. 35 zł. Do kosztów należy doliczyć koszt koncentratora,
instalacji oraz zarządzania systemem informatycznym. W konsekwencji łączny koszt przedsięwzięcia
w przeliczeniu na licznik może wynosić ok. (500-600) zł, co daje łączną kwotę ok. 8 mld zł.
Czas życia obecnie produkowanych inteligentnych liczników wynosi ok. 15 lat, o ile
wcześniej ten licznik nie zestarzeje się z powodu rozwoju technik teleinformatycznych.
Z punktu widzenia odbiorcy istotne jest to, że to on poniesie koszty inteligentnego
opomiarowania. Ważne zatem jest, jakich korzyści finansowe może oczekiwać w przyszłości.
SEE
licznik
en.
elektr.
L1
akumulator
bateria słoneczna
L2
oswietlenie
mikroturbina
L3
lodówka, pralka, kuchnia
inne odbiorniki
odbiór 3 -fazowy
turbina wiatrowa 3 - fazowa
Rys. 15. Prosument - odbiorca z własnymi źródłami energii elektrycznej.
24
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Z powodu rosnących cen energii elektrycznej coraz więcej odbiorców końcowych będzie
zainteresowanych instalowaniem u siebie własnych xródeł energii elektrycznej.
W publikacjach dotyczących smart power grids pojawia się pojęcie prosumenta (pro-ducer +
con-sument). Jest to odbiorca, który dysponuje własnym źródłem energii, przeznaczonym na własne
potrzeby, ale także sprzedającego nadwyżkę energii do sieci dystrybucyjnej (z własnej woli lub na
polecenie dystrybutora).
W warunkach polskich prosumentami mogą być pojedynczy odbiorcy do 40 kW z
zainstalowanymi za licznikiem ogniwami, mikroturbinami i fotowoltaiką.
OSD
Regulowana
Klimatyzacja
Regulowane
oświetlenie
Sprzedawca
Wizulizacja
Decyzje
taryfy
opłaty
Licznik enrgii pomiary P,Q,U,I
Koncentrator
Zal/wyl
odbiorniki
Własne źródła energii
(ogniwa, mikroturbiny, fotowoltaika)
Licznik
wody
Licznik
ciepla
Licznik
gazu
Rys. 16. Informatyczne powiązania prosumenta z otoczeniem.
Przy ustalaniu parametrów technicznych liczników należy brać pod uwagę standardy
wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej 2006/32/WE oraz 2009/72/WE zdefiniowane następująco:
 dwustronna, zdalna transmisja danych,
 komunikacja między odbiorcą i sprzedawcą w czasie rzeczywistym,
 przesył danych z licznika do sprzedawcy,
 transmisja informacji od sprzedawcy do licznika.
Ze względu na planowany 15-letni czas eksploatacji inteligentnego licznika trzeba również brać pod
uwagę zdolność licznika do bezprzewodowego komunikowania się z innymi elektronicznymi nowymi
mediami odbiorcy. Następujące wymagania wydają się być konieczne.
1. Inteligentne liczniki powinny pokazywać graficznie przetworzone aktualne i
przewidywane ceny energii w poszczególnych porach doby, symulowane koszt
zużycia energii.
2. Liczniki zintegrowane poprzez TV oraz internet z portalami wytwórców i
dystrybutorów, powinny pozwalają wybierać oferty sprzedaży energii w różnych
przedziałach czasu.
3. Liczniki powinny wykonać polecenie użytkownika i dostawcy o odłączeniu zasilania..
4. Liczniki energii elektrycznej razem z licznikami ciepła, wody i gazu powinny tworzyć
zintegrowany system opomiarowania mediów w lokalu odbiorcy.
5. Wszystkie liczniki powinny wykonać pomagać odbiorcy optymalizować koszty
zużywanej energii elektrycznej i cieplnej oraz wody i gazu.
6. W sytuacjach awaryjnych zintegrowany system opomiarowania powinien
przekazywać podstawowe informacje o przyczynach awarii i spodziewanym czasie
braku zasilania lub dostaw.
25
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
12.10. Inteligentny budynek
Szacuje się, że ok. 1/3 światowego zużycia energii przypada na budynki handlowe i
mieszkalne . Dotyczy to głównie ogrzewania i chłodzenia oraz zasilania urządzeń elektrycznych.
Stosując inteligentne systemy kontroli dostosowujące ogrzewanie i klimatyzację, oświetlenie i pracę
elektrycznych odbiorników do rzeczywistych wymogów można zapewnić znaczne obniżenie zużycia
energii w inteligentnym budynku. Przykładowo, odbiorcy będą mieli możliwość wprowadzania zmian
w nastawach systemów automatyki w budynkach w taki sposób, aby ogrzewanie było zmniejszane
podczas okresów szczytowego zapotrzebowania. Mogą również upoważnić dostawcę energii do
zdalnego podjęcia takich działań. Pierwsze inteligentne budynki to biurowce, które zaczęto
stawiać w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80. XX w. Także wybudowane ostatnio w
Warszawie wieżowce spełniają definicję budynku inteligentnego (Warsaw Trade Tower przy
Chłodnej, Kaskada przy al. Jana Pawła II, Warsaw Trade Center na Woli, budynek
Elektrimu).
Inteligentny budynek, to obiekt, w którym mieszkańcy panują nad wszystkimi
funkcjami swojego domu. Nie muszą jednak pamiętać o wielu czynnościach, gdyż urządzenia
domowe są centralnie zarządzane przez system informatyczny oparty na czujnikach.
Zarządzanie obejmuje m.in. sterowanie ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją domu,
oświetleniem i nadzoruje ochronę przeciwpożarową itp. System zarządzania jest dopasowany
do potrzeb użytkowników i steruje systemem ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji czy
filtracji powietrza.
26
Krzywa dobowego zapotrzebownia
P, GW
25
24
Rozladowanie
Zapotrzebowanie
23
22
21
Generacja wiatrowa
ladowanie pojazdow
elektrycznych
20
19
18
17
16
doba
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Rys. 17. Wyrównanie krzywego zapotrzebowania dobowego z udziałem ładowania pojazdów
elektrycznych w nocy i rozładowania w szczycie wieczornym w inteligentnych budynkach.
Jeżeli pojazdy elektryczne upowszechnią się, to inteligentny budynek może pełnić również
funkcje stacji ładowania i rozładowania akumulatorów samochodowych. Większość samochodów jest
używanych przez jedną lub dwie godzinny dziennie i przez pozostały czas stoją nieużywane.
Dystrybutor energii elektrycznej może wykorzystywać akumulatory zaparkowanych pojazdów
elektrycznych podłączonych do sieci energetycznej do składowania nadmiernej ilości energii
elektrycznej.
Moduły ładujące w inteligentnym budynku powinny zapewnić ładowanie akumulatorów przez
noc, przy minimalnym wpływie na sieć i przy opłacalnych kosztach. W ciągu dnia możliwe powinno
być gromadzenie energii z akumulatorów w zasobnikach energii znajdujących się w inteligentnym
26
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
budynku. Punkty ładowania i rozładowania muszą być wydajne i powinny umożliwiać naładowanie
akumulatora w czasie pracy kierowcy. Punkty te muszą również obejmować systemy płatności.
Tworzenie w przyszłości inteligentnych budynków wymagać będzie rozwiązywania
następujących zadań.
1.
Rozbudowa i integracja systemów czujników i pomiarów.
2.
Tworzenie informatycznych systemów sterowania i regulacji poborem energii elektrycznej.
12.12. Korzyści z inteligentnych sieci elektroenergetycznych
Inteligentna sieć elektroenergetyczna potrafi harmonijnie integrować zachowania i działania
wytwórców, operatorów, odbiorców i zapewnia zrównoważony rozwój ekonomiczny kraju po
możliwie najmniejszych kosztach społecznych. Urzeczywistnienie koncepcji inteligentnych sieci
elektroenergetycznych będzie możliwe dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi technologii informacyjno
- komunikacyjnych oraz internetu.
Z tworzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych związane jest wiele różnych
obiektów i instytucji. Są to m.in.
 odbiorcy energii elektrycznej, w tym prosumenci,
 wytwórcy energii
 sprzedawcy energii
 dostawcy liczników
 firmy rozwijające technologie informacyjno-komunikacyjne
 operatorzy telekomunikacyjni
 regulator rynku energii
 operator systemu przesyłowego OSP
 operatorzy systemów dystrybucyjnych OSD
Opinia publiczna,
ekolodzy
Parlament
Naukowcy
Eksperci
Edukacja
Rząd
INTERNET
URE
OSP
OSD
Operatorzy
telekomunikacyjni
Dostawcy
liczników
Firmy
rozwijające
technologie
informacyjno komunikacyjne
Sieci elektroenergetyczne
400/220/110/20/15/6/0.4 kV
jako obiekt techniczny
Odbiorcy
energii
Prosumenci
Sprzedawcy
Wytwórcy energii
Rys. 12. Podmiotu i grupy interesu związane z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych pociąga za sobą zyski i straty grup
interesu, które będą starały się wymuszać własne kierunki rozwoju sieci. Z punktu widzenia odbiorcy
kupującego energię istotne jest to, że rozwój inteligentnych sieci pociągnie za sobą znaczne nakłady
finansowe, które mogą spowodować wzrost cen energii. W szczególności dotyczący to instalowania
27
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
inteligentnych liczników e elektrycznej oraz opomiarowania sieci dystrybucyjnych. W świetle tego
należy wskazać na korzyści.
Korzyści Regulatora
1. Poprawa efektywności mechanizmów konkurencyjnych na rynku energii.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
3. Możliwość oceny efektywności inwestycyjnych i eksploatacyjnych działań OSP oraz OSD.
4. Weryfikacja jakości energii dostarczanej odbiorcom końcowym.
5. Zwiększenie udziału generacji odnawialnej w produkcji energii.
Korzyści Operatora Systemu Przesyłowego
1. Aktywne wpływ na wyrównanie dobowej zmienności zapotrzebowania energii.
2. Zmniejszenie rezerwy regulacyjnej.
3. Zwiększenie wartości wprowadzanej do sieci generacji odnawialnej.
4. Obniżenie kosztów bilansowania poprzez zdalną redukcję zużycia energii .
5. Zwiększenie obserwowalności sieci dzięki WAMS.
6. Zwiększenie przepustowości sieci dzięki śledzeniu on-line zapasów obciążalności termicznej,
stabilności kątowej i napięciowej.
7. Ograniczenie ryzyka blackoutu dzięki wprowadzaniu adaptacyjnej automatyki systemowej i
przeciwawaryjnej.
8. Skrócenie czasu trwania awarii i szybsza restytucja systemu dzięki adaptacyjnej automatyce
oraz zdalnemu sterowaniu zal/wyl odbiorów.
9. Regulacja wymiany zagranicznej dzięki urządzeniom FACTS
10. Optymalizacja rozpływów mocy czynnej i biernej dzięki pełnemu opomiarowaniu stacji GPZ
110kV/SN.
11. Zmniejszenie strat przesyłowych dzięki regulacji baterii kondensatorów oraz tyrystorowych
urządzeń SVC, STATCOM, UPFC.
12. Obniżenie ryzyka roszczeń odszkodowawczych.
Korzyści Operatora Systemu Dystrybucyjnego
1. Kontrola rozpływu mocy czynnej i biernej w sieci 110 kV oraz SN.
2. Kontrola napięć dzięki regulowanym bateriom oraz tyrystorowym urządzeniom DSTATCOM.
3. Zmniejszenie strat mocy czynnej w sieci dystrybucyjnej dzięki regulacji rozpływów mocy
biernej.
4. Lokalne bilansowanie dostaw i odbioru energii dzięki autonomicznym systemom
elektroenergetycznym oraz mikrosieciom oraz regulacji elektrowni wirtualnych.
5. Zarządzanie jakością energii w miejscach dostarczania.
6. Szybsze wykrywanie i lokalizacja zwarć i uszkodzeń elementów dzięki pełnemu
opomiarowaniu.
Korzyści handlowej obsługi odbiorców
1. Oszczędności na dokonywaniu odczytów.
2. Skrócenie czasu od odczytu do wystawienia faktury.
3. Ograniczenie kosztów niezbilansowania poprzez dopasowanie się do rzeczywistego zużycia
energii przez klientów.
4. Redukcja reklamacji.
5. Ograniczenie nielegalnego poboru energii.
Literatura
[1].
EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu. COM(2010) 2020. http://ec.europa.eu/information_society/europe/i2010/index_en.htm
[2].
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, wersja dostępna na stronie internetowej
http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna.
[3].
European Commission, European SmartGrids Technology Platform, 2006.
[4].
Malko J., Sieci inteligentne - zasady i technologie, Rynek energii, Nr 3(82), 2009, s.1-9.
28
Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
[5].
Billewicz K., Perspektywy wdrożenia smart meteringu w Polsce, Wiadomości elektrotechniczne,
1/2012.
[6].
Zhenhua Jaing, Fangxing Li, Wei Qiao, Hongbin Sun, Hui Wan, Jianhui Wang, Yan Xia, Zhao Xu, Pei
Zhang, A vision of Smart Transmission Grids, IEEE PES General Meeting, Calgary 2009.
[7].
Bose A., Smart Transmission Grid Applications and Their Supporting Infrastructure, IEEE Trans. on
Smart Grid, vol.1, No.1, June 2010.
[8].
WU F.F., Moslehi K., Power System Control Centers: Past, Present and Future, Proc. of IEEE, vol. 93,
no.11, November 2005.
[9].
Lasseter R., Akhil A., Marnay Ch., Stevens J., Dagle J., Guttromson R., Meliopoulos A.S., Yinger R.,
Eto J., The CERTS MicroGrid Concept. http://www.localenergy.org/pdfs/Document Library/Microgrids.pdf
[10].
Machowski M., Rozległe systemy pomiarów synchronicznych w automatyce elektro-energetycznej.
Część I. Synchroniczny Pomiar Fazorów, Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 2, 2005, str .26-34. Część II.
Przykłady zastosowań i kierunki badań, Nr 3, 2005, str .11-19.
[11].
"Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci." Materiał dostępny na stronie internetowej PSE-Operator S.A.
Zagadnienia do zapamiętania
1. Inteligentna sieć przesyłowa.
2.
Inteligentna sieć dystrybucyjna.
3.
Sterowanie popytem na energię elektryczną.
4.
Obniżanie szczytów zapotrzebowania mocy.
Download