Plan studiów doktoranckich na kierunku psychologia * studia

advertisement
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UG nr 28/14
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Socjologiczne Studia Doktoranckie
INFORMACJE OGÓLNE
O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA SOCJOLOGICZNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH
prowadzonych przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk
Społecznych UG

OBSZAR KSZTAŁCENIA
Socjologiczne Studia Doktoranckie to studia stanowiące wyodrębnioną część jednego
obszaru kształcenia: nauk społecznych, realizowaną w uczelni przez program kształcenia.
o Obszar wiedzy – nauki społeczne
o Dziedzina nauki – nauki społeczne
o Dyscyplina naukowa – socjologia

FORMA STUDIÓW
Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane są w formie studiów stacjonarnych .

CZAS TRWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH
Socjologiczne Studia Doktoranckie trwają cztery lata.

ODNIESIENIE DO DZIEDZIN I DYSCYPLIN
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na
Socjologicznych Studiach Doktoranckich, to przede wszystkim obszar nauk społecznych i
humanistycznych. W przypadku obszaru nauk społecznych efekty kształcenia odnoszą się
do dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych: socjologii i pedagogiki. W zakresie
obszaru i dziedziny nauk humanistycznych efekty kierunkowe odnoszą się do dyscyplin
naukowych: filozofia.
l.p.
1.
2.
Dziedzina lub dziedziny, od których odnoszą się
efekty kształcenia
Nauki społeczne
Nauki humanistyczne
SUMA
1
Udział procentowy
95%
5%
100%

JEDNOSTKI NAUKOWE REALIZUJĄCE PROGRAM STUDIÓW
Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane są przez Instytut Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych. W Uniwersytecie Gdańskim nie ma
jednostek realizujących program studiów III stopnia w zakresie tej samej dyscypliny:
socjologii.

ZWIĄZEK Z MISJĄ I STRATEGIĄ ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane w Instytucie Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UG wpisują się w misję i strategię
Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie w zakresie kształcenia w poszanowaniu zasad
humanizmu, demokracji i tolerancji, a także czynienia słuchaczy podmiotem nauczania,
doceniania ich roli w procesie poznawczym, wspierania aktywności społecznej oraz
promowania rozwoju intelektualnego i wzbogacania osobowości. Program studiów,
zgodnie z misją Uniwersytetu Gdańskiego gwarantuje ofertę kształcenia o wysokiej jakości.

WYMAGANIA WSTĘPNE
Oczekiwane kompetencje kandydata na Socjologiczne Studia Doktoranckie to:
o Ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie
o Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

ZASADY REKRUTACJI
Forma
Postępowanie konkursowe na podstawie złożonych dokumentów i
postępowania
rozmowy kwalifikacyjnej
kwalifikacyjnego
Termin i miejsce
składania
dokumentów
4 stycznia- 15 stycznia 2016
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych,
Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój S437
Termin i miejsce
rozmowy
kwalifikacyjnej
25 stycznia 2016. od godz. 10.00
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój D 504
Wymagane
dokumenty
-
podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (na druku UG)
życiorys z uwzględnieniem działalności naukowej
-
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie
o nadaniu tytułu magistra
-
powiększone kserokopie obu stron dowodu osobistego, poświadczone
za zgodność z oryginałem
3 kolorowe fotografie o wymiarach 37×52 [mm], bez nakrycia głowy,
na jasnym tle
3-stronicowy projekt pracy badawczej (w wersji papierowej
i elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres [email protected])
egzemplarz swojej pracy magisterskiej
opinia promotora pracy magisterskiej
kwestionariusz osobowy (na druku UG)
-
2
Uwaga: podanie o przyjcie na studia oraz kwestionariusz osobowy dostępne
są pod linkiem:
http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 30
Zasady punktacji
postępowania
rekrutacyjnego
(punktacja)
Działalność naukowa kandydata: maksymalnie 15 pkt
- artykuł w czasopiśmie z listy MNiSW 10 pkt
- rozdział w pracy zbiorowej: 4 pkt
- artykuł w czasopiśmie popularno-naukowym: 1 pkt
- wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej: 3 pkt
- wygłoszenie referatu na konferencji krajowej: 2 pkt
- aktywny udział w działalności koła naukowego: 2 pkt
- nagroda za wyniki w nauce lub działalność organizacyjną: 3 pkt
- inne przejawy aktywności naukowo-badawczej: 2 pkt
Rozmowa kwalifikacyjna: maksymalnie 15 pkt
Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca:
1. Ocenę projektu i dyskusję na temat planów naukowych: do 7 pkt. Projekt
powinien być przedstawiony w sposób syntetyczny. Ocenie podlegają
następujące elementy:
- podstawy teoretyczne pracy i odniesienia do aktualnej literatury
przedmiotu
- cel pracy, pytania i hipotezy badawcze,
- planowana grupa badana i metody badawcze,
- spodziewane rezultaty badań,
- spodziewane implikacje naukowei lub praktyczne pracy,
- nowatorstwo podejmowanej problematyki
2. Ogólna orientacja w dyscyplinie planowanych studiów: 5 pkt
3. Prezentacja przedłożonej pracy magisterskiej: 3 pkt
Oceniana będzie umiejętność syntetycznego przedstawienia treści pracy
(główna teza i jej uzasadnienia) oraz umiejętność dokonania krytycznej
refleksji nad wykonaną pracą.
LIMIT PRZYJĘĆ
W ROKU
AKADEMICKIM
2015/2016
Limit przyjęć: maksymalnie 15 osób*
Kontakt
Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk
Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, tel. 58 523-44-05; e-mail: [email protected]
Dodatkowe
informacje
* W przypadku niewypełnienia limitu decyzje o uruchomieniu studiów podejmuje Rektor UG

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Program kształcenia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich, poza niniejszym
dokumentem pod nazwą Informacje ogólne, obejmuje:
o opis zakładanych efektów kształcenia (macierz efektów kształcenia –
3
w załączeniu)
o opis procesu kształcenia (opis przedmiotów – modułów kształcenia wraz
z przypisanymi punktami ECTS - w załączeniu)
o plan studiów (z rozbiciem na lata studiów – w załączeniu)
Socjologiczne Studia Doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk
społecznych w dyscyplinie: socjologia.

INNE INFORMACJE dotyczące warunków realizacji programu i sposób realizacji
kształcenia
ZASOBY KADROWE
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników
samodzielnych, jak również pracowników niesamodzielnych, posiadających duże
doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Łącznie w Instytucie zatrudnionych jest 79
pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 21 pracowników samodzielnych, z których 9
reprezentuje dyscyplinę filozofia) oraz 4 pracowników administracyjnych obsługujących
studia, 2 wykwalifikowanych bibliotekarzy prowadzących Bibliotekę IFSiD, 2 pracowników
technicznych prowadzących studio radiowe oraz 1 pracownika naukowo-technicznego
prowadzącego Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych.
Do obsługi administracyjnej studiów wyznaczonych jest 2 pracowników administracyjnych:
1 osoba w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (organizacja i tok studiów, bieżąca
obsługa doktorantów) oraz 1 pracownik dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (bieżąca
kontrola finansowa studiów).
Pracownicy samodzielni Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa:
Lp.
Nazwisko i Imię
1
Anna ChęćkaGotkowicz
Piotr Czekanowski
Janusz Erenc
Joanna Judycka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tytuł
lub
stopień
Dziedzina nauki lub
sztuki
Dyscyplina
naukowa lub
artystyczna
Specjalności/ obszary
badań
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
estetyka muzyczna
dr hab.
dr hab.
dr hab.
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
socjologia
socjologia
filozofia
Stanisław Judycki
prof.
nauki humanistyczne
filozofia
socjologia starości
polityka społeczna
filozofia średniowieczna
epistemologia, filozofia
religii
Michał
Kaczmarczyk
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
Adam Karpiński
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
Sabina Kruszyńska
Jolanta Maćkiewicz
Józef Majewski
Monika MazurekJanasik
Jarosław Mrozek
Cezary ObrachtProndzyński
Aleksandra
prof.
prof.
dr hab.
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki teologiczne
filozofia
filologia
teologia
historia filozofii
współczesnej
historia filozofii
językoznawstwo polskie
teologia dogmatyczna
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
socjologia etniczności
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
filozofia matematyki
prof.
nauki humanistyczne
socjologia
antropologia społeczna
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
fenomenologia,
4
teoria socjologiczna
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pawliszyn
Romuald Piekarski
Piotr Przybysz
Dorota Rancew –
Sikora
Dariusz Sikorski
Zbigniew Treppa
Rafał Urbaniak
Jarosław Załęcki
Wojciech Żełaniec
dr hab.
dr hab.
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
filozofia
filozofia
hermeneutyka
filozofia polityki
estetyka
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
socjologia jakościowa
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
nauki humanistyczne
sztuki filmowe
nauki humanistyczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
filologia
fotografia
filozofia
socjologia
filozofia
historia literatury
antropologia obrazu
logika
socjologia kultury
filozofia społeczna
Pracownicy samodzielni prowadzący zajęcia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich
l.p.
Imię i nazwisko
1.
Piotr Czekanowski
Uzyskany tytuł lub
stopień naukowy
dr hab.
2.
Janusz Erenc
dr hab.
3.
Michał Kaczmarczyk
dr hab.
4.
Adam Karpiński
dr hab.
5.
Sabina Kruszyńska
prof. dr hab.
6.
Monika Mazurek-Janasik
dr hab.
7.
8.
Cezary Obracht-Prondzyński
Dorota Rancew –Sikora
prof. dr hab.
dr hab.
9.
Jarosław Załęcki
dr hab.
Specjalności/ obszary badań
socjologia starości, pomoc
społeczna, metodologia badań
kwestionariuszowych
polityka społeczna,
społeczeństwo polskie, problem
społeczne, metodologia nauk
społecznych
teoria socjologiczna, socjologia
prawa, zmiana społeczna, ruchy
społeczne
historia filozofii współczesnej,
socjologia krytyczna
filozofia nowożytna, filozofia
francuska
socjologia etniczności,
socjologia polityki
antropologia społeczna
socjologia jakościowa, teoria
socjologiczna, małe struktury
społeczne
metodologia badań
kwestionariuszowych,
socjologia miasta
Pozostali pracownicy prowadzący zajęcia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich
l.p.
Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dr Agata Bachórz
dr Maciej Brosz
dr Bogna Dowgiałło
dr Anna Horolets
dr Radosław Kossakowski
dr Lesław Michałowski
dr Bartosz Mika
dr Piotr Pawliszak
dr Piotr Zamojski
dr Wojciech Zieliński
Uzyskany tytuł lub
stopień naukowy
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
ZASOBY MATERIALNE – INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA
5
Specjalności/ obszary badań
socjologia jakościowa
metodologia badań
socjologia jakościowa
antropologia społeczna
socjologia sportu
socjologia miasta
struktura społeczna, metodologia
teorie socjologiczne
pedagogika
etyka
Zajęcia w ramach Studiów Doktoranckich Filozofii będą realizowane w salach dydaktycznych
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut dysponuje
salami dydaktycznymi wyposażonymi w ekrany i projektory multimedialne, Biblioteką IFSiD, a
w pobliżu siedziby Instytutu znajduje się Biblioteka Główna UG. Ponadto, Instytut Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa ma dostęp do audytoriów Wydziału Nauk Społecznych
(na zasadach obowiązujących wszystkie instytuty WNS).
Na Wydziale jest 7 audytoriów (160-600 osób) ze sprzętem multimedialnym,
W Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa są 3 sale na 78-90 osób, 5 na 40-56 osób i 8
sal na 18-38 osób. Jest także jedna sala online, jedna komputerowa i studio fotograficzne. W
budynku WNS działa też studio radiowe. Wszystkie sale są wyposażone w tablice, większość
ekrany, projektory i nagłośnienie.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA LUB NAUKOWO – BADAWCZA
Działalność naukowo-badawcza kadry instytutu prowadzącego studia doktoranckie obejmuje
tematy kluczowe dla socjologii, a w tym mi.in zagadnienia z zakresu rozwoju teorii
socjologicznej i metodologii badań socjologicznych, w tym szczególnie metod jakościowych i
analizy dyskursu, tożsamość regionalna, rozwój regionalny, etniczność, społeczne aspekty
migracji, badania uczestnictwa w kulturze, studia miejskie, relacje klasowe, zmiana społeczna
i ruchy społeczne, znaczenie płci kulturowej, socjologiczne aspekty życia codziennego, sportu,
internetu.
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z WEWNĘTRZNYM SYSTEMEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI:
WDROŻENIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA,
OBEJMUJĄCEGO MECHANIZMY DOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Wewnętrzny system zapewnienia jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych działa na
podstawie Uchwały Senatu UG z 26 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr
48/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia Rektora
Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie składu Uczelnianego i
Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych
im zadań.
W ramach systemu prowadzona jest ankietyzacja i hospitacja wybranych zajęć.
Ankietyzacja zajęć przeprowadzana jest anonimowo w formie elektronicznej. Zbiorcze wyniki
ankiet są analizowane i przedstawiane nauczycielom akademickim, których zajęcia były
ankietowane, a następnie archiwizowane.
Nadzór merytoryczny nad programem kształcenia i prowadzonymi zajęciami sprawuje
kierownik studiów doktoranckich oraz Rada ds. Nauki Instytutu Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa. Treści programowe oraz założenia i cele prowadzonego przedmiotu są
omawiane z prowadzącymi. Ocena merytoryczna zajęć dokonywana jest na podstawie
hospitacji.
Rada Programowa dokonuje okresowego (rocznego) przeglądu planów i programów
nauczania w celu ich aktualizacji.
Informacja na temat oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, procedur toku studiów oraz
planowanych efektów kształcenia jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Filozofii,
6
Socjologii i Dziennikarstwa i Wydziału Nauk Społecznych.
Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi
Doktoranci mają możliwość korzystania z programów wymiany międzyuczelnianej: MOST
oraz Erasmus. Do konsultacji Rady Programowej studiów doktoranckich zapraszani są
przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych, polityki i biznesu działających
w sferze usług edukacyjnych, animacji kulturowej, badań społecznych, mediów, i inicjatyw
rozwoju regionu Pomorza.
7
Download