Procedura dla Klientów VIP wymagających

advertisement
Procedura dla Klientów VIP wymagających wykonania badań specjalistycznych
tj. wniosków na łączną sumę ubezpieczenia od 575 000 PLN
 w każdym przypadku do wniosku o ubezpieczenie od łącznej sumy 575 000 PLN
konieczne jest dołączenie minimum poufnego sprawozdania finansowego,
wypełnionego przez osobę ubezpieczaną;
 w przypadku Klientów wnioskujących o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie na
łączną sumę ubezpieczenia 575 000 PLN i powyżej prosimy, by agenci nie kierowali
klientów na badania wynikające z sumy ubezpieczenia. Decyzja o pełnym zakresie
badań zostanie podjęta przez Dział Oceny Ryzyka po dokonanej analizie danych
zawartych we wniosku (zawód, wywiad medyczny, sprawozdanie finansowe, etc.);
 informacja o zakresie badań oraz ewentualnej konieczności dostarczenia innych
danych niezbędnych do oceny ryzyka zostanie przekazana lotusem (bądź faksem) oraz
telefonicznie do struktury.
Zadaniem powyższej procedury jest przyspieszenie procesu związanego z oszacowaniem
ryzyka ubezpieczeniowego oraz wyeliminowanie wieloetapowości oceny wniosków.
Departament Oceny Ryzyka
Ubezpieczeniowego
12/06/2006
Download