Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z Informatora o

advertisement
Zadania z oryginalną numeracją pochodzą z Informatora o egzaminie maturalnym od 2010 roku
z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) – Zbiór przykładowych zadań maturalnych.
Tydzień 10.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań skorzystaj z tablic matematycznych 14. Rachunek
prawdopodobieństwa oraz 15. Parametry danych statystycznych.
Średnia obliczymy
Odp. A
– zbiór zdarzeń elementarnych
A – wylosowanie ze zbioru liczb
liczby podzielnej przez 3
P(A) =
Odp. B
Odp. B
Możemy rozwiązać proste równanie
Obliczymy podobnie jak w zad. 43.
Porządkujemy zbiór danych niemalejąco 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3. Zbiór ma parzysta liczbę elementów, zatem
medianę obliczymy
Możemy to zrobić podobnie jak zadanie 83. Uporządkowany zbiór to 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3 i zawiera
dziewięć elementów. Mediana jest równa 1.
Na początek zapiszmy i obliczmy sumę wszystkich liczb utworzonych z cyfry dziesiątek i jedności.
(00 + 01 + 02 + 03) + (10 + 11 + 12 + 13) + (20 + 21 + 22 + 23) + (30 + 31 + 32 + 33) = 6 +46 + 86 +
126 = 264
Do każdego zestawy zapisanego w nawiasie możemy dopisać cyfrę setek 1, 2 lub 3.
Jeśli dopiszemy cyfrę 1, otrzymamy sumę 1600 + 264 = 1864
Jeśli dopiszemy cyfrę 2, otrzymamy sumę 3200 + 264 = 3464
Jeśli dopiszemy cyfrę 3, otrzymamy sumę 4800 + 264 = 5064
10392
Download