Lab_7

advertisement
Laboratorium Informatyki
Ćwiczenie 7.
Tablice wielowymiarowe
Cel ćwiczenia: Definiowanie tablic dwuwymiarowych. Inicjowanie tablic losowymi danymi.
Sortowanie elementów w wierszach i/lub kolumnach. Operacje na tablicach.
1. Zdefiniować typ określający tablicę liczb typu integer o rozmiarze M x N, gdzie M, N są
stałymi. Opracować procedury:
a) inicjującą tablicę losowymi liczbami całkowitymi należącymi do przedziału [-10, 10);
b) wyprowadzającą zawartość tablicy wierszami na ekran;
c) obliczającą sumę elementów należących do wiersza o numerze i, gdzie 1<= i <=M;
d) obliczającą sumę elementów należących do kolumny o numerze j, gdzie 1<= j <= N;
e) znajdującą w tablicy element minimalny i maksymalny;
f) sortującą elementy w każdym wierszu tablicy;
g) sortującą elementy w każdej kolumnie tablicy.
Wykorzystać procedury w programie.
2. Zdefiniować typ określający tablicę kwadratową liczb typu integer o rozmiarze N x N,
gdzie N - stała. Opracować procedury:
a) inicjującą tablicę losowymi liczbami całkowitymi należącymi do przedziału [0,1];
b) wyprowadzającą zawartość tablicy wierszami na ekran;
c) obliczającą sumę elementów na przekątnej;
d) obliczającą sumę elementów znajdujących się nad przekątną;
e) obliczającą sumę elementów znajdujących się pod przekątną.
3. Opracować procedurę obliczająca sumę dwóch macierzy kwadratowych o elementach
rzeczywistych, tzn. wyznaczającą macierz C = A + B, gdzie c[i,j] = a[i,j] + b[i,j] oraz
i=1,..., N; j=1,...,N.
4. Opracować procedurę obliczającą iloczyn macierzy A i B o elementach rzeczywistych
według wzoru c[i,j] =  a[i,k]*b[k,j], dla k=1,..., N, gdzie A jest macierzą o rozmiarze
P x N, B jest macierzą o rozmiarze N x Q, natomiast C = A*B jest macierzą o rozmiarze
P x Q.
5. Opracować program obliczający sumę iloczynów elementów należących do
lewoskrętnych przekątnych macierzy kwadratowej liczb całkowitych o rozmiarze N x N,
gdzie N - stała. Na przykład, dla macierzy 3 x 3 pokazanej poniżej suma iloczynów
wynosi: S = 3 + 2*6 + 1*5*9 + 4*8 + 7.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Download