Długości dwóch boków jednego trójkąta są proporcjonalne do

advertisement
Podstawowe własności
trójkątów
AUTORKA PREZENTACJI:
Maria Pawłowska
Spis treści
ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI :
• Nierówność trójkąta
• Klasyfikacja trójkątów
• Cechy przystawania
trójkątów
• Cechy przystawania
trójkątów
prostokątnych
• Cechy podobieństwa
trójkątów
• Twierdzenie
Pitagorasa
• Twierdzenie odwrotne
• Pole
• Obwód
• Wysokości
• Okrąg opisany na
trójkącie
Nierówność trójkąta
Suma dwóch dowolnych boków trókąta
jest zawsze większa od dugości trzeciego boku.
a+b>c
b+c>a
a+c>b
1. Podział trójkątów ze względu na boki
różnoboczny
(dowolny)
Każdy bok ma inną
długość i każdy kąt
ma inną miarę.
równoramienny
równoboczny
Ma dwa boki równe i nazywamy je
ramionami.
Trzeci bok to podstawa.
Kąty przy podstawie mają tę samą
miarę.
Ma wszystkie boki
równej długości.
Wszystkie kąty
wewnętrzne są
równe i mają po
60°.
2. Podział trójkątów ze względu na kąty
ostrokątny
(dowolny)
prostokątny
rozwarty
< 90°
C = 90°,
Każdy kąt
wewnętrzny jest
kątem ostrym.
Ma jeden kąt prosty, a dwa pozostałe
są ostre
Ma jeden kąt
rozwarty, a dwa
pozostałe są
ostre.
Cechy przystawania trójkątów
Dwa trójkąty są przystające, gdy spełniają jeden z równoważnych warunków:
(bbb) Długości boków pierwszego trójkąta są równe długościom odpowiednich
boków drugiego trójkąta ( odpowiednie boki są przystające).
(bkb) Długości dwóch boków pierwszego trójkąta są równe długościom boków
drugiego trójkąta i miary kątów zawarte między tymi kątami są równe ( dwa
boki i zawarty między nimi kąt pierwszego trójkąta są przystające do
odpowiednich dwóch boków i zawartego między nimi kąta drugiego trójkąta).
(kbk) Długość boku pierwszego trójkąta jest równa długości drugiego trójkąta i
miary odpowiednich kątów przylegających do boków są równe ( bok i dwa kąty
do niego przylegające pierwszego trójkąta są przystające do odpowiedniego
boku i dwóch kątów do niego przylegających drugiego trójkąta).
|AB| = |A1B1|, |BC| = |B1C1|
oraz
|AC| = |A1C1|, to
ABC  A1B1C1
|AB| = |A1B1|, |AC| = |A1C1| i  CAB =  C1A1B1
to
ABC 
A1B1C1
|AB| = |A1B1| i  CAB =  C1A1B1 i  ABC =  A1B1C1
to
ABC 
A1B1C1
Cechy przystawania trójkątów
prostokątnych
I cecha
Przyprostokątne jednego trójkąta są odpowiednio równe
(przystające) przyprostokątnym drugiego trójkąta.
II cecha
Przyprostokątna i kąt ostry do niej przeciwległy jednego
trójkąta są odpowiednio równe przyprostokątnej i kątowi
do niej przyległemu w drugim trójkącie.
III cecha
Przyprostokątna i kąt do niej przeciwległy jednego trójkąta
są odpowiednio równe przyprostokątnej i kątowi do niej
przyległemu w drugim trójkącie.
VI cecha
Przeciwprostokątna i jeden z kątów ostrych jednego
trójkąta są odpowiednio równe przeciwprostokątnej i
jednemu z kątów ostrych w drugim trójkącie.
V cecha
Przeciwprostokątna i jedna z przyprostokątnych jednego
trójkąta są odpowiednio równe przeciwprostokątnej i jednej
z przyprostokątnych w drugim trójkącie.
Cechy podobieństwa trójkątów
Własność, która pozwala na określenie podobieństwa pewnej rodziny
figur, nazywa się cechą podobieństwa figur tej rodziny
Wyróżniamy trzy cechy podobieństwa trójkątów:
(bbb) Długości boków jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich
długości boków drugiego trójkąta.
(bkb) Długości dwóch boków jednego trójkąta są proporcjonalne do
odpowiednich długości dwóch boków drugiego trójkąta i kąty między tymi
parami boków są przystające.
(kbk) Dwa kąty jednego trójkąta są przystające do odpowiednich dwóch
kątów drugiego trójkąta ( więc też i trzecie kąty obu trójkątów są
przystające).
Twierdzenie Pitagorasa
W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości jego
przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości
przeciwprostokątnej.
a2 + b2 = c2
Twierdzenie odwrotne
Jeżeli w trójkącie kwadrat długości najdłuższego boku jest
równy sumie kwadratów długości pozostałych boków, to ten
trójkąt jest prostokątny, a jego najdłuższy bok jest
przeciwprostokątną.
Pole trójkąta
1
P  *a *b
2
1
P  *c*h
2
1
P  *a*h
2
1
P  *a*H
2
1
P  *b*h
2
1
P  * a * h1
2
1
P  * b * h2
2
1
P  * c * h3
2
Obwód
różnoboczny
równoranienny
równoboczny
Ob = a + b + c
Ob = a + 2b
Ob = 3a
Wysokości
Wysokością trójkąta nazywamy odcinek poprowadzony z wierzchołka trójkąta
prostopadle do przeciwległego boku lub do przedłużenia tego boku.
Każdy trójkąt ma trzy wysokości, które przecinają sie w jednym punkcie zwanym
ortocentrum (p.O).
Okrąg opisany na trójkącie
Na każdym trójkącie można opisać okrąg.
Środkiem okręgu opisanego jest punkt
przecięcia się symetralnych boków trójkąta.
Środek okręgu opisanego na trójkącie
równobocznym i środek okręgu wpisanego w
trójkąt równoboczny pokrywają się.
Download