7. Geometria płaska – pole koła, pole trójkąta Zadanie 1. Z kawałka

advertisement
7. Geometria płaska – pole koła, pole trójkąta
Wymagania podstawowe
Uczeń:
– rozumie pojęcie pola figury; zna wzór na pole kwadratu i pole prostokąta;
– zna następujące wzory na pole trójkąta:
P = 1 a ha, P = a b sin , P =
2
P=
abc ,
4R
1
p r,
2
P = p(p  a)(p  b)(p  c) , gdzie p =
abc
2
;
– potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, wykorzystując wzory na pole trójkąta i
poznane wcześniej twierdzenia;
– potrafi obliczyć wysokość trójkąta, korzystając ze wzoru na pole;
– potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące trójkątów, wykorzystując wzory na ich pola i
poznane wcześniej twierdzenia, w szczególności twierdzenie Pitagorasa oraz własności okręgu wpisanego w
trójkąt i okręgu opisanego na trójkącie;
– zna twierdzenie o polach figur podobnych; potrafi je stosować przy rozwiązywaniu prostych zadań;
– zna wzór na pole koła i pole wycinka koła; umie zastosować te wzory przy rozwiązywaniu prostych zadań;
– wie, że pole wycinka koła jest wprost proporcjonalne do miary odpowiadającego mu kąta środkowego koła i
jest wprost proporcjonalne do długości odpowiadającego mu łuku okręgu oraz umie zastosować tę wiedzę przy
rozwiązywaniu prostych zadań.
Zadanie 1.
Z kawałka trójkątnego materiału o obwodzie 1,12 m i polu 504 cm2 wycięto koło, styczne do
boków tego trójkąta. Oblicz długość promienia wyciętego koła.
Zadanie 2.
Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm. Oblicz:
a) pole trójkąta;
b) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt;
c) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie.
Zadanie 3.
W trójkącie dwa boki mają długość 12 cm i 10 cm, zaś kąt zawarty między tymi bokami ma
miarę 150°. Oblicz pole tego trójkąta.
Zadanie 4.
W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 6 cm i 8 cm. Korzystając ze wzoru na
pole trójkąta, oblicz odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej.
Zadanie 5.
Kąt wpisany w koło ma miarę 45° i jest oparty na łuku długości 3π cm. Oblicz pole wycinka koła
wyznaczonego przez ten łuk.
Zadanie 6.
Trójkąt równoboczny A¢B¢C¢ jest podobny do trójkąta ABC w skali s = 3. Pole trójkąta ABC jest
równe 4
cm2. Oblicz długość boku trójkąta A¢B¢C¢.
Zadanie 7.
Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku długość 10cm.
Zadanie 8.
2
Oblicz długość wysokości trójkąta równobocznego o polu 3 3cm
Zadanie 9.
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu
wpisanego w ten trójkąt.Oblicz
a) długość wysokości trójkąta
b) pole tego trójkąta.
Zadanie 10.
Pole trójkąta równobocznego jest równe 96 3cm 2 . Oblicz promień okręgu opisanego na tym
trójkącie i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt
Zadanie 11.
Trójkąt A 1 B 1 C 1 o polu 36cm 2 jest podobny do trójkąta ABC o polu 4cm 2 .
Skala podobieństwa trójkąta A 1 B 1 C 1 do trójkąta ABC jest równa
A. 3
B. 9
C. 12
D.
1
9
Download