POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z CHEMII

advertisement
POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z CHEMII
KLASY III
ROZPISKA POWTÓRZEŃ
ROK 2007/2008
Klasa I
Treści programowe
Dział powtórzeniowy
1. Substancje i przemiany 1. Poznajemy
różne
substancje
chemiczne
w
otoczeniu
chemiczne.
człowieka.
Mieszaniny
Metale i niemetale
Związki i pierwiastki chemiczne
Powietrze jako mieszanina gazów
Tlen, azot, wodór, dwutlenek węgla i
gazy szlachetne – ich właściwości
Tlenki
Zanieczyszczenia powietrza
Reakcje utleniania – redukcji i energia
w reakcjach
Przewidziana data
ewaluacji
Ewaluacja treści
1,2,3:
Klasa IIIGB:
5.03
klasa IIIGA:12.03
klasa IIIGC:6.03
klasa IIIGD:7.03
klasa IIIGE:6.03
atomu. 1. Atom i cząsteczka.
Budowa atomu.
Izotopy i promieniotwórczość
Atomy, jony, cząsteczki pierwiastków
i związków chemicznych
Symbole i wzory chemiczne
 Poznajemy sposoby łączenia się
atomów w cząsteczki
Znaczenie
wartościowości
przy
ustalaniu
wzorów
związków
chemicznych – metoda krzyżowa
Wartościowość-pojęcie i jej obliczanie
Tworzenie wiązań chemicznych, typy
wiązań – atomowe i jonowe
3.
Teoria
atomistyczno- 1. Atom i cząsteczka.
cząsteczkowa.
Układ
Budowa materii, rozmiary atomów i
okresowy
pierwiastków
ich masa
chemicznych.
 Poznajemy
układ
okresowy
pierwiastków chemicznych.
Budowa układu okresowego –
wnioski jakie można wyciągnąć z
układu
Zależność między budową atomu a
jego
położeniem
w
układzie
okresowym
2.
Budowa
Cząsteczka.
4.
Wagowe
stechiometryczne
związkach
i
chemicznych.
stosunki 1. Atom i cząsteczka.
w
Prawo zachowania masy
reakcjach
Prawo stałości składu związku
chemicznego
Obliczanie
masy
atomowej
i
cząsteczkowej
pierwiastków
i
związków chemicznych.
Ewaluacja
treści:4,5,6,7:
Klasa IIIGB:
12.03
Klasa
IIIGE:26.03
Klasa IIIGC:
17.03-godz. do
5. Reakcje chemiczne i 1. Atom i cząsteczka.
ustalenia z klasą
równania
reakcji
Uczymy się pisać równania reakcji Klasa IIIGD i
chemicznych.
IIIGA: 27.03
chemicznych
6. Woda i roztwory wodne.
1. Woda i roztwory wodne.
Woda jako związek chemiczny, jej
właściwości i rola w przyrodzie
Woda jako rozpuszczalnik
7.
Roztwory, 1. Woda i roztwory wodne.
rozpuszczalność,
stężenia
Poznajemy różne rodzaje roztworów.
procentowe-podstawowe
Rozpuszczalność substancji w wodzie
obliczenia.
Obliczanie
stężeń
procentowych
roztworów.
Klasa II
Treści programowe
Dział powtórzeniowy
1.
Typy
związków 1. Kwasy i wodorotlenki
nieorganicznych – kwasy,
Rodzaje i właściwości kwasów
wodorotlenki, sole.
Dysocjacja jonowa kwasów
Rodzaje i właściwości wodorotlenków
Zasady
Dysocjacja jonowa zasad
Odczyn roztworu.
1. Sole.
Nazwy i wzory soli-tworzenie
Reakcja zobojętniania
Reakcja tlenków metali z kwasami
Reakcje metali z kwasami
Dysocjacja soli
Właściwości
i
zastosowania
wybranych soli
2. Surowce i tworzywa 1. Surowce i tworzywa.
pochodzenia mineralnego.
Skały wapienne
Skały gipsowe
Tlenek krzemu i jego odmiany.
Rodzaje i właściwości szkła.
Metale
i
niemetale-porównanie
przypominające. Stopy metali.
Poznajemy surowce energetyczne:
Przewidziana data
ewaluacji
Ewaluacja
treści:1
Klasa IIIGB:2.04
Klasa IIIGE:3.04
Klasa IIIGD:4.04
Klasa IIIGC:7.04
Klasa IIIGA:8.04
Ewaluacja
treści:
Klasa
IIIGB:14.04
Klasa IIIGC
IIIGA:15.04
i
ropa naftowa, gaz ziemny , węgle Klasa
kopalne.
IIIGE:16.04
Klasa
IIIGD:17.04
Klasa III
Treści programowe
Dział powtórzeniowy
1. Węgiel i jego związki.
2.
Działanie
substancji
na
człowieka.
Przewidziana data
ewaluacji
W trakcie lekcji
1. Węgiel i jego związki z wodorem.
Alkany
Alkeny
Alkiny
Tworzywa sztuczne
2. Pochodne węglowodorów.
Alkohole
Kwasy karboksylowe
Mydła
Estry
3. Związki chemiczne w składnikach
pokarmowych i w życiu codziennym.
Tłuszcze
Białka
Cukry.
niektórych 1. Związki chemiczne w składnikach W trakcie lekcji
organizm
pokarmowych i w życiu codziennym
Leki, trucizny, narkotyki, alkohole
Nawozy i środki ochrony roślin.
W trakcie powtórek obowiązkowo odbywać się będą kartkówki i prace ćwiczeniowe
Anna Baruś
POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII
KLASY III
ROZPISKA POWTÓRZEŃ
ROK 2007/2008
Klasa I
Treści programowe
1. Struktura organizmu
funkcje, jakim ona służy
( komórki, tkanki, organy )
Dział powtórzeniowy
i 1.






2.
Przykłady
różnych 1.
sposobów pełnienia tych
samych funkcji życiowych 
przez organizmy zależnie od
warunków środowiska.

Przewidziana data
ewaluacji
Struktura organizmu i jego funkcje.
Ewaluacja treści
Porównanie
budowy
komórki 1 i 2:
bakteryjnej, grzybowej, roślinnej i
Klasy: IIIGA,
zwierzęcej.
Poznajemy
tkanki
roślinne
i IIIGD, IIIGE:
6.03
zwierzęce.
Budowa organizmów roślinnych i
Klasy IIIGB,
zwierzęcych
IIIGC:
organowce
7.03
plechowce
tkankowce
jednokomórkowce
budowa rośliny-podział na organy
budowa ssaka, główne układy
wewnętrzne ssaka
Wybrane
czynności
życiowe
organizmów
Wykonywanie ruchów.
Czym charakteryzuje się organizm
żywy
Związek
pokrycia
ciała
ze
środowiskiem życia zwierząt
Sposoby poruszania się zwierząt a
środowisko życia
Czy rośliny mają pokrycie ciała i
układ szkieletowy
Odżywianie się organizmów.
Podstawowe składniki pokarmowe
Przemiana materii
Odżywianie się roślin-fotosynteza
Przystosowania
zwierząt
do
zdobywania i trawienia pokarmu
Wpływ gospodarki człowieka na stan
środowiska - temat może być
omawiany razem z powtórzeniem
ekologii i ochrony środowiska z klasy
III
 Oddychanie organizmów.
Narządy oddechowe zwierząt a
środowisko życia
Oddychanie komórkowe
Konsekwencje
zanieczyszczeń
powietrza, wody i gleby- temat może
być omawiany razem z powtórzeniem
ekologii i ochrony środowiska z klasy
III
 Transport substancji u roślin i
zwierząt.
Transport substancji u roślin
Krążenie płynów ustrojowych u
zwierząt
 Rozmnażanie i rozwój organizmów.
Typy rozmnażania – płciowe i
bezpłciowe – różnice, rodzaje
Rozmnażanie roślin na przykładzie
mszaków, paprotników, nago- i
okrytonasiennych
Rozmnażanie się i rozwój zwierząt
 Kontrola i regulacja procesów
życiowych u organizmów.
Regulacja procesów życiowych u
roślin
Regulacja funkcji życiowych u
zwierząt i narządy zmysłów
Klasa II
Treści programowe
Dział powtórzeniowy
1. Budowa i funkcjonowanie 1. Budowa i funkcjonowanie organizmu
układów
organizmu
człowieka.
człowieka.
 Układ narządu ruchu.
Szkielet osiowy i szkielet kończyn
Kości
Mięśnie
 Układ oddechowy.
Budowa i rola
Mechanizm wymiany gazowej
Oddychanie wewnątrzkomórkowe
 Układ krążenia.
Budowa i funkcje krwi
Krwiobiegi
Serce i jego rola w organizmie
Układ limfatyczny
 Układ pokarmowy.
Pokarm-budulec i źródło energii
Budowa i rola układu pokarmowego
 Układ wydalniczy.
Budowa i działanie
 Skóra.
 Regulacja nerwowo-hormonalna.
Działanie układu hormonalnego
Hormony i ich funkcje
Budowa i rola układu nerwowego
Ośrodkowy układ nerwowy
Obwodowy układ nerwowy
 Narządy zmysłów.
Słuch, węch, wzrok, smak.
 Rozmnażanie i rozwój człowieka.
Męski i żeński układ rozrodczy
Funkcjonowanie żeńskiego układu
rozrodczego
Rozwój człowieka od poczęcia do
narodzin. Ciąża i poród.
Data ewaluacji
Ewaluacja treści
1,2 – do działu
,,Skóra”włącznie
Klasy
IIIGA,
IIIGB,
IIIGD,
IIIGE:27.03
Klasa
IIIGC:28.03
2. Stan zdrowia i choroby. 1. Stan zdrowia i choroby.
Przykłady chorób zakaźnych
Zdrowie fizyczne, psychiczne i
oraz patologii w działaniu
społeczne
narządów,
elementy
Choroby zakaźne i cywilizacyjne
epidemiologii, profilaktyki i
Uzależnienia
leczenia omawianych chorób. 2. Budowa i funkcjonowanie organizmu
człowieka.
 Choroby poszczególnych układów.
Aparatu ruchu
Układu oddechowego
Układu krążenia
Układu pokarmowego
Układu wydalniczego
Skóry
Układu hormonalnego i nerwowego
Narządów zmysłów
Układu rozrodczego
3. Etapy biologicznego i 1. Budowa i funkcjonowanie organizmu
psychicznego
rozwoju człowieka.
człowieka i potrzeby z nimi
Etapy życia człowieka.
związane.
4. Informacja dziedziczna; 1. Cechy organizmu jako wynik
cechy organizmu wynikające
informacji
dziedzicznej
i
z
wpływu
genów
i
oddziaływań środowiska.
oddziaływań
Genetyka jako nauka o dziedziczności
środowiskowych.
Dziedziczność
i
zmienność
genetyczna
Dziedziczenie cech
Cechy organizmu
jako wynik
oddziaływań czynników genetycznych
i środowiskowych
Determinacja płci i przykłady chorób
dziedzicznych u człowieka
Inżynieria genetyczna i jej praktyczne
zastosowanie.
Ewaluacja treści
1,2,3 od regulacji
nerwowohormonalnej:
Klasy
IIIGA,
3.04
IIIGD,
IIIGE:
Klasy IIIGC
IIIGB: 4.04
i
Ewaluacja treści
4:
Klasy IIIGD,
IIIGB, IIIGE,
IIIGA : 10.04
Klasa IIIGC:
11.04
Klasa III
Treści programowe
Dział powtórzeniowy
1. Relacje wewnątrz- i 1. Ekologia.
międzygatunkowe
w
Pojęcie gatunku
przyrodzie. Krążenie materii i
Czynniki
ograniczające
przepływ energii w różnych
rozmieszczenie organizmów
układach przyrodniczych.
Przystosowania organizmów do życia
w różnych środowiskach
Cechy charakterystyczne populacji
Gradacje
Biocenoza
Zależności pokarmowe: łańcuchy,
sieci, piramidy
Równowaga biocenotyczna
Przegląd wybranych biocenoz
Zależności pokarmowe w biocenozach
Oddziaływania antagonistyczne i
nieantagonistyczne
Struktura
i
funkcjonowanie
ekosystemu
Krążenie pierwiastków i związków w
przyrodzie
Produkcja ekosystemu i przepływ
energii
2. Działania człowieka w 1. Ochrona środowiska.
środowisku przyrodniczym i
Źródła i mechanizmy zanieczyszczeń
ich konsekwencje.
litosfery , atmosfery i hydrosfery
Energetyka jądrowa, bezpieczeństwo i
składowanie odpadów
Wpływ
zanieczyszczeń
na
funkcjonowanie ekosystemów
Ochrona
środowiska
warunkiem
równowagi biologicznej
Odnawialne i nieodnawialne zasoby
przyrody
Funkcjonowanie populacji ludzkiej w
środowisku
2. Ochrona przyrody.
Podstawowe formy ochrony przyrody:
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
parki
narodowe,
krajobrazowe,
rezerwaty i pomniki przyrody,
Kłusownictwo i jego szkodliwość
Data ewaluacji
Ewaluacja treści
1 i 2:
Klasy
IIIGD,
IIIGB,
IIIGE,
IIIGA : 17.04
Klasa IIIGC:
18.04
W trakcie powtórek obowiązkowo odbywać się będą kartkówki i prace ćwiczeniowe
Anna Baruś
Download