Informacja dla Beneficjentów dotycząca określania wartości

advertisement
Informacja dla Beneficjentów dotycząca zamówień publicznych w projektach
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
1) Określenie wartości przedmiotu zamówienia:
Ustalając wartość zamówienia realizowanego w ramach projektu należy uwzględnić
wartość wszystkich usług, towarów lub robót budowlanych tożsamych przedmiotowo
z przedmiotem zamówienia, których zamówienie w dacie wszczęcia postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia jest możliwe i które mogą zostać wykonane przez tego samego
wykonawcę. Należy uwzględnić zakupy planowane w ramach całego projektu jak
i przewidywane przez beneficjentów zakupy usług, towarów lub robót budowlanych
w pozostałym zakresie prowadzonej przez nich działalności, w tym również w ramach innych
projektów.
Przy ocenie czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem należy uwzględnić
następujące kryteria:
1) tożsamość przedmiotowa zamówienia – dostawy, usługi i roboty budowlane tego
samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu;
2) tożsamość czasowa zamówienia - możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie
3) możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę
2) Udzielanie zamówień w projektach, gdzie beneficjentem jest jednostka centralna
(np. JST), a realizatorem jednostka terenowa (np. szkoła):
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Załącznik nr 1 do Wytycznych pt. „Zasady dotyczące
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków
EFS”) w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów dotyczących dzielenia zamówienia na części
bądź zaniżania wartości przedmiotu zaleca się przeprowadzanie postępowań o udzielanie
zamówień publicznych na poziomie centralnym (np. gmina - jednostka centralna,
obsługiwana przez urząd gminy, szkoła gminna – jednostka terenowa), chyba że istnieją
przesłanki uzasadniające przyjęcie innego trybu postępowania. Wystąpienie ww. przesłanek
powinno zostać udokumentowane w postaci oszacowania i porównania korzyści i kosztów
związanych z wyborem jednej z metod zakupu: centralnego i zdecentralizowanego i dostępne
dla audytorów w celu potwierdzenia prawidłowości przyjętego rozwiązania.
Należy jednak podkreślić, że w przypadku gdy beneficjenci decydują się na
przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na szczeblu
jednostki terenowej (np. szkoły), to ze względu na to, że beneficjentem jest zawsze jednostka
centralna należy dokonywać określenia wartości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
zakupów planowanych na poziomie centralnym. Należy w takim przypadku zsumować
wartość tożsamych przedmiotowo dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych w
całym projekcie w odniesieniu do wszystkich jednostek terenowych (np. szkół), a także
wartość tożsamych dostaw, usług lub robót przewidywanych do realizacji w danym roku
przez jednostkę centralną wliczając także dostawy lub usługi realizowane w innych
projektach współfinansowanych oraz zamówienia realizowane w ramach bieżącej działalności
podmiotu. Istnieje wówczas możliwość złożenia na szczeblu jednostki terenowej zamówienia
częściowego – patrz pkt 3.
Ponadto do przeprowadzenia postępowania na szczeblu jednostki terenowej niezbędne
jest pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki
centralnej.
3) Udzielanie zamówień częściowych:
Istnieje możliwość podziału zamówienia na kilka postępowań, ale wartością każdej części
jest łączna wartość wszystkich części i w odniesieniu do każdej części pojawia się obowiązek
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych właściwych dla łącznej wartości
zamówienia. Jeśli np. szkoła zastosuje przepisy właściwe dla wartości całego zamówienia, to
może prowadzić postępowanie. Musi być jednak do tego odpowiednio umocowana – dyrektor
szkoły lub inna osoba powinna mieć pełnomocnictwo do przeprowadzenia postępowania oraz
podpisania umowy udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania danej JST.
4) Realizacja projektów wieloletnich:
Jeżeli beneficjent realizuje jeden lub więcej projektów wieloletnich to ustalanie wartości
zamówienia w części dotyczącej dostaw, usług lub robót zamawianych na potrzeby realizacji
projektów powinno odbywać się według następujących zasad:
a) w pierwszej kolejności przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach
jednego lub więcej projektów, konieczne jest wyodrębnienie tych zamówień, których
zakres może być oszacowany z góry na cały okres realizacji projektu (projektów) i
które mogą być udzielone jednorazowo w ramach jednego postępowania. W
odniesieniu do tych zamówień ich szacunkowa wartość winna być ustalona z
uwzględnieniem wszystkich dostaw, usług lub robót budowlanych przewidywanych
do wykonania w całym okresie realizacji. Należy przy ustaleniu wartości przedmiotu
zamówienia uwzględnić zakupy planowane we wszystkich projektach oraz zakupy
planowane w zakresie pozostałej działalności beneficjenta. Jeżeli ze względów
organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych
postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32
ust. 4 ustawy PZP (patrz pkt 3). Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego
zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części.
b) w odniesieniu do zamówień, których zakres nie może być oszacowany dla całego
okresu realizacji projektu (projektów), należy stosować zasadę sporządzania rocznych
planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Z tych względów
wartości tych zamówień będą podlegały sumowaniu z innymi tożsamymi
zamówieniami udzielanymi przez zamawiającego w tym samym okresie. Oznacza to,
iż usługi lub dostawy nabywane na potrzeby realizacji projektu będą stanowiły część
jednego zamówienia oszacowanego z uwzględnieniem innych tożsamych
przedmiotowo usług lub dostaw nabywanych przez zamawiającego w tym samym
okresie;
c) do omawianego przypadku zastosowanie znajdować będzie także art. 34 ust. 1 ustawy
PZP przewidujący szczególne zasady ustalania wartości dostaw i usług
powtarzających się okresowo. Jeżeli zatem na potrzeby realizacji projektu (projektów)
udzielane będą zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo będą one
podlegały sumowaniu z pozostałymi dostawami i usługami o takim charakterze. Do
ustalenia wartości takiego zamówienia stosować się będzie art. 34 ust. 1 ustawy PZP.
5) Aktualny przelicznik euro
Od dnia 01.01.2012 r. średni kurs złotego do euro stanowiący podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196.
Download