opis przedmiotu (modułu kształcenia) – sylabus

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) – SYLABUS
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku polskim
Historia literatury polskiej – staropolska
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim
History of Old Polish Literature
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
Kod przedmiotu (modułu)
21-FP-S1-E1-HLPC
Rodzaj przedmiotu (modułu)
obowiązkowy
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów
I stopień
Rok studiów
I
Semestr
zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
konwersatorium, 60 godz.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia:
Prof. dr hab. Marcin Cieński, dr hab. Bogusław Bednarek, dr hab. Dariusz Dybek, dr Anna
Kochan, dr Jerzy Kroczak, dr Aleksandra Oszczęda, dr Tomasz Ślęczka
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu
(modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów:
znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach.
Cele przedmiotu:
− wiedza o podstawowych procesach historycznoliterackich od średniowiecza do baroku;
− wiedza o tekstach literatury staropolskiej i ich historycznych oraz historyczno-literackich
kontekstach (dawna literatura powszechna, obyczajowość, historia społeczna i polityczna,
problemy religijne) wobec właściwych dla tych tekstów problemów kultury (m.in. kwestii
gatunków literackich i literackości, obiegu czytelniczego, dawnych wydań);
− uporządkowanie wiedzy ogólnej obejmującej terminologię i metodologię literaturoznawczą;
− wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia dzieł literatury dawnej;
− wykształcenie umiejętności interpretacji najważniejszych tekstów z zastosowaniem typowych
metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie
historyczno-kulturowym.
Zakładane efekty kształcenia
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
WIEDZA:
− ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii K_W01, K_W02, K_W03,
literatury staropolskiej oraz specyfice przedmiotowej i K_W06, K_W07, K_W09,
metodologicznej;
K_W10
− zna teksty literatury dawnej (wg spisu lektur);
− ma wiedzę o najważniejszych tekstach polskiej literatury
średniowiecznej (religijnej i świeckiej);
− ma podstawową wiedzę o typowych gatunkach i tematach
literatury
renesansowej,
o
twórcach
i
sposobach
rozpowszechniania ich dzieł;
- ma wiedzę o twórczości Jana Kochanowskiego, jego miejscu
w literaturze epoki i dziejach literatury polskiej;
- ma wiedzę o specyfice literatury polskiej przełomu XVI i
XVII wieku;
− ma wiedzę o literaturze ziemiańskiej, jej wzorcach,
najważniejszych twórcach, typowych gatunkach i tematach;
− ma wiedzę o specyfice twórczości popularnej,
najważniejszych
twórcach,
typowych
gatunkach,
charakterystycznych bohaterach;
− ma podstawową wiedzę o dramacie i teatrze staropolskim,
charakterystycznych gatunkach, tematach i autorach;
− ma wiedzę o twórczości epoki baroku i barokowej formacji
kulturowej (autorach, typowych gatunkach, tematach,
światopoglądzie, nurtach i obiegach literatury).
UMIEJĘTNOŚCI:
− rozumie teksty z epoki, ma elementarne umiejętności K_U01, K_U02, K_U03,
badawcze i umie opisać problemy stosując pojęcia K_U05, K_U06, K_U07,
paradygmatów badawczych w zakresie literaturoznawstwa;
K_U09, K_U10
− potrafi rozpoznać i opisać różne gatunki literackie oraz
rodzaje tekstów z epoki;
− potrafi przeprowadzić analizę najważniejszych tekstów z
epoki, formułując samodzielnie wnioski, wykorzystując
typowe narzędzia i metody badawcze i uwzględniając kontekst
społeczno-kulturowy;
− rozumie specyfikę literatury dawnej, rolę twórczości
religijnej i świeckiej, potrafi wskazać i opisać najważniejsze
teksty literatury dawnej;
− potrafi opisać rolę twórczości Jana Kochanowskiego i jego
miejsca w literaturze epoki i dziejach literatury polskiej;
− rozumie specyfikę literatury ziemiańskiej i popularnej, ich
wzorcach, potrafi opisać typowe gatunki, bohaterów, tematy;
− potrafi opisać specyfikę rozwojową dramatu i teatru
staropolskiego, umie wskazać charakterystyczne gatunkach i
tematach;
− potrafi wskazać charakterystyczne cechy twórczości epoki
baroku i barokowej formacji kulturowej, rozumie istnienie
nurtów i obiegów literatury.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
K_K01, K_K03, K_K06
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań;
- potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania
w wyznaczonych terminach, akceptuje konieczność i potrzebę
ustawicznego rozwoju i samokształcenia.
15.
Treści programowe:
1. Średniowieczna literatura polska religijna.
2. Średniowieczna literatura polska świecka.
3. Specyfika literatury staropolskiej XVI w.: typowe gatunki i tematy, sposób istnienia
literatury (tworzenie, rozpowszechnianie).
4. Twórczość Jana Kochanowskiego, miejsce w literaturze epoki i dziejach literatury
polskiej.
5. Literatura polska na przełomie XVI i XVII wieku.
6. Literatura ziemiańska (pojęcie, twórcy, tematyka).
7. Twórczość popularna.
16.
17.
18.
8. Dramat i teatr staropolski – gatunki, tematy, autorzy.
9. Staropolska twórczość epoki baroku (i barokowej formacji kulturowej) – autorzy,
typowe gatunki, tematy, światopogląd, nurty i obiegi literatury.
Zalecana literatura:
− lektury obowiązkowe wg publikowanego odrębnie spisu lektur;
− opracowania obowiązkowe opisane w publikowanym odrębnie spisie lektur.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia
osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Obecność na zajęciach (zaliczenie nieobecności, jeśli jest ich więcej niż 2 w semestrze);
zaliczenie zadań cząstkowych; zaliczenie kolokwium z lektur.
Język wykładowy:
polski
19. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba
aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
- ćwiczenia:
60
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
10
50
Suma godzin
120
Liczba punktów ECTS
4
godzin
na
zrealizowanie
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards