wyklad - Instytut Filologii Polskiej

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU (MODUŁU KSZTAŁCENIA) – SYLABUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku polskim
Historia literatury polskiej – staropolska
Nazwa przedmiotu (modułu) w języku angielskim
History of Old Polish Literature
Jednostka prowadząca przedmiot
Zakład Historii Literatury Dawnej
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
Kod przedmiotu (modułu)
21-FP-S1-E1-HLPSt-W
Rodzaj przedmiotu (modułu)
obowiązkowy
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów
I stopień
Rok studiów
I
Semestr
zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
Wykłąd: 15 godz.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, osoby prowadzącej zajęcia:
Jacek Sokolski, prof. dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
przedmiotu (modułu) oraz zrealizowanych przedmiotów:
znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach.
Cele przedmiotu:
− wiedza o podstawowych procesach historycznoliterackich od średniowiecza do
baroku;
− wiedza o tekstach literatury staropolskiej i ich historycznych oraz historycznoliterackich kontekstach (dawna literatura powszechna, obyczajowość, historia
społeczna i polityczna, problemy religijne) wobec właściwych dla tych tekstów
problemów kultury (m.in. kwestii gatunków literackich i literackości, obiegu
czytelniczego, dawnych wydań);
− uporządkowanie wiedzy ogólnej obejmującej terminologię i metodologię
literaturoznawczą;
− wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia dzieł literatury dawnej i zdolności
lokowania ich w szerszym kontekście literackim i kulturowym
Zakładane efekty kształcenia
WIEDZA:
− ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii
literatury staropolskiej oraz specyfice przedmiotowej i
metodologicznej;
− zna teksty literatury dawnej (wg spisu lektur);
− ma wiedzę o najważniejszych tekstach polskiej
literatury średniowiecznej (religijnej i świeckiej);
− ma podstawową wiedzę o typowych gatunkach i
tematach literatury renesansowej, o twórcach i
sposobach rozpowszechniania ich dzieł;
- ma wiedzę o twórczości Mikołaja Reja i Jana
Kochanowskiego, ich miejscu w literaturze epoki i
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia
K_W01, K_W02, K_W03,
K_W06, K_W07, K_W09,
K_W10
dziejach literatury polskiej;
- ma wiedzę o specyfice literatury polskiej przełomu
XVI i XVII wieku;
− ma wiedzę o literaturze ziemiańskiej, jej wzorcach,
najważniejszych twórcach, typowych gatunkach i
tematach;
− ma wiedzę o specyfice twórczości popularnej,
najważniejszych
twórcach,
typowych
gatunkach,
charakterystycznych bohaterach;
− ma podstawową wiedzę o dramacie i teatrze
staropolskim,
charakterystycznych
gatunkach,
tematach i autorach;
− ma wiedzę o twórczości epoki baroku i barokowej
formacji kulturowej (autorach, typowych gatunkach,
tematach,
światopoglądzie,
nurtach
i
obiegach
literatury).
UMIEJĘTNOŚCI:
− rozumie teksty z epoki, ma elementarne
umiejętności badawcze i umie opisać problemy
stosując pojęcia paradygmatów badawczych w zakresie
literaturoznawstwa;
− potrafi rozpoznać i opisać różne gatunki literackie
oraz rodzaje tekstów z epoki;
− rozumie specyfikę literatury dawnej, rolę twórczości
religijnej i świeckiej, potrafi wskazać i opisać
najważniejsze teksty literatury dawnej;
− potrafi opisać rolę twórczości najwybitniejszych
pisarzy renesansowych, ich miejsca w literaturze epoki
i dziejach literatury polskiej;
−
rozumie specyfikę literatury
ziemiańskiej i
popularnej, ich wzorcach, potrafi opisać typowe
gatunki, bohaterów, tematy;
− potrafi opisać specyfikę rozwojową dramatu i teatru
staropolskiego,
umie
wskazać
charakterystyczne
gatunkach i tematach;
− potrafi wskazać charakterystyczne cechy twórczości
epoki baroku i barokowej formacji kulturowej, rozumie
istnienie
różnych nurtów i typów obiegu dzieł
literackich.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
potrafi słuchać; akceptuje konieczność
ustawicznego rozwoju i samokształcenia.
15.
i
potrzebę
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U05, K_U06, K_U07,
K_U09, K_U10
K_K01, K_K03, K_K06
Treści programowe:
1. Średniowieczna literatura polska religijna.
2. Średniowieczna literatura polska świecka.
3. Specyfika literatury staropolskiej XVI w.: typowe gatunki i tematy, sposób
istnienia literatury (tworzenie, rozpowszechnianie).
4. Twórczość Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, ich miejsce w literaturze
epoki i dziejach literatury polskiej.
5. Literatura polska na przełomie XVI i XVII wieku.
6. Literatura ziemiańska (pojęcie, twórcy, tematyka).
7. Twórczość popularna.
8. Dramat i teatr staropolski – gatunki, tematy, autorzy.
9. Staropolska twórczość epoki baroku (i barokowej formacji kulturowej) –
autorzy, typowe gatunki, tematy, światopogląd, nurty i obiegi literatury.
16.
Zalecana literatura:
− lektury obowiązkowe wg publikowanego odrębnie spisu lektur;
− opracowania obowiązkowe opisane w publikowanym odrębnie spisie lektur.
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
Obecność na zajęciach
Zaliczenie bez oceny
18.
Język wykładowy: polski
19. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba
aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów)
z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do zaliczenia
egzaminu
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
15
i
części
15
0
godzin
na
zrealizowanie
Download