Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu

advertisement
Lp. Elementy składowe sylabusu
1.
Nazwa przedmiotu
2.
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
3.
Kod przedmiotu
4.
Język wykładowy
5.
Grupa treści kształcenia,
w ramach której przedmiot jest
realizowany
6.
Typ przedmiotu
Opis
Literatura polska i powszechna
Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
7.
Rok studiów, semestr
8.
10.
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nią osoba prowadząca dany
przedmiot
Metody dydaktyczne
Rok II studiów licencjackich/ semestr studiów: 3.
Rok II studiów licencjackich / semestr studiów: 4.
Rok III studiów licencjackich / semestr studiów 5.
Dr Arkadiusz Ściepuro
11.
Wymagania wstępne
12.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Założenie i cele przedmiotu
9.
13.
14.
15.
16.
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a także
formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form zajęć
wchodzących w zakres danego
przedmiotu
Treści merytoryczne przedmiotu
polski
-grupa treści podstawowych
-grupa treści dodatkowych
-obowiązkowy do zaliczenia całego toku studiów
Dr Arkadiusz Ściepuro
Wykład.
3 semestry: 2 godziny tygodniowo, 45 tygodni.
Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Umiejętność analizy
i interpretacji tekstów literackich na poziomie maturalnym.
Umiejętność krytycznego myślenia. Otwartość. Znajomość
literatury polskiej i powszechnej na poziomie maturalnym.
Preferowani kandydaci z oceną lepszą niż dopuszczającą
uzyskaną na maturze rozszerzonej z języka polskiego.
90 godzin.
3 pkt.
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zarysem
dziejów literatury powszechnej z uwzględnieniem kontekstu
literatury polskiej w oparciu o przykłady wybranych tekstów
reprezentujących kolejne epoki. Po uzyskaniu pozytywnej
oceny z egzaminu student potrafi przedstawić najważniejsze
dzieła literatury pięknej – zarówno obcej, jak i polskiej – w
usystematyzowanym ciągu procesu historycznoliterackiego.
Egzamin: Student może być dopuszczony do egzaminu tylko
po uzyskaniu zaliczenia z lektur. Egzamin dotyczy zagadnień
poruszanych na wykładach. Przewidziane są trzy terminy
egzaminu: tzw. termin zerowy – przedtermin, termin
pierwszy oraz termin drugi – w sytuacji gdyby student z
powodu choroby bądź zdarzeń losowych nie mógł
uczestniczyć w terminie pierwszym. W przypadku uzyskania
oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do
egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.
Spis lektur obowiązkowych i zaleconych oraz podręczników
podawany jest studentom na pierwszym wykładzie.
Program wykładów obejmuje chronologiczny przegląd
ważniejszych zjawisk literackich europejskiego kręgu
17.
Wykaz literatury podstawowej
kulturowego, poczynając od ogólnej charakterystyki
literatury starożytnej: greckiej i rzymskiej, poprzez
przedstawienie średniowiecznej literatury religijnej i
świeckiej, przełomu renesansowego w literaturze włoskiej,
francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej i na Słowiańszczyźnie,
baroku w europejskiej poezji i dramacie, klasycyzmu i
oświecenia w literaturze francuskiej i angielskiej, literatury
niemieckiej XVIII wieku, sentymentalizmu w literaturach
europejskich, romantyzmu w literaturze angielskiej,
rosyjskiej i francuskiej, realizmu angielskiego, francuskiego i
rosyjskiego, naturalizmu i symbolizmu, literatury przełomu
XIX i XX wieku, głównych teorii i programów literackich
XX stulecia, przeglądu prozy XX wieku, eksperymentów w
poezji i dramaturgii oraz literatury przełomu XX i XXI
stulecia.
1. Cytowska M., Szelest H.: Historia literatury starożytnej.
Warszawa 2006
2. Dybeł K., Marczuk B., Prokop J.: Historia literatury
francuskiej. Warszawa 2005
3. Żaboklicki K.: Historia literatury włoskiej. Warszawa
2008
4. Dzieje literatur europejskich. T. 1-3. Pod red.
Władysława Floryana. Warszawa 1977-1989
5. Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa
pod red. Andrzeja Drawicza. Warszawa 2002
6. Historia literatury amerykańskiej XX wieku. T. 1-2. Pod
red. Agnieszki Salskiej. Kraków 2003
7. Libera Z., Pietrusiewiczowa, Rydel J.: Literatura polska.
Od średniowiecza do oświecenia. Warszawa 1988
8. Kulczycka-Saloni J., Straszewska M.: Literatura polska.
Romantyzm. Pozytywizm. Warszawa 1990
9. Kulczycka-Saloni, Maciejewska I., Malowiecki A.Z.,
Taborski R.: Literatura polska. Młoda Polska. Warszawa
1991
10. Nasiłowska A.: Trzydziestolecie 1914-1944. Warszawa
1995
11. Drewnowski T.: Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style.
Literatura polska 1944-1989. Warszawa 1997
12. Czapliński P., Śliwiński P.: Literatura polska 1976-1998.
Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999
Download