Kompetencje emocjonalne nauczyciela

advertisement
Jaką rolę odgrywają emocje w
pracy nauczyciela?
Skąd pochodzi wiedza?
Skąd pochodzi wiedza?
empiryzm
racjonalizm
Empiryzm genetyczny
Skąd pochodzi wiedza? Jak człowiek ją
zdobywa?
 Człowiek nie rodzi się z gotową wiedzą, tylko
zdobywa ją w trakcie życia poprzez
doświadczanie
 Według niektórych antropologów ludzki mózg
można porównać do komputera, który jest w
stanie przyjąć i przetworzyć wrażenia
zmysłowe, ale w chwili narodzin jego banki
pamięci są puste (łac. tabula rasa)

Racjonalizm genetyczny - Co jest
wrodzone?
Współczesna nauka krytycznie odnosi
się do empiryzmu genetycznego,
stwierdzono bowiem istnienie
wrodzonych reakcji emocjonalnych, np.
śmiech, płacz.
 Potwierdzają to badania etologów nad
dziećmi głuchoniewidomymi od
urodzenia

Wrodzone zdolności człowieka






Posługiwanie się
składnią
Unikanie
niebezpieczeństw
Zdolność uczenia
Okazywanie
wzajemności
Zakłopotanie
Zdolność opieki





Odraza do
kanibalizmu i
kazirodztwa
Dostrzeganie
przyczynowości
Poczucie
sprawiedliwości
Zdolności
emocjonalne
Poczucie humoru
Proces uczenia się
Pogląd empiryzmu genetycznego jest
przyjmowany przez współczesną naukę
w wąskim zakresie:
 1/ w chwili narodzin nie posiadamy w/w
umiejętności, ale mamy predyspozycje
do nauczenia się ich
 2/ uczymy się ich poprzez wychowanie,
naśladowanie, obserwację
 3/ w relacjach z innymi stajemy się
ludźmi

Proces uczenia się: składniki
1.
Zdolność – wrodzona potencjalna
predyspozycja do opanowania
określonych umiejętności w
sprzyjających warunkach
2. Uzdolnienie – wykorzystanie
wrodzonego potencjału
Proces uczenia się c.d.
3. Sprawność – cecha przebiegu
określonej czynności, zależy od
częstotliwości i rezultatu - im więcej
pozytywnie zakończonych prób tym
większa sprawność
 4. umiejętność – sprawność
posługiwania się zdobytym
doświadczeniem (wiedzą) przy
wykonywaniu określonej czynności

Porównania kulturowe



Wiele informacji na temat wrodzonych
zachowań człowieka dostarcza nam
badanie porównawcze różnych kultur.
Porównuje się w nich różne społeczności,
często odlegle od siebie, albo żyjące w
różnych okresach historycznych
Badanie te dowodzą, że ludzie mimo
różnych odrębnych kultur, zachowują się
podobnie, tzn. powtarzają te same
zachowania
Analogiczne zachowania







1/ przyjazne pozdrowienia na odległość –
połączone z uśmiechem i skinieniem głowy
2/ grożenie – okazywanie agresji
3/ zakłopotanie, zawstydzenie – ukrywanie
twarzy
4/ przekazywanie darów
5/ biesiadowanie
6/ opiekuńczość
7/ zaloty
Gesty grożenia: Z lewej japoński aktor teatru kabuki, z prawej
dziewczynka z kultury zachodniej
Z lewej japoński aktor teatru kabuki, z
prawej dziewczynka z kultury zachodniej
Oznaka zakłopotania(M.
Foucault; Indianin Waika)
Gest zakłopotania
Przy lekkim zakłopotaniu
ludzie na całym świecie
całkowicie lub częściowo
przysłaniają twarz. Jest to
niewątpliwie zrytualizowany
odruch prowadzący do
ukrycia się. Zwykle polega na
intencji ukrywania dolnej
części twarzy.
Gest pozdrowienia
Przy pozdrowieniu spojrzeniem brwi
unoszą się drgnięciem trwającym ok.
1/6 sekundy. Szybkie podniesienie i
opuszczenie brwi połączone z
uśmiechem i często skinieniem
głowy jest przyjaznym gestem
pozdrowienia na odległość
występującym w różnych kulturach.
Gest zamyślenia,
znudzenia
Masajowie
Z lewej dzieci z kultury
zachodniej, z prawej chłopiec
masajski
Gest radości
Co „mówi” ludzka twarz?
Natura emocji
Karol Darwin
1809-1882
W 1872 r. w pracy
„O wyrażaniu uczuć u człowieka
i zwierząt” utrzymywał, że
emocje są wytworem ewolucji
biologicznej, a pewne z nich są
wspólne ludziom i zwierzętom.
Paul Ekman (1934- )
Amerykański antropolog,
badacz natury ludzkich
emocji; Paul Ekman jest
czołowym na świecie
specjalistą w zakresie
badań związanych z
wyrażaniem emocji
mimiką twarzy i mową
ciała
Od 30 lat prowadzi
badania m.in. w Ameryce
Pd., Japonii, Izraelu,
Nowej Gwinei, b. Związku
Radzieckim, Europie i
USA
Badania P.Ekmana
W początkach swej kariery w latach 60tych prowadził badania międzykulturowe
w Nowej Gwinei – badał odizolowane
plemię bez kontaktów z innymi kulturami
(używali narzędzia z kamienia)
 Sposoby wyrażania emocji
przedstawicieli tego plemienia były
doskonale rozpoznawalne
 Wniosek – emocje mają uniwersalny
kod wspólny wszystkim ludziom

Zdjęcia zrobione przez P. Ekmana
System Kodowania Ruchów
Twarzy
W 1975 r. P. Ekman opracował System
kodowania Ruchów Twarzy
 Każda emocja pobudza określone
mięśnie twarzy
 Można mierzyć (odczytywać) emocje
obserwując zmiany w napinaniu i
rozluźnianiu mięsni twarzowych
 Podobnie można odczytywać gesty
związane z kłamstwem i oszustwem

Do uniwersalnych
emocji należą:
gniew, zaskoczenie,
niesmak, strach,
szczęście, smutek
Natura ludzka a emocje
•
•
•
•
W antropologii i naukach społecznych
długo dominował pogląd, że emocje (tak
jak język czy wartości) są różne w różnych
kulturach. Badania nie potwierdzają tego.
Śmiech i płacz są reakcjami specyficznie
ludzkimi (wrodzonymi)
Podobnie wrodzona jest zdolność do
empatii i rozpoznawania mimiki twarzy
(emocji innych)
Istnieje też wrodzona zdolność do
przezywania emocji
1. Pojęcie emocji ma zastosowanie na wszystkich poziomach ewolucji i podobnie
jak do ludzi, odnosi się też do zwierząt.
2. Emocje mają ewolucyjne podłoże i u różnych gatunków rozwinęły różne formy
ekspresji.
3. Emocje pełnią rolę adaptacyjną, pomagając organizmom przetrwać zagrożenia
stwarzane przez środowisko.
4. Pomimo różnic w formach wyrażania emocji u różnych gatunków, można
zidentyfikować pewne wspólne elementy oraz ogólne wzorce.
5. Istnieje niewielka liczba podstawowych, pierwotnych emocji stanowiących
pewien prototyp
6. Wszystkie inne emocje są stanami pochodnymi, występują jako kombinacje,
mieszaniny lub związki podstawowych emocji.
7. Pierwotne emocje są to hipotetyczne konstrukty, swojego rodzaju stany idealne,
których właściwości i cechy są wnioskowane bezpośrednio.
8. Pierwotne emocje mogą być scharakteryzowane w postaci par biegunowych
przeciwieństw.
9. Wszystkie emocje różnią się pod względem stopnia podobieństwa do siebie
nawzajem.
10. Każda emocja może występować w różnym stopniu natężenia i na różnym
poziomie pobudzenia.
Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna”
Na inteligencję emocjonalną składają się:
-samoświadomość – wiedza o tym, co
odczuwamy w danej chwili oraz wykorzystanie
tych bodźców do podejmowania decyzji
 -samoregulacja – panowanie nad emocjami,
umiejętność odsunięcia emocji, szybkie
dochodzenie do siebie po przeżyciu przykrych
emocji
 -motywacja – kierowanie się własnymi
preferencjami w wyznaczaniu celów i dążeniu
do nich, podejmowanie działania pomimo
niepowodzeń i porażek


Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna”
Na inteligencję emocjonalną składają się
c.d.:
 -empatia – umiejętność spojrzenia na
sytuację z innych punktów widzenia,
rozumienie uczuć innych ludzi
 -umiejętność nawiązywania i
podtrzymywania kontaktów z innymi,
którą ułatwia panowanie nad emocjami,
zdolność negocjowania, łagodzenia
sporów, współpracy i pracy zespołowej

Człowiek – istota społeczna
Wrodzone współodczuwanie
Najważniejszym naszym przyjaznym sygnałem
jest uśmiech. Tym wrodzonym sposobem
zachowania się jesteśmy zdolni do
nawiązywania więzi.
Podobnie działają cechy dziecięcości –
wzbudzają łagodność i chęć opieki.
Zdolność do współczucia jest człowiekowi
niewątpliwie wrodzona.
Do wartości obecnych w większości kultur
należą: odwaga, wierność, przyjaźń, miłość
bliźniego, ofiarność, gotowość niesienia
pomocy, szacunek, posłuszeństwo.
Opieka nad potomstwem
Więź matka-dziecko jest podstawą
kształtowania się ludzkiej wspólnoty.
Początkowo matka dla niemowlęcia jest
obiektem, którego można się trzymać i ssać,
dostarcza ochrony zyskując walor
schronienia – domu.
W dialogu z matką dziecko uczy się, że
zawsze istnieje ktoś, kto się nim przyjaźnie
zaopiekuje i zaspokaja jego potrzeby,
zarówno materialne, jak i społeczne.
Uczy się więc zasadniczej postawy
pozytywnego ustosunkowania,
zakładającego, że na bliźnim można
polegać.
Więzi społeczne
Więź miłosna (seksualna) –
zindywidualizowana forma kontaktu między
partnerami. Zakochanie się oznacza
zadzierzgnięcie się więzi z konkretnym
partnerem. Tego rodzaju potrzeba jest częścią
ludzkiej natury. Mamy wrodzone
predyspozycje do trwałego partnerstwa o typie
małżeńskim.
Nie znaczy to, że jesteśmy przypisani
jakiemuś określonemu typowi małżeństwa,
badania wskazują raczej na poligamiczną
dyspozycję człowieka.
Ludzie wewnątrz i
na zewnątrz grup
komunikują się z
sobą.
Dialog jest
podstawowym
atrybutem
człowieka
Dialog
Rozwój emocjonalny
Samoświadomość emocji –
 ok. 6 m-ca życia – niemowlę ma
świadomość uczuć bez świadomości „Ja”
 10-12 m-cy – rozpoznawanie emocji u
innych
 od 2 r. ż. – nazywanie 6 podstawowych
emocji
 5-6 r. ż. – znajomość różnorodnych
(sprzecznych) emocji, dekodowanie emocji
z mimiki twarzy
Rozwój emocjonalny
7-8 r. ż. – podstawowa kompetencja
emocjonalna
 10-11 lat – znajomość kulturowych reguł
i norm emocjonalnych
 12-13 lat – dojrzałe zachowania
empatyczne, poczucie emocjonalnej
skuteczności

Zakłócenia rozwoju emocjonalnego
Dzieci u których do 5 r. ż. nie rozwinie się
samoświadomość emocji będą miały trudność
z przystosowawczym reagowaniem na
środowisko (rodzinne, przedszkolne)
 Molestowanie psychiczne i fizyczne,
agresywnie nastawione środowisko, przemoc
rodzinna i rówieśnicza – zaburzają rozwój
emocjonalny
 -zahamowania w wyrażaniu emocji, skrywane
emocje lub e. autodestrukcyjne;
nieumiejętność radzenia sobie z przykrymi
emocjami

Emocjonalna skuteczność
Jednostka zna swoje uczucia
niezależnie od tego jakie one są,
 potrafi regulować własne emocje,
 swoje działania rozpoznaje jako
skuteczne, prowadzące do celu,
 wie jak radzić sobie z negatywnymi
emocjami, są one dla niej źródłem
informacji.

Kompetencje emocjonalne u dzieci
Zachowanie dzieci kompetentnych
emocjonalnie jest:
 -elastyczne (wchodzenie w różne role)
 -zgodne z kontekstem sytuacyjnym;
 -skuteczne;
 -z poczuciem pewności siebie;
 -szanujące uczucia innych i swoje.

Edukacja emocjonalna
Na edukację emocjonalną wpływ mają:
 - środowisko zewnętrzne (przyjazne,
akceptujące, dostarczające dobrych
wzorców)
 -aktywność własna.

Kompetencje emocjonalne mogą pomóc w:
rozumieniu innych ludzi;
 poznaniu ich stanów emocjonalnych;
 rozumieniu osób o złożonej osobowości;
 rozpoznawaniu potrzeb uczniów;
 radzeniu sobie z sytuacjami
konfliktowymi i stresem.

Emocje w pracy nauczyciela
Pewność
siebie
Empatia
Władza
wychowawcza
Optymizm
Przebaczanie
Empatia
-umiejętność współodczuwania i
nawiązywania kontaktu z uczniami.
 Składają się na nią:
• uważne słuchanie ucznia
• rozumienie odmienności młodych ludzi
(znajomość kultury uczniowskiej)
• chęć niesienia pomocy uczniom
mającym problemy
• życzliwość

Optymizm
-pogoda ducha, zadowolenie, radość,
poczucie humoru, wiara w skuteczność
swoich działań
 -entuzjazm i zaangażowanie
 -wyraża się w mimice i gestach ciała,
artykulacji głosu
 -wpływa na jakość kontaktów z uczniami
 -zmniejsza ryzyko wypalenia
zawodowego

Władza wychowawcza
-”duchowy” autorytet nauczyciela
 -świadomość kierowniczej roli oraz
konsekwencji jej nadużywania
 -zachęcanie do współpracy i
wykonywania zadań, kierowanie pracą
uczniów zamiast krytyki, zawstydzania,
karania, poniżania
 -wprowadzanie atmosfery zaufania,
uprzejmości, wspierania i zachęty

Pewność siebie
-posiadanie niezależności
 -umiejętne radzenie sobie z
trudnościami i porażkami
 -wysokie poczucie własnej wartości
 -asertywność
 -uczenie się na własnych błędach
 -samoświadomość
 -refleksyjny stosunek do działań
 -zdolność do zmiany swoich zachowań

Przebaczanie








Przebaczanie i sprawiedliwość społeczna
pozwalają nauczycielowi pełnić
wychowawczą funkcję kierowniczą.
-brak uprzedzeń
-przeciwdziałanie dyskryminacji
-tolerancja
-uczciwość
-szacunek do innych
-rozumienie przyczyn negatywnych
zachowań
-transformacji negatywnych emocji
Metody pracy z emocjami
Przebieg zajęć:











1. wprowadzenie
2. projekcja filmu edukacyjnego (z cyklu „Filmowe godziny
wychowawcze”)
3. pytania do uczniów:
-Jakie są Wasze pierwsze skojarzenia na temat tego, co obejrzeliście?
-Jak w tych scenkach zachowywali się poszczególni bohaterowie?
-Co chcieli przekazać nam swoim zachowaniem? Jakie emocje
powodowały nimi?
-Która z postaci jest Wam bliższa i z czego to wynika?
-Co ten film Wam uświadomił? W jaki sposób możemy rozwiązać ten
problem, odwołując się do jakich emocji?
Zadanie:
-Wymieńcie i pogrupujcie emocje wyrażone w prezentowanej scence
korzystając z „Koła emocji”
Podsumowanie – wskazanie związków pomiędzy emocjami
pozytywnymi oraz opozycyjnymi do nich. Odpowiedź na pytanie
dlaczego lepiej wybierać emocje konstruktywne.
Przebieg zajęć:
1. wprowadzenie
 2. projekcja filmu edukacyjnego (z cyklu
„Filmowe godziny wychowawcze” pt.
Bezsilna nienawiść?)
 3. przykładowe pytania do uczniów:
 -czy doświadczyliście kiedyś od kogoś
przejawów nienawiści? Jak się wtedy
czuliście?
 -czy zaznaliście kiedyś uczucia nienawiści?
Jakie to uczucie? Jak można sobie z nim
radzić

Przebieg zajęć:






4. Praca w grupach:
I. sformułujcie definicję nienawiści, wskażcie jej
cechy, podajcie synonimy i wyrazy
bliskoznaczne, określcie antonimy
II. Wskażcie, wymieńcie przyczyny i źródła
nienawiści
III. Wskażcie, wymieńcie przejawy i formy
nienawiści
IV. Wskażcie metody obrony przed nienawiścią
w sobie i u innych
5. Wnioski – po prezentacjach uczniów i
dyskusji nauczyciel podsumowuje rozważania.
Bibliografia
J. Madalińska-Michalak, R. Góralska,
Kompetencje emocjonalne nauczyciela,
ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 K. Szewczyk, Wychować człowieka
mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej,
WN PWN, Warszawa – Łódź 1999.
 D. Goleman, Inteligencja społeczna,
Poznań 2007.
 M. Łobocki, W trosce o wychowanie w
szkole, Impuls, Kraków 2009.

Download