Konspekt zajęć dra P. Bursztyka " Historia filozofii"

advertisement
Historia filozofii
kowersatorium przeznaczone dla słuchaczy Interdyscyplinarnych Humanistycznych
Studiów Doktoranckich (15 godz.)
dr Przemysław Bursztyka
Zakład Filozofii Kultury IF UW
I. Wprowadzenie
1) Przedstawienie specyfiki refleksji filozoficznej
2) Filozofia a nauki szczegółowe
3) Filozofia a religia i sztuka
4) Podstawowe dyscypliny filozoficzne
5) Początki filozoficznej refleksji nad światem – Presokratycy
II. Filozofia moralna w starożytności
1) Sofiści a Sokratejski intelektualizm etyczny
2) Teorie etyczne Platona i Arystotelesa
3) Stoicyzm i Epikureizm
Lektura:
Protagoras, Gorgiasz (fragmenty z: Filozofia starożytna. Antologia przekładów, red. J.
Legowicz)
Arystoteles, Etyka nikomachejska, (fragmenty)
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, (fragmenty)
III. Starożytne koncepcje metafizyczne – Platon, Arystoteles, Plotyn
Lektura:
Platon, Państwo, (fragmenty)
Arystoteles, Metafizyka, (fragmenty)
IV. Nowożytne spory o naturę poznania (racjonalizm vs. empiryzm). Problem
podmiotowości – Kartezjusz, Spinoza, Hume
Lektura:
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, rozdz. II – V
D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. II - V
V. Idealizm transcendentalny Immanuela Kanta
Lektura:
I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła
wystąpić jako nauka, § 1-4, 6-25, 32-35, 46-55
VI. Kantowski rygoryzm etyczny – wykład
1) Przedstawienie istoty moralnego stanowiska Kanta
2) Przedstawienie wybranych współczesnych stanowisk etycznych z odniesieniem
do filozofii Kantowskiej
VII.Heglowska filozofia dziejów
Lektura:
G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, ss. 16-83, 106-119
K. Marks, Manifest komunistyczny
Download