na zapytania w sprawie SIWZ

advertisement
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Niepołomice dnia: 2014-11-24
Pismo: ZP.271.30.2014/18
«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-11-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie
przetarg nieograniczony, na:
Wybór Generalnego Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót w budynkach użyteczności
publicznej w ramach projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice,
Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych.,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Pytanie 1. Czy w zakresie budynków zakwalifikowanych do projektu znajdują się budynki będące pod ochroną
lub stojące w strefie konserwatora zabytków? Jeśli tak to, które są to budynki?
Pytanie 2. Czy w zakresie budynków zakwalifikowanych do projektu znajdują się budynki stojące w strefie
ochrony przyrody np. obszarze Natura 2000 lub innym? Jeśli tak, to ile jest takich budynków i czy prowadzenie
prac na takich budynkach wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń czy akceptacji odpowiednich organów?
Pytanie 3. W zapisach Załącznika nr 8 do SIWZ pkt. 5 -wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza
widnieje zapis, że dokumentacja taka musi obejmować również m.in. "projekt budowlany i wykonawczy
modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania". Prosimy o wyjaśnienie, czego ma dotyczyć ten
projekt i czy jest wymagany?
Pytanie 4. W załączniku nr 8 do SIWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" jest zapis: W
zakresie
zamówienia jest również wykonanie zasilanie elektrycznego pomp ciepła i wszystkich urządzeń el.
pomocniczych. Wcześniej należy sprawdzić wydajność istniejącego przyłącza i całość prąc elektrycznych
uzgodnić z dostawcą energii elektrycznej.,.,", W celu dokonania poprawnej wyceny i skalkulowania
odpowiednich kosztów prosimy o podanie mocy elektrycznych istniejących przyłączy w budynkach, w których
przewidziane są pompy ciepła,
Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie czy w tabeli, w której zawarte są rezultaty mierzalne dla projektu w ostatnim
wierszu dotyczącym długości odwiertów dla pomp ciepła została podana poprawna długość tych odwiertów tzn
2700 m? Sądząc po wymaganych mocach pomp ciepła wartość 2700 m jest nie wystarczająca do osiągnięcia
wymaganej mocy grzewczej.
Pytanie 6. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 6 (Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków) istnieje zapis, że "Wszystkie osoby, których
mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń lub
uprawnienia równoważne..." Czy zatem osoby opisane jako "Generalny Kierownik Projektu Wykonawcy" i
"Kierownik projektu Wykonawcy ds. Instalacji Solarnych" też powinny posiadać jakieś uprawnienia w
odpowiedniej specjalności?
Pytanie 7. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymaga, aby fragmenty rurociągów prowadzonych ponad
dachem dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej lub ocynkowanej dla ich ochrony przed
wpływem czynników klimatycznych oraz przed ptakami. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie izolacji
cieplnej z fabrycznie wykonanym płaszczem z materiału odpornego na warunki pogodowe i uszkodzenia
mechaniczne spowodowane np. przez ptaki, zamiast płaszczy stalowych?
Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie konstrukcji wsporczych pod kolektory słoneczne z
materiałów innych niż aluminium czy stal nierdzewna, np. ze stali ocynkowanej lub malowanej? Na przykład
gdyby okazało się, że ze względów montażowych (konstrukcyjnych) nie można zastosować konstrukcji
systemowej producenta kolektorów I trzeba by wykonać specjalną konstrukcję w celu montażu kolektorów.
Pytanie 9. Czy Zamawiający w zakresie wymaganych osób zdolnych do wykonania Zamówienia dopuszcza
możliwość łączenia wymaganych funkcji przez jedną osobę, np.: ta sama osoba będzie Kierownikiem Projektu
Wykonawcy ds. Instalacji Solarnych i Specjalistą ds. robót instalacyjnych?
Pytanie 10. Dla obiektu Krytej Pływalni w Niepołomicach założono system pracy pompy ciepła jako
biwalentno-równoległy. W związku z powyższym proszę o podanie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło
obiektu (OZC), obliczeniowych parametrów instalacji gazowego źródła ciepła, moc istniejącego źródła ciepła
gazowego oraz zakładany czas pracy w godzinach w roku pompy ciepła.
Pytanie 11. Dla obiektu pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach założono monowalentny sposób pracy
instalacji pomp ciepła. W związku z powyższym proszę o podanie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło
obiektu (OZC), obliczeniowych parametrów temperatury górnego źródła ciepła.
Pytanie 12. Czy dla obiektów z pytań 17 i 18 pompa ciepła będzie wykorzystywana do przygotowania c.w.u.?
Jeśli tak to prosimy o określenie średniodobowego oraz rocznego zużycia ciepłej wody użytkowej.
Pytanie 13. Prosimy również o podanie danych z pytań 17, 18 i 19 dla obiektów Przedszkola nr 2 i 6 w
Skawinie.
Pytanie 14. W związku z rozbieżnościami w wymaganiach pomiędzy Załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia, a Załącznik nr 10 do SIWZ PFU prosimy o jednoznaczne zajęcie stanowiska,
który dokument jest dokumentem obowiązującym w hierarchii w/w dokumentów. Zapis na pierwszej stronie
PFU dotyczący hierarchii w/w dokumentów jest zapisem nieprecyzyjnym.
Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że system chłodzenia pasywnego dla instalacji pomp ciepła dotyczy tylko
obiektu Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach,
Pytanie 16. W związku z wymogiem zagwarantowania osiągnięcia
energetycznego prosimy o podanie dla każdego z obiektów wstępnych danych:
efektu
ekologicznego i
- roczne zużycie energii elektrycznej
- roczne zużycie ciepła na cele co. i c.w.u. dla obiektów gdy ma być pompa ciepła oraz rodzaj paliwa
wykorzystywanego obecnie
-roczne zużycie ciepłej wody użytkowej oraz rodzaj paliwa wykorzystywanego dla obiektów, na których mają
być zamontowane kolektory słoneczne.
Dane te konieczne są w celu upewnienia się potencjalnego Wykonawcy czy jest w stanie i za pomocą jakich
rozwiązań osiągnąć wymagany efekt ekologiczny i energetyczny
Pytanie 17. §7 w pkt. 19 Wzoru Umowy uzależniono dokonanie odbioru końcowego od osiągnięcia Efektu
Ekologicznego i Energetycznego. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu ze względu na fakt, że w celu
stwierdzenia czy efekt został osiągnięty wymagany jest taki okres czasu pracy zamontowanych instalacji, dla
jakiego zostały określone wskaźniki - wskaźniki te zostały określone dla jednego roku. Wobec powyższego
wymóg postawiony przez Zamawiającego jest niemożliwy do spełnienia. To samo dotyczy zapisów w §10 pkt. 2
i 3 Projektu Umowy. Wnosimy o zmianę tych zapisów w sposób, aby wymóg był możliwy do spełnienia.
Pytanie 18. Prosimy o podanie wartości wymaganego stopnia pokrycia zapotrzebowania ciepła na
przygotowanie c.w.u. przez instalacje solarne gdyż w dokumentach przetargowych widnieją dwie rozbieżne
wartości: w PFU (załącznik nr 10 do SIWZ) w pkt. 3 mamy wartość min 35% natomiast w Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ) w pkt. 3.1.3. mamy wartość co najmniej 50%
Pytanie 19. Zgodnie z zapisem PFU pkt. A.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach prac
projektowych wykonał dla każdego obiektu przedmiary i kosztorysy inwestorskie prac budowlanych,
montażowych i zakupu sprzętu. W związku z tym, iż jest to przetarg typu zaprojektuj i wybuduj a kwota
rozliczenia jest kwotą ryczałtową zapis ten jest nieuzasadniony. Wnosimy o jego wykreślenie.
Pytanie 20. Zgodnie z zapisem PFU pkt 6.1.2. jako opcja w podgrzewaczu może być zabudowana grzałka
elektryczna, Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w wszystkich podgrzewaczach w wszystkich obiektach
przewidzieć montaż grzałki elektrycznej? Jeśli tak to jakiej mają być mocy?
Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana czynnika obiegowego w ramach świadczonych 2 bezpłatnych
przeglądów instalacji w okresie obowiązywania gwarancji dotyczy glikolu w instalacjach solarnych.
Pytanie 22. Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt 3.1.12.e Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
(załącznik nr 8 do SIWZ) czy w każdym przypadku braku pompy obiegowej na zasilaniu górnej wężownicy
zasobnika potencjalny Wykonawca ma ją ująć w swojej wycenie?
Pytanie 23. W myśl zapisów Wzoru Umowy - §18 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy -Wykonawca
wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanego wynagrodzenia brutto. Z
powyższej kwoty 80% zabezpieczenia zastanie zwolniona po odbiorze końcowym Inwestycji natomiast 20%
kwoty stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Ze
względu na różne okresy gwarancyjne udzielane przez Wykonawcę na poszczególne instalacje, a mianowicie
a) instalacje kolektorów słonecznych -10 lat
b) instalacje paneli fotowoltalcznych - 8 lat
c) instalacje pomp ciepła - 5 lat
prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z
tytułu rękojmi i gwarancji jakości? Czy 20% zatrzymanej kwoty zostanie rozbita na trzy odrębne gwarancje z
trzema rośnymi okresami ważności?
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Odp. na pytanie 1: Wśród budynków zakwalifikowanych do projektu nie ma budynków pod ochroną lub
stojących w strefie konserwatora zabytków.
Odp. na pytanie 2: Wśród budynków zakwalifikowanych do projektu nie ma budynków stojących w strefie
ochrony przyrody. Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód oraz akceptacji
odpowiednich organów leży po stronie Wykonawcy.
Odp. na pytanie 3: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa instalacji pomp ciepła musi być
realizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ wraz z załącznikami.
Uwaga:
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z SIWZ wraz z załącznikami.
Odp. na pytanie 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 8 do SIWZ. Określenie danych dotyczących
mocy elektrycznych istniejących przyłączy w budynkach należy do Wykonawcy na etapie inwentaryzacji
projektowej i wykonania projektów instalacji.
Odp. na pytanie 5: Zamawiający informuje, że długość odwiertów dla pomp ciepła musi zostać dostosowana
przez Wykonawcę do wymaganych w SIWZ wraz z załącznikami do mocy dla pomp ciepła na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, iż łączna długość odwiertów musi wynosić
minimum: 2700m -zgodnie z wymaganiami SIWZ pkt.3.1 -tabela wskaźników
Odp. na pytanie 6: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. Wszystkie osoby , od których wymagane są uprawienia budowlane
powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń lub uprawnienia
równoważne.
Uwaga:
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z aktualną wersją SIWZ wraz z załącznikami.
Odp. na pytanie 7: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii równoważnych
spełniających wymagania określone w SIWZ wraz z załącznikami. Ciężar udowodnienia, że materiały oraz
oferowana technologia jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa
na składającym ofertę.
Odp. na pytanie 8: Zamawiający wymaga stosowanie uchwytów i konstrukcji wsporczych systemowych do
montażu kolektorów dostarczonych przez producenta kolektorów słonecznych i odpowiadających warunkom
opisanym w dokumentacji przetargowej. W sytuacjach wyjątkowych, powodujących problemy konstrukcyjne
i/lub montażowe Zamawiający dopuszcza wykorzystanie konstrukcji montażowych z innych materiałów na
bazie metali nie wymagających dodatkowego zabezpieczenia przed korozją. Zmiany takie musza być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i producenta kolektorów słonecznych.
Odp. na pytanie 9: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dysponowania zespołem co najmniej 11 osób.
Odp. na pytanie 10: Określenie danych dotyczących instalacji pompy ciepła w budynku Krytej Pływalni w
Niepołomicach należy do Wykonawcy na etapie inwentaryzacji projektowej i wykonania projektów instalacji.
Odp. na pytanie 11: Określenie danych dotyczących instalacji pompy ciepła w budynku Pogotowia
Ratunkowego w Niepołomicach należy do Wykonawcy na etapie inwentaryzacji projektowej i wykonania
projektów instalacji.
Odp. na pytanie 12: W pytaniach 17 i 18 nie są wskazane żadne obiekty. Zamawiający informuje, że dane
dotyczące średniodobowego oraz rocznego zużycia cwu powinny zostać dobrane przez Wykonawcę na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej.
Odp. na pytanie 13: Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane parametry i dane dotyczące obiektów
Przedszkola nr 2 i 6 w Skawinie zostały wskazane w dokumentacji przetargowej. Pozostałe parametry i dane
muszą być dobrane przez Wykonawcę na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
Odp. na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż wymagania do opracowania oferty Wykonawcy do przetargu
zostały określone w Siwz wraz z załącznikami. Zamawiający podtrzymuje zapisy na pierwszej stronie PFU.
Wszelkie rozbieżności między dokumentami zostały wyjaśnione w odpowiedziach udzielonych przez
Zamawiającego.
Odp. na pytanie 15: Zamawiający potwierdza, iż w ramach realizacji instalacji pomp ciepła dla obiektu
Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach wymaga realizacji pasywnego chłodzenia wykorzystującego chłód z
dolnego źródła.
Odp. na pytanie 16: Zamawiający informuje, że wszystkie wymagane parametry i dane dotyczące przedmiotu
zamówienia zostały wskazane w dokumentacji przetargowej. Pozostałe parametry i dane muszą być dobrane
przez Wykonawcę na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
Odp. na pytanie 17: Zamawiający podtrzymuje wymagania Umowy i wymaga od Wykonawcy wykazania w
Dacie Zakończenia Inwestycji i najpóźniej w Dacie Zakończenia Projektu, na podstawie monitoringu (bieżącego
monitorowania efektów pracy Instalacji) osiągnięcie efektów pracy Instalacji na poziomie, co najmniej
określonym jako Efekty Ekologiczne i Energetyczne.
Odp. na pytanie 18: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia stopnia pokrycia zapotrzebowania
ciepła na przygotowanie c.w.u. dla instalacji kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności publicznej co
najmniej 50% w skali całego roku kalendarzowego.
Odp. na pytanie 19: Zamawiający pozostawia wymóg wykonania przedmiarów robót i kosztorysów
inwestorskich, natomiast Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie według formuły określonej w par.8
załącznika nr 5 do SIWZ.
Odp. na pytanie 20: Każdy zasobnik powinien umożliwiać montaż grzałki elektrycznej dla podgrzewu CWU.
Natomiast dostawy i montażu grzałki eklektycznej należy przewidzieć tylko wtedy , gdy nie ma możliwości
podłączenia drugiego (konwencjonalnego ) źródła ciepła. Moc ewentualnej grzałki powinna zostać określona
przez Wykonawcę na etapie dokumentacji projektowej. Układ musi zagwarantować potrzeby funkcjonalne
instalacji.
Odp. na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż podczas wymaganych dwóch przeglądów serwisowych w
ramach wymiany czynnika obiegowego do Wykonawcy należy wymiana czynnika obiegowego tylko w
instalacjach kolektorów słonecznych.
Odp. na pytanie 22: Do zadań Wykonawcy należy podłączenie zasobnika solarnego do drugiego źródła ciepła.
Ewentualna dostawa pompy c.w.u. realizującej podgrzew z istniejącego źródła ciepła (np. kotła) leży po stronie
beneficjenta. Zadaniem Wykonawcy jest wybór najlepszego rozwiązania współpracy z istniejącą instalacją
przygotowania c.w.u. na etapie dokumentacji projektowej. Układ musi zagwarantować potrzeby funkcjonalne
instalacji.
Odp. na pytanie 23: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ i Umowy w zakresie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w
wysokości 20% zabezpieczenia było pozostawione na okres obowiązywania najdłuższego okresu rękojmi dla
kolektorów słonecznych.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
………………………………….
Download