biuletyn parafii - Parafia NMP Gdańsk

advertisement
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 Dzisiaj przed kościołem zbiórka do pu







szek na potrzeby parafialnej Caritas.
Dzisiaj o 17:00 zapraszamy do górnego
kościoła na koncert organowy w wykonaniu naszego organisty pana Filipa Cieszyńskiego.
Katecheza dla dorosłych dzisiaj o 17:00
w dolnym kościele.
Nabożeństwo czerwcowe codziennie
18:00
Wspólnota modlitewna BETANIA zaprasza na Adorację NS w poniedziałek o
19:00 do dolnego kościoła.
Spotkanie duszpasterstwa młodzieży
studiującej i pracującej w czwartek o
19:30 w Domu św. Franciszka.
Zachęcamy do udziału w VII Marszu dla
Życia i Rodziny w przyszłą niedzielę
(19.06) o 14:30 w Gdańsku. Początek
marszu na Placu Solidarności.
Zapraszamy młodzież i dorosłych do
wzięcia udziału w (16-dniowej) Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę. Zapisy do
grupy biało-czerwonej i biało-złotej
(stanowiącej duchowo-modlitewne zaplecze pielgrzymki, skupiającej osoby
nie mogące podjąć pątniczego trudu) od
poniedziałku do środy w godz. 18:0019:00 w sali św. Maksymiliana. W tym
roku z racji ŚDM w Krakowie piesza pielgrzymka odbędzie się w dniach 6-21.07.
Zapraszamy na pielgrzymkę Rodziny
Radia Maryja na Jasną Górę – 9-10 lipca br. Szczegółowe informacje i zapisy w
Biurze RM.
Pan Bóg powołał do wieczności:
+ Stanisława Gilla (90), + Wanda Augustyn (86), + Regina Oleksiak (72)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
NOWI LEKTORZY NASZEJ PARAFII
Od października 2015 r. członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii
uczestniczyli w Kursie Lektora, przygotowującym do pełnienia w parafii posługi lektora. W czasie kursu nasi lektorzy
pogłębiali swoją wiedzę liturgiczną i biblijną, rozwijali umiejętność czytania
i głoszenia Słowa Bożego. W ramach
kursu odbywały się wykłady z zakresu
teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgiki, fonetyki, a także emisji głosu i śpiewu kościelnego.
W końcu, po zdanym egzaminie końcowym, w sobotę 11 czerwca w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gdyni siedmiu lektorów naszej parafii
przyjęło posługę lektoratu.
Są to: Biernacik Jakub, Chojnowski
Szczepan, Cichacki Piotr, Jóźwicki Adrian, Potulski Cyryl, Szarecki Łukasz, Żyźniewski Marek.
SERDECZNE PODZIĘKWANIE
dla wszystkich, którzy czytają
Biuletyn Parafialny i swoją ofiarą
wspierają fundusz ministrancki
składają
Ministranci i lektorzy
parafii NMP Królowej Różańca Św.
Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru:
1. Nikodem, 2. Trędowaci, 3. Zachariasz,
4. Ananiasz, 5. Magdalena, 6. Betesda, 7. Paralityk, 8. Tyberiadzkie, 9. Genezaret, 10. Kafarnaum, 11. Zacheusz, 12. Mesjasz, 13. Betania, 14. Kwiryniusz, 15. Obrzezanie, 16. Samarytanka, 17. Rode, 18. Andrzej, 19. Mędrców,
20. Gorliwy. Hasło: Ewangelizacja narodów.
BIULETYN PARAFII
NMP Królowej Różańca Św. w Gdańsku
11 Niedziela Zwykła
12.06.2016 (nr 174)
SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Łk 7, 36 – 8, 3
Twoja wiara cię ocaliła,
idź w pokoju
Elementem wspólnym dzisiejszych czytań jest postawa ludzi, który potrafią
się przyznać do grzechu doznając Bożego przebaczenia.
Dawid, król Izraela, uznaje swoją winę,
kiedy prorok Samuel w imieniu Boga
wyrzuca mu cudzołóstwo i wynikłe
z tego morderstwo. Skutek grzechu
musi być odpokutowany, choć sam
grzech został przez Boga odpuszczony.
Podobnie w Ewangelii, kobieta cudzołożna skorzystała z obecności Jezusa na
uczcie u faryzeusza, by wyjednać dla
siebie łaskę Bożego przebaczenia.
Ewangelista szczególnie podkreśla jej
postawę skruszonej grzesznicy proszącej o miłosierdzie Boże, postawę do
której daleko jest faryzeuszowi, który
przyjmował Jezusa na uczcie, zaniedbując wszelkie zwyczajowe formy gościnności, świadczące o lekceważeniu
gościa: pocałunku pokoju, obmycia
nóg, polania oliwą głowy.
Św. Paweł tłumaczy, że to właśnie
w wierze w Jezusa dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, czyli usprawiedliwienia.
LEGENDY ŚW. ANTONIEGO
Święty Antoni Padewski to jeden z najpopularniejszych świętych Kościoła i najbardziej interesowny, bo podobno szybciej spełnia prośby, jeżeli obieca mu się
kilku groszy na rzecz biednych. Skuteczny, praktyczny a przede wszystkim cudowny! Przypominamy cuda św. Antoniego, przez które jest nazywany patronem rzeczy zagubionych, samotnych
strapionych panien i biednych. Jego
wspomnienie przypada 13 czerwca.
ŚWIĘTY Z JEZUSEM W RĘKU
Według innego podania, pewnej nocy
Antoni został nawiedzony przez Dzieciątko Jezus. Mały Chrystus miał ucałować
świętego w czoło, zapewniając tym samym o miłości Boga. Właśnie dlatego
święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku.
PATRON RZECZY ZAGUBIONYCH
Istnieje tradycja wzywania św. Antoniego, aby odnaleźć zagubioną rzecz. Jakie
jest źródło tej tradycji?
Jedna z legend podaje, że pewnego razu
św. Antoni nie mógł odnaleźć psałterza,
w którym znajdowały się pomoce do
kazań. Kiedy modlił się o odnalezienie
zguby, człowiek, który psałterz ukradł,
dręczony wyrzutami sumienia, oddał go
właścicielowi.
Dokończenie na następnej stronie ->
LEGENDY ŚW. ANTONIEGO c.d.
Parafia Rzymsko-Katolicka
Pw. NMP Królowej Różańca Św.
Pl. NMP 1, 80-384 Gdańsk,
tel. 558-33-93, www.nmp.pl, [email protected]
Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem środy) w godz. 10.00-12.00 i 15.00-18.00.
Pan Bóg zachował ją od tej sytuacji. Wtedy zdarzyło się coś niewytłumaczalnego:
figura wyciągnęła do niej rękę i wręczyła
kawałek papieru z poleceniem: idź do
najbogatszego kupca w mieście i powiedz
mu, aby dał ci tyle złota ile waży ten papier. Panna uczyniła tak, jak przeczytała
na kartce. Poszła do kupca, a ten zapewnił, że spełni prośbę – był pewny, że skrawek papieru nie będzie dużo ważył. Położył papier na jednym ramieniu wagi i na
drugim malutki ciężarek. Jednak ciągle
musiał dokładać kolejne ciężarki, aż przekonał się, że skrawek papieru waży tyle
ile złota obiecał dać, aby udekorować ołtarz świętego, a obietnicy tej nigdy nie
spełnił. Zaskoczony, dał pannie złoto, która w ten sposób zyskała posag i mogła
wyjść za mąż. Był to podobno człowiek
nie tylko bogaty, ale też dobry.
Jest jeszcze inne legendarne opowiadanie
wyjaśniające, dlaczego święty wzywany
jest w sytuacjach zagubienia lub skradzenia rzeczy.
Wszystko zaczęło się za sprawą człowieka
o głębokiej pobożności do Św. Antoniego,
z Alcácer do Sal. Pracując na swojej posiadłości około południa udał się do studni,
aby umyć spoconą twarz i ręce. Zdjął
z palca złoty pierścień i położył go na
brzegu studni, jednak przez nieuwagę
pierścień wpadł do wody. Mimo wielu
wysiłków nie udało mu się go znaleźć.
Modlił się do św. Antoniego, aby pomógł
mu odzyskać zagubioną rzecz. Po wielu
miesiącach, kiedy mężczyzna modlił się
w dniu wspomnienia św. Antoniego
w kościele, do świątyni wszedł jego pracownik z pierścieniem w dłoni. Odnalazł
go, jak wyciągał kijem wiadro wody CHLEB ŚW. ANTONIEGO
ze studni – zguba była przyczepiona kija. Święty Antoni był znany, jako obrońca
biednych. Dzisiaj wiele kościołów prowaDOBRY MĄŻ NA CAŁE ŻYCIE
dzi zbiórkę na rzecz biednych nazywaną:
Wiele panien słysząc o św. Antonim utoż„Chlebem św. Antoniego”. Ma ona swoje
samia go z tym, który pomoże znaleźć
korzenia w następującym fakcie:
drugą połowę na całe życie. Dlaczego?
Ma to związek z wydarzeniem, które mia- Dwudziestomiesięczny chłopiec, bawiąc
ło miejsce we Włoszech. Historia dość się w domu, wpadł do misy z wodą. Zrozbajkowa, ale powtarzana jeszcze współ- paczona matka zaczęła krzyczeć i wyjmować ciało nieżyjącego już chłopca z wody.
cześnie.
Tuliła go do siebie i prosiła świętego AnTradycja ludowa przekazuje, że pewna
toniego, by przywrócił jej syna do życia,
młoda panna, z dobrej rodziny, ale bez
a ona w zamian ofiaruje biednym tyle
posagu, była zachęcana przez matkę, aby
pszennej mąki ile waży chłopiec. Chłopiec
poszukała kochanka mającego dobrą syożył. Tak powstał chleb świętego Antonietuacje ekonomiczną. Matce zależało przego. 13 czerwca w Lizbonie, w kościele pod
de wszystkim na tym, by zapłacił rachunki
jego wezwaniem, rozdaje się małe chlebi polepszył sytuację rodzinę. Propozycja ta
ki. W zamian za chlebek składa się dobrozaszokowała dziewczynę. Poszła przed
wolną ofiarę, kwota w ten sposób zebrafigurkę św. Antoniego i modliła się, aby
na przeznaczona jest na biednych.
Download