Zawieranie umów w praktyce bankowej. Parafia Kościoła

advertisement
Spis treści
Kościelne osoby prawne
„Zawieranie umów w praktyce bankowej. Parafia Kościoła katolickiego” to druga
z serii książek autorstwa Magdaleny Śliwińskiej oraz Justyny Gliszczyńskiej – Gniewek, stanowiących próbę opracowania problemów prawnych dotyczących prawidłowej reprezentacji klientów banku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych wadliwie zawartych umów w ramach działalności banku.
Jako pierwsza ukazała się książka pod tytułem „Zawieranie umów w praktyce
bankowej. Wspólnota mieszkaniowa”, w której autorki przedstawiły najważniejsze problemy prawne pojawiające się w działalności banków w związku z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w szczególności w zakresie rozumienia
i prawidłowego stosowania przepisów prawa dotyczących powstania wspólnoty, jej podmiotowości prawnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii majątku
wspólnoty i odpowiedzialności za jej zobowiązania, oraz reprezentacji wspólnoty
mieszkaniowej, a także obsługi depozytowej i kredytowania wspólnot mieszkaniowych.
Celem najnowszej książki obu autorek, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, jest przedstawienie najważniejszych problemów prawnych związanych
z uczestniczeniem Kościoła katolickiego z obrocie cywilnoprawnym i jednocześnie próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle powszechnie obowiązujących
przepisów prawa – tj. Konstytucji, Konkordatu i ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – należy
traktować Kościół i jego osoby prawne, jako uczestników tego obrotu, a przede
wszystkim obrotu bankowego. Z uwagi jednak na mnogość istniejących kościelnych osób prawnych, a także odmienne zasady je dotyczące, książka przedstawia
wyłącznie zasady rządzące udziałem parafii Kościoła katolickiego w obrocie cywilnoprawnym, w tym szeroko opisuje kwestie obsługi depozytowej i kredytowania
tych podmiotów. Książka jest praktycznym poradnikiem adresowanym dla praktyków – radców prawnych i adwokatów obsługujących banki lub inne instytucje
będące stronami umów zawieranych z parafiami, sędziów i referendarzy rozpoznających spory z udziałem parafii, i przede wszystkim pracowników banków, na
co dzień stykających się z parafiami Kościoła katolickiego, jako klientami banku.
1. Uwagi ogólne
2. Kościół katolicki w polskim prawodawstwie
3. Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny
4. Osoby prawne Kościoła katolickiego
4.1.Uwagi ogólne
4.2.Sposoby nabycia osobowości prawnej
przez jednostki organizacyjne Kościoła
katolickiego
4.3.Imiennie wskazane osoby prawne
4.4.Nabycie osobowości prawnej w drodze
powiadomienia
4.5.Rozporządzenie ministra
4.6.Fundacje i stowarzyszenia Kościoła katolickiego
4.7.Uznanie istniejących osób prawnych
Kościoła katolickiego
Parafia Kościoła katolickiego
1. Parafia jako osoba prawna Kościoła katolickiego
2. Organy parafii
2.1.Wstęp
2.2.Proboszcz
2.3.Administrator parafii
2.4.Wikariusz
2.5.Rada parafialna
2.6.Informacje o osobach sprawujących funkcję
organu parafii
2.7.Pełnomocnicy parafii
3. Zakres umocowania organów parafii
3.1.Stosowanie prawa kanonicznego przy
ustalaniu kompetencji organów parafii
3.2.Zarządzanie parafią przez proboszcza
3.3.Skutki dokonania czynności z parafią
niewłaściwie reprezentowaną
3.4.Skutki dokonania czynności z naruszeniem
przepisów prawa kanonicznego
4. Majątek parafii
4.1.Składniki majątku
4.2.Źródła przychodów i rozchodów parafii
4.3.Alienacja
4.4.Majątek parafii w razie jej zniesienia
5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez
parafię
6. Odpowiedzialność majątkowa parafii
Opodatkowanie dochodów parafii Kościoła
katolickiego
Rachunki bankowe parafii Kościoła katolickiego
1. Wstęp
2. Obowiązek posiadania rachunku bankowego
3. Rodzaje rachunków bankowych dla parafii
Kościoła katolickiego
4. Otwarcie i dysponowanie rachunkiem bankowym parafii
5. Wymagane dokumenty
6. Skutki zawarcia umowy rachunku bankowego
z parafią nienależycie reprezentowaną
7. Dostęp do informacji dotyczących rachunku
bankowego parafii
Kredytowanie parafii Kościoła katolickiego
1. Wstęp
2. Kredyt dla parafii Kościoła katolickiego
3. Cele kredytowania parafii
4. Pożyczka
5. Badanie zdolności kredytowej parafii
5.1.Ocena zdolności kredytowej i jej rola
5.2.Udzielenie kredytu podmiotowi nieposiadającemu zdolności kredytowej
5.3.Zdolność kredytowa parafii Kościoła katolickiego
5.4.Dokumenty wymagane od parafii do oceny
jej zdolności kredytowej
6. Zawarcie umowy kredytu z parafią
6.1.Reprezentacja parafii przy zawieraniu
umowy kredytu
6.2.Wymagane dokumenty
7. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego parafii
8. Skutki zawarcia umowy kredytu z parafią nienależycie reprezentowaną
9. Dostęp do informacji dotyczących stosunków
kredytowych parafii
Formularz zamówienia książki
Zawieranie umów w praktyce bankowej.
Parafia Kościoła katolickiego
Bank / Firma / Instytucja zamawiająca: a ................................................................................................
.........................................................................................................
adres: a ..............................................................................................................................................
osoba kontaktowa: a a .....
tel.: a
fax: e-mail: a ilość zamawianych książek:
kwota:
Upoważniamy Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. 61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 20
do wystawienia i wydania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Książkę „Zawieranie umów w praktyce bankowej. Parafia Kościoła
– niezbędną w każdej podręcznej biblioteczce bankiera – można zamawiać:
•telefonicznie 61 85 62 350
•faksem 61 85 62 367
•e-meilem [email protected]
katolickiego”
Download